Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Timantal för annat arbete och övriga uppgifter

  I Grunduppgifter i Kurre 7 följer man upp och planerar arbetsmängden för lärare som arbetar heltid. Övrigt arbete beräknas på två sätt: antalet undervisningstimmar enligt en viss koefficient samt som fast timantal för övriga uppgifter såsom projekt. I timantalet för övriga uppgifter kan du också räkna in tjänstledigheter, deltidspensioneringar, nedsättningar, etc. för att få med dem i planeringsarbetet. Arbetsmängderna skrivs ut på Lärare-fliken: Utskrifter/Lärarens arbetsplan.

  Lärare-fliken

  • I kolumnen Total arbetstid skrivs lärarens totala arbetstid per år in, t.ex. 1600 timmar. Tiden kan variera enligt antalet semesterdagar.
  • Kolumnen Annat arbete: Ange andelen planerat övrigt arbete per år, t.ex. 752 timmar.
  • Planerat annat arbete: Hit samlas automatiskt allt annat arbete än undervisning som läraren kopplats till.
  • Övertidstimmar, annat arbete: Denna kolumn visar skillnaden mellan kolumnen Annat arbete och Planerat annat arbete. Kolumnens värde anger om läraren har för mycket eller för lite arbetstid. Ett negativt värde med röd färg innebär att man har planerat för lite arbete för läraren, medan ett positivt värde med grå färg innebär att läraren har för mycket planerat arbete, dvs. övertidstimmar.
  • I Övertid-kolumnen kommer inga värden in för de lärare vars arbetsförhållande är ”Heltid” eller ”Deltid”.

  Kolumnerna fylls i automatiskt vartefter en läraren kopplas till undervisningsgrupper, då han/hon tilldelas övrigt arbete, anges i reservationer eller kopplas till ett projekt.

  Registrera annat arbete för lärarna

  Annat arbete relaterat till examensdelar/delområden, tilläggsarbete

  När en lärare håller ett delområde ingår oftast både undervisning och annat arbete, dvs. tilläggsarbete. Tilläggsarbetets volym kan anges på fliken Kurstyper enligt koefficienter och studerandespecifika timmar, eller så enligt grupp på fliken Undervisningsgrupper (Grupper).


  Om mängden tilläggsarbete kan registreras enligt kurstyp, lönar det sig att använda det alternativet. Ange hur tilläggsarbetet ska ackumuleras på fliken Kurstyper.

  • Fyll i Närundervisning/omfattning för alla kurstyper som inkluderar närundervisning. Ange t.ex. 16 eller 18 som omfattning.
  • Fyll i Koefficient för tilläggsarbete för de kurstyper där tilläggsarbetet beräknas endast enligt en koefficient. Exempel: om undervisningen av ett obligatoriskt delområde på 1 kp medför 0,6 h tilläggsarbete, ska koefficienten vara 0,6.
  • Koefficient för undervisningsarbete fylls i för sådana uppgifter som inte gäller någon viss kurs men som ändå genererar undervisningstimmar.
  • Tilläggsarbete/omfattning/studerande ska fyllas i om omfattningen av lärarens tilläggsarbete beror på antalet studerande i gruppen. Ett studieelement med omfattningen en kompetenspoäng medför 10 h tilläggsarbete om det finns 10 studerande i gruppen och tilläggsarbetet är 1h/kp/studerande. Om studieperioden var 3 kp och studerandena 5 till antalet, skulle tilläggsarbetet bli 15 h. Ändringar i gruppens studerandeantal inverkar automatiskt också på timantalet för lärarens tilläggsarbete.

  Kurstyperna behöver inte ha den indelning som finns i Primus: I Kurre kan du skapa fler kurstyper enligt vad som behövs för beräkningen av arbetsmängden, t.ex. "IA-handledning", "webbkurs", "examensinriktad fortbildning". Du kan också ange en separat typ för varje beräkningssätt av timantalet. Dessa typer överförs inte tillbaka till Primus och påverkar inte statistik eller betyg. Kurstyperna i Kurre inverkar således endast på beräkningen av arbetsmängden i Kurre.

  Registrera annat arbete

  Välj en grupp på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) i Grunduppgifter och högerklicka på den. Välj Lägg till annat arbete för läraren i snabbmenyn (funktionen är synlig endast om fliken Annat arbete är framtagen i Kurre).

