Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Användargrupper och användarrättigheter

  Läroanstalten kan själv bestämma vad lärarna, studiehandledarna, kuratorerna osv. får se i Wilma och vilka uppgifter de kan bearbeta. Rättigheterna ges oftast till en hel användargrupp, men det är också möjligt att lägga till/ta bort rättigheter för enskilda personer. Studeranden och vårdnadshavare har från början mycket begränsade rättigheter, men de kan ändras med hjälp av olika användargrupper.

  Nedan finns exempel på hurdana användarrättigheter olika grupper brukar ha. Kommunen/läroanstalten behöver inte följa dessa exempel utan de kan ge användargrupperna de rättigheter som de själva önskar. Arbetsfördelningen och arbetsuppgifterna varierar mycket, framför allt mellan stora och små kommuner, och i små kommuner är det oftare så att en person kan ha flera olika uppgifter och därmed också behöver fler rättigheter än t.ex. en kollega i en större kommun.

  1) Primus-användare
  Exempel på användargrupper

  Primus-användarnamn gör man bara åt de personer som verkligen behöver använda Primus; oftast skolsekreterare, studiesekreterare, rektorer, övrig administration och it-stöd. Användarnamnet innehåller eventuellt också rättigheter till Kurre eftersom man loggar in i Kurre med samma användarnamn som till Primus.

  Lärare behöver överlag inte användarnamn till Primus utan de kan sköta sina ärenden via Wilma.

  2) Wilma-användare
  Exempel på användargrupper

  Wilma-användarnamn eller nyckelkod gör man åt alla de personer som ska kunna logga in i Wilma.

  Allmänt om användargrupper

  Användarna av Wilma och Primus kan ha samma användargrupper och rättighetsinställningar.

  • Primus-användarnas användargrupper lägger man till i fältet Användarnamnets grupp i registret Användarnamn.
  • Wilma-användarnas användargrupper lägger man till i fältet Användargrupp i Wilma i det register där personens registerkort finns.
  • De rättigheter som lärarnas och personalens Wilma-användargrupp har kan kompletteras med kryssfälten i Lärar- och i Personalregistret.
   • Lärarnas användargrupper läggs till i lärarregistret i fältet Användargrupp i Wilma.
   • Personalens användargrupper läggs till i personalregistret i fältet Användargrupp i Wilma.
   • Studerandens användargrupper läggs till i registret Information om skolan (för alla studerande), i registret Klasser (för vissa klasser) eller i Studeranderegistret i fältet Användargrupp i Wilma (för vissa studerande). I första hand beaktas användargrupperna i Studeranderegistret, i andra hand grupperna i Klassregistret och i tredje hand grupperna i Information om skolan. Det betyder att om det finns en grupp i fältet i Studeranderegistret beaktas inte grupperna i de övriga registren.
   • Vårdnadshavarnas användargrupper kompletteras i samma register som studerandens i fältet Vårdnadshavarens användargrupp i Wilma.

  Alternativen för användargruppen kommer från Primus register Användargrupper. I samma register finns både grupper som hör till Primus och grupper som hör till Wilma.

  Om personen har rätt att göra något i Primus har han/hon samtidigt automatiskt rätt att göra samma sak i Wilma. Lägg dock märke till att det inte finns lika många funktioner i Wilma som i Primus, vilket betyder att vissa saker kan man endast göra i Primus. Studerande och vårdnadshavare ska ALDRIG ha Primus-användarnamn. Deras rättigheter berör alltid endast Wilma.

  En person kan höra till flera användargrupper. Om grupperna är flera räknas deras rättigheter samman. Om en person i en grupp har tillträde till Bedömningsregistret och i en annan grupp har tillträde till Studeranderegistret har han/hon i praktiken tillträde till båda registren.

  Användargruppen begränsar INTE vilka studerande som en person ser via olika funktioner utan det begränsas av användarens skola. Personen ser endast sin egen skolas studerande. Skola ställer man in i Studeranderegistret/Personalregistret i fältet Skola.

  I kommuner med MultiPrimus är det bra om användargrupperna är gemensamma, t.ex. att gymnasielärarna i Testnäs skola har samma användargrupp som gymnasielärarna i Mallby skola. Varje användare ser bara uppgifter om sin egen skola och om sina egna elever, men användarna kan använda samma funktioner i varje skola och på varje skolnivå.