Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimistulostiedon tuottaminen erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näytöistä, Näytöt-rekisterissä

  9.6.2017: Ohjetta on päivitetty talotekniikan, liikunnanohjauksen, puutarhatalouden ja matkailualan perustutkintojen tiedonkeruun mukaisesti. Ohjeen lopussa olevat _2016-loppuiset tulosteet käyvät myös vuonna 2017, niihin ei ollut tullut muutoksia.

  1.8.2016: Ohjetta ja tulosteita on päivitetty Hevostalouden, kauneudenhoitoalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen tiedonkeruun mukaisesti. Ohjeen loppuun on lisätty _2016-loppuiset tulosteet, jotka on tehty edellä mainittujen tutkintojen Karvi-ohjeen mukaisesti eli ne poikkeavat hieman aiemmista tulosteista.

  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi suorittaa kansallista oppimistulosten arviointia. Arviointitieto kootaan ammattiosaamisen näytöistä. Koulutuksen järjestäjät toimittavat oppimistulostiedot Kansalliseen koulutuksen arviointikeskukseen lukuvuosittain. Tiedonkeruu ei koske näyttötutkintoina suoritettavia ammatillisia perustutkintoja.

  Eri tutkintojen osalta aikataulut ovat erilaisia, joten kannattaa tarkistaa Karvin ohjekirjeestä, milloin tietoja pitää toimittaa ja miltä aikaväliltä. Tässä ohjeessa mainittuja päivämääriä muokataan sen mukaan omaan Primukseenne, jotta saadaan kerättyä näytöt oikealta aikaväliltä.

  Tämän ohjeen ja siihen sisältyvien lomakkeiden avulla tarvittavat tiedot saadaan kerättyä ja tulostettua Primus-ohjelmasta, Näytöt-rekisteristä. Tiedot voidaan sen jälkeen siirtää Karvin Excel-pohjaan.

  Alkutoimenpiteet

  Ohjeen tulosteet on tarkoitettu Primuksen Näytöt-rekisteriin.

  Jos näyttö on suoritettu useammassa paikassa, tulee opetussuunnitelmassa olevaan näytön kokonaisuuteen arvioida useampi näyttö. Tiedot kirjataan niin, että jokaista työpaikkaa/oppilaitosta/suoritusta kohden on yksi näyttö. Näytön suorituspaikka merkitään Suorituspaikka (työpaikka)- ja/tai Suorituspaikka (oppilaitos) -kenttään opiskelijan näytön suoritustietoja kirjattaessa. Jos näyttöön sisältyy osanäyttöjä, suorituspaikat ja lyhyet kuvaukset kirjataan niihin. Silloin näytön kokonaisuudelle tehdään vielä oma rekisterikortti ja siihen ei valita suorituspaikkaa tai kuvausta ollenkaan.

  Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2- kenttiin merkitään ne päivämäärät, joiden väliltä tiedonkeruu tehdään. Oppimistulostiedonkeruun päivämäärävälit löytyvät Karvin ohjeesta. Vaihda tarvittaessa päivämääriä, jos eri tutkinnoissa tiedot kerätään eri aikaväliltä. Muista myös vaihtaa päivämäärät, jos tulostat oppimistulostiedot kerran vuodessa samoilla tulosteilla, jotta tulosteissa oleva esihaku toimisi.

  Ammattiosaamisen näyttöjen merkitseminen

  Ohjeessa kerrotaan, minne suoritettujen näyttöjen tiedot kirjataan, jotta ne voidaan siirtää Karvin Excel-pohjaan. Erityisopiskelijoiden henkilötietoja ei kirjata Excel-lomakkeelle.

  Ammattiosaamisen näyttöjen suoritustiedot Primukseen, erityisopiskelijat

  Karvin keräämä tietoPrimuksen kenttäPrimuksen rekisteri
  1. Oppilaitoksen nroTilastokeskuksen oppilaitoskoodiKoulun tiedot-rekisteri
  2. OppilaitostyyppiOppilaitostyyppiluokitus tai Erityisoppilaan opetusryhmäKoulun tiedot-rekisteri/Opiskelijarekisteri
  3. Perustutkinto (merkitse numero) 1)Tutkinto (->Tutkintokoodi)Opiskelijarekisteri
  4. Tutkinnon osa 2)Tutkinnon osan koodiKurssit-rekisteri
  5. Opiskelijan sukupuoliSukupuoliOpiskelijarekisteri
  6. Onko HOJKS tehty?HOJKS tehtyOpiskelijarekisteri
  7. Opintojen aloituspäivä tässä oppilaitoksessaAloituspäiväOpiskelijarekisteri
  8. Opintojen aloituspäivä tässä tutkinnossaKoulutuksen/tutkinnon aloituspvmOpiskelijarekisteri
  9. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päättämisen ajankohtaNäyttöpvmNäytöt-rekisteri
  10. Ammattiosaamisen näyttöpaikka 3)Suorituspaikka (työpaikka)/Suorituspaikka (oppilaitos)Näytöt-rekisteri
  11. Näyttöpaikka/paikat 4)Suorituspaikka (työpaikka)/Suorituspaikka (oppilaitos)Näytöt-rekisteri
  12. Lyhyt kuvaus/kuvaukset ammattiosaamisen näytöstäLyhyt kuvaus näytöstäNäytöt-rekisteri
  13. Käytettiinkö ammattiosaamisen näytön arvioinnissa mukautettuja tavoitteita?TyyppiNäytöt-rekisteri
  14. Mikäli vastasit kyllä, miten näytön tavoitteita mukautettiin?TavoiteNäytöt-rekisteri
  15. Ammattiosaamisen näytön arvosana annetaanSanallinen arviointi/ArvosanaNäytöt-rekisteri
  16.1. Työprosessin hallinta 1-3 5)Yhteinen arvosana, rivi 1Näytöt-rekisteri
  16.2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 1-3 5)Yhteinen arvosana, rivi 2Näytöt-rekisteri
  16.3. Työn perustana olevan tiedon hallinta 1-3 5)Yhteinen arvosana, rivi 3Näytöt-rekisteri
  16.4. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta 1-3 5)Yhteinen arvosana, rivi 4Näytöt-rekisteri
  17. Tutkinnon osan näytön arvosana 1-3, mikäli arvioitu numeerisestiArvosanaNäytöt-rekisteri
  18. Näytön sanallinen arviointi, jos annettuSanallinen arviointiNäytöt-rekisteri
  19. Mitä tukitoimia on järjestetty erityisopiskelijan näytön toteuttamiseksi?Näytön tukitoimetNäytöt-rekisteri
  20. Arviointikeskusteluun osallistuivat (valitse yksi numerovaihtoehto)Arviointikeskusteluun osallistujatNäytöt-rekisteri
  21. Tutkinnon osan näytön arvosanasta päätti (valitse yksi numerovaihtoehto)Tutkinnon osan arvosanasta päättiNäytöt-rekisteri
  22. Erityisopetuksen syy (valitse vaihtoehdoista)Erityisopetuksen peruste(amk/amm)Opiskelijarekisteri

  1) Tutkinnot-rekisterin Tutkintokoodi-kenttään syötetään Tilastokeskuksen käyttämän numeroinnin mukainen koodi.
  2) Kurssit-rekisteriin haetaan ePerusteista tutkinnon osat, samalla tulee mukana Tutkinnon osan koodi. Jos tutkinnon osan koodia ei ole, tulostetaan Kurssin nimi. Jos näyttö liittyy paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuviin tutkinnon osiin, tulostetaan ko. teksti.
  3) Tulostuu 1, 2 tai 3 sen mukaan, kumpi (tai molemmat) suorituspaikka-kenttä on täytetty.
  4) Näyttöpaikat ja lyhyt kuvaus näytöstä tulostetaan 3-tulosteessa osanäytöistä, jos niitä on tutkinnon osalle kirjattu.
  5) Ammattiosaamisen näyttöjen arviointikohteet syötetään Kurssit-rekisteriin Arviointikohteet -kenttään ja sieltä ne heijastuvat Näytöt-rekisteriin. Kenttä täytetään kaikille näytön kokonaisuuksien rekisterikorteille. Arviointikohteet arvioidaan Näytöt-rekisterissä.

