Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Pedagogiska dokument och skolbyten

  När en elev byter skola inom samma multiPrimus, har eleven fortfarande kvar alla sina pedagogiska dokument och dessa är synliga också i den nya skolan tills de arkiveras i Pedagogiska dokument-registret.

  Kopiera elevernas registerkort till en annan skola med skolbytesfunktionen

  Förberedelser i Primus:

  • I registret Pedagogiska dokument: inga åtgärder krävs.
  • I registret Stödåtgärder: inga åtgärder krävs.
  • I Studeranderegistret: följande fält ska definieras som fält som kopieras:
   • Pedagogiska bedömningar
   • Pedagogiska utredningar
   • Planer för elevens lärande
   • IP:er
   • Övriga dokument som berör stöd

  Öppna fälteditorn och högerklicka på ett fält som ska kopieras. Välj Uppgift som ska kopieras.

  När skolan kopierar ett studerandekort till en annan skola (Funktioner/Skolbyten/Kopiera till en annan skola), kopieras också uppgifterna om gjorda pedagogiska dokument till ovan nämnda fält.

  Dokumenten på Stöd-sidan i Wilma är synliga för vårdnadshavare och lärare enligt de rättigheter som de har. Dokumenten kan skrivas ut i Wilma.

  Direktöverföring till en annan skola

  Om en elev byter skola mitt under skolåret och elevens registerkort överförs antingen genom att man byter ägare eller ändrar uppgiften i Skola-fältet, förblir de pedagogiska dokumenten synliga i Wilma utan särskilda åtgärder. Kontrollera dock att den nya skolan har behövliga användargrupper och att användargrupperna har de rättigheter som krävs för att användarna ska kunna se de pedagogiska dokumenten.

  Den nya skolan

  När en elev överförs till en annan skola förblir de pedagogiska dokumenten och stödåtgärderna i den skola där de är skapade. Uppgiften om skola behöver inte ändras, eftersom uppgifterna identifieras på basis av elevens personbeteckning. På så sätt sparas informationen om i vilken skola ett dokument ursprungligen har gjorts.

  I den nya skolan är den gamla skolans pedagogiska dokument synliga i Wilma, men inte i Primus register Pedagogiska dokument. Informationen om elevens pedagogiska dokument syns i Studeranderegistrets infofält. Huvudanvändaren kan vid behov se alla dokument som har gjorts i alla skolor också i Primus.

  Elevens nya klassföreståndare/lärare ser elevens pedagogiska dokument i Wilma, men kan inte ändra dem. För att de ska kunna skrivas ut i Wilma bör de ha samma användargrupp som användaren.

  Stödåtgärder

  När en elev byter skola är det möjligt att överföra stödåtgärderna till den nya skolan. De stödåtgärder som överförs är de som har fältet Stödåtgärderna syns för kommande skolor ikryssat i Stödformer-registret samt de åtgärder som saknar stödform. Kontrollera att fältet är framtaget och gå igenom skolans stödåtgärder och fundera på vilka åtgärder som ska överföras om en elev byter skola.

  Ovan nämnda kryssfält fungerar även retroaktivt. Även om studeranden redan bytt skola kan den gamla skolan med hjälp av fältet visa/dölja stödåtgärder av en viss stödform.

  I äldre versioner av Wilma syns elevens stödåtgärder endast om du har gjort överföringen genom att ändra registerkortets ägare eller genom att ändra skolan i Skola-fältet samtidigt som läraren också undervisar i de skolor där eleven har studerat. Om eleven kopieras till en annan skola, förblir stödåtgärderna i den gamla skolan och de går inte att få fram på Wilmas Stöd-sida.

  Disciplinära åtgärder förblir alltid hos den gamla skolan.

  Stödåtgärder fungerar på samma sätt som de pedagogiska dokumenten. Stödåtgärdens skola är den skola där den har antecknats och ingen annan än huvudanvändaren ser den i Primus.

  Arkivering

  De pedagogiska dokumenten ska vara aktiva för att de ska synas i Wilma. Detta innebär att elevernas dokument inte ska arkiveras i Pedagogiska dokument-registret om en elev flyttar till en skola som finns i samma multiPrimus.

  Om dokumenten arkiveras syns de inte längre i den nya skolans Wilma och inte heller i Studeranderegistrets länkfält. Elevernas registerkort kan arkiveras på vanligt sätt, eftersom de inte påverkar de pedagogiska dokumentens synlighet.

  Dokumenten kan arkiveras i Pedagogiska dokument-registret först då elevens läroplikt är fullbordad eller om eleven byter till en skola som inte finns med i samma multiPrimus (oftast vid flytt till en annan kommun).

  Stödåtgärderna fungerar på samma sätt som dokumenten. Om stödåtgärderna ska synas också i den nya skolan, ska de vara aktiva i Stödåtgärder-registret och arkiveras först när de inte längre behöver synas i Wilma.

  Observera

  • För att de dokument som har gjorts i elevens tidigare skola ska synas i den nya skolan bör elevens personbeteckning vara fullständigt ifylld. Dokumenten visas alltså inte om slutdelen på personbeteckningen är t.ex. XXXX, 001Ä eller 002Ä.
  • Om de fält som har kopierats uppdateras från det ursprungliga registerkortet innan det nya läsåret har inletts, kopieras situationen som den var i elevens tidigare skola till Studeranderegistrets infofält Pedagogisk bedömning, Plan för lärande, Pedagogisk utredning, IP och Övriga dokument. Det lönar sig att uppdatera dessa fält i slutet av läsåret, men innan det nya läsåret har börjat (Funktioner / Skolbyten / Uppdatera fälten från det ursprungliga kortet). När fälten uppdateras ersätts den nuvarande situationen med situationen som den var vid den tidigare skolan. Om en elev har fått nya dokument vid den nya skolan syns dessa inte längre i fälten i Studeranderegistret efter att fälten har uppdaterats med info från den gamla skolan.
  Relaterade sidor: