Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion opetussuunnitelman muutokset

  Kun valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet muuttuvat, resurssit muuttuvat tai kun lukioita yhdistetään, muuttuu myös lukion oma opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaan tarvitaan uusia kursseja tai aineita, aineita yhdistyy tai poistuu, ja opiskelijoiden suorituksia joudutaan ehkä siirtämään vanhoista kursseista uuden opetussuunnitelman kursseihin. Ohjeessa on kuvattu tavallisimpien lukion opetussuunnitelman muutosten toteuttaminen.

  Yleistä

  Varmista ennen ops-muutoksia, että valmistuneiden opiskelijoiden päättötodistukset ovat tulostearkistossa.

  Myös jatkavien opiskelijoiden jaksotodistuksia voi arkistoida. Vain tulostearkiston kautta saadaan annettua suoritushetken mukaista opetussuunnitelmaa vastaava todistus.

  Opetussuunnitelman kopiointi

  Opetussuunnitelmamuutoksille tyypillistä on siirtymäaika: jatkavilla opiskelijoilla säilyy heidän nykyinen opsinsa opintojen päättymiseen asti, ja uudet opiskelijat aloittavat uudella opetussuunnitelmalla. Siirtymäkauden ajan lukiolla on käytössään kaksi opetussuunnitelmaa. Jos muutokset ovat pieniä (muutamia aineita koskevia), kannattaa uusi ops tehdä vanhasta kopioimalla. Kopioon tehdään tarvittavat muutokset.

  • Opetussuunnitelma-rekisterissä valitaan nykyinen ops, ja otetaan siitä kopio.
  • Kopioon tehdään tarvittavat muutokset (ohjeistettu jäljempänä) ja se tallennetaan uudella nimellä.
  • Opiskelijarekisterissä valitaan uusille opiskelijoille Opetussuunnitelma-kenttään tämä uusi ops.

  Kahden eri opetussuunnitelman kanssa eläminen

  Vaikka opetussuunnitelmia on kaksi, ovat ne yleensä suurimmaksi osaksi samoja. Niiden kurssien osalta, jotka ovat täysin samat kummassakin opetussuunnitelmassa, ei ole mitään erityistä huomioitavaa. Samassa opetusryhmässä voi olla kummankin opsin mukaan opiskelevia, tarvitaan vain yksi arviointikirja ja Wilman/Kurren kautta kirjatut valinnat päivittyvät opiskelijoille oman opsin mukaiseen kurssiin.

  Huom! Täysin sama kurssi = sama korttinumero, esim. 2010 aloittaneiden opsissa kurssin MAA1 korttinumero on 123, ja 2013 aloittavien opsissa MAA1-kurssin korttinumero on 123.

  Niissä kursseissa, joiden osalta opetussuunnitelmissa on eroja, tulee huomioida seuraavat seikat:

  • Toisen opsin kurssiin tehdyt muutokset eivät vaikuta toisen opsin vastaavaan kurssiin (mikä on yleensä tavoitekin ja syy erillisen opsin tekoon)
  • Kurre käsittelee kursseja kahtena eri kurssina. Kummastakin tehdään oma arviointikirjansa, jotta arvosanatkin saadaan kahteen eri kurssiin.
  • Kurssitarjottimiin voi viedä joko molemmat kurssit ja ohjeistaa opiskelijat oikean valinnassa TAI viedä kurssitarjottimeen vain toisen, ja jakaa ryhmä sitten kahtia joko Kurressa tai Arviointi-rekisterissä. Samalla vaihdetaan ryhmälle oman opsin mukainen kurssi.

  Kun kaikki vanhan opsin mukaan opiskelleet ovat päättäneet opintonsa, voi vanhan opsin arkistoida.


  Uusi koulukohtainen kurssi

  Koulukohtaiset kurssit voi lisätä aineen viimeiseksi kurssiksi eli ensimmäiselle vapaalle järjestysnumerolle.

