Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset

  Kun valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet tai koulun resurssit muuttuvat, muuttuu myös koulun opetussuunnitelma. Tulee uusia aineita, vanhoja poistuu, aineita yhdistyy, valinnainen aine voi muuttua yhteiseksi, tuntijako muuttuu tai arviointikertojen määrä muuttuu. Oppilaiden suorituksia joudutaan ehkä siirtämään vanhoista aineista uuden opetussuunnitelman aineisiin. Ohjeessa on kuvattu tavallisimpien opetussuunnitelman muutosten toteuttaminen.

  Koulujen yhdistymisestä johtuviin ops-muutoksiin on erillinen ohje.

  Varmista ennen ops-muutoksia, että oppilaiden lukuvuosi- ja päättötodistukset ovat tulostearkistossa. Vain tulostearkiston kautta saadaan annettua suoritushetken mukaista opetussuunnitelmaa vastaava todistus.

  Kansallisten opetusuunnitelman perusteiden muutokset

  Kun opetussuunnitelman perusteet muuttuvat, laadimme ohjeistukset ops-muutosten toteuttamiseen Primuksessa ja Kurressa. Alla on kuvattu lyhyesti yleiset periaatteet.

  Opetussuunnitelman kopiointi

  Opetussuunnitelmamuutoksille tyypillistä on siirtymäaika: vanhemmilla oppilailla säilyy heidän nykyinen opsinsa, ja koulutulokkaat aloittavat uudella opsilla. Siirtymäkauden ajan on käytössä kaksi opsia. Jos muutokset ovat pieniä (muutamia aineita koskevia), kannattaa uusi ops tehdä vanhasta kopioimalla. Kopioon tehdään tarvittavat muutokset.

  • Opetussuunnitelma-rekisterissä valitaan nykyinen ops, ja otetaan siitä kopio.
  • Kopioon tehdään tarvittavat muutokset (ohjeistettu jäljempänä) ja se tallennetaan uudella nimellä.
  • Opiskelijarekisterissä valitaan uusille opiskelijoille Opetussuunnitelma-kenttään tämä uusi ops.

  Uuden opetussuunnitelman luominen

  Jos opetussuunnitelma muuttui merkittävästi, kannattaa laatia uusi ops tyhjältä pöydältä. Opsiin tuodaan mukaan vanhasta opsista se, mikä säilyi samana ja luodaan uudet aineet kursseineen lopuille opinnoille.

  Uuden ja vanhan opetussuunnitelman kanssa eläminen

  Perusopetuksessa aineet opetetaan yleensä luokka-asteen mukaisissa ryhmissä, jolloin samassa ryhmässä on automaattisesti vain saman opetussuunnitelman oppilaita. Tämä pätee myös yhdysluokkiin: koska arvosana menee toisilla 2. luokan kevään kurssiin ja toisilla 1. luokan, on joka tapauksessa tehtävä ensin luokka-asteen mukaiset ryhmät ja yhdistettävä ne sitten samaan aikaan opetettavaksi elementiksi.

  Koulun kaikki oppilaat voidaan siirtää Kurreen samalla tiedonsiirrolla ja kullekin siirtyy oman opetussuunnitelman ja siihen tehtyjen valintojen mukaiset opinnot. Siirtoa tehdessä oppilailla tulee siis olla se ops, jonka mukaan he seuraavana lukuvuonna opiskelevat.


  Lisää arviointikertoja

  Jos koulu siirtyy esim. kahdesta arviointikerrasta kolmeen, lisätään aineeseen yksi uusi kurssi per luokka-aste.

  • Kurssien laajuus korjataan Kurssit-rekisterissä siten, että vuosiluokan viikkotuntimäärä jaetaan näiden kolmen kurssin.
  • Uusi kurssi kannattaa tehdä kopioimalla aineen edellisestä kurssista, jolloin kurssityyppi, arvosana-asteikko ym. saadaan valmiiksi oikein.
  • Aineen kurssien lyhenteille annetaan uusi juokseva numerointi.
  • Jos suunnittelutyö Kurressa on tehty aineittain, ei tarvita muita muutoksia. Arviointikirjoissa kurssiksi tulee luokka-asteen ensimmäinen, valittu ja arvioimaton kurssi.

  Opsista jää kursseja kokonaan pois

  Kursseja poistuu kokonaan esim. silloin, kun siirrytään kolmesta arviointikerrasta kahteen.

  • Jatkavien luokka-asteiden opsiin ei tehdä muutoksia, sillä poistuvissa kursseissa on arvosanoja. Jatkossa arvioidaan siten, että vaikka opsissa on 3 kurssia, arvioidaan vain kurssit 1 ja 2. Tämä tapa on helpompi kuin että arvioitaisiin kurssit 1 ja 3, sillä yhden tyhjän kurssin väliin jättäminen vaatisi käsityötä arviointikirjojen teossa. Aineen vuosiviikkotuntimäärä jaetaan tasan 1.-2. kurssien kesken ja 3. kurssin laajudeksi laitetaan 0 ov. Laajuusmuutos tehdään Kurssit-rekisteriin ja muutosta ei päivitetä suorituksiin. Näin muutos koskee vain tulevia suorituksia.
  • Kurssien sisällöt, tavoitteet ym. päivitetään siten, että ne vastaavat uutta kahden kurssin systeemiä.
  • Aloittavaa luokka-astetta varten tehdään oma ops, johon otetaan mukaan kaikista aineista vain 1. ja 2. kurssit.

  Opsistä jää jokin aine pois

  Jos oppiaine jää pysyvästi pois, arkistoidaan aineen ja sen kurssien rekisterikortit Kurssit-rekisterissä.

