Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen under kalenderåret, fältförteckning

  Denna datainsamling kan göras som dataöverföring från Primus. För att datainsamlingen ska lyckas ska ni redan i god tid fylla i uppgifterna enligt tabellen nedan. I Primus finns en dataöverföringsfunktion för den här statistikinsamlingen. Ni kan börja testa januari månads överföring i Primus tidigast i augusti föregående år. Men det är inte sagt att alla ändringar som kommer från år till år är med i programmet förrän Statistikcentralen gett ut sina anvisningar.

  • Datainsamlingen omfattar antalet studerande inom både den läroplansbaserade grundläggande yrkesutbildningen och utbildning som förbereder för fristående examen samt studerande som har avlagt examen under kalenderåret.
  • Datainsamlingen är individbaserad och sker endast en gång per år.
  • Ni kan testa dataöverföringen i Primus hur många gånger som helst. Filen skickas inte vidare förrän den förs till Statistikcentralens applikation.

  Ändringar i insamlingen för 2017

  • Examenskoderna för specialyrkesexamina börjar nu på 4. De gamla som inleds med 3 godkänns också.
  • En ny finansieringsform har tillkommit: 9 yrkesutbildning för invandrare (statsunderstöd)

  Ändringar i insamlingen för 2016

  • Inga studieveckor samlas in längre. Alla prestationer ska anges i kompetenspoäng. Studieveckor-kolumnerna har tagits bort ur överföringsfilen.
  • Språkalternativen har utökats med kod 98 = Annat språk. Lägg in detta alternativ i Primus Språk-register och ange det åt de studerande för vilka det inte annars finns någon lämplig språkkod.
  • I vissa fall bildas flera rader per studerande i överföringsfilen, se den separata anvisningen om detta.
  • Nu insamlas även läroanstaltskod_studier och läroanstaltskod_examensbetyg över de som avlägger delexamen. Tidigare har den betygsgivande läroanstalten insamlats bara i fråga om studerande som avlägger hela examen.

  Dessa ändringar ingick redan i datainsamlingen för 2015

  • Läroplansbaserade: För studier under 2015 insamlades studieveckor fram till 31.7.2015 och kompetenspoäng fr.o.m. 1.8.2015. -> Nu 2016 inslamas bara kompetenspoängen.
  • Läroplansbaserade: För inlärning i arbete kontrollerade Primus inlednings- och avslutningsdatumet samt omfattningen och överförde studieveckor eller kompetenspoäng. -> nu överförs IA-omfattningarna i kompetenspoäng.
  • Av Inlärarens nummer överförs de 11 sista tecknen, om fältet är ifyllt.
  • Fristående examen: alternativ 8 har lagts in bland finansieringsalternativen.
  • För läroplansbaserade insamlas inte längre antalet yrkesprov, dessa kolumner föll bort.
  • Utbildningsprogram ändrades till kompetensområde. Bägge alternativen beaktas i dataöverföringen beroende på vilket fält som är ifyllt. (Även fälten Kompetensområde 2 och Utbildningsprogram 2 beaktas).
  • Alla examina har inte nödvändigtvis någon examensbenämning eller något kompetensområde. Primus meddelar inte längre att information saknas, men överför uppgifterna om fälten är ifyllda. Examensbenämningarna och kompetensområdena ska fyllas i såsom Statistikcentralen anvisar.
  • Om personsignumets slutdel slutar med bokstaven Ä, ändrar Primus signumets slutdel till -XXXX i överföringen enligt Statistikcentralens instruktioner.

  Till Statistikcentralen skickas endast en fil med uppgifter om studerandena och dem som avlagt examen. Läroavtalsutbildningen ingår inte i den här datainsamlingen, utan för den finns en egen överföring: Läroavtalsutbildningens statistikinsamling.

  I tabellen nedan har vi samlat ihop de fält som ska fyllas i. Den sista kolumnen, Av vem, har en anteckning som visar vilka studerande som ska räknas med: A=alla, Lärop=läroplansbaserade eller Fri=utbildning som förbereder för fristående examen.

