Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kontrollera arbetsmängder

  I denna anvisning går vi igenom, i vilka utskrifter och vyer du hittar olika tal och siffror som berör löneräkning.

  Utskrifter som nämns i anvisningen

  • Utskriften Lärarens arbetsplan öppnas via Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret.
  • Utskriften Timfördelning periodvis, sammanfattning öppnas via Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret.
  • Utskriften Periodisering öppnas via Gruppering-fönstret.

  Uppgifter enligt period

  • Som standard skriver man ut hela läsåret. Om du vill skriva ut en eller några perioders uppgifter, väljer du perioderna på fliken Perioder i utskriftsrutan.
  • Alternativet Använd alltid detta periodsystem som standard är inaktiverat, vilket innebär att användaren inte kan ändra inställningen i utskriftsrutan. Kurre hämtar denna inställning från Arbetsmängdsberäkningens inställningar i Kurre-filens Allmänna inställningar.

  Gemensamma lärares timmar

  • Som standard skriver man ut endast ifrågavarande Kurre-fils timmar. Om lärarna har timmar även i andra enheter och du vill inkludera dessa timmar, väljer du Skriv ut även andra skolors timantal i utskriftsrutan.

  Kurre-filens Allmänna inställningar / Beräkna placeringarnas timantal påverkar beräkningen av lärarens timmar t.ex. då perioden innehåller vardagshelger.

  Timantal som berör en person

  Hur mycket arbete har allt som allt planerats för läraren

  • Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret, kolumnen Planerad arbetstid, eller
  • Utskriften Lärarens arbetsplan, i nedre sammanfattningen Läsårets planerade timmar, och där Sammanlagt-kolumnen, raden Planerat
  • På utskriften Lärarens arbetsplan går det att välja Skriv ut placerade timmar. Då visas de placerade timmarna också på utskriften.
  • På flikarna Grupper och Övriga uppgifter i Grunduppgifter-fönstren går det att ta fram en kolumn som visar lärarens Arbetsmängd. Kolumnens innehåll ändras automatiskt vartefter lärarens arbetsmängd ändras.
  • Arbetsmängdskolumnen syns också om du högerklickar på gruppen och väljer Gruppens timmar eller på en övrig uppgift och väljer Övrigt arbetes timmar.

  Hur mycket undervisning har planerats för läraren?

  • Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret, kolumnen Planerad undervisning, eller
  • Utskriften Lärarens arbetsplan, i nedre delen sammanfattningen Läsårets planerade timmar, och där Undervisningsarbete-kolumnen, raden Planerat, eller
  • Utskriften Periodisering. Gå till utskriftens inställningar, välj fliken Tilläggsfunktioner och kryssa för "Skriv endast ut undervisning" i punkten Timmar som skrivs ut. Timantalet syns i Totalt -kolumnen.

  Hur mycket annat arbete har planerats för läraren?

  • Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret, kolumnen Planerat annat arbete, eller
  • Utskriften Lärarens arbetsplan, nedre kantens sammanfattning Läsårets planerade timmar, och där Annat arbete, raden Planerat.

  Hur mycket undervisning har antecknats i lärarens schema?

  • Utskriften Lärarens arbetsplan, nedre kantens sammanfattning Läsårets planerade timmar, och där Undervisningsarbete, raden Placerade, eller
  • Utskriften Periodisering. Gå till utskriftens inställningar, välj fliken Tilläggsfunktioner och kryssa för Skriv endast ut placeringar samt välj "Skriv endast ut undervisning" i punkten Timmar som skrivs ut. Timantalet syns i Totalt-kolumnen.

  Hur fördelas lärarnas undervisningstimmar i obligatoriska och valbara studier?

  • Utskriften Lärarens arbetsplan, kryssa i Skriv ut kurs- och placeringstyper i utskriftens inställningar. I utskriftens nedre kant sammanfattningen Timmarna enligt kurstyp, kolumnen Undervisningsarbete.
  • Utskriften Periodisering. Kryssa i Skriv ut kurs- och placeringstyper på fliken Tilläggsfunktioner i utskriftens inställningar. I utskriftens nedre kant Timmarna enligt kurstyp, kolumnen Undervisningsarbete.

  Hur fördelas lärarnas undervisningstimmar mellan olika kostnadsställen?

  • Utskriften Lärarens arbetsplan. I utskriftens nedre kant Timmarna enligt kostnadsställe, eller
  • Utskriften Timfördelning av kalkyl-id.