  • Tehdään uusi ops aloittaville luokille, ja jätetään tämä aine pois opsista.
  • Aine saa säilyä jatkavien oppilaiden opetussuunnitelmassa. Kun kaikki ainetta opiskelevat ovat lähteneet koulusta, arkistoidaan opetussuunnitelma.

  Kaksi ainetta yhdistyy

  Jos aineiden kurssit ovat sisällöltään täysin erilaisia (esim. puutyö ja metallityö yhdistyy teknisen työn valinnaiseksi aineeksi), siirretään toisen aineen kaikki kurssit toisen alle ja vaihdetaan aineen ja kurssien lyhenteet uuden aineen mukaiseksi.

  • Muutetaan "Puutyön" nimeksi "Tekninen työ" ja lyhenteeksi esim. "vTN".
  • Muutetaan puutyön kurssien lyhenteet vastaamaan aineen lyhennettä, esim. xPU1 -> vTN1, xPU2 -> vTN2
  • Muutetaan myös metallityön kurssien lyhenteet siten, että aineen kaikille kursseille tulee sama lyhenne ja juokseva järjestysnumero, esim. xME1 -> vTN3.
  • Toisen aineen kaikki kurssit viedään toisen aineen alle, sen kurssien perään. "Tyhjäksi" jääneen aineen voi poistaa opetussuunnitelmasta.
  • Myös Kurreen vaihdetaan samat lyhenteet.

  Liikunnan käsittely opetussuunnitelmassa

  Vaikka tytöt ja pojat ovat usein liikuntatunneilla omissa ryhmissään, ei tämän tarvitse heijastua opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmaan riittää aine "Liikunta", ja oppilaat jaetaan sukupuolen mukaisiin ryhmiin Kurressa.

  Jos opsissa on erilliset aineet, esim. "LP" ja "LT", ei yhdistämistä voi tehdä yllä kuvatulla tavalla, sillä silloin opetussuunnitelmassa on samaa tarkoittavat kurssit tuplasti. Aineista säilytetäänkin opsissa vain jompi kumpi, ja toisen aineen suoritukset siirretään opsissa säilyvän aineen kursseihin.

  • Päätetään, kumpi aine jätetän opsiin, LP vai LT.
  • Jos LP jää, muutetaan sen lyhenteeksi esim. LI, ja kurssien lyhenteeksi vastaavasti LI1, LI2, LI3 jne.
  • Siirretään LT-aineen kursseissa olevat suoritukset LI-aineen vastaaviin kursseihin. Ks. suoritusten siirto.
  • Poistetaan LT-aine kursseineen opsista ja arkistoidaan aineen ja kurssien rekisterikortit.

  • Kurressa vaihdetaan ensin LP-aineen lyhenteeksi LI. Sitten lisätään liikuntaryhmien tunnukseen p-kirjain, esim. LP.1 -> LI.1p.
  • Sitten vaihdetaan LT-aineen lyhenteeksi LI. Kurre ei anna tallentaa samalla lyhenteellä kahta ainetta, joten tyttöjen liikunta-aineen Koodiksi voi antaa esim. t-kirjaimen. Myös tyttöjen liikuntaryhmien tunnukseen lisätään t-kirjain, esim. LT.1 -> LI.1t.
  • Jos arviointikirjat on jo tehty, vaihdetaan tyttöjen ryhmiin sama kurssi kuin poikien ryhmillä, eli LT-kurssien tilalle vastaava LI-kurssi.
  • Jatkossa Kurreen siirretään pelkkä yhteinen LI-aine, johon tehdään tyttö- ja poikaryhmät. Luokka-asteen kaikki oppilaat saavat arvosanan samaan kurssiin, oli oppilas sitten tyttö tai poika.

  Aine hajoaa kahdeksi eri aineeksi

  Esimerkki: "Fysiikka/kemia" halutaan jakaa erillisiin aineisiin "Fysiikka" ja "Kemia". Ainetta on tähän asti opetettu siten, että syksyllä on ollut fysiikkaa ja keväällä kemiaa.

  • Kopioidaan Kurssit-rekisterissä oppiaineen kortti. Annetaan kopion nimeksi esim. "Fysiikka", ja alkuperäisen aineen nimeksi "Kemia".
  • Koska "Fysiikka/kemian" kursseista osa oli selvästi fysiikan, osa kemian kursseja, voi niiden lyhenteet muuttaa tässä samalla, esim. FK1, FK2 => FY1, KE1.
  • Viedään opsiin mukaan uusi "Fysiikan" aine. Vedetään tämän uuden aineen alle fysiikan kurssit. Kemian kurssit jäävät aiemman aineen alle.

  Jos taas kurssit sisälsivät sekä fysiikkaa että kemiaa, eikä niitä voida jakaa aineittain, luodaan aloittaville oppilaille uusi opetussuunnitelma. Kurssit-rekisterissä luodaan uudet rekisterikortit fysiikan ja kemian aineille ja kursseille ja viedään ne opetussuunnitelmaan.

  Erityisoppilaiden opetussuunnitelmat, oppimissuunnitelmat ja hojksit

  Primuksessa erityisoppilaita koskevat yksilöllistämiset kirjataan erillään opetussuunnitelmasta. Opetussuunnitelma on heillä sama kuin yleisopetuksen oppilailla, vaikka oppilas suorittaakin osan aineista eri tavalla kuin muut. Toiminta-alueopetuksen oppilaille sen sijaan tehdään yleensä erillinen opetussuunnitelma.