Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijan suoritukset ja valinnat

  Opiskelijan opetussuunnitelman vieressä on yhteenveto opiskelijan valinnoista ja suorituksista.


  Kuvassa punaiset kurssit ovat pakollisia, siniset syventäviä ja vihreät soveltavia. Opiskelija on valinnut kaksi kemian kurssia ja suorittanut yhden fysiikan kurssin.

  Lähtökohta on, että kursseihin, jotka opiskelija aikoo suorittaa, merkitään valinta. Kun opiskelija on suorittanut kurssin (= saanut arvosanan, joka lasketaan suoritukseksi), valinta poistuu. Yhteenvedossa kurssi siirtyy siis valintojen osiosta suoritusten osioon.

  Nollia ei näytetä, ts. jos jotain kurssityyppiä ei ole valittu tai suoritettu lainkaan, ei sitä näytetä myöskään yhteenvedossa. Jos laajuuksien summa olisi nolla, ei näytetä Valintoja yhteensä eikä Suorituksia yhteensä -summarivejä.

  Opetussuunnitelman ulkopuolisten suoritusten laajuudet kertyvät yhteenvedossa kurssityyppinsä mukaiseen kohtaan. Jos opiskelijan ops on vaihtunut, saattaa opsissa olla ns. häntäkursseina vanhaan opsiin kirjattuja valintoja. Nämä näkyvät valintojen osiossa kurssityyppinsä mukaisella rivillä.


  Joitain arvosanoja voidaan käsitellä valintana. Tämä tarkoittaa, että kun opiskelija saa esim. kesken jäänyttä suoritusta tarkoittavan K-arvosanan, halutaan kurssin näkyvän valintamäärissä eikä suoritusmäärissä. Tällaiselle arvosanalle rastitaan Arvosanamääritykset-rekisterissä kenttä Käsittele valintana. Kuvassa opiskelija on saanut FY2-kurssista K-arvosanan, ja kurssin laajuus näkyy siksi valintojen eikä suoritusten osiossa.

  Hylättyjen arvosanojen käsittely

  Yhteenvedossa suoritus tarkoittaa hyväksyttyä arvosanaa tai sellaista hylättyä arvosanaa, joka kurssityyppinsä vuoksi lasketaan suoritukseksi (esim. lukion pakolliset ja syventävät kurssit)

  Kuvassa opiskelija on saanut soveltavasta FY3-kurssista nelosen. Se ei näy suoritusmäärissä eikä valintamäärissä. Jos nelonen olisi syventävässä FY2-kurssissa, olisi suorituksia yhteensä 2.

  Ainetason arvosanat (päättöarvosanat)

  Perustilanteessa suoritukset näytetään aina alimmalta tasolta. Ylemmässä kuvassa kemian ja fysiikan aineisiin on muodostunut arvosana, mutta suoritusyhteenvedossa näytetään vain kurssien laajuudet.

  Jos ainetasollekin annetaan arvosana ja lukitaan se, näyttää suoritusyhteenvedon summarivi edelleen vain kurssitasolta laskettua laajuutta, mutta ainetason kurssityyppi ilmestyy omana rivinään yhteenvetoon. Keskimmäisessä kuvassa opiskelijalle on annettu kemiasta päättöarvosana ainetasolle. Suoritusten kurssityypittäisessä luettelossa näkyy kemian laajuus ikään kuin tuplana (sekä kurssitaso että ainetaso), mutta Suorituksia yhteensä -kohdassa huomioidaan vain kurssitaso.

  Jos syystä tai toisesta ainetasolle on merkitty suurempi laajuus kuin kurssien yhteenlaskettu laajuus on (esim. aineelle 3 ov, vaikka suoritettu 2 x 1 ov kurssi), huomioidaan tämä sekä aineen kurssityypin mukaisella rivillä että suoritusten yhteismäärässä. Alimmassa kuvassa kemian aineen laajuudeksi on merkitty 3 ov.

  Ainetason valinnat

  Ainetasolle merkitty valinta on perus- ja lukiokoulutuksessa yleensä virhe, ja valinnan voi poistaa. Perusopetuksessa ainetason valinta voi syntyä esim. yksilöllistämisen kirjaamisen yhteydessä. Tarkista siis yksilöllistäminen ennen valinnan poistoa, jotta se ei katoa samassa yhteydessä.

  Yleensä valinnat merkitään aina kurssitasolle. Samoin laajuus merkitään yleensä vain kurssitasolle, josta se suoritusten myötä nousee ainetason laajuudeksi.


  Perustilanteessa (ylempi kuva) yhteenvedossa näkyy vain kurssitason valintoja ja niiden summa. Jos aineessakin on valinta, se "syö" kurssitason valinnat pois yhteenvedosta. Jos aineen laajuus on 0, ei sen valinta näy kurssityypin rivillä eikä Valintoja yhteensä -summassa. Aineen kursseissa olevat valintamäärät näkyvät kurssityypin mukaisilla riveillä, mutta eivät Valintoja yhteensä -summassa.

