Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Basinfo för att beräkna arbetsmängden

  För att du ska kunna räkna ut lärarnas arbetsmängd i Kurre bör du göra vissa inställningar i Kurre som uträkningen sedan baserar sig på. I den här instruktionen informerar vi om vilka dessa inställningar är.

  I Lärarregistret kan du färdigt fylla i fältet Undervisningsskyldighet. Uppgiften överförs då till kolumnen Heltid på fliken Lärare i Kurres Grunduppgifter. Du kan i fältet ange t.ex. 24,5 för dem som har undervisningsskyldighet eller 1600 för dem som har heltid.

  Ge följande basuppgifter inför beräkningen på de olika flikarna i Kurres Grunduppgifter.

  Obs! Det lönar sig att kontrollera och korrigera omfattningarna innan du gör undervisningsgrupperna. Närmare uppgifter om omfattningen finns nedan i punkt 5.

  1) Undervisningsskyldighet och arbetstid

  På fliken Lärare i Grunduppgifter:

  • Arbetsförhållande: alternativen är undervisningsskyldighet, heltid och deltid
  • Heltid: antalet timmar som heltidsarbetet omfattar årligen, t.ex. 1600 (överförs från Primus om det skrivits in i fältet Undervisningsskyldighet)
  • Arbetsförhållandet inleds: fyll i för de som jobbar endast en del av året
  • Arbetsförhållandet upphör: fyll i för de som jobbar endast en del av året
  • Antal undervisningsveckor: 38 är standard, men detta kan ändras vid behov

  När du anger en lärare för en grupp visar Kurre i listan endast de lärare som har ett gällande anställningsförhållande under den tid som gruppen undervisas. De lärare som inte har något ifyllt beträffande anställningen anses jobba hela året, och finns därmed med på listan.

  Lärare-fliken i grunduppgifter-fönstret:

  • Arbetsförhållande, alternativ: heltid, undervisningsskyldighet, deltid
  • Total arbetstid: antalet årliga arbetstimmar på heltid, t.ex. 1600 (överförs från Primus om uppgiften antecknats färdigt i fältet Undervisningsskyldighet.
  • Arbetsförhållandet inleds: ifylls endast för dem som arbetar en del av året.
  • Arbetsförhållandet upphör: ifylls endast för dem som arbetar en del av året.
  • Undervisningsveckor: 38 som standard, ändras vid behov.

  När du anger lärare för undervisningsgrupperna, visar Kurres lista endast de lärare, vilkas arbetsförhållande är i kraft vid gruppens undervisningstidpunkt (om uppgifterna inte är ifyllda antar programmet att läraren är tillgänglig hela året). Läraren är synlig bland de lediga resurserna från och med den dag då hans/hennes arbetsförhållande inleds.

  I arbetsmängdutskrifterna visas övertidstimmarnas andel endast för de lärare, vilkas arbetsförhållande består av undervisningsskyldighet.

  2) Andelen annat arbete av lärarens totala arbetstid

  • Grunduppgifter, fliken Lärare: kolumnen Annat arbete, t.ex. 800. Du kan här färdigt anteckna andelen övrigt arbete eller så lägga in det övriga arbetet t.ex. via undervisningsgruppen.
  • I Grunduppgifter på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) finns kolumnen Arbetsmängd, som fylls i automatiskt vartefter du lägger till övrigt arbete åt lärarna.
  • Även på Lärare-fliken finns en inforuta över lärarens övriga arbete nere på sidan. Övrigt arbete kan du lägga till genom att högerklicka på läraren och välja Lägg till annat arbete för läraren). Vartefter att övrigt arbete läggs till uppdateras inforutan automatiskt.

  3) Läsårets tidtabeller

  Grunduppgifter, fliken Periodsystem:

  • Utbildning för unga: Skapa ett periodsystem och de tillhörande perioderna, t.ex. 4 perioder. Periodernas omfattning i veckor ska vara likadan i alla perioder, t.ex. 10. Antalet dagar får däremot variera.
  • Utbildning för vuxna: Skapa ett veckosystem. Systemet kan sträcka sig över undervisningsveckorna, och infalla t.ex. från januari till december eller från augusti till juli.
  • Gå igenom perioderna och radera semesterdagar.

  4) Antalet studerande i grupperna

  Grunduppgifter, fliken Klasser: Studerande. Fyll i planerat studerandeantal för de klasser vars studerande ännu inte har överförts till Kurre.

  5) Studiernas omfattning (timantal)

  Grunduppgifter, fliken Undervisningsutbud (Kurser): kontrollera att rätt omfattning för kursen har överförts från Primus. Korrigera vid behov. Från Primus överförs uppgiften i fältet Närundervisningstimmar max. till kolumnen Närundervisningstimmar på fliken Undervisningsutbud i Grunduppgifter.