  Hur mycket annat arbete som berör undervisning har antecknats för läraren? (beräknas med koefficient)

  • Utskriften Lärarens arbetsplan, övre kantens blåvita sammanfattning, kolumnen Annat arbete.

  Hur mycket övriga uppgifter har antecknats för läraren?

  (ett visst timantal, ej med koefficient)

  • Utskriften Lärarens arbetsplan, övre kantens blåvita sammanfattning, kolumnen Övriga uppgifter.

  Hur mycket sådant annat arbete har antecknats för läraren, av vilket en del räknas som undervisning?

  • Utskriften Lärarens arbetsplan, övre kantens blåvita sammanfattning, kolumnen Undervisningsarbete.

  Hur många timmar har man antecknat för läraren i olika projekt?

  • Övriga uppgifter-fliken i Grunduppgifter-fönstret. Sök fram endast ifrågavarande lärare och ordna uppgifterna enligt Projekt-kolumnen. I rutan syns endast ifrågavarande lärares övriga uppgifter, projektarbetena syns efter varandra.
  • Utskriften Lärarens arbetsplan, övre kantens blåvita sammanfattning, kolumnen Övriga uppgifter. Projekten syns med sina egna namn, timantalet syns i slutet av raden i Annat arbete -kolumnen.

  Läroanstaltnivåns summauppgifter och sammanfattningar av flera personers timantal

  Sammanfattningar av lärarnas timantal

  • Utskriften Sammanfattning av periodisering. Kryssa i Endast det som räknas till arbetsmängden i utskriftens inställningar (fliken Tilläggsfunktioner) och välj Lärarnas arbetsmängd under Skriv ut omfattningen i. Om du vill, kan du lägga till effektfärger i utskriften via fliken Uppgifter som skrivs ut. På bilden har man valt att visa lärare med flera timmar än 150 med gul färg och lärare med under 100 timmar med röd färg. Eller

  • Listautskrift av Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret. Måla alla lärare och högerklicka sedan på någon av dem. Välj Skriv ut valda. Eller

  • Utskriften Timfördelning periodvis, sammanfattning. I utskriften har arbetstimmarna specificerats enligt kostnadsställe, kalkyl-id och konto.

  Vilken lärare har mest undervisningsarbete?

  • Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret, ordna uppgifterna enligt kolumnen Planerad undervisning, eller
  • Mängden per period ser du i Gruppering-fönstrets nedre kant, i rutan Lärarens arbetsmängd. Högerklicka på rutan, och välj Öppna info i nytt fönster och Beakta endast vald periods timantal. Gör rutan större så ser du flera lärare på en gång.

  Vilken lärare har minst annat arbete?

  • Lärare-fliken i Grunduppgifter-fönstret, ordna uppgifterna enligt kolumnen Planerat annat arbete.

  Hur många undervisningstimmar ordnas under läsåret?

  • Grupper-fliken i Grunduppgifter-fönstret, i nedre kantens Omfattning-kolumn syns omfattningarnas summa.

  Hur mycket annat arbete som berör inlärning i arbete har läraren sammanlagt?

  • Övriga uppgifter-fliken i Grunduppgifter-fönstret. Begränsa vyn så att endast uppgifter som berör inlärning i arbete syns, antingen med hjälp av Namn-kolumnen eller Uppgiftens typ-kolumnen, ange som begränsning t.ex. "i arbete". Summan av timantalen syns i nedre kanten, i Omfattning-kolumnen.

  Vilka lärare har antecknats till vissa projekt och hur många timmar har antecknats för var och en?

  • Grunduppgifter-fönstrets Övriga uppgifter-flik. Begränsa vyn med hjälp av Namn-kolumnen, så att endast uppgifter kopplade till projekt visas, ange t.ex. "projekt" som avgränsning. Summan av de timantal som blir kvar i rutan visas nere i Omfattning-kolumnen. I Arbetsmängd-kolumnen visas de lärarvisa arbetsmängderna och nere i rutan visas allas arbetsmängd sammanlagt.

  Hur många timmar har läraren sammanlagt använt till ett projekt?

  • Grunduppgifter-fönstrets Projekt-flik. I Omfattningkolumnen visas det använda timantalet på varje projekts rad. I Arbetsmängd-kolumnen visas den lärarvisa arbetsmängden. Med utskriften Projektens timmar kan du skriva ut lärarvisa rader genom att välja Tilläggsfunktioner / Skriv ut lärarvisa rader.
  • Det är också möjligt att lägga till ett projekt för en undervisningsgrupp, varvid gruppens timantal överförs till projektet.