  Statistikcentralens postbeskrivning och Excel-kolumnPrimus fältRegisterAv vem
  Utbildningsanordnare (A)FO-nummerInformation om skolanA
  Läroanstaltsbeteckning_studier 1) (B)Skola (Statistikcentralens läroanstaltskod)StuderandeA
  Läroanstaltsbeteckning_studier 1)Tidigare skola (register)StuderandeA
  Utbildningsform (C)PrestationssättStuderandeA
  Typ av examen 2) (D)ExamenskodExaminaA
  Examenskod (E)ExamenStuderandeA
  (Examenskod 3)Examen 2StuderandeA)
  Kod för examensbenämning (F)ExamensbenämningStuderandeA
  (Kod för examensbenämning 4)Examensbenämning 2StuderandeA)
  Kod för kunskapsområde (G)Utbildningsprogram/KompetensområdeStuderandeA
  (Kod för kunskapsområde 4)Utbildningsprogram 2 /Kompetensområde 2StuderandeA)
  Undervisningsspråk i utbildningen (H)UndervisningsspråkStuderandeA
  Utbildningskommun_studier 5) (I)SkolaInformation om skolanA
  Utbildningskommun_studier 5)Tidigare skola (register)LäroanstalterA
  Personbeteckning (J)PersonbeteckningStuderandeA
  Elevnummer (K)Inlärarens nummer. De sista 11 tecknen överförs om fältet är ifylltStuderande
  Efternamn (L)EfternamnStuderandeA
  Förnamn (M)FörnamnStuderandeA
  Kön 6) (N)KönStuderandeA
  Modersmål 6) (O)ModersmålStuderandeA
  Hemkommun 6) (P)Hemkommun (Om fältet är tomt tas uppgiften från fältet Boningskommun)StuderandeA
  Nationalitet 6) (Q)NationalitetStuderandeA
  Specialstuderande (R)IP har gjorts eller länk till pedagogiskt dokument i fältet IP:erStuderande och Pedagogiska dokumentA
  Grund för specialundervisning 7) (S)Grund för specialundervisning (yh/yrkes)Studerande och Pedagogiska dokumentLärop
  Undervisningsgrupp för specialstuderande (T)Specialelevens undervisningsgruppStuderandeLärop
  Den studerandes mål (U)Studerandens mål med studiernaStuderandeA
  Startdatum för utbildningen/studierna för ifrågavarande examen vid vilken läroanstalt som helst (V)Utbildningens/examens inledningsdatumStuderandeLärop
  Startdatum för utbildningen/studierna för ifrågavarande examen vid den här läroanstalten (W)InledningsdatumStuderandeA
  Inskriven vid läroanstalten i ifrågavarande utbildning 20.1. under statistikåret (X)Närvarotabellen, Vår 20.1.20xxStuderandeLärop
  Inskriven vid läroanstalten i ifrågavarande utbildning 20.9. under statistikåret (Y)Närvarotabellen, Höst 20.9.20xxStuderandeLärop
  Finansiering 8) (Z)Finansieringsform (stud.arb.tabellen)StuderandeFri
  Finansiering 8)Vårens/Höstens finansieringsform (närvarotabellen)StuderandeFri
  Finansiering 8)Studiernas finansieringStuderandeFri
  Slutdatum för utbildningen (AA)Utbildningens/examens slutdatum (uppskatta datum om studeranden ännu inte har utexaminerats)StuderandeA
  Avläggande av examen 9) (AB)Se nedanStuderande
  Examensdelar som avlagts 10) (AC)Primus beräknar automatiskt, se nedanStuderandeA
  Läroanstaltsbeteckning_examensbetyg 1) (AD)Skola (eller Enhet)StuderandeA
  Läroanstaltsbeteckning_examensbetyg 1) (AD)Läroanstalten som beviljat examensbetyg (register)StuderandeA
  Examenskommun (AE)UndervisningskommunInformation om skolanA
  Examensdatum 11) (AF)Betygstyper och Betygens datum (eller Betygstyper och Examensdatum), eller för delexamen: Delexamens datum.StuderandeA
  Studiegången till fristående examen (AG)STAT utbildningsväg till fristående examenStuderandeFri