  6) Koefficient för tilläggsarbete i kurstyperna

  I överföringen från Primus till Kurre överförs också vissa kurstyper för studerandenas prestationer. I Kurre behövs inte dessa, eftersom kurserna i Kurre kategoriseras enligt lärarnas arbetsmängd. Du kan ta bort de kurstyper som har kommit från till Primus, och istället skapa sådana kurstyper som du kan använda för att kategorisera hur timmar ackumuleras.

  Grunduppgifter, fliken Kurstyper:

  • Om schemat är uppbyggt enligt närundervisningstimmar, kan du fylla i Närundervisning/omfattning. T.ex. 18 för obligatoriska och 16 för valbara.
  • I kolumnen Koefficient för tilläggsarbete fyller du i koefficienter för hur annat arbete (arbete utöver undervisningen) ska inräknas i den totala arbetsmängden, t.ex. 0,5. Se närmare om koefficienter i den skilda instruktionen över timmarna för övrigt arbete.
  • Kolumnen Tilläggsarbete/omfattning/studerande ska fyllas i om t.ex. volymen tilläggsarbete för IA:n och yrkesprov varierar enligt studerandeantalet. I kolumnen fyller du i mängden tilläggsarbete som ackumuleras per studerande, t.ex. 1 h.
  • Koefficient för undervisning och Undervisning/omfattning/studerande ska anges endast för de kurstyper som inte är kopplade till examensdelarna/delområdena, men som ändå räknas in i undervisningstimmarna.

  7) Kostnadsställen, kalkyl-id:n, kontonummer och id

  • Grunduppgifter, flikarna Studerande, Klasser, Lärare, Utrymmen, Övriga resurser, Övriga uppgifter, Kurstyper: Kostnadsställe, Id1, Id2, Id3, Kontonummer.
  • I Kostnadsställe- och Id-kolumnerna finns inmatningshjälp: Högerklicka på kolumnen och klicka på Välj från listan. Kostnadsställe-kolumnens lista innehåller alternativ från Primusregistret Kostnadsställe-områden. I Id-kolumnernas listor kommer alternativen från registret Kalkyl-identifierare.
  • Fyll i kostnadsställena, kalkyl-id:na och kontonumren på de flikar där du vill följa upp hur kostnaderna fördelas mellan olika betalare. Ifall t.ex. utrymmeskostnaderna inte ska fördelas alls, så behöver du inte heller ange några kostnadsställen för dem.
  • Ett kostnadsställe och id som har angetts för en klass syns även för klassens studerande, vilket betyder att informationen endast behöver fyllas i för studerandena om de avviker från det som har skrivits in för klassen.
  • Grunduppgifter, fliken Kurstyper: Id3. Fyll i ifall du i kostnadsberäkningen vill ha en specifikation över timmarna för en viss kurstyp, såsom inlärning i arbete och yrkesprov.
  • På fliken Kurstyper ska du fylla i kolumnen Bokningskod. I kolumnen kan du ange vart de olika kurstyperna ska räknas, och kolumnen används också för att fördela undervisningstimantalet på olika konton i kontorapporterna. Kolumnens förhandsvalda värde är "Närundervisning". Kontorapportutskrifterna finns i Grunduppgifter på fliken Lärare, i menyn Utskrifter.

  8) Inställningar för arbetsmängdsberäkningen

  I Kurres Allmänna inställningar finns inställningar för arbetstidsberäkningen, där du kan ange för vilket tidsintervall lärarnas arbetsmängd ska beräknas. Alternativen är "Periodsystem" och "Tidsperiod". När du i Kurre öppnar en arbetsplansutskrift, använder programmet den inställning du valt här.

  I Grunduppgifter beräknas omfattningarna för resurserna i kolumnerna Förverkligat timantal och Arbetsmängd enligt antingen periodsystem eller tidsperiod, beroende på vad du valt i den ovan nämnda inställningen. I kolumnrubrikernas informationstext anges hur timantalet beräknas.

  Arbetsmängdberäkning för ett kalenderår

  Om du vill räkna ut lärarnas arbetsmängd för ett kalenderår ska du göra en skild Kurre-fil som innehåller hela kalenderåret, t.ex. våren 2015 och hösten 2015. Den här filen bör vara Offentlig oberoende av enhet och läroanstalt. Det gör att allt arbete som lärarna har under år 2015 samlas i utskriften Lärarens arbetsplan. Insamlingen sker från alla scheman där perioderna infaller under kalenderåret 2015. Du behöver inte föra över något annat än lärarna från Primus till Kurre-filen, och inte heller göra några grupper eller placeringar.

  Uppdaterad: 18.8.2016