Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016: Opetussuunnitelman muokkaaminen vanhan pohjalta (perusopetus)

  Takaisin OPS 2016-aloitussivulle

  Alla olevassa ohjeessa kerrotaan tavallisimmat opetussuunnitelman muokkaamisessa huomioitavat asiat.

  Työvaiheet lyhyesti

  (Vaiheiden tarkemmat ohjeistukset alempana. Numerot toimivat linkkeinä.)

  1. Kopioidaan vanha opsi ja tallennetaan kopio uudella nimellä.
  2. Tehdään tarvittavat muutokset kursseihin.
  3. Tehdään tarvittavat muutokset uuteen opsiin.
  4. Valitaan muokattu opsi uuden opsin mukaan opiskeleville.
  5. Siirretään tarvittaessa suoritus- ja valintatietoja vanhasta opsista uuteen.
  6. Arkistoidaan vanha opsi.

  Milloin kannattaa tehdä uusi opsi vanhan pohjalta?

  Tilanteita, jolloin voi olla hyvä tehdä uusi opetussuunnitelma vanhan opsin pohjalta:

  • Siirto uuteen opsiin tapahtuu kaikilla oppilailla samanaikaisesti, ja kunnassa on ennestään käytössä yhteiset, kouluastekohtaiset opsit ja kurssit.
  • Opetussuunnitelma ei muutu merkittävästi eikä sanallisessa arvioinnissakaan tapahdu oleellisia muutoksia.
  • Tätä tapaa voi käyttää myös, vaikka kunnassa olisi käytössä eri opseja (esim. koulukohtaisia). Muutokset tehdään siinä tapauksessa kuitenkin jokaiseen kurssiin/opsiin erikseen, joten kokonaan uuden opetussuunnitelman luominen saattaa siinä tilanteessa olla vähemmän työläs tapa.

  Suosituksemme on kunnan opsien yhtenäistäminen ja yhteisten opsien käyttöönotto ops-uudistuksen yhteydessä.

  Huomioitavaa

  Asioita, joita on hyvä huomioida opetussuunnitelman muokkaamisessa:

  • Opsia kopioitaessa ei muodostu uusia kursseja, vaan samat kurssit (= rekisterikortit) sisältyvät uuteen ja vanhaan opsiin.
  • Vaikka kurssien laajuuksia muutetaan Kurssit-rekisterissä, pysyy vanha laajuus opiskelijoiden suoritetuissa kursseissa, edellyttäen että Kurssit-rekisterin toimintoa Päivitä opiskelijoiden suorituksiin ei käytetä.
  • Jos opetussuunnitelma kurssikuvauksineen on Wilmassa näkyvissä ja kurssien kuvauksia päivitetään uuden opsin mukaisiksi, on huomioitava että kurssin uusi kuvaus näkyy Wilmassa heti.
  • Varmista ennen ops-muutoksia, että opiskelijoiden todistukset (ainakin lukuvuosi- ja päättötodistukset) ovat Tulostearkistossa. Vain tulostearkiston kautta saadaan annettua suoritushetken mukaista opsia vastaava todistus.
  • Jos siirtyminen uuteen opsiin tapahtuu porrastetusti, suosituksemme on uusien kurssien ja uuden opsin luominen
  • Huomioi, että oppilaskortille tulostuu vain oppilaan opsiin sisältyvät suoritustiedot. Jos oppilaan opsi ja kurssit vaihtuu, varmista suoritustietojen talteen ottaminen joko tulostamalla oppilaskortti ennen opsin vaihtamista, siirtämällä suoritustiedot vanhoista kursseista uusiin, tai sijoittamalla vanhat aineet ja kurssit uuteen opsiin.

  Ohjeet opetussuunnitelman muokkaamiseen:


  1. Kopioi vanha opsi


  Muutoksia ei kannata tehdä suoraan vanhaan opsiin, vaan siitä tehdään ensin kopio, johon tehdään tarvittavat muutokset.

