Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Sammanfattning av skolornas medeltalsfördelning

  Se bild

  Med hjälp av utskriften i den här instruktionen kan skolkansliet få en sammanfattning av olika skolors medeltalsfördelning.

  Spara instruktionens tul-fil på din egen dator. För att få fram den i Primus finns två olika sätt.

  Öppna Primus och studeranderegistrets utskriftseditor. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Du kan också öppna den katalog där filen finns och dra filens ikon från katalogfönstret till utskriftseditorn.

  Utskriftens innehåll

  På utskriften står först skolans namn och efter det kommer elevantalet i egna kolumner. Först kommer de elever vars medeltal är 4 - 4,99, sedan de vars medeltal är 5 - 5,99 osv.

  I kolumnen Bedömning fattas finns de elever som fortfarande inte har något vitsord, t.ex. nybörjare, blivande elever eller sådana elever som har överförts från en annan skola.

  I slutet av raden finns det sammanlagda antalet elever.

  Skolorna som skrivs ut och deras inbördes ordning

  En elev statistikförs vid den skola som finns på elevens registerkort på den första raden i fältet Skola.

  Skolornas placeras i alfabetisk ordning på utskriften. Det går att ändra ordningen genom att klicka på Inställningar / Utskriftens egenskaper / Listans ordning. Om du placerar t.ex. Läroanstaltstyp (Statistikcentralen) eller Elevantagningsområde som första uppgift så kommer ordningen att göras enligt dem.

  Standard är att alla skolor som finns i multiPrimus och som har elever räknas med. Om du vill ha en sammanfattning över t.ex. endast grundskolan ska du klicka på Inställningar / Utskriftens egenskaper / Kort som söks och skriva in t.ex. Skola[1]->Läroanstaltstyp (Statistikcentralen)->Kod="11".

  Bearbeta utskriften

  Utskriften är "tom" då den öppnas i utskriftseditorn. Det egentliga innehållet finns på fliken Sista sidan. I varje grön cell har ett medeltalsintervall definierats. I den första cellen finns 4 - 4,99 och här skrivs antalet ut på hur många elever som har fått ett medeltal som är >=4 och <5.

  Skolan bestämmer själv vilja vitsord som ska räknas med i medeltalet. Medeltalet kan räknas ut antingen på kursnivå eller på ämnesnivå och det är möjligt att helt förbise vissa vitsord.

  • I registret Medeltalsdefinitioner ska du skapa en medeltalsdefinition och namnge den t.ex. med "Medeltal av alla ämnen" eller "Läsämnens medeltal" beroende på vad som ska räknas med i medeltalet.
  • Öppna sedan Kurser-registret och ta fram alla de kurser eller ämnen som ska räknas med i medeltalet. För de kurser/ämnen som ska räknas med väljer du den medeltalsdefinition som du nyss skapade ("Medeltal av alla ämnen"/"Läsämnens medeltal") i fältet Räknas till medeltalen.
  • På utskriftsbotten ska du ändra alla gröna cellers utskriftsvillkor så att de motsvarar er skolas inställningar:

  Medeltal som definieras (Medeltal av alla ämnen).

  • I den gröna cellen i kolumnen Bedömning fattas skrivs antalet ut för de elever som inte har vitsord eller som har ett vitsord som är >10 eller <4. I praktiken betyder det att det är fråga om en blivande elev eller en elev som har överförts från en annan skola där de har använt en annan vitsordsskala.
  • I kolumnen Studerande placeras det sammanlagda antalet på alla aktiva (inte arkiverad) elever i skolan.

  Utskriften lämpar sig även för yrkesutbildningen för att jämföra en samkommuns olika enheter. Kolumnrubrikernas medeltalsintervall kan då bytas till t.ex. 1,00 - 1,25; 1,25 - 1,50 osv. Ändra också vitsordsskalan (1-3) i de görna cellerna.


  Artikeln har updaterats 28.08.2012