Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016: Uuden opetussuunnitelman luominen (perusopetus)

  Takaisin OPS 2016-aloitussivulle

  Päivitykset ohjeessa/siirtotiedostoissa

  Alla on listattuna tähän ohjeeseen ja siirtotiedostoihin tehdyt päivitykset. Päivitä tarvittaessa uudella siirtotiedostolla kurssit Primukseen, jos olet aiemmin siirtänyt kurssit vanhentuneella siirtotiedostolla, johon on tullut muutoksia. Vaihtoehtoisesti voit tehdä kyseiset muutokset suoraan Kurssit-rekisteriin. Varsinainen ohje alkaa päivityslokin alapuolelta.

  24.8.2016: Tarkennettu vaiheeseen 5, että opsissa käyttämättömiksi jääneet kurssit ja aineet on arkistoitava Kurssit-rekisterissä. Sillä varmistetaan, että arviointikirjoihin saadaan varmasti uuden opetussuunnitelman kurssit.

  9.6.2016: Julkaistu alakoulujen yhden jakson siirtotiedosto, joka sisältää yhden kurssin per vuosiluokka. Tiedostoa voidaan käyttää, jos arvioidaan vain lukuvuoden päätteeksi, eikä muutoinkaan ole tarvetta useammalle kurssille per vuosiluokka.

  24.3.2016: Alakoulujen siirtotiedostoihin tehty seuraavat muutokset taide- ja taitoaineiden arvioinnin toimivuuden parantamiseksi:

  • lisätty yksi ainetaso musiikin, kuvataiteen, käsityön ja liikunnan oppimääriin
  • lisätty uusi kurssityyppi nimeltään ”aa väliaine”

  Ks. tarkemmat tiedot muutoksista ja niiden vaatimista toimenpiteistä: OPS 2016: Taide- ja taitoaineet

  24.3.2016: Alakoulujen siirtotiedostoihin on muutettu taide- ja taitoaineiden valinnaisten aineiden ja kurssien nimet ops-perusteiden mukaisiksi syventäviksi opinnoiksi (esim. Musiikki, valinnainen -> Musiikin syventävät opinnot).

  24.3.2016: Julkaistu yläkoulujen siirtotiedostot.

  4.2.2016: Tarkennettu alun Huomioitavaa-kappaleeseen, että kurssilyhenteiden muuttaminen ei ole suositeltavaa. Tarkennettu vaiheeseen 3, että siinä ei käytetä Siirrä suoritukset uuteen opsiin -toimintoa. Tarkennettu vaiheeseen 4, että valintojen ja suoritusten siirto tehdään vasta kesällä lukuvuoden päätyttyä.

  9.3.2017: Lisätty yläkoulujen kurssimuotoinen siirtotiedosto.


  Alla olevassa ohjeessa kerrotaan uuden opetussuunnitelman luomisessa huomioitavat asiat.

  Työvaiheet lyhyesti

  (Vaiheiden tarkemmat ohjeistukset alempana. Numerot toimivat linkkeinä.)

  1. Luodaan uudet rekisterikortit uusille aineille ja kursseille Kurssit-rekisterissä (kaksi vaihtoehtoista tapaa; tapa A ja tapa B).
  2. Rakennetaan uusi opetussuunnitelma Opetussuunnitelmat-rekisterissä.
  3. Vaihdetaan uusi opetussuunnitelma opiskelijoille Opiskelijat-rekisterissä.
  4. Siirretään opiskelijoiden suoritukset ja valinnat vanhasta opsista uuteen.
  5. Arkistoidaan vanhat kurssit ja aineet sekä vanha opsi.

  Milloin kannattaa luoda uusi opetussuunnitelma?

