Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tilastointi

  Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tilastoja pääsee tarkastelemaan Wilmassa koulun tai luokan sivulla. Tilastoja voi ottaa yhdestä koulusta kerrallaan, joko tehdyistä asiakirjoista tai oppilaille annetuista tukitoimista. Tilastot löytyvät Tuen tilastot -välilehdeltä. Koulukohtaisessa tilastossa asiakirjat/tukitoimet ovat tarkasteltavissa luokittain/aineittain/opettajittain, ja luokittaisessa opiskelijoittain/aineittain/opettajittain.

  Oikeudet

  Tuen tilastot -sivu näkyy, jos käyttäjällä on Primuksen Opettajat- tai Henkilökunta-rekisterissä joko:

  • Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa tai
  • Oikeus nähdä kaikki pedagogiset asiakirjat tai
  • Opettaja on valitun luokan luokanvalvoja

  Aikaväli

  Valitse ensin haluttu aikaväli, jonka ajalta haluat tilastoja tarkastella. Vaihtoehtoina ovat lukuvuosi, jaksoittain, tai jokin muu itse valittava aikaväli.

  • Lukuvuosi: Tilastoon lasketaan kaikki ne asiakirjat/tukimerkinnät, joiden päiväys (Asiakirjan laatimispäivä tai Merkinnän päivämäärä) osuu Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuoden alkamispäivä ja Lukuvuoden päättymispäivä -kenttiin syötetylle aikavälille.
  • Syksy: Tilastoon lasketaan sellaiset asiakirjat/tukimerkinnät, joiden päiväys osuu Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi alkaa ja Syyslukukausi päättyy -kenttiiin syötetylle aikavälille.
  • Kevät: Tilastoon lasketaan sellaiset asiakirjat/tukimerkinnät, joiden päiväys osuu Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Kevätlukukausi alkaa ja Lukuvuosi päättyy -kenttiin syötetylle aikavälille.
  • Jakso: Tilastoon lasketaan mukaan ne asiakirjat/tukimerkinnät, joiden päiväys on Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Jaksot alkavat ja Jaksot päättyvät -kenttiin syötetyllä aikavälillä.
  • Jokin muu: Anna alkamis- ja päättymispäivämäärät, jolloin tilastoon lasketaan näiden päivien välillä tehdyt asiakirjat/tukimerkinnät.

  Lajittelu

  Seuraavaksi valitaan, halutaanko tilasto luokittain, aineittain vai opettajittain.

  • Luokittain: Tilasto lajitellaan luokan mukaan, minkä luokkien oppilaille on tehty asiakirjoja/annettu tukea. Jos tilasto otetaan luokan sivulta, on luokan sijaan vaihtoehtona opiskelijoittain. Silloin annetut tukitoimet näytetään opiskelijoittain. Klikkaamalla opiskelijan nimeä pääsee ko. opiskelijan omalle tukisivulle.
  • Aineittain: Tilastosta näkyy oppiaineittain mihin aineisiin asiakirjoja/tukitoimia on tehty.
  • Opettajittain: Tilasto lajittelee opettajittain mitä asiakirjoja/tukitoimia kukin on tehnyt. Opettajiin ei lasketa Primuksen henkilökuntarekisterissä olevia, eli jos he ovat kirjanneet tukitoimia, ne eivät tule mukaan opettajittain-lajitteluun.

  Rekisteri

  Valitse, haluatko tilastoida pedagogisia asiakirjoja vai tukitoimia.

  Pedagogiset asiakirjat

  • Asiakirja lasketaan mukaan koulun tilastoon, jos asiakirjan laatimispäivä on pyydetyllä aikavälillä ja asiakirjan koulu on sama kuin tarkasteltava koulu.
  • Pedagogisten asiakirjojen tilaston voi ottaa joko kaikista asiakirjalajeista yhdellä kertaa tai eriteltynä asiakirjalajeittain.

  Tukitoimet

  • Samoin kuin pedagogiset asiakirjat, tukitoimi tulee mukaan tilastoon, jos merkinnän päivämäärä on annetulla aikavälillä ja tukimerkinnän koulu sama kuin tarkasteltava koulu.