  1) I studerandens Skola-fält finns den skola där studeranden fått eller kommer att få examensbetyget. Ifall studierna eller den förberedande utbildningen har avlagts vid en annan läroanstalt, ska denna andra läroanstalt stå i Studeranderegistrets fält Tidigare skola (register) (som hämtar alternativen från Läroanstalter-registret). Skapa därför i läroanstalter-registret separata regidterkort för enheterna på de olika orterna och fyll i fälten Kommun och Statistikcentralens läroanstaltskod på korten.

  Om läroanstalten har bara en s.k. huvudskola i Information om skolan, och de olika enheterna finns i Enheter-registret, beaktar Primus också studerandens Enhet-fält och lägger in undervisningskommunen enligt det.
  Tillägg 2016: Läroanstaltskod_examensbetyg insamlas nu också för dem som avlagt delexamen. Den läroanstalt som ger avgångsbetyget kan också skrivas in i det nya fältet Läroanstalten som beviljat examensbetyg, om läroanstalten är en annan än studieläroanstalten.

  2) Primus fyller i examenstypen automatiskt på basis av examenskoden.

  3) Examen 2 ska fyllas i om studeranden har avlagt delar av en annan examen (studentexamen räknas inte). då bildas två rader för studeranden i filen.

  4) Fylls i om studerandens examen innehåller en annan examensbenämning och/eller ett annat kompetensområde. Det bildas då två rader för studeranden i filen.

  5) På samma sätt som i punkt 1.

  6) Kön, modersmål, studerandens boningskommun och studerandens nationalitet är alldeles oumbärliga uppgifter om studeranden saknar personbeteckning. Om studeranden har en personbeteckning och den kommer in korrekt i materialet, kan ni lämna bort kön, modersmål, studerandens boningskommun och studerandens nationalitet. Om personbeteckningen är korrekt lämnar Primus bort dessa uppgifter i överföringen.

  7) Orsak som kräver specialundervisning, endast för läroplansbaserade. IP-uppgiften överförs enligt de uppgifter som är angivna vid tidpunkten för dataöverföringen, dvs. om fälten är ifyllda överförs uppgiften om att studeranden är specialstuderande. Kom ihåg att tömma fälten om studeranden inte längre är specialstuderande (ingen IP).

  För att uppgiften om specialstuderande ska överföras, ska antingen fältet IP har gjorts vara ikryssat eller så ska studeranden ha ett pedagogiskt dokument av dokumenttypen "IP". Dessutom ska man fylla i fälten Grund för specialundervisning (yh/yrkes) och Specialelevens undervisningsgrupp vara ifyllda. När IP:n tas bort, ska IP-fälten i Studeranderegistret tömmas och fältet IP avslutningsdatum ifyllas för det pedagogiska dokumentet (IP).

  Uppgiften om specialstuderandens undervisningsgrupp och grunden för specialundervisning hämtas i första hand från fälten i Studeranderegistret. Om någotdera eller båda fälten saknas, hämtas motsvarande information från registret Pedagogiska dokument. Om ett pedagogiskt dokument (IP) gjorts för studeranden, hämtas specialstuderandens undervisningsgrupp och grunden för specialundervisning från det senaste dokumentet, enligt datum (statistikåret beaktas). IP:s slutdatum ska då vara tomt eller längre fram i tiden.

  8) Informationen om studerandens finansieringen kontrolleras i följande ordning: 1. fältet Finansieringsform i tabellen över studerandearbetsdagar, 2. Fälten Vårens/Höstens finansieringsform i närvarotabellen eller 3. det enradiga fältet Studiernas finansiering.