  • Valitse Opetussuunnitelmat-rekisterissä nykyinen opsi, ja ota siitä kopio (Toiminnot/Kopioi rekisterikortti).
  • Tallenna kopio uudella nimellä.
  • Huomioi, että uusi ops-kopio koostuu samoista kursseista (rekisterikorteista) kuin alkuperäinen opsi.


  2. Tee muutokset kursseihin

  Laajuusmuutokset

  Jos oppiaineen kurssimäärä pysyy, mutta kurssien laajuus muuttuu, uusi laajuus päivitetään Kurssit-rekisterin kenttään Opintoviikkoja. Ks. erillinen ohje, Tuntimäärä Kurre 7:ssa.
  Jo suoritetuissa kursseissa vanha laajuus pysyy, edellyttäen että Kurssit-rekisterin toimintoa Päivitä opiskelijoiden suorituksiin ei käytetä.

  Kun tulevan lukuvuoden lukujärjestystä varten tehdään tiedonsiirto Kurreen, siirtohetkellä merkityt laajuustiedot (Kurssit-rekisterin Opintoviikkoja) siirtyvät Kurreen. Jos Kurreen on siirtynyt kursseja väärällä laajuustiedolla, pitää kesto päivittää niiden osalta manuaalisesti Kurren puolella.

  Uuden oppiaineen tai uusien kurssien lisääminen opsiin

  Mahdolliset uudet oppiaineet ja kurssit luodaan ensin Kurssit-rekisterissä joko luomalla uusi (Toiminnot / Uusi rekisterikortti), tai kopioimalla jonkin vanhan kurssin/aineen kortti (Toiminnot / Kopioi rekisterikortti) ja muokkaamalla sitä. Kun kurssit on luotu, ne sijoitetaan opsiin oikeaan kohtaan Opetussuunnitelmat-rekisterissä.

  Ympäristöoppi alakouluissa

  OPS 2016 perusteiden mukaan ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu oppiaine, jota opetetaan vuosiluokilla 1-6. Biologia, maantieto, fysiikka, ja kemia omina oppiaineina siis poistuvat.

  Luo Kurssit-rekisterissä puuttuvat ympäristöopin kurssit ja sijoita ne Opetussuunnitelmat-rekisterissä uuden opsin aineen Ympäristöoppi alle.

  Lukuvuotena 2016-2017 vuosiluokalla 6 opetetaan poikkeuksellisesti ympäristöopin asemasta edelleen biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa. Säilytä siis uudessa opsissa ko. oppiaineet ja niiden 5. ja 6. luokan kurssit. Lukuvuoden 2016-2017 jälkeen nämä aineet ja kurssit voi arkistoida Kurssit-rekisteriin ja poistaa opsista.

  Historia ja yhteiskuntaoppi alakouluissa

  VAIHTOEHTO 1: Uuteen opsiin tehdään erilliset oppiaineet;
  "Historia" ja "Yhteiskuntaoppi"

  Lähtötilanne A: Jos oppiaine alakoulun vanhassa opsissa on ollut vain Historia, se säilytetään ja lisätään mahdolliset puuttuvat (esimerkiksi 4.-luokan) kurssit. Lisäksi luodaan uusi oppiaine "Yhteiskuntaoppi" ja siihen kuuluvat kurssit.

  Lähtötilanne B: Jos oppiaine alakoulun vanhassa opsissa on ollut Historia ja yhteiskuntaoppi, aine ja siihen kuuluvat kurssit säilytetään opsissa kunnes koulussa ei enää ole vanhaa Historia ja yhteiskuntaoppi -ainetta opiskelleita oppilaita. Aineen ja kurssien kortit voidaan arkistoida Kurssit-rekisterissä. Vanhat Historian ja yhteiskuntaopin suoritukset säilyvät kuitenkin oppilailla.
  Luodaan uudet oppiaineet "Historia" ja "Yhteiskuntaoppi" ja niihin kuuluvat kurssit.

  VAIHTOEHTO 2: Uuteen opsiin tehdään yksi oppiaine;
  "Historia ja yhteiskuntaoppi"

  Lähtötilanne A: Jos oppiaine alakoulun vanhassa opsissa on ollut vain Historia, aine ja siihen kuuluvat kurssit säilytetään opsissa kunnes koulussa ei enää ole vanhaa Historia-ainetta opiskelleita oppilaita. Aineen ja kurssien kortit voidaan arkistoida Kurssit-rekisterissä. Vanhat Historian suoritukset säilyvät kuitenkin oppilailla.
  Luodaan uusi oppiaine "Historia ja yhteiskuntaoppi" ja siihen kuuluvat kurssit.

  Lähtötilanne B: Jos oppiaine alakoulun vanhassakin opsissa on ollut Historia ja Yhteiskuntaoppi, se säilytetään, ja lisätään mahdolliset puuttuvat (esimerkiksi 4.-luokan) kurssit.

  Työskentelyn oppiaine alakouluissa

  OPS 2016 perusteiden mukaan työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista.
  Jos työskentely on vanhassa opsissa arvioitu omana oppiaineena ja halutaan että nämä suoritustiedot säilyvät uudessa opsissa, aine ja kurssit säilytetään uudessa opsissa kunnes koulussa ei enää ole oppilaita, joilla on suorituksia aineessa. Aineen ja kurssien kortit voidaan arkistoida Kurssit-rekisterissä. Vanhat työskentelyn suoritukset säilyvät kuitenkin oppilailla.
  Jos työskentelyn suorituksia ei säilytetä uudessa opsissa, ne jäävät oppilaiden opseissa ns. hännäksi. Hännän saa Opiskelijat-rekisteristä piiloon tyhjentämällä Opetussuunitelmat-rekisterissä Muiden emokurssi-kentän.

  Jos opsista jää kursseja kokonaan pois

  Kursseja poistuu kokonaan esimerkiksi siirryttäessä kolmesta arviointikerrasta kahteen.

  • Poistuva kurssi säilytetään opsissa kunnes koulussa ei enää ole ko. kurssia opiskelleita oppilaita. Kurssin kortti voidaan arkistoida Kurssit-rekisterissä. Suoritukset säilyvät kuitenkin oppilailla.
  • Jatkossa arvioidaan siten, että vaikka opsissa näkyy kolme kurssia, arvioidaan vain kurssit 1 ja 2. Tämä tapa on helpompi kuin että arvioitaisiin kurssit 1 ja 3, sillä yhden tyhjän kurssin väliin jättäminen vaatisi käsityötä arviointikirjojen teossa.
  • Aineen vuosiviikkotuntimäärä jaetaan tasan 1.-2. kurssien kesken. Laajuusmuutos tehdään Kurssit-rekisteriin ja muutosta EI päivitetä suorituksiin. Näin muutos koskee vain tulevia suorituksia.
  • Kurssien sisällöt, tavoitteet ym. päivitetään siten, että ne vastaavat uutta kahden kurssin tapaa.
  • Sitten kun poistuvat kurssit poistetaan opsista (kun koulussa ei ole enää oppilaita, joilla on niissä suorituksia), kannattaa käyttöön jäävät kurssit numeroida uudestaan niin, että kurssinumerointi on juokseva.

  Jos arviointikertojen määrä lisääntyy

  Jos koulu siirtyy esim. kahdesta arviointikerrasta kolmeen, lisätään aineeseen yksi uusi kurssi per luokka-aste.

  • Kurssien laajuus korjataan Kurssit-rekisterissä siten, että vuosiluokan viikkotuntimäärä jaetaan näiden kolmen kurssin kesken.
  • Uusi kurssi kannattaa tehdä kopioimalla se aineen edellisestä kurssista, jolloin kurssityyppi, arvosana-asteikko ym. saadaan valmiiksi oikein.
  • Aineen kurssien lyhenteille annetaan uusi juokseva numerointi.
  • Jos suunnittelutyö Kurressa on tehty aineittain, ei tarvita muita muutoksia. Arviointikirjoissa kurssiksi tulee luokka-asteen ensimmäinen valittu ja arvioimaton kurssi.