  Lukumäärä

  Asiakirjojen/Merkintöjen lukumäärä: kuinka monta eri asiakirjaa tai tukimerkintää on tehty.

  • Aineittain/Opettajittain -valinnoilla lasketaan asiakirjalla / tukimerkinnällä olevien rivien lukumäärä. Tämä tarkoittaa, sitä, että koska asiakirjassa on moniriviset kentät Oppiaine ja Vastuuopettajat, voi sama asiakirja tulla mukaan useamman kerran. Esimerkiksi jos pedagogisella selvityksellä on vastuuopettajat-kentässä kaksi opettajaa ja tilastoidaan asiakirjat opettajittain, näkyy sama pedagoginen selvitys kummankin opettajan kohdalla.
  • Luokittain-valinnalla lasketaan tehtyjen asiakirjojen tai tukimerkintöjen lukumäärä.

  Opiskelijoiden lukumäärä: Kuinka monelle eri oppilaalle on tehty asiakirjoja tai tukimerkintöjä.

  Ryhmittely

  Pedagogiset asiakirjat:

  Asiakirjalajeittain

  • Montako kappaletta kutakin asiakirjalajia on tehty. Muu-sarakkeeseen lasketaan asiakirjalajille "Muu" kirjatut asiakirjat. Jos jostain syystä asiakirjalta puuttuu asiakirjalaji, lasketaan ne Ei asiakirjalajia -sarakkeeseen.

  Vaiheittain

  • Pedagogisen asiakirjan vaihe (Yleinen, Tehostettu, Erityinen). Ei vaihetta -sarakkeeseen lasketaan ilman vaihetta kirjatut asiakirjat. Sarakkeeseen lasketaan montako kappaletta asiakirjoja on tehty tuen eri vaiheissa.

  Tyypeittäin

  • Jos pedagogisille asiakirjoille on täytetty tietoa kenttään "Tukimuodot", eritellään asiakirjat näiden perusteella. Wilma lajittelee tukimuodot tilastokeskuksen peruskoulutilaston tyypin mukaan, joten huomaa valita tukimuodoille Tukimuodot-rekisterissä Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tyyppi (avustaja- ja/tai tulkitsemispalvelu, tukiopetus, osa-aikainen eritysiopetus, muu tukimuoto).

  Tukimuodot:

  Tukimuotojen näyttämiseen on kolme vaihtoehtoista tapaa, vaiheittain, tyypeittäin ja tukimuodoittain.

  • Vaiheittain näyttää tukimuodot kirjaimellisesti vaiheen mukaan, eli sen joka on tukitoimelle merkitty.
  • Tyypeittäin tarkoittaa Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tyyppi-kentän mukaan. Silloin Primuksen Tukimuodot-rekisterissä on oltava täytettynä kenttä "Tilastokeskuksen peruskoulutilaston tyyppi".
  • Tukimuodoittain näyttää sarakeotsikoina koulun käyttämät tukimuodot, eli kaikki ne, jotka löytyvät Primuksen Tukimuodot-rekisteristä ja joille on rastittu "Näytä sarakeotsikkona tilastossa".

  Arkistoidut oppilaat

  Arkistoitujen oppilaiden asiakirjoja ei lasketa tilastoon mukaan, joten huomaa ottaa tilastot ennen luokaltasiirtoja.

  Arkistoitujen oppilaiden tukitoimet ja asiakirjat eivät näy Luokittain-näkymässä, mutta jos tilasto otetaan Aineittain tai Opettajittain, lasketaan myös arkistoitujen oppilaiden tukitoimet/asiakirjat mukaan.
  Jos oppilaan kortti kopioidaan toiselle koululle, eivät aiemmalla koululla tehdyt asiakirjat luonnollisesti näy uuden koulun tilastoissa.

  Jos oppilas vaihtaa koulua, ja koulu vaihdetaan suoraan Opiskelijat-rekisterin Koulu-kentän tietoa vaihtamalla, ei asiakirja näy tilastoissa sen jälkeen uudella eikä vanhalla koululla. Jos oppilaan asiakirjat halutaan uuden koulun tilastoon, on asiakirjoille vaihdettava oppilaan uusi koulu.