  Alemmassa kuvassa opiskelijalla on kemian aineessa valinta ja aineen laajuus on 0, joten kemian osalta yhteenvetoon ei kerry mitään, ja 3 ov tulee fysiikan valinnoista


  Jos valintoja on pelkästään sellaisissa kursseissa, joiden ainetasokin on valittu, ja aineiden laajuus on 0, ei yhteenvedossa näytetä Valinnat yhteensä -summaa lainkaan. Ylemmässä kuvassa valinta on sekä kemian että fysiikan aineissa.

  Jos aineelle on merkitty laajuus, näytetään kurssikohtaisessa yhteenvedossa sekä aineen että kurssien valintamäärät, mutta Valintoja yhteensä -summassa on mukana vain ainetason laajuus. Alemmassa kuvassa kemian aineelle on merkitty Kurssit-rekisterissä laajuudeksi 3 ov, ja opiskelija on valinnut sen alta kaksi 1 ov kurssia. Kemian aineen laajuus näkyy kurssityypin rivillä, koska se on >0. Valintoja yhteensä -rivin "3" on kemian aineen laajuus. Fysiikan kurssien valintoja ei huomioida, koska ainetasollakin on valinta ja aineen valintaa ei huomioida, koska aineen laajuus on 0.

  Ainetasolle laajuuksia merkitään lähinnä ammatillisessa koulutuksessa.

  Ainetasolla valinta, aineen kurssissa suoritus

  • Jos aineessa on valinta, ja aineeseen tulee arvosana kurssisuorituksen myötä, valinta poistuu yhteenvedosta ja summariviltä.
  • Jos aineeseen ei tule arvosanaa, aineen valinta säilyy, mutta pienenee kurssisuorituksen laajuudella.

  Kuvassa kemiasta on suoritettu 1 kurssi (1 ov) ja aineen laajuudeksi oli Kurssit-rekisterissä kirjattu 3 ov. Kemian aineen kurssityyppi on "lu oppimäärä". Valintamääränä näkyy "2" eli aineen 3 ov - kurssisuorituksen 1 ov.

  Kurssityyppien piilottaminen yhteenvedosta

  Tiettyjen kurssien tai kurssityyppien suoritukset voidaan jättää pois yhteenvedon summariveiltä. Tällaisia ovat esim. ammattiosaamisen näytöt.

  • Kurssityypit-rekisterissä rastitaan Älä huomioi suoritusyhteenvedossa tällaisille kurssityypeille


  Yksittäisten aineiden/kurssien lisääminen yhteenvetoon

  • Kurssit-rekisterissä rastitaan Näytä ov/op-kertymä opiskelijarekisterissä sellaisille kursseille, joiden halutaan näkyvän yhteenvedossa omana rivinään.
  • Tällainen kurssi ei tule mukaan kurssityyppinsä mukaisen rivin suoritus- tai valintamäärään, vaan erilliseen Muut suoritukset -osioon, joka ilmestyy yhteenvedon alareunaan.
  • Kuvassa opiskelija on suorittanut 0,5 ov laajuisen tulityökortin. Sitä ei ole haluttu mukaan Suoritukset-kohtaan eikä siten myöskään Kaikki yhteensä -kohtaan. Tulityökortin ov-määrä näkyy vain Muut suoritukset -kohdassa. Todistuksissa sen saa mukaan kurssien yhteismäärään ja kurssityyppinsä mukaiseen summaan.

  Laajuuden yksikön vaihtaminen

  Primusta käytetään eri kouluasteilla ja koulumuodoissa, ja siksi opintojen laajuudellekin on useita eri yksikköjä. Laajuuden yksikkö valitaan Koulun tiedot -rekisterissä kentässä Näytä kurssien laajuudet. Laajuuden yksikköä voi vaihtaa lennosta opiskelijarekisterissä klikkaamalla suoritusyhteenvetoa hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta jokin toinen yksikkö. Laajuusvaihtoehdot ovat opintoviikot, opintopisteet, osaamispisteet, TKI-pisteet ja tunnit.

  Perusopetus ja lukiokoulutus käyttää Primuksessa opintoviikkoja. 1 ov = 1 lukiokurssi, 1 ov = 1 vvt.

  Desimaalit

  Laajuudet esitetään kokonaislukuina, jos kaikkien opiskelijan suorittamien ja valitsemien kurssien laajuudet ovat kokonaislukuja. Jos opiskelijalla on suorittanut esim. 2,5 ov laajuisen kurssin, esitetään laajuudet yhden desimaalin tarkkuudella. Maksimissaan näytetään 2 desimaalia.