  Jos opsista jää jokin aine pois

  Jos oppiaine jää pysyvästi pois, arkistoidaan aineen ja sen kurssien rekisterikortit Kurssit-rekisterissä. Todistusten ja opiskelijakortin tulostamista varten aineen pitää säilyä jatkavien oppilaiden opetussuunnitelmassa.



  3. Tee muutokset uuteen opsiin


  Kun aineet ja kurssit on muokattu, muokataan uusi opsi Opetussuunnitelmat-rekisterissä.

  • Siirry Opetussuunnitelmat-rekisteriin ja valitse muokattava opsi.
  • Klikkaa Kurssit-välilehden Hae-painiketta, jolloin saat esille kurssilistan. Tee mahdollisimman toimiva luettelojärjestys. Voit muuttaa kurssien luettelojärjestystä klikkaamalla kurssiluetteloa hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla Muuta luettelojärjestystä.
  • Vie halutut oppimäärät ja kurssit vasemmassa ikkunassa näkyvään opsipuuhun.
  • Siirrä opsipuusta pois mahdolliset ylimääräisiksi jääneet kurssit ja aineet.
  • Ks. tarkemmat ohjeet opetussuunnitelman rakentamiseen


  4. Valitse uusi opsi oppilaille


  Valitse Opiskelijat-rekisterissä uusi opsi niille oppilaille, jotka opiskelevat jatkossa uuden opsin mukaisesti.

  Jos tulevan lukuvuoden lukujärjestyksiä halutaan ruveta tekemään Kurressa ennen vanhan lukuvuoden päättymistä, pitää oppilaiden uuden opsin mukainen opetustarjonta ensin siirtää Kurreen.
  Tämä tehdään seuraavasti:

  • Vaihdetaan tilapäisesti uusi, muokattu opsi oppilaille.
  • Jos opetustarjonta siirretään Kurreen valintojen perusteella, huomioi että valinnat pitää olla merkattuina Primuksen Opiskelijat-rekisterissä.
  • Jos jokin kurssi on luotu uutena uuteen opsiin, pitää valintatiedot sen osalta syöttää manuaalisesti uuteen opsiin ennen Kurre-siirtoa.
  • Tehdään tiedonsiirto Kurreen.
  • Vaihdetaan vanha opsi oppilaille takaisin.

  Kun tulevan lukuvuoden lukujärjestystä varten tehdään tiedonsiirto Kurreen, siirtohetkellä merkityt laajuustiedot (Kurssit-rekisterin Opintoviikkoja) siirtyvät Kurreen. Jos Kurreen on siirtynyt kursseja väärällä laajuustiedolla, pitää kesto päivittää niiden osalta manuaalisesti Kurren puolella.



  5. Siirrä tarvittaessa suoritus- ja valintatietoja vanhasta opsista uuteen


  Jos jokin kurssi on luotu uutena uuteen opsiin, ja kurssin vastaavuus löytyy myös vanhasta opsista, voi suoritus- ja valintatiedot siirtää vanhasta kurssista uuteen. Ks. erillinen ohje suoritusten ja valintojen siirtämisestä uuteen opsiin. Tämä tehdään käytännössä kesällä lukuvuoden päätyttyä.

  HUOM. Sanallisen arvioinnin osalta Muut arvosanat siirtyvät uuteen kurssiin samoille riveille kuin vanhassa kurssissa. Pitää siis varmistaa, että Muiden arvosanojen aiheet ja niiden rivijärjestys vastaavat toisiaan vanhassa ja uudessa kurssissa. Rasti Älä siirrä muita arvosanoja suoritusten siirron asetuksissa, jos Muiden arvosanojen aiheet eivät ole identtisiä uudessa ja vanhassa opsissa.



  6. Arkistoi vanha opsi


  Kun vanha opsi ei ole enää kellään oppilaalla käytössä, arkistoi se Opetussuunnitelmat-rekisterissä.