Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikertojen määrittäminen Kurressa

  Tämä ohje on suunnattu niille peruskouluille, jotka käyttävät samaa arviointikirjaa koko lukuvuoden ajan. Alta voi katsoa mallia, miten omalle koululle luodaan arviointikertoja varten jaksojärjestelmät, jotta arvioinnit saataisiin tehtyä oman koulun haluamalla tavalla.

  Jos olet vasta ottamassa käyttöön koko toimintoa, tutustu ensin toiminnon käyttöönoton ohjeeseen täällä. Alapuolella esitetyt ohjeet ja esimerkit ovat tarpeellisia siinä vaiheessa työtä, kun aletaan luomaan jaksojärjestelmiä. Ne voi luoda heti työjärjestystyöskentelyn alussa, mutta viimeistään kuitenkin ennen arviointikirjojen muodostamista.

  Jos et ole varma, miten jaksojärjestelmät muodostetaan, ota yhteys StarSoftin tukeen.

  Perusperiaatteet arviointikertojen ja jaksojärjestelmien määrittelyssä

  Kurressa arviointikertojen määrät ja ajankohdat määritellään jaksojärjestelmän kautta. Arviointikertoja varten on oltava jaksojärjestelmä, jossa on kurssin arviointikertoja ja ajankohtia vastaavat jaksot. Alla on selitetty, milloin samaa jaksojärjestelmää voidaan käyttää sekä normaaliin työjärjestyssuunnitteluun että arviointikertojen määrittelyyn ja milloin taas tarvitaan erilliset jaksojärjestelmät. Jos arviointikerroille tehdään oma erillinen jaksojärjestelmä, sitä ei siis käytetä työjärjestyssuunnitteluun vaan pelkästään arviointikertojen määrittelyyn.

  • Yksi jaksojärjestelmä riittää, jos koulun työjärjestys koostuu kahdesta jaksosta (Syksy ja Kevät) ja aineiden arvioinnit tehdään molempien jaksojen lopussa tai pelkästään syksyllä tai keväällä. Näin saadaan samalla jaksojärjestelmällä luotua työjärjestykset ja valittua päivämäärät kurssien arviointikerroille. Peruskouluilla yleensä onkin juuri näin: esim. matematiikka arvioidaan kahdesti lukuvuoden aikana ja lukuvuosi koostuu kahdesta jaksosta. Vaikka syksyllä ja keväällä olisikin täysin sama työjärjestys, on jaksojärjestelmään tehtävä kaksi jaksoa, jotta arviointikerrat saadaan määriteltyä oikein. (Katso alta esimerkki a.)
  • Kaksi jaksojärjestelmää tarvitaan, jos työjärjestyksessä on eri määrä jaksoja kuin aineella arviointeja ja jaksojen päivämäärät eivät vastaa arviointien päivämääriä. Toinen jaksojärjestelmä tehdään työjärjestyksen luomista varten ja toinen arviointeja varten. Näin on esimerkiksi silloin, jos aine arvioidaan kahdesti lukuvuoden aikana, mutta jaksojärjestelmässä on viisi jaksoa. Silloin luodaan viiden jakson jaksojärjestelmä työjärjestyksen tekoa varten ja kahden jakson jaksojärjestelmä arviointeja varten. Arviointeja varten tehty jaksojärjestelmä ei vaikuta Wilmassa näkyvään työjärjestykseen vaan ainoastaan ryhmän arviointikirjassa oleviin alkamis- ja päättymispäivämääriin. (Katso alta esimerkki b.)
  • Mikäli opsissa on eri määrä kursseja kuin arviointeja on tarkoitus tehdä, täytyy Primuksessa opiskelijan opsissa olla valinnat vain arvioitavilla kursseilla. Tämä tilanne on esim. silloin, jos Primuksen ops-puussa aineella on 4 kurssia ja opetus jaksotetaan Kurressa 4-jaksojärjestelmään niin, että yhdellä jaksolla ei ole opetusta, ja arviointi on tarkoitus tehdä 3 kertaa. Tällöin Primuksessa otetaan valinta pois oppilailta siltä kurssilta, johon ei ole tarkoitus arviointia tehdä. (Katso alta esimerkki c).
  • Arviointikerrat on mahdollista määrittää jaksojärjestelmän sijaan myös oppituntien määrän perusteella. Tämä on hyödyllistä silloin, kun koulussa käytetään hajautettua arviointia (esimerkiksi kun jaksojärjestelmässä on viisi jaksoa, opetus on neljällä jaksolla ja arviointi tehdään kahdesti). Muussa tapauksessa tätä ei pidä käyttää, vaan arviointikerrat määritellään yllä esitellyn periaatteen mukaisesti. (Katso alta esimerkki d.)

  Esimerkki a) Lukuvuodessa 2 jaksoa ja 1-2 arviointia


  Tämä on tyypillisin tilanne peruskouluissa. Alla esitelty tapa luoda jaksojärjestelmä toimii, kun lukuvuodessa on kaksi jaksoa ja aine arvioidaan kerran lukuvuodessa (esim. biologia) tai kaksi kertaa lukuvuodessa (esim. matematiikka).

  • Luo yksi jaksojärjestelmä, jossa on kaksi jaksoa: syksy ja kevät.
  • Siinä vaiheessa kun olet Ryhmittely-ikkunassa jaksottanut aineet, siirry Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehdelle ja tarkista, että kunkin ryhmän kohdalla on Arviointikerrat-sarakkeessa oikea määrä arviointeja ja suluissa oikeat päivämäärät arvioinneille. Kun esimerkiksi matematiikkaa opetetaan koko lukuvuosi ja se arvioidaan kahdesti, sillä tulee olla 2 arviointikertaa ja näkyvissä sekä syksyn että kevään arviointiaika. Kun taas esimerkiksi biologiaa opetetaan vain keväällä ja se arvioidaan kerran, sillä tulee olla 1 arviointikerta ja näkyvissä vain kevään arviointiaika.
  • Tämä tapa toimii myös silloin, vaikka syksyn arvosanat annettaisiin vasta kevätlukukauden alettua. Tässä tilanteessa syksyn arviointikerta toimeenpantaisiin ilman arvosanoja syyslukukauden päätteeksi. Sitten myöhemmin kun arvosanat on täytetty syksyn arviointikerralle, tehdään toimeenpano uudelleen.
  • Tämä tapa toimii myös peruskouluilla, joilla on täysin sama työjärjestys syksyllä ja keväällä. Kevään työjärjestystä ei tarvitse luoda käsin erikseen, vaan syksyn työjärjestyksen voi kopioida keväälle.

  Esimerkki b) Lukuvuodessa 5 jaksoa ja 1-2 arviointia


  Tämä on tilanne on usein yläkouluilla, joilla on yhteinen jaksojärjestelmä lukion kanssa. Alla esitelty tapa luoda jaksojärjestelmä toimii, kun lukuvuodessa on viisi jaksoa ja aine arvioidaan kerran lukuvuodessa (esim. biologia) tai kaksi kertaa lukuvuodessa (esim. matematiikka).

  • Luo ensin normaalisti työjärjestyksen tekoa varten jaksojärjestelmä, jossa on viisi jaksoa (tarvittaessa 3. jakso jaetaan kahtia).
  • Luo sitten toinen jaksojärjestelmä, jossa on kaksi jaksoa. Anna jaksojärjestelmän nimeksi esim. Arviointikerrat. Syötä ensimmäisen jakson Alkaa- ja Päättyy-sarakkeisiin syyslukukauden alkamis- ja päättymispäivämäärät. Syötä toisen jakson vastaaviin sarakkeisiin kevätlukukauden alkamis- ja päättymispäivämäärät.
  • Kun olet Ryhmittely-ikkunassa jaksottanut aineet 5-jaksojärjestelmän mukaisesti, osaa Kurre ennustaa 2-jaksojärjestelmän mukaiset arviointipäivämäärät ryhmille. Siirry Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehdelle ja tarkista, että kunkin ryhmän kohdalla on Arviointikerrat-sarakkeessa oikea määrä arviointeja ja suluissa oikeat päivämäärät arvioinneille. Kun esimerkiksi matematiikkaa opetetaan koko lukuvuosi ja se arvioidaan kahdesti, sillä tulee olla 2 arviointikertaa ja näkyvissä sekä syksyn että kevään arviointiaika. Kun taas esimerkiksi biologiaa opetetaan vain syksyllä ja se arvioidaan kerran, sillä tulee olla 1 arviointikerta ja näkyvissä vain syksyn arviointiaika.
  • Huom. Jos jaksotit kahdesti arvioitavaa ainetta vain kahdelle jaksolle 5-jaksojärjestelmässä, niin Kurre ehdottaa Ryhmät-välilehdellä arviointikertojen päivämääriksi kyseisten jaksojen mukaisia päivämääriä. Jos haluat näiden jaksojen mukaisten päivämäärien sijaan käyttää 2-jaksojärjestelmän jaksojen mukaisia päivämääriä, valitse ne ryhmälle vetovalikosta Arvointikerrat-sarakkeeseen.

