Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Lägga till övrigt arbete för lärare

  Det finns flera sätt att skriva in övriga uppgifter för lärare i Kurre. Arbetsuppgifterna kan antecknas per lärare, per grupp, per uppgift eller med hjälp av en koefficient.

  Alla timmar för övrigt arbete samlas på fliken Övriga uppgifter i Grunduppgifter, med undantag av timmar som ackumuleras med en koefficient. I utskriften Lärarens arbetsplan syns summan av de timmar som reserverats för övrigt arbete, samt en specifikation av vilka arbetsuppgifter de övriga timmarna består av.

  Det är också möjligt att göra bedömningslistor för de övriga uppgifterna, och då kan man fylla i lektionsdagbok för dem i Wilma. Bedömningslistorna görs på fliken Övriga uppgifter. Dessa bedömningslistor sparas automatiskt i Primus utan kurs och studerande, och bedömningstypen blir "Kurre 7 annan typ". I Wilma syns dessa bedömningslistor under Undervisningsgrupper (Grupper), på fliken Uppgifter. Se närmare instruktioner i anvisningen om timantalet för övriga uppgifter.

  Övrigt arbete enligt koefficient

  Övrigt arbete som räknas direkt enligt en koefficient ska antecknas på fliken Kurstyper i Grunduppgifter.

  • I kolumnen Koefficient för tilläggsarbete ska du skriva in hur mycket övrigt arbete läraren ges per kompetenspoäng (eller per undervisningstimme), t.ex. "0,5". I lärarens arbetsmängd syns då en timmme undervisningsarbete + en halv timme annat arbete. I ett element med omfattningen 18 skulle det då bli 18 + 9 h.
  • Du kan ange koefficienten per kurstyp, t.ex. ha 0,7 för obligatoriska och 0,5 för valbara studier. I detta alternativ beräknas alltså för varje obligatoriskt studieelement som läraren undervisar alltid lika mycket annat arbete, utan närmare definition av vilken typ av arbete det är fråga om. Du kan också skapa extra kurstyper för en mer specifik indelning.

  Övrigt arbete som gäller ett visst studieelement

  Om du vill koppla timmarna för övrigt arbete till en viss kurs, ska du skriva in det övriga arbetet antingen via fliken Undervisningsgrupper (Grupper) i Grunduppgifter eller i Grupperingen. I detta alternativ kan du för läraren ange ett fast timantal övrigt arbete eller så ett timantal enligt antalet studerande.

  • Grunduppgifter/Undervisningsgrupper (Grupper): Välj gruppens rad, högerklicka på den blåa raden och välj i snabbmenyn Lägg till annat arbete för läraren.
  • Grupperingen: Ta fram en eller flera lärare (annat arbete kan inte anges via klassvyn). Välj gruppens rad i kolumnen Balkar, högerklicka på raden och välj Lägg till annat arbete för läraren.
  • Via båda fönstren kan du välja flera rader med Ctrl-knappen i botten, och på sätt lägga in övrigt arbete för flera grupper på samma gång.

  Övrigt arbete enligt antalet studerande

  Om du vill beräkna övrigt arbete enligt gruppens studerandeantal, ska du på fliken Kurstyper i Grunduppgifter ange det timantal som ska ackumuleras per studerande. Kurre multiplicerar detta tal med gruppens studerandeantal och studieelementets omfattning.

  • Skriv in timantalet per studerande i kolumnen Tilläggsarbete/omfattning/studerande. Om övrigt arbete är "1", kommer läraren att få 10h övrigt arbete för en IA-period om 1 kp då det är 10 studerande i gruppen. En IA-period om 3 kp för fem studerande ger 15h.

  Skriv in uppgiften via fliken Undervisningsgrupper (Grupper) eller Klasser. I fältet Omfattning (h) fyller du i det timantal som motsvarar en kompetenspoäng, t.ex. 18.

  • Ovanför listan på studerande väljer du alternativet Den valda gruppens studerande (=alla) eller så väljer du själv studerandena ur listan.
  • Ur menyn Uppgiftens typ väljer du den kurstyp för vilken Tilläggsarbete/omfattning/studerande ifylldes. Ändringar i gruppens studerandeantal ändrar automatiskt timantalet för lärarens övriga arbete.

  Studerandenas timnärvaro i annat arbete inverkar på om den övriga uppgiften som placerats i schemat är synlig endast för läraren eller även för de studerande som är kopplade till uppgiften.

  • Alternativet Närvarande på uppgiftens timmar gör uppgiften synlig även i studerandenas scheman.
  • Alternativet Inte närvarande på uppgiftens timmar (inkluderas endast kalkylmässigt) innebär att de studerande är kopplade till uppgiften enbart med tanke på beräkningen av arbetstid. Uppgiften syns då inte i studerandenas scheman.

  Enskild övrig uppgift

  Enskilda övriga uppgifter kan läggas in via fliken Övriga uppgifter i Grunduppgifter. På denna flik kan du lägga in arbetstimmar och nedsättningar t.ex. för projekt.

  • Klicka nere i fönstret på knappen Ny uppgift och fyll i informationen om uppgiften i fälten. Namn och Omfattning (h) är obligatoriska uppgifter, fyll i de övriga fälten enligt behov.
  • Gör en egen rad för varje uppgift och den relaterade läraren. Ifall två lärare deltar i samma uppgift gör man alltså 2 rader.