  Oppimistulostietojen tulostaminen ammattiosaamisen näytöistä

  Oppimistulostiedon keräämiseen tarvitaan kolme erilaista tulostemallia, joiden avulla saadaan tulostettua Karvin keräämät tiedot ammattiosaamisen näytöistä Primus-ohjelmasta. Tiedot tulostetaan HTML-muotoon, jolloin ne voidaan liittää esim. Exceliin.

  Tallenna Liite-otsikon alla olevista tulostetiedostoista omalle koneellesi ne, joita tarvitset. Tulosteet, joiden nimen perässä on _2016, on tehty hevostalouden, kauneudenhoitoalan ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintojen Karvi-ohjeen (2016) mukaan, joihin on tullut pieniä muutoksia. Samat tulosteet käyvät myös vuonna 2017 talotekniikan ym. tietojen keruussa. (Toiset kolme tulostetta ovat samat kuin vuonna 2015.)

  Avaa sitten Primus ja Näytöt-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedostot yksitellen. Tiedostot on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Näyttökyselyn teon ajaksi määrittele Näytöt-rekisterin luettelojärjestykseksi: Opiskelija->Sukunimi&Opiskelija->Etunimet&Kurssi->Nimi. Näin saat kunkin opiskelijan näytöt allekkain. Voit myös tallentaa valmiin haun, esim. "Karvi", joka on samanlainen, kuin tulosteen esihaku.

  Ammattiosaamisen näyttökysely 1 Erityis

  Ensimmäiselle lomakkeelle tulostetaan tietoa Koulun tiedot -rekisteristä, Opiskelijarekisterin kentistä ja Näytöt-rekisteristä. Tulosteeseen on määritelty luettelojärjestys, jolloin lomakkeelle tulostuu suoritukset tietyltä aikaväliltä opiskelijakohtaisessa järjestyksessä. Tiedonkeruun aikaväli on määritelty suoraan tulosteen esihakuun. Näytöt tulostuvat sen mukaan, mitä Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2- kenttiin on määritelty. Tulosteelle tulostuvat ainoastaan tiedonkeruupäivien välisenä aikana suoritetut näytöt. Esihakua pääsee muuttamaan tulostuseditorissa kohdasta Asetukset / Tulosteen ominaisuudet. Voit täydentää siihen tiedon erityisopiskelijoista, jos he ovat oppilaitoksessanne samoissa ryhmissä ei-erityisopiskelijoiden kanssa. Esim. ...JA Opiskelija->Hojks tehty=Kyllä.

  Jos halutaan tiedot vain tiettyjen opiskelijoiden näytöistä, esihakuun on lisäksi määriteltävä ne opiskelijat, joista tietoa kerätään esimerkiksi opintojen aloittamisen ja tutkinnon mukaan. Esihaku näyttäisi siinä tapauksessa seuraavalta: Näyttöpvm>=Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä 2 JA Näyttöpvm=<Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä 2 JA Opiskelija->Koulutuksen/tutkinnon aloituspvm>=1.8.2016 JA (Opiskelija->Tutkinto->Tutkinto="jotain" TAI Opiskelija->Tutkinto->Tutkinto="jotainmuuta").

  Ammattiosaamisen näyttökysely 2 Erityis

  Näyttökysely 2 Erityis -lomakkeelle kerätään opiskelijoiden suorituksista näyttöjen suorituspaikka, tiedot mukautuksesta ja arviointikohteiden arvosanat. Näytöt tulostuvat sen mukaan, mitä Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2- kenttiin on määritelty. Lomakkeelle tulostuvat siis ainoastaan kenttiin merkittyjen tiedonkeruupäivien välisenä aikana suoritetut näytöt.

