Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arvosanojen syöttäminen Wilmassa

  Opettajat voivat syöttää opiskelijoiden arvosanat Wilman kautta. Arviointitiedot tallentuvat Primukseen ja siirtyvät toimeenpanon jälkeen myös todistuksiin ja opintorekisteriotteisiin.


  Arvioitavan ryhmän valinta

  Opettaja näkee luettelon omista ryhmistään

  • Wilman etusivulla
  • Ryhmät-sivulla.

  Etusivulla ryhmän rivillä on linkkikuvake, jota klikkaamalla pääsee arviointiin. Ryhmät-sivulla arviointiin pääsee joko Toiminnot-valikon kautta tai klikkaamalla ryhmän nimeä ja avaamalla tältä sivulta Arviointi-välilehden.


  Etusivulla näytetään vain nykyiset ryhmät, Ryhmät-sivulla näytetään myös menneet ja tulevat ryhmät omilla välilehdillään.

  • Mennyt ryhmä = ryhmä on päättynyt
  • Tuleva ryhmä = ryhmä ei ole alkanut
  • Ryhmän alkamis- ja päättymispäivät katsotaan Primuksen Arviointi-rekisterin samannimisistä kentistä.
  • Ryhmä säilyy Wilmassa kurssin päättymisen jälkeenkin, mutta se siirtyy Menneet ryhmät -välilehdelle. Ryhmä katoaa Wilmasta kokonaan, kun sen arviointikirja arkistoidaan Primuksen Arviointi-rekisterissä.

  Arviointilinkit puuttuvat?

  Jos Arviointi-linkki puuttuu, varmista että Koulun tiedot -rekisterissä on rastittu kohta Arviointitoiminto käytössä ja että ryhmää ei ole toimeenpantu. Toimeenpantujen arviointien muuttaminen on oletuksena estetty, mutta annettuja arvosanoja pääsee tarkastelemaan tulosteiden kautta. Tästä syystä onkin hyvä laittaa jokin Arviointi-rekisterin tuloste esille Wilmaan. Koulun tiedot -rekisterin kenttään Arvioinnin tulosteet valitaan jokin sellainen tuloste, joka sisältää yhteenvedon ryhmän arviointitiedoista.

  Opettajille voi antaa oikeuden muokata toimeenpantuja arviointeja. Rasti Primuksen Opettajat-rekisterissä kenttä Oikeus muokata toimeenpantuja arviointeja Wilmassa. Oikeuden voi antaa kaikille tai yksittäisille opettajille.

  Ryhmien järjestäminen ja hakeminen

  Ryhmät saa järjestettyä minkä tahansa sarakkeen mukaan klikkaamalla sarakeotsikkoa. Jos ryhmiä on paljon, voi oikeaa ryhmää hakea hakukenttien avulla. Syötä esim. Kurssin nimi -sarakkeen hakukenttään "mat" ja paina Enteriä, jolloin ruudulle jäävät ne ryhmät, joiden kurssi/aine sisältää merkkijonon "mat".

  • Ryhmistä kerrotaan oletuksena tietyt tiedot (sarakkeet), mutta Primuksen Koulun tiedot -rekisterin kautta voit ottaa esille muitakin sarakkeita ja piilottaa omalle koululle turhia sarakkeita. Ryhmäsivujen sarakkeet Wilmassa -osiosta rastitaan ne tiedot, jotka halutaan taulukkoon mukaan.
  • Jos opettaja opettaa kahdessa koulussa, joissa on erilaiset sarakeasetukset, näytetään sarakkeet sen koulun mukaan, joka on valittu opettajan rekisterikortin Koulu-kenttään ylimmälle riville.

  Arvosanojen ja muiden tietojen syöttäminen

  Arviointikirjan ruudukkoon syötetään arvosanat ja muut kurssin tiedot.