  • Jos esim. biologiaan saadaan uusi lintubongauskurssi ja opsissa on ennestään kurssit BI1 - BI5, voi tälle kurssille antaa lyhenteen BI6 ja viedä sen opsissa BI5:n perään.
  • Jos kaikki opiskelijat saavat ilmoittautua uudelle kurssille, voi sen lisätä suoraan opetussuunnitelmaan. Jos taas uusi kurssi koskee vain aloittavia opiskelijoita, tehdään heille uusi ops, ja uusi kurssi viedään vain siihen.

  Uusi pakollinen tai syventävä kurssi

  Pakolliset ja syventävät kurssit lisätään usein opsissa jo olevien kurssien väliin. Esim. lukion opetussuunnitelmaan lisättiin uusi suullisen kielitaidon kurssi pakollisten ja syventävien kurssien väliin.

  • Jos kurssinumeroinnin tulee muuttua takautuvasti, muutetaan aineen loppupään kurssien lyhenteet Kurssit-rekisterissä. Jos opsiin tulee uusi kurssi ENA7, muutetaan kurssien ENA7-9 numerointia lopusta alkaen: ENA9->ENA10, ENA8->ENA9, ENA7->ENA8. Vapautuu lyhenne ENA7, jolla luodaan uusi kurssi. Aiemman ENA7:n sisältöä vastaa siis nyt ENA8.

  • Jos taas suoritusten tulee säilyä oikeissa kurssinumeroissa, muutetaan uuden kurssin perään jäävien kurssien lyhenteitä siten, että lyhenteestä näkyy sekä kurssin uusi että vanha lyhenne. Vanha lyhenne merkitään uuden lyhenteen perään esim. sulkuihin: ENA8 (ENA7).
  • Kun kaikki vanhan opsin mukaan opiskelleet ovat poistuneet oppilaitoksesta, poistetaan lyhenteistä sulut.

  Esimerkki: Lukion suulliset kurssit ENA7, RUA7 jne. opetussuunnitelmaan (2010)


  Kurssi poistuu opetussuunnitelmasta

  Se, järjestetäänkö jotain kurssia tiettynä lukuvuonna, ei heijastu opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmassa voi hyvin olla mukana sellaisiakin kursseja, joita ei järjestetä joka vuosi.

  • Jos kurssia ei järjestetä enää ollenkaan, laaditaan uusi opetussuunnitelma, josta tämä kurssi poistetaan. Kurssin käyneillä (kaikilla vanhoilla opiskelijoilla) säilyy nykyinen ops, ja uusille opiskelijoille valitaan se ops, jossa kurssi ei ole enää mukana. Uusi opetussuunnitelma tehdään kopioimalla vanha ops ja poistamalla kopiosta tämä kurssi.
  • Kursseja voi kuitenkin "roikottaa" opseissa kauankin. Vaikka kurssi pysyy opsissa, voi opiskelijoita estää valitsemasta kurssia: kurssia ei yksinkertaisesti viedä mukaan kurssitarjottimeen.
  • Jos Wilman Valinnat-toiminto on käytössä, kannattaa poistuvalle kurssille antaa sellainen kurssityyppi, jota ei voi valita Wilmassa, esim. "muu kurssi".
  • Kun kurssin voi poistaa, vedetään se pois opetussuunnitelmasta ja arkistoidaan sen rekisterikortti Kurssit-rekisterissä. Lisätietoihin voi kirjata arkistoinnin syyn ym. Kurssin rekisterikorttia ei tarvitse poistaa.
  • Jos Wilman Opetussuunnitelma-toiminto on käytössä, näkevät opiskelijat kurssin opetussuunnitelmassa, mutta eivät voi valita sitä. Kurssin kuvaukseen tms. Wilmassa näkyvään kenttään voi kirjata tiedon, että kurssia ei enää järjestetä, vaikka se opsissa vielä näkyykin.

  Oppiaine poistuu opetussuunnitelmasta

  Jos oppiaine jää pysyvästi pois, arkistoidaan aineen ja sen kurssien rekisterikortit Kurssit-rekisterissä.