  Tilanteita, jolloin on hyvä miettiä opetussuunnitelman tekemistä kokonaan uudelleen:

  • Siirtyminen uuteen opsiin tapahtuu porrastetusti, ja osa oppilaista opiskelee vanhan opsin ja osa uuden opsin mukaisesti. Uuden opsin ja kurssien luominen mahdollistaa tällöin myös sekä vanhojen että uusien kurssien kurssikuvausten näyttämisen esimerkiksi Wilmassa.
  • Halutaan aloittaa puhtaalta pöydältä (esimerkiksi jos on ennestään monta opsia, jotka nyt halutaan yhtenäistää).
  • Ops-uudistuksen myötä on tarkoitus muuttaa myös käytössä olevaa sanallista arviointia.
  • Opetussuunnitelma muuttuu merkittävästi.

  Huomioitavaa

  Hyvä huomioida uutta opetussuunnitelmaa tehdessä:

  • Arvosanat ja valinnat pystytään siirtämään vanhasta opsista uuteen. Sanallisen arvioinnin osalta Muut arvosanat siirtyvät uuteen kurssiin samoille riveille kuin vanhassa kurssissa. Kannattaa siis varmistaa, että Muiden arvosanojen aiheet ja niiden rivijärjestys vastaavat toisiaan vanhassa ja uudessa kurssissa.
  • Ennen kuin opsia aletaan uudistamaan, varmista, että ainakin opiskelijoiden lukuvuosi- ja päättötodistukset ovat tulostearkistossa. Vain tulostearkiston kautta saadaan annettua suoritushetken mukaista opetussuunnitelmaa vastaava todistus.
  • Huomioi, että oppilaskortille tulostuu vain oppilaan opsiin sisältyvät suoritustiedot. Jos oppilaan opsi ja kurssit vaihtuvat, varmista suoritustietojen talteen ottaminen joko tulostamalla oppilaskortti ennen opsin vaihtamista, siirtämällä suoritustiedot vanhoista kursseista uusiin, tai sijoittamalla vanhat aineet ja kurssit uuteen opsiin.
  • Ennen kuin uudet kurssit ja aineet luodaan/tuodaan, voi vanhan opetussuunnitelman kurssien lyhenteiden muuttamista harkita (jokin merkki, esim. w-kirjain, lyhenteeseen). Siitä kuitenkin saattaa aiheutua ongelmia tiedonsiirtojen ja tulosteiden kanssa, minkä vuoksi se ei välttämättä ole suositeltavaa. Muutoin lyhenteiden muuttaminen helpottaa kurssien erottamista Primuksessa ja Kurressa. Ks. tarkemmin: erillinen ohje vanhojen kurssilyhenteiden muuttamiseen. Uuden opetussuunnitelman kurssit saavat joka tapauksessa olla oikeilla lyhenteillä, koska ne jäävät käyttöön moniksi vuosiksi.

  Ohjeet uuden opetussuunnitelman luomiseen:


  1. Luodaan uudet rekisterikortit uusille aineille ja kursseille

  TAPA A: Kurssien tuominen tiedoston avulla

  Tämän ohjeen lopussa on ops2016:n kurssien rekisterikortit sisältävät seuraavat txt-muotoiset tiedostot:

  • Ala-aste 1-jakso
  • Ala-aste 2-jakso
  • Ala-aste 5-jakso
  • Yläaste 2-jakso
  • Yläaste 5-jakso
  • Yläaste kurssimutoinen

  Lisäksi löytyy excel-tiedostot, joiden avulla voi tarkastella etukäteen siirtotiedostojen sisältöä.

  Valitse siirtotiedosto kouluasteen ja arviointikertojen määrän mukaan. Jos jaksotus on jokin muu kuin yllä mainitut, huomioi:

  • Valitse suuremman kurssimäärän sisältävä tiedosto
  • Älä vastaanota luokka-astetietoa tiedoston sisäänlukemisessa Primukseen (tai vaihtoehtoisesti poista kurssien luokka-astetieto sisäänlukemisen jälkeen)
  • Siirron jälkeen poista ylimääräiset kurssit Primuksesta, ja päivitä luokka-astetieto sekä tarvittaessa kurssityypit.