  • Arv.-sarakkeeseen syötetään arvosana. Arvosanan voi syöttää näppäimistöltä suoraan ruutuun tai sen voi valita valikosta, joka avautuu tuplaklikkaamalla arvosanasolua. Valikossa näkyvät vain ne arvosanat, jotka kuuluvat tälle kurssille valittuun arvosana-asteikkoon. Asteikko valitaan ja vaihdetaan Primuksen Kurssit-rekisterissä. Jos jollain opiskelijalla näkyy jo arvosana, on opiskelija suorittanut tämän kurssin aiemmin.
  • Klikkaamalla opiskelijan nimeä arvioinnissa opettaja saa esiin inforuudun opiskelijan kurssin kokeista ja vanhoista arvosanoista. Mikäli jollain ainetason (tai väliainetason) kortilla on kurssirekisterissä Aineen tunnus -kentässä sama tunnus kuin nyt arvioitavan kurssin aineen kortilla, näytetään myös tämän toisen aineen kurssien arvosanat infoikkunassa.
  • Jos arvosanan perään halutaan näkymään arvosana myös kirjaimin, rastitaan Koulun tiedot -rekisteristä kenttä Näytä arvosana myös kirjaimin. Muutos vaikuttaa sekä Arv.-sarakkeeseen että muiden arvosanojen aiheiden sarakkeisiin.
  • Poissa-saraketta ei yleensä täytetä itse, vaan siihen voi hakea poissaolomäärät opiskelijan tuntimerkinnöistä. Ks. tarkemmin poissaolotoiminnon ohjeet.
  • Käytös-saraketta tarvitaan lähinnä yläkoulujen hajautetussa käytösarvioinnissa.
  • Lisätietoja-sarakkeen klikkaaminen avaa valikon, jossa on oppilaitoksen käyttämiä valmiita lisätietotekstejä. Tekstit tulevat Primuksen Lisätiedot arviointiin -rekisteristä. Rekisteriin kannattaa kirjata mm. ammatillisten tutkintojen todistuksissa käytettävät lakiviitteet tai suorituksen arvioimatta jättämisen perusteet, esim. "Koe tekemättä".
  • Muut arvioitavat aihealueet tulevat esiin omina sarakkeinaan, jos kyseiselle kurssille on täytetty jotain Kurssit-rekisterin Muiden arvosanojen aiheet -kenttään. Kuvassa arvioidaan myös vihko, ryhmätyö ja tuntiaktiivisuus.

  Kurssia koskeva formatiivinen arviointi edistymiskaavioineen näytetään inforuudussa omalla välilehdellään.
  Esille saa muitakin sarakkeita, esim. sanallisen arvioinnin ja poikkeavan suorituspäivämäärän. Arviointitaulun sarakkeet valitaan Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä Arviointitaulukon sarakkeet -kentässä.

  Mikäli Arviointitaulukon sarakkeet -kentässä ei ole mitään vaihtoehdoista rastittuna, oletuksena Wilmassa näytetään vain opiskelijan nimi ja luokka sekä Kurssit -rekisterissä arviointikirjan kurssille määritetyt tiedot kuten muiden arvosanojen aiheet.

  Sarakkeiden leveyttä voi säädellä tarttumalla hiirellä sarakkeen reunaan ja venyttämällä sitä leveämmäksi.

  Ryhmän opiskelijat

  Opiskelijat ovat arviointikirjassa Primuksen Koulun tiedot -rekisterin määräämässä järjestyksessä. Järjestykseen voi vaikuttaa kentän Arviointikirjan opiskelijajärjestys avulla. Jos kenttä on tyhjä, käytetään lajitteluperusteena oletusarvoisesti määritystä Nimen mukaan.

  Jos opiskelijan nimen edessä näkyy pallukka, on opiskelijan rekisterikortti siirretty Primuksessa arkistoon. Opiskelija on todennäköisesti eronnut, keskeyttänyt, vaihtanut koulua tms. Arkistoidullekin opiskelijalle voi syöttää tuntimerkintöjä ja arvosanoja. Jos opiskelija on ehtinyt suorittaa kurssin vain osittain, voi hänelle merkitä arvosanaksi esim. "O (osallistunut)" tai "K (kesken)". Jos opiskelija ei saa kurssista mitään arvosanaa, voi hänet poistaa opiskelijaluettelosta.