  9) "1 Avlagt hela examen" överförs i det fall att Betygstyper-fältet har alternativet "1 examensbetyg" samtidigt som det finns ett datum från kalenderåret i fältet Betygens datum på samma rad eller ett datum från kalenderåret i fältet Examensdatum. (Också om man använder examensdatumet ska man ha betygstypen ifylld).

  Om fälten inte innehåller något datum eller om datumen inte är från kalenderåret, men studeranden ändå har prestationer från kalenderåret, överförs "2 Avlagt examensdelar eller perioder". Betygstyper-fältet ska fyllas i för dem som avlagt hel eller delexamen. Fältet innebär också för läroplansbaserade examinas del att kompetenspoängen överförs till de sista kolumnerna.

  10) Avlagda examensdelar: Primus beräknar automatiskt antalet examensdelar för alla studerande. Här beaktas endast yrkesprov/examensprestationer. I Kurstyper-registret ska kurstyperna för yrkesprov ha alternativet "Yrkesprov/examensprestationer" ifyllt i Beakta i statistiken. I fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter ska alternativet "Examensdel avlagd i form av yrkesprov" vara valt. Om studeranden har avlagt delar av en annan examen ska det i de studerandespecifika kursuppgifterna för denna examensdel, i fältet Examen, skrivas in den examen som står i Studeranderegistrets fält Examen 2. Primus beräknar då och lägger in dessa olika examensdelar på den andra raden för studeranden i filen.

  11) Om ni har fyllt i både Betygens datum och Examensdatum bör de innehålla samma datum. OBS! Den förberedande utbildningens avslutningsdatum är ofta ett annat än examensbetygets datum. Det finns ett separat fält för detta: Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examen (denna info överförs inte till filen). Den informationen ska alltså inte skrivas in i Examensdatum-fältet.

  Läroplansbaserade

  För de studerande som avlagt en läroplansbaserad examen samlas i de sista kolumnerna omfattningarna från examensdelsnivån, dvs. den högsta nivån. Detsamma gäller erkännanden av kunnande. De måste vara registrerade i examensdelen för att de ska överföras.

  Undantag: Om man i examensdelarna använt beräknade vitsord, dvs.
  Vitsordets räknesätt är t.ex. "medeltal av kursvitsorden", hämtas omfattningarna från de lägre bedömda nivåerna i läroplanen.
  I dylika fall ska kurstypernas inställningar fyllas i även för kurstyperna på nivå 2 och 3.

  För de studerande som avlagt examen inom den läroplansbaserade utbildningen insamlas uppgifter om avlagda kompetenspoäng från och med 1.8.2015. För prestationerna 2016 rapporteras endast kompetenspoängen, inga studieveckor mer :
  1. Kompetenspoäng för erkännande av kunnande som förvärvats innan utbildningen inleddes
  2. Kompetenspoäng för erkännande av kunnande som förvärvats på annat håll under utbildningen
  3. Kompetenspoäng för kunnande som förvärvats under utbildningen
  4. Kompetenspoäng för examen sammanlagt
  5. Kompetenspoäng i examen som har avlagts via inlärning i arbete

  Uppgifterna kommer med i statistiken på basis av de fält som har fyllts i för kurstyperna. Omfattningen för inlärning i arbete hämtas från fältet Omfattning i kompetenspoäng i registret Inlärning i arbete för alla godkända IA-prestationer.

  Om ni ännu använder det gamla sättet att registrera inlärning i arbete, dvs. antecknar inlärning i arbete som en egen kurs med egen kurstyp i läroplanen, hämtar Primus omfattningen härifrån. För den kurstyp som används för inlärning i arbete ska man då ha alternativet "Utförd som arbetsplatsutbildning" valt i fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter och "Prestationer" valt i fältet Beakta i statistiken.

  Uppdaterad: 10.1.2018

  Typ av dataöverföring: 
  Statistikcentralen