  Esimerkki c) Lukuvuodessa 4 jaksoa, opetus kolmella jaksolla ja arviointi kolme kertaa

  Alla esitelty tapa luoda jaksojärjestelmä toimii, kun aineella on Primuksessa neljä kurssia, lukuvuodessa on neljä jaksoa, ainetta opetetaan kolmessa jaksossa ja aine arvioidaan kolme kertaa.

  • Ennen kuin siirrät opiskelijoita Kurreen, poista Primuksesta opiskelijoiden ops-puusta valinta aineen siltä kurssilta, jota ei arvioida (tässä esimerkissä 2. kurssi). Näin Kurreen tulee automaattisesti aineelle oikea määrä arviointikertoja eli kolme. Jos ehdit jo siirtää opiskelijat Kurreen niin, että kaikki neljä kurssia oli valittuina, niin poista Primuksesta valinta kurssilta, jota ei arvioida, ja syötä Kurressa Perustiedot-ikkunan Kurssit-välilehdellä aineelle Arviointikertojen lkm -sarakkeeseen 3.
  • Luo yksi jaksojärjestelmä, jossa on neljä jaksoa.
  • Siinä vaiheessa kun olet Ryhmittely-ikkunassa jaksottanut aineet, siirry Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehdelle ja tarkista, että kunkin ryhmän kohdalla on Arviointikerrat-sarakkeessa oikea määrä arviointeja ja suluissa oikeat päivämäärät arvioinneille. Kun esimerkiksi matematiikkaa opetetaan jaksoissa 1, 3 ja 4, sillä tulee olla 3 arviointia.

  Esimerkki d) Lukuvuodessa 5 jaksoa, arviointi hajautetusti

  Arviointikertojen määrän voi tarvittaessa määrittää oppituntien määrän mukaan. Tämä on hyödyllistä silloin, kun koulussa käytetään hajautettua arviointia. Muussa tapauksessa arviointikertoja ei pidä määrittää oppituntien määrän perusteella.

  • Luo ensin normaali viiden jakson jaksojärjestelmä ja jaksota opetus haluamillesi jaksoille.
  • Ota Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet -toiminnon kautta Kurssit- ja Ryhmät-välilehdelle sarake Arviointiväli. Kun tätä saraketta käytetään, Arviointikertojen lkm -sarakkeen tietoa ei huomioida.


  Esimerkki 1. Jaksojärjestelmässä on 5 jaksoa:

  • 1. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, jaksotettu 2 tuntia (yht. 16 oppituntia)
  • 2. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, ei opetusta
  • 3. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, jaksotettu 2 tuntia (yht. 16 oppituntia)
  • 4. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, jaksotettu 2 tuntia (yht. 16 oppituntia)
  • 5. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, jaksotettu 2 tuntia (yht. 16 oppituntia)

  Kun ryhmälle halutaan 2 arviointikertaa (ensimmäinen kerta 1.-3. jaksosta ja toinen kerta 4.-5. jaksosta), syötetään Arviointiväli-sarakkeeseen 32. Kurre muodostaa nyt kaksi arviointikertaa, koska 1.-3. jaksosta tulee yht. 32 oppituntia (16 + 0 + 16) ja 4.-5. jaksosta tulee yht. 32 oppituntia (16 + 16). Viereisessä kuvassa on esimerkki tästä tilanteesta.

  Esimerkki 2. Jaksojärjestelmässä on 5 jaksoa, ja 3. jakso on jaettu kahteen osaan:

  • 1. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, jaksotettu 1 tunti (yht. 8 oppituntia)
  • 2. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, ei opetusta
  • 3. jakso.a: jakson kesto 4 viikkoa, jaksotettu 1 tunti (yht. 4 oppituntia)
  • 3. jakso.b: jakson kesto 4 viikkoa, jaksotettu 1 tunti (yht. 4 oppituntia)
  • 4. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, ei opetusta
  • 5. jakso: jakson kesto 8 viikkoa, jaksotettu 1 tunti (yht. 8 oppituntia)

  Kun ryhmälle halutaan kolme arviointikertaa (ensimmäinen kerta 1. jaksosta, toinen kerta 3.a-3.b-jaksosta ja kolmas kerta 5. jaksosta), syötetään Arviointiväli-sarakkeeseen 8. Kurre muodostaa nyt kolme arviointikertaa, koska 1. jaksosta tulee yht. 8 oppituntia, 3.a-3.b-jaksosta yht. 8 tuntia (4+4) ja 5. jaksosta yht. 8 oppituntia.