  Arvioinnin tallennus ja muuttaminen

  Kun arviointikirja on valmis, tallennetaan tiedot alareunan tallennuspainikkeesta. Tiedot tallentuvat Primuksen Arviointi-rekisteriin ko. ryhmän arviointikirjaan. Tietoja voi tallentaa ja muuttaa niin usein kuin tarvetta. Kun muutoksia ei enää tehdä, arviointi toimeenpannaan, jolloin arviointitiedot siirtyvät Primuksen opiskelijarekisteriin, opiskelijoiden suorituksiin. Toimeenpanon jälkeen tehdyt muutokset eivät päivity opiskelijoille ilman uutta toimeenpanoa.

  Sivun alareunassa on Tulosteet-painike, jota klikkaamalla saa esiin kaikki arvioinnin tulosteet.

  Toimeenpano

  Toimeenpanon voi jättää joko opiskelijahallinnon tehtäväksi tai opettajien voi antaa toimeenpanna itse omat arviointinsa.

  • Jos opettajat saavat toimeenpanna arvioinnit, rastitaan Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Arviointien toimeenpano sallittu Wilmassa. Tämä koskee koulun kaikkia opettajia. Opettajia kannattaa muistuttaa, että jos arviointeja muutetaan toimeenpanon jälkeen, pelkkä muutosten tallennus ei riitä, vaan myös toimeenpano tulee tehdä uudelleen.
  • Opettaja toimeenpanee arvioinnin valitsemalla sivun ylälaidasta Muut toiminnot / Toimeenpane arviointi.


  Wilmassa ryhmän laatikkoon ilmestyy vihreä pallukka toimeenpanon merkiksi. Primuksen Arviointi-rekisterissä ryhmän arviointikirjaan ilmestyy rasti kohtaan Toimeenpantu.

  Jos ryhmällä on sama arviointikirja useamman arvioinnin ajan, näkyvät edellisen toimeenpanon tiedot omana välilehtenään arviointikirjan yläosassa. Kuvassa syksyn osuus on toimeenpantu (vihreä pallukka), kevään osuuden arvosanat on vielä täyttämättä.

  Muistutus toimeenpanosta

  Jos Wilman halutaan muistuttavan opettajaa ryhmän arvioinnin takarajasta, rasti Koulun tiedot -rekisteristä kenttä Muistuta toimeenpanoista Wilmassa. Ryhmän arviointisivulle tulee tällöin huomautus lähestyvästä arvioinnin takarajasta.

  Suoritustiedot opiskelijoille

  Arviointitiedot siirtyvät toimeenpanossa Primuksen opiskelijakorteille ja näkyvät myös todistuksissa, opintorekisteriotteissa ja Wilman Suoritukset-sivulla.

  Opiskelijat ja huoltajat näkevät arvosanat Wilman Suoritukset-sivulla välittömästi toimeenpanon jälkeen, ellei arviointeja piiloteta tiettyyn päivämäärään saakka. Arvioinnit voi piilottaa esim. todistustenjakopäivään asti. Piilotus ei koske opettajia, he näkevät Suoritukset-sivulla myös piilotetut arvioinnit.

  Uusintasuoritukset ja arvosanan korotukset

  Jos joku opiskelija oli jo suorittanut tämän kurssin, kertoo Wilma toimeenpanon yhteydessä keillä opiskelijoilla arvosana muuttui.

  • Oletuksena paras arvosana jää voimaan.
  • Jos tuorein arvosana jää voimaan, vaikka se olisi huonompi, rastitaan Koulun tiedot -rekisterissä Arvosana voidaan korvata huonommalla.

  Uusijoita ja korottajia varten kannattaa rastia Primuksen Koulun tiedot -rekisterissä kenttä Estä arvosanan muuttaminen ilman poikkeavaa suorituspäivää. Näin opettaja ei pysty epähuomiossa merkitsemään korotusarvosanaa aiemman arvosanan päälle, vaan Wilma vaatii arvosanan muutoksen yhteydessä uuden suorituspäivän. Asetus koskee sekä Primusta että Wilmaa. Lisäksi Koulun tiedot -rekisterin Arviointitaulukon sarakkeet -kohdasta rastitaan Päivämäärä, jotta opettaja voi antaa korotuksille uuden päiväyksen.


  Avainsanat: Ryhmät, toimeenpano, Wilma, korotukset, suoritukset, 1720