  • Aine saa säilyä jatkavien opiskelijoiden opetussuunnitelmassa, mutta siihen ei tule enää suorituksia eikä valintoja. Aineen kursseja ja itse aineen rekisterikorttia käsitellään kuten yllä. Opiskelijoita informoidaan, että kurssia ei enää järjestetä, vaikka se opsissa vielä näkyykin.
  • Tehdään tarvittaessa uusi ops aloittaville luokille, ja jätetään tämä aine pois opsista.

  Kaksi ainetta yhdistyy

  Tämä tilanne koskee lähinnä erikoislukioita, joilla on opetussuunnitelmassa vaikkapa normaalin "Kuvataiteen" lisäksi erikseen "Metalligrafiikan" ja "Litografian" aineet, ja aineet yhdistetään pelkäksi "Grafiikaksi".

  • Aineet yhdistetään viemällä toisen aineen kaikki kurssit toisen aineen alle, sen kurssien perään. "Tyhjäksi" jääneen aineen voi poistaa opetussuunnitelmasta.
  • Jäljelle jääneen aineen lyhenteen voi muuttaa uutta nimeä vastaamaan. Kurssien lyhenteet kannattaa vaihtaa vastaamaan aineen uutta lyhennettä, mutta vanhankin lyhenteen on hyvä näkyä, esim. GR1 (MG1), GR2 (LG1)
  • Myös Kurreen vaihdetaan samat lyhenteet.

  Samansisältöiset aineet yhdistyvät

  Jos aineiden kurssit ovat osin tai kokonaan päällekkäisiä (esim. opsissa erikseen tyttöjen ja poikien liikunta-aineet), jätetään opsiin vain jompi kumpi aine. Toisen aineen suoritukset siirretään jäljelle jääneen aineen kursseihin, minkä jälkeen toisen aineen voi arkistoida ja poistaa opsista. Huom. Opetussuunnitelmassa on oltava määriteltynä Muiden suoritusten emo.

  • Päätetään, kumpi aine jätetän opsiin, LP vai LT.
  • Jos LP jää, muutetaan sen lyhenteeksi esim. LI, ja kurssien lyhenteeksi vastaavasti LI1, LI2, LI3 jne.
  • Siirretään LT-aineen kursseissa olevat suoritukset LI-aineen vastaaviin kursseihin. Ks. suoritusten siirto.
  • Poistetaan LT-aine kursseineen opsista ja arkistoidaan aineen ja kurssien rekisterikortit.
  • Kurressa vaihdetaan kummankin aineen lyhenteiksi LI. Aineista toiselle voi antaa jotain Koodi-kenttään, jos Kurre ei anna tallentaa samalla lyhenteellä kahta ainetta.
  • Jatkossa Kurreen siirretään pelkkä yhteinen LI-aine, johon tehdään tyttö- ja poikaryhmät. Ryhmäjaon ei siis tarvitse heijastua opetussuunnitelmaan, ellei opetussuunnitelma todella ole erilainen tytöillä ja pojilla.

  Tämän jälkeen aineen voi poistaa opsista ja sen rekisterikortin voi arkistoida.

  Aine hajoaa kahdeksi eri aineeksi

  Tämä tilanne koskee lähinnä erikoislukioita, joilla opetus laajenee siten, että esim. normaalin "Liikunta"-aineen lisäksi järjestetään erillinen "Jääkiekko"-aine.

  • Kopioidaan Kurssit-rekisterissä oppiaineen kortti. Annetaan kopiolle kuvaava nimi ja lyhenne.
  • Jos osa vanhan "Liikunta"-aineen kursseista siirtyy sellaisenaan uuden "Jääkiekko"-aineen alle, vaihdetaan näiden kurssien lyhenteet. Lyhenteestä tulee käydä ilmi sekä uusi että vanha lyhenne, esim. LII8 -> JÄÄ1, LII9 -> JÄÄ2
  • Viedään opsiin mukaan uusi aine. Vedetään aiemman aineen kursseista osa tämän uuden aineen alle.

  Kurssityyppi muuttuu

  Jos kurssi on jatkaville opiskelijoille pakollinen ja uusille opiskelijoille syventävä,

  • voidaan vaihtaa kurssityyppi arviointikirjassa ennen toimeenpanoa tai
  • tehdä uusille opiskelijoille oma opetussuunnitelma.