  Fyll i minst namnet (t.ex. "IA-arrangemang"), uppgiftens omfattning och läraren i hjälprutan.

  • Om timantalet bestäms enligt kurstypen ska du alltid fylla i också Uppgiftens typ.
  • I Omfattning-fältet ska du då fylla i samma timantal som du angav för kurstypen i Närundervisning/omfattning-fältet. Exemepl: om kurstypen har 18h/kompetenspoäng närundervisning och kursen omfattar 1 kompetenspoäng, ska omfattningen vara 18. Om det är fråga om en 2 kompetenspoängs kurs ska du fylla i 36.
  • Samma funktion hittar du också i Grupperingen, genom att högerklicka och välja rätt alternativ i snabbmenyn. Ta först fram lärarna och gå sedan till en sådan period där grupperna har timmar.

  Övrigt arbete utanför studieelementen

  Övrigt arbete som inte gäller något studieelement ska fyllas i på fliken Övriga uppgifter i Grunduppgifter.

  • Övriga uppgifter är specialuppgifter, projektarbete eller tilläggstimmar som ges då läraren första gången undervisar en examensdel. För varje uppgift och lärare som sköter uppgiften skapas en egen rad. Om två lärare deltar i samma uppgift görs alltså 2 rader.
  • Även nedsättningar, tjänsteledigheter och deltidspension kan registreras som övriga uppgifter. Om läraren är deltidspensionerad t.ex. 2 dagar i veckan ska du lägga in motsvarande timantal som övrigt arbete, t.ex. 2 x 7 x 38 vk = 532 h.
  • På fliken Övriga uppgifter samlas även alla de uppgifter om studierna som har skapats på fliken Undervisningsgrupper (Grupper) via funktionen Lägg till annat arbete för läraren.
  • Förberedelse-, provkorrigerings- och andra dylika timmar som definieras enligt en viss koefficient (LÄKTA) antecknas inte här utan på fliken Kurstyper.

  Periodisering av annat arbete

  Annat arbete kan periodiseras och placeras i schemat på samma sätt som undervisning eller reservationer.

  • Gå till Grupperingen -> Visa-menyn och klicka på Periodisering.
  • Gå till Inställningar-menyn och ta bort krysset i Göm annat arbete.
  • Namnet på ett annat arbete syns i kolumnen Balkar. Raden har en grön bakgrundsfärg.
  • Periodisera det övriga arbetet genom att skriva in önskat timantal i periodens/veckans kolumn. På bilden är läraren tjänstledig 14 timmar i veckan. Tjänsteledighetsdagarna anges i Placeringen.

  Placera annat arbete i schemat

  • Annat arbete som har angetts för en lärare syns under schemat, i listan över oplacerade timmar, på samma sätt som undervisningstimmarna. Om timmarna är periodiserade syns de i periodens lista, annars på fliken Operiodiserade.
  • Omfattningen av annat arbete räknas på ett lite annat sätt än undervisningen. För annat arbete är en veckotimme 60 minuter, medan en veckotimme för undervisning är standardinställd på 45 minuter. Två 45 minuters lektioner innebär 2 h arbetstid åt läraren, medan två 45 minuters block tilläggsarbete räknas som 90 minuter, dvs. 1,5 h arbetstid.
  • Om du vill placera en timme tilläggsarbete i lärarens schema ska du göra en placering på 60 minuter. Om den normala lektionslängden är 45 minuter kräver placeringen av 60 minuter att du övergår till minutplacering. Välj då i övre menyraden: Inställningar / Minutbaserad placering och t.ex. 15 minuter. Tiden är nu indelad i intervaller om 15 minuter och du kan placera arbete även på rasterna.

  Exempel på koefficienter för tilläggsarbete och undervisning:

  Med "Undervisning" anses här den studieelement och övrig undervisning enligt läroplanen, som har överförts från Primus Undervisningsutbud (Kurser)-register. "Tilläggsarbete" innebär handledning, planering och sådant arbete som inte har överförts från Primus och som inte gäller studerandenas timantal. Som kurstyp fyller man beroende på situation i antingen koefficienten för tilläggsarbete eller för undervisningsarbete, eller både och.