  Tiedostoihin sisältyy seuraavien Kurssit-rekisterin kenttien tiedot:

  • Lyhenne (kurssinumerointi on toteutettu kahdella numerolla: MA01, MA02 jne. Etunollien ansiosta kurssit järjestyvät oikeaan järjestykseen esimerkiksi Kurren luetteloihin)
  • Koodi 6 (sama sisältö kuin Lyhenne-kentässä. Voit tarvittaessa käyttää tunnistuskenttänä suoritusten siirrossa vanhasta opsista)
  • Nimi
  • Luokka-aste
  • Koulutaso (ala-aste tai yläaste, luodaan Koulutasot-rekisteriin)
  • Tyyppi (= kurssityyppi)
  • Arvosanan laskeminen
  • OPS huomautus (OPS2016 aa / OPS2016 ya)
  • Oppimäärä
  • Toinen kotimainen kieli

  Yläkoulutiedostoihin sisältyy lisäksi

  • Yhteishaun aine
  • Yhteishaun kieli
  • Yhteishaun äidinkieli
  • Yhteishaun rivi

  Tiedostossa käytetyt kurssityypit:

  Alakoulut:

  • aa käyttäytymisen aine
  • aa käyttäytymisen kurssi
  • aa yhteinen aine
  • aa yhteinen kurssi
  • aa valinnainen aine
  • aa valinnainen kurssi
  • aa lyhytkurssi aine
  • aa lyhytkurssi kurssi
  • aa väliotsikko
  • aa haamukurssi
  • aa väliaine (taide- ja taitoaineita varten)

  Yläkoulut:

  • ya käyttäytymisen aine
  • ya käyttäytymisen kurssi
  • ya yhteinen aine
  • ya yhteinen kurssi
  • ya valinnainen aine
  • ya valinnainen kurssi
  • ya lyhytkurssi aine
  • ya lyhytkurssi kurssi
  • ya väliotsikko
  • ya väliaine (taide- ja taitoaineita varten)

  Tiedostojen sisällöissä huomioitavaa

  • Tiedostot eivät sisällä oppiaineiden/kurssien laajuustietoja (Kurssit-rekisterissä Opintoviikkoja), koska niiden vuosiluokkajaosta kunnat päättävät pitkälti paikallisesti.
  • Myöskään kuvaus, sisältö, tavoitteet ja muut paikalliseen opetussuunnitelmaan tarkennettavat tiedot eivät sisälly tiedostoihin.
  • Ala-asteen tiedostot eivät sisällä 6-luokalla lukuvuonna 2016-2017 opetettavaa biologiaa ja maantietoa eikä fysiikkaa ja kemiaa. Sijoita vanhaan opsiin sisältyvät aineet biologia ja maantieto sekä fysiikka ja kemia kursseineen uuteen opsiin, ja poista ne lukuvuoden 2016-2017 jälkeen, kun koulussa ei enää ole oppilaita, jotka niitä opiskelevat.
  • Kaikissa uskonnon ja elämänkatsomustiedon aineissa on ainetasolla sama aineen nimi "Uskonto/Elämänkatsomustieto", sillä todistuksissa ei eritellä tarkemmin, mihin opetukseen opiskelija on osallistunut.
  • OPS 2016 -perusteiden mukaan alakoulujen työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista. Jos työskentely on vanhassa opsissa arvioitu omana oppiaineena, sijoita vanhaan opsiin sisältyvä työskentelyn aine ja sen kurssit uuteen opsiin, ja poista ne kun koulussa ei enää ole oppilaita, joilla on suorituksia aineessa.
  • Alakoulun tiedostoissa historia ja yhteiskuntaoppi ovat erillisiä aineita.
  • Tiedostot sisältävät "Muuna vieraana kielenä" ainoastaan saksan. Jos kunta tarjoaa muita kieliä, ne pitää erikseen luoda.
  • Tiedostot sisältävät "Muina valinnaisina aineina" yhden pitkän valinnaisen (lyhenteellä vVAL) ja yhden lyhyen valinnaisen (lyhenteellä xVAL) aineen kursseineen. Kunta/koulu muuttaa lyhenteet ja nimet omiin tarpeisiin sopiviksi, ja luo tarvittaessa lisää esimerkiksi kopioimalla.
  • Taide- ja taitoaineiden osalta siirtotiedostojen sisällöt ovat sen mukaisia, että taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit ovat oppilaiden valittavina. Mikäli kunnan/koulun toimintatapa niiden osalta on, että ne ovat sisällytettynä yhteiseen oppimäärään, pitää niiden tiedot muokata tiedoston sisäänlukemisen jälkeen. Katso tarkempi ohjeistus OPS 2016: Taide- ja taitoaineet.
  • Yläkoulun tiedostot sisältävät tiedossa olevat yhteishaun tiedot. Niihin saattaa tulla muutoksia ja lisäyksiä myöhemmin, jos Opetushallitukselta tulee päivitetyt opintopolkusiirtoon liittyvät ohjeistukset uuden opetussuunnitelman myötä.
  • Aineiden nimet ovat ops-perusteiden mukaisia. Perusteet eivät määrittele perusopetuksessa käytettäviä lyhenteitä. Siirtotiedoston lyhenteet on muodostettu seuraavasti:
   • yksisanaisissa aineissa: kaksi ensimmäistä kirjainta (esim. Matematiikka, MA)
   • monisanaisissa aineissa (esim. kielet): kaksi ensimmäistä kirjainta + viimeisen sanan ensimmäinen kirjain (+ oppimäärä) (esim. Äidinkielenomainen ruotsi A1, ÄRUA1)
   • muutama poikkeus on tehty päällekkäisyyksien välttämiseksi
   • valinnaiset aineet ovat v-alkuisia, lyhytkurssit x-alkuisia

  Ennen tiedoston sisäänlukemista
  Tuntemattomien tietojen määritysTuntemattomien tietojen määritys

  • Varmista että ylempänä luetellut kentät on otettu Kurssit-rekisterissä esille.
  • Luo Primuksen Kurssityypit-rekisteriin mahdolliset puuttuvat kurssityypit, tai vaihtoehtoisesti määrittele tiedoston sisäänlukemisvaiheessa omasta Primuksesta kurssityyppien vastaavuudet (ks. Tuntemattomien tietojen määritys -kuva oikealla). Huomioi, että ennestään käytössä olevien kurssityyppien nimiä ei saa muuttaa, koska se aiheuttaa ongelmia todistuspohjissa.

  Tiedoston lukeminen Kurssit-rekisteriin

  • Tallenna omalle koneellesi haluttu siirtotiedosto tämän ohjeen alta.
  • Valitse Kurssit-rekisterin yläpalkista Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen.
  • Etsi Selaa-painikkeella äsken tallentamasi tiedosto.
  • Valitse tiedonsiirron tyypiksi Tiedonsiirto toisesta Primuksesta.
  • Käytä vaihtoehtoa Tuo kaikki uutena
  • Vastaanotettavat tiedot voi valita Valitse kaikki -painikkeella tai vaihtoehtoisesti voit rastia siirtyviksi vain haluamasi tiedot.
  • Tunnistekenttää ei valita, kun kaikki tuodaan uutena.
  • Tarkempi ohje: Tiedonsiirron vastaanotto

  Siirtotiedoston tallentamisen jälkeen paina vielä oikeassa alanurkassa olevaa ”Hae uudelleen” –nuolta, jotta tuodut kurssit tulevat näkyviin.