  Jos halutaan tiedot vain tiettyjen oppilaiden näytöistä, esihakua muokataan 1-tulosteen mukaisesti.

  Ammattiosaamisen näyttökysely 3 Erityis

  Kolmanteen lomakkeeseen tulostuu näytön arvosanatietoja ja erityisopetuksen syy. Nämä tiedot tulostetaan Näytöt-rekisteriin kirjatuista opiskelijan suoritustiedoista ja Opiskelijarekisteristä. Näyttöjen tiedot tulostuvat sen mukaan, mitä Koulun tiedot -rekisterin Tilastoinnin alkamispäivä 2- ja Tilastoinnin päättymispäivä 2- kenttiin on määritelty. Lomakkeelle tulostuu siis ainoastaan kenttiin merkittyjen tiedonkeruupäivien välisenä aikana suoritettujen näyttöjen tiedot.

  Jos halutaan tiedot vain tiettyjen opiskelijoiden näytöistä, esihakua muokataan 1-tulosteen mukaisesti.

  Käyttäjän nimi ja Nykyinen päivämäärä tulostuvat automaattisesti vuoden 2015 tulosteisiin, niitä ei tarvitse itse täydentää omiin kenttiinsä. 2016-loppuisissa tulosteissa näitä tietoja ei enää ole (katso Karvin lomake).

  Tietojen siirtäminen Excel-lomakkeelle

  Lomakkeille tulostuvat tiedot voidaan lähettää Karvi:in Excel-lomakkeella. Primuksen tulosteista tiedot saadaan Exceliin seuraavasti:
  1. Avaa Näytöt-rekisteri ja avaa joku kolmesta tulosteesta.
  2. Tulostusikkunassa valitse Tiedostoon-välilehti.
  3. Valitse HTML-vaihtoehto ja paina Tulosta-painiketta.
  4. Tallenna nimellä-ikkunassa annetaan tallennettavalle lomakkeelle oma nimi, esim. "Karvin näyttökysely erityis 1".

  Tämä toiminto tallentaa tiedoston valitsemaasi paikkaan ja voit avata sen Excelissä. Tiedostoa ei voida siirtää suoraan Karvin Excel-tiedostoon, vaan se tulee avata uuteen taulukkoon.

  • Siirrä kokonaisia sarakkeita Karvin lomakkeeseen valitsemalla haluttu sarake aktiiviseksi ja "Muokkaa - Kopioi".
  • Liitä sarake Karvin pohjaan valitsemalla halutusta sarakkeesta ylin solu aktiiviseksi ja valitsemalla "Muokkaa - Liitä".
  • Jos et saa kopioitua tietoa sarakkeittain, vaan excel valitsee aina koko taulukon aktiiviseksi yhden sarakkeen sijaan, tee seuraavasti: Klikkaa excel-taulukon vasemmassa yläkulmassa olevaa pientä neliötä. Se valitsee koko taulukon aktiiviseksi. Klikkaa sitten taulukon yläpuolelta "Yhdistä ja keskitä"-kohtaa, jolloin se lähtee pois päältä. Sen jälkeen pääset valitsemaan sarakkeittain tietoja.
  • Primus-tulosteessa 3 on osanäytöt tulostetaulukon kakkosrivillä. Niistä pitää siirtää vielä näytön kuvaukset ja näyttöpaikat koko näytön riville excelissä.

  Päivitetty 12.6.2017

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)
  LiiteKoko
  Ammattiosaamisen näyttökysely 1 Erityis_2016.tul3.8 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 2 Erityis_2016.tul7.52 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 3 Erityis_2016.tul3.88 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 1 Erityis_.tul3.19 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 2 Erityis_.tul6.8 Kt
  Ammattiosaamisen näyttökysely 3 Erityis_.tul3.88 Kt