  Jos tehdään uusi opetussuunnitelma, kannattaa kurssityypin muutos tehdä Kurssit-rekisteriin ja muuttaa sitten vanhan opsin mukaan opiskeleville tyyppi takaisin pakolliseksi. Kurssityypin muutos kannattaa tehdä Opetussuunnitelmat-rekisterin kautta, jolloin opiskelijat voidaan koota Kurressa samaan ryhmään. Jos samasta kurssista on erikseen pakollinen ja syventävä versio, tarvitaan myös 2 arviointikirjaa.

  • Kurssit-rekisterissä vaihdetaan kurssin tyypiksi uuden opsin mukainen tyyppi, esim. pakollinen -> syventävä.
  • Opetussuunnitelmat-rekisterissä kopioidaan nykyinen ops, ja kopiosta tulee uusien opiskelijoiden ops.
  • Alkuperäisessä, jatkavien opiskelijoiden opsissa klikataan äsken muutettua kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitaan Muuta kurssin tietoj. Vaihdetaan kurssityyppi takaisin syventävä -> pakollinen.
  • Siirrytään opiskelijarekisteriin, valitaan kaikki uudet opiskelijat, ja vaihdetaan heidän opetussuunnitelmakseen äsken tehty kopioitu ops.

  Kurreen kurssi siirtyy vain yhden kerran, ja kummankin opetussuunnitelman opiskelijat valitsevat saman kurssin. Arvioinnin toimeenpanon yhteydessä suoritukselle valikoituu se kurssityyppi, jota opiskelijan omassa opetussuunnitelmassa on käytetty.


  Sama kurssi kahdessa eri opetussuunnitelmassa

  Opetussuunnitelmat-rekisterissä muokataan yleensä vain opsin rakennetta, ja kurssitietojen muutokset tehdään Kurssit-rekisterissä. Voi kuitenkin olla tilanne, että sama kurssi on kahdessa eri opetussuunnitelmassa, yleensä uudessa ja vanhassa opsissa. Kurssin laajuus tai lyhenne voi olla eri tai toisessa opsissa kurssi on pakollinen ja toisessa valinnainen. Tällöin on kaksi vaihtoehtoa:

  • tehdään samasta kurssista kaksi eri versiota Kurssit-rekisterissä tai
  • käytetään samaa kurssia kummassakin opsissa, mutta tehdään Opetussuunnitelmat-rekisterissä opsikohtaisia muutoksia kurssitietoihin.


  Kurssitietoja muokataan opsin kautta vain, jos täsmälleen sama kurssi on mukana useammassa opsissa ja muutos koskee vain yhtä opsia. Muutos pitää siis rajoittaa opsikohtaiseksi.

  • Avaa Opetussuunnitelmat-rekisterissä opsi, johon haluat tehdä muutoksia.
  • Klikkaa opsipuussa olevaa kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitse Muuta kurssin tietoja.
  • Tee avautuneeseen Kurssit-rekisterin kaltaiseen näkymään haluamasi muutokset (laajuus, nimi, lyhenne tms.) ja tallenna. Jos esim. sama kurssi on nuorten koulutuksessa syventävä ja aikuisilla soveltava, voit vaihtaa kurssityypin ja tarvittaessa myös arvosana-asteikon tässä ruudussa. Nämä muutokset eivät päivity kurssirekisteriin. Kaikki muutokset tallentuvat vain tähän opsiin eli tämän opsin mukaan opiskeleville.
  • Tallenna vielä opetussuunnitelma ennen kuin suljet rekisterin.

  Kurssitietojen muuttamiseen on erillinen oikeus, joka annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Jos oikeutta kurssin tietojen muutokseen ei ole, on toiminnon nimi harmaana ponnahdusvalikossa. Jos kurssin tietoja on muutettu tämän ruudun kautta, ilmestyy kurssin perään merkintä (muutettu). Muutokset voi poistaa valitsemalla klikkaamalla kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Poista kurssiin tehdyt muutokset.