  Kun kurssit on tuotu

  • Tarkista ja päivitä tiedot oman kunnan / koulun vastaaviksi. Esimerkiksi laajuustiedot (Opintoviikkoja), Asteikko, Muiden arvosanojen aiheet ja Muiden arvosanojen asteikko voidaan päivittää.
  • Halutessasi valitse kursseille koulu/koulut. Kurssit näkyvät Koulu-kenttään valituilla kouluilla. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, näkyy kurssi kaikilla kouluilla.
  • Taide- ja taitoaineiden osalta siirtotiedostojen sisällöt ovat sen mukaisia, että taide- ja taitoaineiden valinnaistunnit ovat oppilaiden valittavina. Mikäli kunnan/koulun toimintatapa niiden osalta on, että ne ovat sisällytettynä yhteiseen oppimäärään, pitää niiden tiedot muokata tiedoston sisäänlukemisen jälkeen. Katso tarkempi ohjeistus OPS 2016: Taide- ja taitoaineet.

  TAPA B: Kurssien luominen manuaalisesti

  Luo Kurssit-rekisterissä tarvittavat uudet aineet ja niille kurssit. Merkitse kaikille uusille kursseille / aineille seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Lyhenne
  • Tyyppi (= kurssityyppi)
  • Luokka-aste
  • Arvosanan laskeminen
  • Oppimäärä (kielten osalta)
  • Opintoviikkoja
  • Asteikko (numeerisesti arvioitavien aineiden osalta)
  • Muiden arvosanojen aiheet ja Muiden arvosanojen asteikko (sanallisesti arvioitavien aineiden osalta).
  • Koulu (kurssi näkyy kenttään valituille kouluille. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, näkyy kurssi kaikille kouluille).
  • Jos käytätte uusissa ja vanhoissa kursseissa eri kurssilyhenteitä, ota lisäksi käyttöön esim. jokin koodikenttä, jota voi tarvittaessa käyttää tunnistuskenttänä suoritusten siirrossa vanhasta opsista uuteen.

  Merkitse yläkoulujen uusille kursseille lisäksi seuraavat tiedot niiden oppimäärien osalta joita ne koskevat:

  • Yhteishaun aine
  • Yhteishaun kieli
  • Yhteishaun äidinkieli
  • Yhteishaun rivi

  Ks. täältä ohje aineiden yhteishakuun liittyvien kenttien täyttämiseen  2. Rakennetaan uusi opetussuunnitelma

  Kun aineet ja kurssit on luotu, rakennetaan kokonaan uusi opsi Opetussuunnitelmat-rekisterissä.

  • Luo Primuksen Opetussuunnitelmat-rekisterissä uusi rekisterikortti, esim. nimellä "OPS 2016 alakoulut".
  • Klikkaa Kurssit-välilehden Hae-painiketta, jolloin saat esille kurssilistan. Klikkaa kurssiluetteloa hiiren 2. painikkeella ja valitse Muuta luettelojärjestystä. Valitse mahdollisimman toimiva luettelojärjestys. Jos olet käyttänyt Visma InSchoolin siirtotiedostoa, anna järjestyksen ensimmäiseksi tiedoksi OPS huomautus, jolloin saat uuden opsin kurssit siististi allekkain. Etsi rivit, jotka alkavat "OPS2016".
  • Vedä opsiin jokin oppiaine. Maalaa sitten kaikki siihen kuuluvat kurssit, ja vie ne kerralla oppiaineen alle. Vapauta hiiren painike aivan oppiaineen nimen perässä, näin kurssit tulevat sisennettynä sen alle, ja oppiaineen nimen eteen ilmestyy [-]-merkki.
  • Vie oppiaineet ja kurssit opsiin joko opsin rakenteen mukaisessa järjestyksessä tai aakkosjärjestyksessä. Voit järjestää oppiaineet lopuksi ruudun alareunan nuolipainikkeiden avulla.
  • Ks. tarkemmat ohjeet opetussuunnitelman rakentamiseen
  • Huomioi että taide- ja taitoaineet arvioinnin takia kannattaa sijoittaa opsiin hieman eri tavalla. Ks. tarkempi ohjeistus OPS 2016: Taide- ja taitoaineet.
  • HUOM. Lukuvuotena 2016-2017 vuosiluokalla 6 opetetaan poikkeuksellisesti ympäristöopin asemasta edelleen biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa. Sijoita vanhan opsin sisältämät ko. oppiaineet ja niiden 5. ja 6. luokan kurssit uuteen opsiin.
  • Sijoita uuteen opsiin sellaiset suoritustietoja sisältävät vanhan opsin aineet ja kurssit, joita ei enää arvioida uudessa opsissa. Tällä tavalla suoritustiedot tulostuvat esimerkiksi oppilaskortille. Tällainen aine voi olla esimerkiksi alakoulujen Työskentely.


