Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikirjan kurssin tunnistaminen

  Arviointikirjojen siirrossa Kurren tietoja verrataan Primuksen tietoihin jonkin yhdistävän tekijän perusteella. Käyttäjä voi itse valita, mikä tieto on yhtenevä Primuksessa ja Kurressa.

  Kurssien tunnistaminen

  Kurren ja Primuksen tietoja voidaan tunnistaa samaksi kurssin lyhenteen, koodin, valintojen, korttinumeron vai kurssinumeron perusteella. Tunnistaminen tarkoittaa, että Primus vertaa Kurren kurssitietoja Primuksen Kurssit-rekisterin ja opiskelijoiden opetussuunnitelman kursseihin ja yrittää päätellä, mikä Primuksen kurssi vastaa Kurren kurssia. Oikea tunnistustapa vaihtelee kouluasteittain.

  Aineittain tehdyssä työjärjestyksessä ainoat tavat tunnistaa kursseja ovat Tunnista Primuksen valintojen perusteella sekä Tunnista Primuksen kurssinumeron perusteella. Peruskouluilla Tunnista Primuksen valintojen perusteella on lähes aina paras vaihtoehto.

  Tunnista kurssit lyhenteen ja/tai koodin sopii lukioille ja muille kurssimuotoisille oppilaitoksille.

  • Jos oletus ”Lyhenne + Koodi” ei tunnista oikein, kokeile pelkkää lyhennettä tai pelkkää koodia.
  • Lukiossa ei käytetä tätä tunnistustapaa keväällä 2016, jos LOPS2016-uudistuksen myötä päivitetty vanhan opsin kursseille uudet lyhenteet. Tämän sijasta on käytettävä vaihtoehtoa Tunnista kurssit korttinumeron perusteella (ks. alempana).

  Tunnista kurssit valintojen perusteella käytetään lähes yksinomaan peruskouluissa ja silloin, kun tiedonsiirto on tehty vaihtoehdolla Siirrä aineet kurssien sijaan.

  • Tämä vaihtoehto vertaa Kurren ainelyhennettä oppilaiden opetussuunnitelman aineisiin. Arviointikirjan kurssiksi tulee tämän aineen alta ensimmäinen vielä arvioimaton kurssi.
  • Tunnistaminen edellyttää, että valinnat on merkitty Primuksen opiskelijarekisteriin ja että kurssien lyhenne poikkeaa aineen lyhenteestä vain järjestysnumeron verran.
  • Esim. jos aineen ”matematiikka” lyhenne on ”MA”, tulee kurssien lyhenteiden olla ”MA1, MA2, MA3” jne. Muita toimivia kurssilyhenteen muodostustapoja ovat:
   • Aineen lyhenne + luokka-aste + s tai k: MA1s, MA1k, MA2s, MA2k... (kun arviointeja on 2x per luokka-aste)
   • Aineen lyhenne + luokka-aste + järjestysnumero: MA11, MA12, MA13, MA21, MA22...(kun arviointeja on 3x per luokka-aste tai useammin)

  Huom! Jos ylä- ja alaluokkien tai uuden ja vanhan opsin ainelyhenteet on erotettu jollain kirjaimella, tulee saman kirjaimen toistua samalla tavalla myös ko. aineen kurssien lyhenteissä: aine aMA => kurssit aMA1, aMA2 jne.; aine MAY => kursst MAY1, MAY2 jne.

  Tunnista kurssit korttinumeron perusteella -vaihtoehtoa käyttävät lähinnä lukiot. Kullakin kurssilla on oma rekisterikorttinumeronsa, joka siirtyy Primuksen Kurssit-rekisteristä Kurren perustietoikkunan Kurssit-välilehdelle Korttinumerot-sarakkeeseen. Primus vertaa Kurresta palautuvia korttinumeroita ja tekee arviointikirjat kursseille, joilla on täsmälleen sama korttinumero. Toiminto on kätevä myös silloin, kun kurssilyhenteitä tai koodeja on muokattu Kurressa.

  Kurssin numero/pääte Primuksessa jätetään tyhjäksi, jos samalla kerralla siirretään useamman luokkaasteen arviointikirjoja. Kenttä täytetään vain, jos siirretään tietyn luokka-asteen arviointikirjoja ja kaikki arvioinnit koskevat samalla järjestysnumerolla olevaa kurssia.

  • Esim. jos yläkoulussa kaikki kurssit ovat 7. luokan keväällä tyyppiä MA2, AI2, HI2 jne., merkitään kenttään 2. Jos taas joissain kursseissa on käytetty erilaista numerointia, tulee nämä kurssit siirtää erikseen - muuten niidenkin arvosanat menevät aineen kakkoskurssiin.

  Tunnistamattomat opettajat, opiskelijat ja huoneet

  Kun oikea kurssi löytyy, tehdään sille arviointikirja. Jos Primuksesta ei löydy Kurren tietoja vastaavia kursseja, opettajia tai opiskelijoita, antaa Kurre listan tuntemattomista tiedoista. Tarkista ja yhtenäistä tiedot, joko täydentämällä arviointikirjaan oikea kurssi/opettaja/ opiskelijat tai korjaamalla Kurren tiedot Primuksen mukaiseksi.

  Kun virhelista suljetaan, Kurre kysyy muodostetaanko arviointikirjat virheistä huolimatta. Jos tähän vastataan myöntävästi, ilmestyvät arviointikirjat saman tien Primuksen arviointirekisteriin.

  Arviointikirjoista puuttuvat ne tiedot, joita ei tunnistettu. Kurre esittää vielä listan muodostetuista arviointikirjoista. Listassa kerrotaan ryhmän tiedot sekä onko arviointikirja uusi vai päivitettiinkö vain jo olemassa olevia tietoja.

  Tiedonsiirron asetusten tallennus

  Siirron asetukset voi tallentaa valitsemalla ruudun yläpalkista Toiminnot / Tallenna asetukset. Näin siirrot voi tehdä joka kerta samoilla asetuksilla. Jos asetuksia on välillä tarpeen muuttaa, saa tallennetut asetukset takaisin valitsemalla Toiminnot / Lue asetukset.