  Undervisningsarbete/ Annat arbeteSituationTimantal sammanlagt
  UndervisningLäraren håller en 10 timmars kurs och inga av timmarna räknas som tilläggsarbete. Ingendera koefficienten ska anges för kurstypen. Timmarna i kursen räknas automatiskt som undervisning.10
  UndervisningLäraren håller en 10 timmars kurs och 5 timmar räknas som tilläggsarbete. För kurstypen fyller du endast i "0,5" som koefficient för tilläggsarbete.10+5=15
  UndervisningLäraren håller en 10 timmars kurs med ytterligare 10 timmar tilläggsarbete. För kurstypen fyller du då i "1" som koefficient för tilläggsarbete.10+10=20
  Annat arbeteLäraren ger handledning i 10 timmar. Skapa en ny kurstyp och namnge den, t.ex. "Handledning". Ingendera koefficienten ska anges för kurstypen. Arbete som inte hör ihop med kursen räknas automatiskt som tilläggsarbete.10
  Annat arbeteLäraren handleder sin grupp i 10 timmar, varav 5 räknas som tilläggsarbete och 5 som annat arbete. Fyll i "0,5" som koefficient för undervisningen och "0,5" som koefficient för tilläggsarbetet i kurstypen.5+5=10

  Bedömningslistor för övriga uppgifter

  Från och med version 7.22 av Kurre är det möjligt att göra bedömningslistor för uppgifter utanför undervisningen (Övriga uppgifter) och med hjälp av dessa bedömningslistor fylla i lektionsdagbok i Wilma. Bedömningslistorna görs i Kurre på samma sätt som för grupper, men utan kurs och studerande. På bedömningslistan sparas endast namnet, läraren/lärarna, gruppen, inlednings- och slutdatumen samt bedömningstypen. Syftet med dylika bedömningslistor är endast att man vid behov ska kunna ha lektionsdagböcker.

  Skapa bedömningslistor i Kurre

  På fliken Övriga uppgifter i Kurres Grunduppgifter kan du skapa bedömningslistor för alla eller valda övriga uppgifter. Du kan antingen högerklicka på den valda uppgiften eller välja Dataöverföringar / Överför till Primus / Bedömningslistor för övriga uppgifter. Om Övriga uppgifter-fliken inte är framtagen, finns inte heller alternativet Bedömningslistor för övriga uppgifter med i menyn.

  I Primus skapas då en bedömningslista av bedömningstypen "Kurre 7 annan typ". Med hjälp av bedömningstypen kan du vid behov enkelt hämta fram bedömningslistor av denna typ, eller så vid behov gallra bort dessa bedömningslistor så att bara de normala bedömningslistorna syns.

  Då du skapar en bedömningslista för en övrig uppgift, frågar programmet alltid efter bedömningslistans inlednings- och slutdatum, eftersom det inte finns några färdiga datum för uppgifterna. Kurre föreslår automatiskt Kurre-filens första och sista datum.

  Även om uppgiften har studerande och en kurs i Kurre, skapas bedömningslistan i Primus utan kurs och studerande. De flesta alternativen i Bedömningsregistrets menyer är inaktiverade, vilket betyder att det inte ens är möjligt att lägga in studerande på bedömningslistor för övriga uppgifter. Det gär inte heller att fastställa bedömningslistan eller uppförandets bedömning.

  Bedömningslistorna i Wilma

  En bedömningslista för övriga uppgifter blir synlig i Wilma med samma rättigheter som vanliga bedömningslistor. Inga separata rättigheter krävs.

  På sidan Undervisningsgrupper (Grupper) i Wilma finns den nya fliken "Uppgifter", där man hittar bedömningslistorna av typen Kurre 7 annan typ, om dylika bedömningslistor gjorts för läraren.

  Genom att klicka på den övriga uppgiften får du fram flikarna "Information om uppgiften" och "Lektionsdagbok". Lektionsdagböckerna fylls i på samma sätt som vanliga lektionsdagböcker.

  Om bedömningslistan har andra lärare, har de samma rätt till bedömningslistan som den egentliga läraren.

  När en övrig uppgift placerats i schemat, kommer en länk till den övriga uppgiften in i kalendern och i schemat på Wilmas huvudsida, samt en ikon som leder användaren direkt till lektionsdagboken.

  Uppdaterad: 1.11.2016