  3. Vaihdetaan uusi opetussuunnitelma opiskelijoille

  Uuden opetussuunnitelman valitseminen oppilaille tehdään Opiskelijat-rekisterissä:

  Jos kaikki oppilaat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan samanaikaisesti (esim. OPS 2016 alakoulut)

  Jos kaikki oppilaat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan samanaikaisesti, uusi opsi vaihdetaan kaikille oppilaille kun se astuu voimaan, yleensä kesällä lukuvuoden vaihdon jälkeen, kun todistukset on tulostettu ja muut edelliseen lukuvuoteen liittyvät toimenpiteet on hoidettu. OPS 2016 mukaisesti, tämä tapahtuu alakoulujen osalta kesällä 2016.
  Jos oppilailla, tai osalla heistä, on suoritustietoja vanhan opsin kursseissa, ne voidaan tämän jälkeen siirtää vastaaviin uusiin kursseihin (ks. seuraava kohta 4).

  HUOM. Jos kaikki oppilaat ovat siirtymässä uuteen opetussuunnitelmaan samanaikaisesti, mutta tulevan lukuvuoden lukujärjestyksiä halutaan ruveta tekemään Kurressa ennen vanhan lukuvuoden päättymistä, pitää oppilaiden uuden opsin mukainen opetustarjonta ensin siirtää Kurreen, vaihtamalla tilapäisesti uusi opsi oppilaille.
  Tämä tehdään seuraavasti:

  • Vaihdetaan tilapäisesti uusi opsi oppilaille.
  • Jos opetustarjonta siirretään Kurreen valintojen perusteella, valinnat pitää olla merkattuina Primuksen Opiskelijat-rekisterissä. Valinnat pitää syöttää manuaalisesti ennen Kurre-siirtoa, eli tässä yhteydessä ei käytetä Siirrä suoritukset uuteen opsiin -toimintoa.
  • Tehdään tiedonsiirto Kurreen.
  • Vaihdetaan vanha opsi oppilaille takaisin.

  Jos oppilaat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan porrastetusti (esim. OPS 2016 yläkoulut)

  Jos oppilaat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan porrastetusti, uusi opsi otetaan käyttöön aina uusille vuosiluokille, jolloin ensimmäisenä lukuvuonna se on käytössä vain esim. 7-luokkalaisilla, seuraavana lukuvuonna 7- ja 8- luokkalaisilla jne. Tilanteessa, että oppilaat siirtyvät porrastetusti uuteen opsiin, ei yleensä tule tilanteita että pitäisi siirtää suoritustietoja vanhasta opsista uuteen.  4. Siirretään opiskelijoiden suoritukset ja valinnat vanhasta opsista uuteen

  Kun opiskelijat siirtyvät uuteen opsiin, siirretään heidän mahdolliset vanhat suoritus- ja valintatietonsa vanhasta opsista uuteen. Ks. erillinen ohje suoritusten ja valintojen siirtämisestä uuteen opsiin. Tämä tehdään käytännössä kesällä lukuvuoden päätyttyä.

  HUOM. Sanallisen arvioinnin osalta Muut arvosanat siirtyvät uuteen kurssiin samoille riveille kuin vanhassa kurssissa. Varmista, että Muiden arvosanojen aiheet ja niiden rivijärjestys vastaavat toisiaan vanhassa ja uudessa kurssissa. Rasti Älä siirrä muita arvosanoja suoritusten siirron asetuksissa, jos Muiden arvosanojen aiheet eivät ole identtisiä uudessa ja vanhassa opsissa.

