Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerande i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret, fältförteckning

  Statistikcentralens datainsamlingar förnyades år 2014. Denna instruktion gäller läroavtalsutbildning. För att datainsamlingen ska lyckas, ska obligatoriska uppgifter vara ifyllda i Primus i god tid, enligt tabellen nedan. Januari månads dataöverföring kan testas i Primus redan från och med augusti föregående år. De årliga statistikförändringarna är dock inte nödvändigtvis beaktade i programmet förrän Statistickentralen publicerat sina egna instruktioner.

  I den här statistiken insamlas uppgifter endast om studerande i läroavtalsutbildning som leder till examen. Det finns en separat instruktion för datainsamling av uppgifter för övriga studerande, här. Ni kan testa dataöverföringen i Primus hur många gånger som helst. Filen skickas inte vidare förrän den förs till Statistikcentralens applikation.

  I datainsamlingen för 2016 kom ett tillägg angående finansieringen, dvs. om finansieringsformen har ändrat under statistikåret, kommer det två rader om studeranden i statistiken. Se punkt 8) nedan.

  Ändringar i statistiken för 2017

  • Examenskoderna för specialyrkesexamina börjar nu på 4. De gamla som inleds med 3 godkänns ännu i denna statistik.
  • En ny finansieringsform har tillkommit: 9 yrkesutbildning för invandrare (statsunderstöd)

  Statistikcentralens postbeskrivning/Excel-kolumnPrimus fältRegister
  Utbildningsanordnare (A)Läroavtalsutbildarens kodInformation om skolan
  Examenskod (B)ExamenStuderande
  Kod för examensbenämning (C)ExamensbenämningStuderande
  (Kod för examensbenämningExamensbenämning 2Studerande
  Kod för kunskapsområde 1) (D)Utbildningsprogram/KompetensområdeStuderande
  Kod för kunskapsområde 1)Utbildningsprogram/Kompetensområde 2Studerande
  Undervisningsspråk i utbildningen/examen (E)UndervisningsspråkStuderande
  Utbildning med examen som mål 2)(F)PrestationssättStuderande
  Läroavtalsutbildning för företagare (G)Företagarens läroavtalsutbildningStuderande
  Personbeteckning (H)PersonbeteckningStuderande
  Tillnamn(I)EfternamnStuderande
  Förnamn (J)FörnamnStuderande
  Kön 3) (K)KönStuderande
  Modersmål 3)(L)ModersmålStuderande
  Stadigvarande bostadsort 3) (M)Hemkommun (Ifall fältet är tomt hämtas uppgiften från fältet Boningskommun)Studerande
  Nationalitetskod 3)(N)NationalitetStuderande
  Datum då utbildningen/examen inletts (O)Läroavtalet inledsStuderande
  Datum då utbildningen/examen slutförts (P)Läroavtalet upphörStuderande
  Den studerandes mål (Q)Studerandens mål med studiernaStuderande
  Utfallet under kalenderåret 4)(R)se nedan del 4Studerande
  Upphörande av läroavtal (S)Hävning av läroavtalStuderande
  Betyg över läroavtalsutbildning (T)Intyg över läroavtalsutbildningStuderande
  Examensdatum (U)Examensdatum eller Betygstyper och Betygens datumStuderande
  Läroanstalt (V)Fältet Skola/Läroanstalt i StuderanderegistretStatistikcentralens läroanstaltkod från Information om skolan/Läroanstaltsregistret
  Arbetsgivare 5) (W)Läroavtalsplats (FO-nummer)Studerande
  Specialstuderande 6) (X)IP har gjorts eller pedagogiskt dokument (IP) gjortStuderande och Pedagogiska dokument
  Examensdelar som avlagts (Y)Primus beräknar automatisktStuderande
  Elevnummer (OID) (Z)Plats för nummer, nytt fältStuderande
  Finansiering 8) (AA)Studiernas finansieringStuderande


  1) Om studerandens undervisningsspråk är svenska ska man hämta utbildningsprogram/kompetensområdeskoden från Statisktikcentralens svenskspråkiga lista för studeranden. Gör då registerkort med det svenska namnet i registret Utbildningsprogram/Kompetensområden och välj ett sådant för en studerande med svenska som undervisningsspråk. Om en studerande avlägger två examensbenämningar samtidigt och/eller två utbildningsprogram/kompetensområden, ska det komma två rader för denna person i statistiken. Raderna innehåller i övrigt samma information förutom examensbenämningskoden och utbildningsprogramkoden. Dessa uppgifter hämtas från Primusfälten Examensbenämning 2, Utbildningsprogram 2, Kompetensområde 2. Efter examensreformen (1.8.2015) ersätts utbildningsprogrammen av kompetensområden. Primus beaktar primärt kompetensområden, men om dessa fält är tomma, hämtar programmet informationen ur fälten för utbildningsprogram.