  Projekttimmarna

  • Skapa de projekt som lärarna ska delta i på fliken Projekt i Grunduppgifter. Klicka på Ny uppgift och ge projektet ett namn och en förkortning. Om projekten är skapade i Projekt-registret i Primus, kan du i stället överföra dem till Kurre med hjälp av en dataöverföring. Öppna då Projekt-registret och välj Dataöverföringar/Överföring till Kurre (7). Obs! Uppgiften i Primus-fältet Kod blir projektets förkortning i Kurre.
  • Omfattningen för projektet ändras vartefter en lärare kopplas till projektet.
  • Koppla en lärare till projektet antingen med funktionen Lägg till annat arbete för läraren eller via fliken Övriga uppgifter. Välj rätt projekt i Projekt-menyn nere på sidan. Omfattningen för den övriga uppgiften = de timmar som används till projektet.
  • Om en uppgift med flera lärare är kopplad till projektet, kommer projektets lärarvisa arbetsmängder att uppdateras i kolumnen Arbetsmängd, medan det timantal för projektet som är inplacerat i schemat automatiskt kommer in i kolumnen Omfattning. Du kan skriva ut de lärarvisa raderna med utskriften Projekttimmar, genom att gå till tilläggsfunktionerna och välja Skriv ut lärarvisa rader.
  • I Wilma kan lärarna själva skriva in de timmar som de har använt för ett projekt. Lärarna ser timmarna i schemabearbetningsläget i Wilma, på fliken Operiodiserade. För att kunna använda funktionen måste lärarna ha rätt att lägga in övriga uppgifter och rätt att placera operiodiserade lektioner i Kurre.
  • Om du tilldelar t.ex. 100 timmar för projektarbete åt en lärare i Kurre, kan läraren själv lägga in timmarna i sitt schema i Wilma som det passar bäst (t.ex. 4 h på torsdagen, 2 h följande måndag osv.)
  • Om det behövs närmare uppgifter om projekttimmarna, kan du instruera lärarna att i projekttimmarnas tilläggsuppgiftsruta skriva in vad som gjorts i projektet och när. Ett annat sätt är att göra bedömningslistor för övriga uppgifter och fylla i en lektionsdagbok för dem, se Timantal för övrigt arbete.
  • De timmar som lärarna lägger in syns i kolumnen för förverkligade/placerade timmar på utskrifterna. Tilläggsuppgifterna kan tas fram på utskrifterna Gruppens lektioner, Kursens lektioner, Övriga uppgifters timmar, Projektens timmar och Reservationernas timmar.
  • Det är också möjligt att lägga in ett projekt för en undervisningsgrupp, varvid gruppens timantal överförs till projektets Omfattning-kolumn. Gå till fliken Undervisningsgrupper (Grupper), ta fram Projekt-kolumnen och välj ett projekt.

  Då flera lärare har samma övriga arbete

  Via fliken Lärare i Grunduppgifter kan du lägga in samma övriga uppgift för flera lärare. Till exempel helgdagsersättning kan föras in för alla lärare, eller deltidspension för tre lärare (såvida alla har samma undervisningsskyldighet).

  • Måla i listan de lärare som ska tilldelas den övriga uppgiften. Högerklicka på en av de målade raderna och välj i snabbmenyn Lägg till annat arbete för läraren.
  • Ifall en lärare har deltidspension t.ex. 2 dagar i veckan, lägger du in ett motsvarande timantal som annat arbete, t.ex. 2 x 4,9h x 38 veckor = 372,4 h.
  • Från och med version 7.22 av Kurre beaktas nedsättningar direkt i kolumnerna Total arbetstid och Annat arbete på Lärare-fliken. Om en lärares totala arbetstid är t.ex. 1600 h och nedsättningen är 100 h, visas 1500 h och ett utropstecken i kolumnen Total arbetstid. Genom att föra muskursorn över kolumnen får du fram infotexten "Total arbetstid 1600:00 h, varav 100:00 h nedsatt". I kolumnerna för förverkligade arbetsmängder beaktas nedsättningarna inte. (Om arbetstiden blir noll efter nedsättningarna, visas endast ett utropstecken i kolumnen.)

  Deltidspension i Kurre

  Om en lärare är deltidspensionerad under ett helt läsår, ska du i Grunduppgifter på fliken Lärare minska arbetstimmarna enligt pensionen, och lägga in det timantal som läraren ska arbeta i kolumnen Total arbetstid. Undervisningsveckorna får fortfarande vara 38, eftersom läraren kommer att arbeta under hela läsåret.

  Om lärarens pension börjar under ett pågående läsår, får det i kolumnen Total arbetstid ändå stå det normala timantalet för helåret, t.ex. 1600 eller 931.

  • Räkna separat de veckor som läraren jobbar heltid.
  • Gör på fliken Placeringstyper en ny rad, t.ex. "Nedsättning" och kryssa i Räknas till arbetsmängden och Förhindra placering i Wilma för denna.
  • Gå sedan till fliken Övriga uppgifter och gör en ny rad: "Deltidspension 60%", med en omfattning om exempelvis 156 h. Välj "Nedsättning" som placeringstyp och lägg in den deltidspensionerade läraren på raden.
  • Om flera lärare har samma deltidspensionsprocent, kan du ha flera lärare på raden. För att lägga in flera lärare: högerklicka på raden och välj Annat arbetes resurser i snabbmenyn.

  Uppdaterad: 24.8.2016