  Jos jostain syystä vanhoja suoritustietoja ei siirretä uuteen opsiin, mutta halutaan kuitenkin että suoritukset näkyvät oppilaiden korteilla, pitää jokaiselle vuosiluokalle tehdä oma opsi. Vuosiluokan opsiin sijoitetaan jo suoritetut vanhat kurssit sekä uudet, vielä suorittamattomat, kurssit. Esimerkiksi 1-luokkalaisille tulee kokonaan uusi opsi, 2-luokkalaisille opsi, jossa on mukana vanhat jo suoritetut 1. luokan kurssit ja lisäksi 2.-6. luokan uudet suorittamattomat kurssit jne.
  Siirtymävaiheen luokkakohtaiset opsit siirretään pois käytöstä sitä mukaa, kun vuosiluokat poistuvat koulusta. Siirtymävaiheen jälkeen käytössä on ainoastaan yksi opetussuunnitelma.  5. Arkistoidaan vanhat kurssit ja aineet sekä vanha opsi

  Kun oppilaat siirtyvät uuteen opsiin samanaikaisesti (esim. OPS 2016 alakoulut)

  Kun oppilaille on vaihdettu uusi opsi, arkistoidaan vanha opetussuunnitelma Opetussuunnitelmat-rekisterissä. Käyttämättömiksi jääneet kurssit ja aineet tulee arkistoida Kurssit-rekisterissä. Näin varmistetaan, että arviointikirjoille varmasti tulee uuden opetussuunnitelman kurssit. Jos uudessa ja vanhassa opsissa on käytetty samoja kurssilyhenteitä, saattaa arviointikirjoille muussa tapauksessa tulla vanhan opsin kursseja. OPS 2016 -mukaisesti tämä tapahtuu alakoululuissa kesällä 2016, lukuvuoden vaihdon jälkeen.
  Sellaiset kurssit ja aineet jotka jatkuvat vielä uudessa opsissa, säilytetään kunnes koulussa ei enää ole ko. aineita opiskelleita oppilaita. Tällaiset aineet voivat olla esimerkiksi biologia, maantieto, fysiikka ja kemia, jotka OPS 2016 -mukaisesti voidaan arkistoida kesällä 2017, lukuvuoden vaihdon jälkeen.

  Kun oppilaat siirtyvät uuteen opsiin porrastetusti (esim. OPS 2016 yläkoulut)

  Kun koulussa ei enää ole vanhan opsin mukaisesti opiskelevia oppilaita, vanhat aineet ja kurssit voidaan arkistoida Kurssit-rekisterissä, ja vanha opsi arkistoidaan Opetussuunnitelmat-rekisterissä. OPS 2016 -mukaisesti tämä tapahtuu yläkoululuissa kesällä 2019, lukuvuoden vaihdon jälkeen.

  LiiteKoko
  Siirtotiedosto_Primukseen_OPS2016_aa_1-jakso.txt40.14 Kt
  Siirtotiedosto_Primukseen_OPS2016_aa_2-jakso.txt63.57 Kt
  Siirtotiedosto_Primukseen_OPS2016_aa_5-jakso.txt147.84 Kt
  Kurssitiedot_Excel-tiedostona_OPS2016_aa_2-jakso.xls135 Kt
  Siirtotiedosto_Primukseen_OPS2016_ya_2-jakso.txt50.33 Kt
  Siirtotiedosto_Primukseen_OPS2016_ya_5-jakso.txt110.15 Kt
  Kurssitiedot_Excel-tiedostona_OPS2016_ya_2-jakso.xls110 Kt
  Siirtotiedosto_Primukseen_OPS2016_ya_kurssimuotoinen.txt53.95 Kt
  Kurssitiedot_Excel-tiedostona_OPS2016_ya_kurssimuotoinen.xls115 Kt