Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kouluikkuna-tilasto, perusopetus

  Kouluikkuna on Kuntaliiton keräämä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vertailukanta. Ohje Kouluikkuna.fi-sivustolla. Tässä ohjeessa kuvataan tuntimäärien, henkilötyövuosien, kurssimäärien ja keskiarvotietojen haku Primuksesta. Kustannustiedot ja pinta-alatiedot kerätään varmemmin muista järjestelmistä, esim. taloushallinnon, palkanlaskennan ja kiinteistöhallinnon ohjelmista.

  Perusopetuksen kustannustiedot

  Kotikuntakorvaus-kohtien oppilaat

  Ulkopaikkakuntalaiset oppilaat saadaan haettua haulla
  Kotikunta->Nimi<>"esimerkkilä"

  "Esimerkkilä" korvataan oman kunnan nimellä. Kustannustiedot saadaan muista järjestelmistä, mutta oppilasjoukkoa voi käyttää apuna tietojen tarkistuksessa ja vertailussa. Ks. myös jakaumat

  Perusopetuksen toiminnan tietoja

  Vähimmäismäärä ja vuosiviikkotunnit

  Tiedot kirjataan tuntikehyksen mukaan. Tuntikehys saadaan opetuslautakunnalta tai opetusvirastolta.

  Ryhmäkoko

  Vertailutietokanta laskee tiedon automaattisesti kunnan antamien muiden tietojen perusteella. Ks. myös Kurren tilastointiohje ryhmäkokojen keskiarvoista. Laskentatapa on hieman eri kuin Kouluikkuna-tilastossa.

  1. - 2. lk oppilaan viikkotunnit

  Taulukkoon merkitään keskiarvo 1. luokan ja 2. luokan viikkotunneista. Oppilaskohtaisia määriä ei tarvitse huomioida, tässä tarkoitetaan kyseisten luokka-asteiden tuntijaon mukaisia määriä. Jos 1. luokilla on 23 tuntia ja 2. luokilla 24, merkitään tuntimääräksi 23,5.

  Muiden luokka-asteiden tiedot saa vastaavalla tavalla.

  1. - 2. lk opettajaresurssi

  Opettajien osalta halutaan summatieto. Jos 1. luokkia on 3 kpl ja 2. luokkia 4 kpl, halutaan siis seitsemän luokan opettajaresurssin summa, ei keskiarvoa. Määrien tulisi summautua myös 1. - 9. luokkien sarakkeessa.

  Opettajien vuosiviikkotunneista saa opettajakohtaisen yhteenvedon Kurren ryhmittelyikkunan Jaksotuksen yhteenveto -tulosteella. Saat 1. - 2. luokkien yhteenvedon poimimalla mukaan pelkät näiden luokka-asteiden opettajat, ja koko koulun yhteenvedon ottamalla mukaan kaikki opettajat.

  Muiden luokka-asteiden tiedot saa vastaavalla tavalla.

  Koulujen koot

  Koulujen oppilasmäärät saadaan ottamalla opiskelijarekisterissä jakauma Koulu-kentän 1. riviltä. Voit tehdä jakauman myös valitsemalla Toiminnot / Koosteet / Jakaumat ja valitsemalla Tilastoitava kenttä -kohtaan Koulu[1]->Koulun nimi. Koulun nimen perässä oleva luku kertoo koulun oppilasmäärän. Sen perusteella lasketaan kuhunkin tilastokohtaan tulevien koulujen määrä.

  Jakaumaan tulee oletuksena mukaan kaikki oppilaat. Jos määrät eivät täsmää, on mukana todennäköisesti suunnitteluoppilaita. Rajaa nämä pois tekemällä opiskelijarekisterissä ensin haku Opiskelijalaji->Opiskelijalaji="Peruskoulun oppilas".

  Koulujen pinta-ala

  Pinta-alatiedoille on kenttä Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä, mutta koska tätä kenttää on harvoin täytetty saati päivitetty, löytyy pinta-alatieto varmemmin kiinteistöhallinnon sovelluksista tai muista vastaavista järjestelmistä.

  Erityisopetus, erityisoppilaiden määrä

  Luokkamuotoinen ja integroitu opiskelu

  • Luokkamuotoinen erityisopetus: Haku luokkatyypin tai luokan nimen perusteella, esim. Ryhmä/luokka->Luokkatyyppi="Erityisluokka", tai Ryhmä/luokka->Nimi="*er*",jos on sovittu jokin yhtenäinen linja luokkien nimistä esim. 1er tarkoittaa 1. luokka-asteen erityisopetusryhmää.
  • Integroidut oppilaat: Jakauma kentästä Opetuksen toteutuspaikka ja integroinnin määrä oppilaalla, jolla erityisen tuen päätös tai kentästä Erityisoppilaan opetusryhmä.

  Erityinen ja tehostettu tuki

  • Wilman Oppimisen ja koulunkäynnin tuki -toiminnon käyttäjät näkevät määrät tuen tilastosivulta
  • Primus-käyttäjät saavat määrät esim. ottamalla jakauman kentästä Tuen vaihe.
  • Ks. myös Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat -tilaston erityisopetuksen tilastointi

  Peruskoulunsa päättäneiden tietoja

  Ilman päättötodistusta jääneiden määrä

  Haetaan opiskelijarekisterissä ne oppilaat, joiden olisi pitänyt valmistua tänä vuonna, esim. luokka-asteen mukaan tai oppivelvollisuuden päättymispäivän tai -vuoden mukaan ja rajataan haku vielä niihin, jotka eivät saaneet päättötodistusta.

  Haku esim. Oppivelvollisuuden päättymisvuosi=2016 JA Peruskoulun päättötodistus=""

  Päättötodistusten keskiarvojen keskiarvo

  Koulutustakuun toteutuminen

  Tieto oppilaiden pääsystä jatko-opintoihin ei välttämättä välity peruskoululle millään tavalla. Jos tiedot ovat saatavilla 2. asteen oppilaitoksilta tai oppilailta itseltään, voi ne kirjata Primuksen opiskelijarekisterissä esim. jatko-opintojen taulukkoon. Kenttä Valittu rastitaan sen oppilaitoksen/koulutuksen riville, jossa opiskelija aloittaa opinnot. Myös muita jatko-opintoihin liittyviä kenttiä voi käyttää.

  Henkilöstö

  Perusopetuksen opetushenkilöstö

  Opetus- ja muun henkilöstön määrät saadaan jakaumilla opettajarekisteristä sekä henkilökuntarekisteristä.

  • Opetushenkilöstö yhteensä: Opettajien määrä, näkyy opettajaluettelon alla.
  • Vakinaisten, määräaikaisten ja sivutoimisten opettajien määrät: Jakauma kentästä Palvelussuhteen luonne tai Palvelussuhde.
  • Ei-kelpoisten opettajien määrä: Haku Kelpoisuus="Epäpätevä".
  • Oppilashuollon henkilöstö: Järjestä henkilökuntarekisterin henkilöt esim. Tehtävä -kentän mukaan. Laske oppilashuoltoon osallistuvien määrä. Tee sama tarvittaessa opettajakuntarekisterissä esim. Tehtävä/toimenkuva-kentän perusteella, ja laske lukujen summa.