  2) Om Prestationssätt-fältet innehåller uppgiften Läroplansbaserad, överförs "1 Läroplansbaserad utbildning/examen". Om fältet innehåller Fristående prov-uppgiften, överförs "2 Utbildning/fristående examen som förbereder för fristående examen".

  3) Kön, modersmål, studerandens stadigvarande boningskommun och studerandens nationalitet är nödvändiga uppgifter ifall studeranden inte har en personbeteckning. Om studeranden har en personbeteckning och det anges korrekt i materialet, behöver man inte meddela studerandens kön, modersmål, stadigvarande boningskommun och nationalitet. Då personbeteckningen är korrekt lämnar Primus bort dessa uppgifter från dataöverföringen. Om personsignumets slutdel har bokstaven Ä som sista tecken, omvandlar Primus slutdelen till XXXX, enligt Statistikcentralens instruktioner.

  4) Utfallet överförs enligt följande:

  • Om det i studerandens
   • Prestationssätt-fält står "Läroplansbaserad" och
   • i Betygstyper-fältet "1 examensbetyg" och
   • på samma rad ett datum från kalenderåret i fältet Betygens datum eller
   • om Examensdatum-fältet innehåller ett datum från kalenderåret
  överförs som utfall "1 Avlagt hela examen".

  I andra fall då Prestationssätt-fältet innehåller "Läroplansbaserad"-alternativet överförs "3 Deltagit i förberedande utbildning eller i läroplansbaserad utbildning, har inte avlagt examen".

  • Om studeranden i Prestationssätt-fältet har alternativet "Fristående prov" överförs uppgifterna enligt nedan:

   • Då det i Betygstyper-fältet står alternativ "1 examensbetyg" och fältet Betygens datum har på samma rad ett datum från kalenderåret, eller ifall Examensdatum-fältet innehåller ett datum från kalenderåret, överförs "1 Avlagt hela examen".
   • Om ovannämda fält inte innehåller datum eller det inte är från kalenderåret, men studeranden har prestationer från kalenderåret, överförs "2 Avlagt examensdel eller delar". Kurstyper som ska beaktas definieras med hjälp av Kurstyper-registrets fält Observera i statistiken. Av kurstyperna beaktas yrkesprovshelheterna/examensprestationerna. I fältet Observera i statistiken är alternativet då "Läroavtal".
   • Om varkendera av ovannämnda förverkligas (studeranden har inte fått examen eller studeranden har inte prestationer från kalenderåret) men fältet Förberedande utbildning för fristående examen är ikryssat, överförs "3 Deltagit i förberedande utbildning, har inte avlagt examen"

  5) Läroavtalsplats-fältets innehåll kommer från Platser för praktik och inlärning i arbete-registret, där man fyller i fältet FO-nummer. Om FO-nummerfältet är tomt hämtas uppgiften från Företag-registrets fält Företag.

  6) För att uppgiften om specialstuderande ska överföras, ska fältet IP har gjorts vara ikryssat för studeranden. Uppgiften om specialstuderande överförs också om studeranden har ett pedagogiskt dokument (av dokumenttypen "IP") för statistikåret (dvs. fältet IP:er i Studeranderegistret har ett innehåll). IP:s slutdatum ska vara tomt eller längre fram i framtiden.

  7) Det som överförs är det ackumulerade antalet avlagda examensdelar. Primus använder prestationernas kurstyp och prestationsdatum för att räkna ut antalet examensdelar. Kurstyper som har alternativet "Läroavtal" i fältet Observera i statistiken beaktas i antalet presterade examensdelar. Examensdelen ska dessutom ha ett vitsord. Fyll i fältet för de kurstyper som avser yrkesprov/examensprestationer. De gemensamma examensdelarna och de fritt valbara examensdelarna ska inte samlas in.

  8) Obligatorisk uppgift för fristående. (Kollat detta med Statistikcentralen 11/2016.) OBS! Om finansieringen har ändrat under statistikåret, uppstår två rader om studeranden i statistiken. Finansieringsinformationen hämtas i första hand från fältet Finansieringsform i tabellen över studerandearbetsdagar, och i andra hand från närvarotabellens fält Höstens finansieringsform och Vårens finansieringsform. Om bägge ställen är tomma, tas finansieringsuppgiften från fältet Studiernas finansiering, precis som hittills. De tillåtna koderna för finansieringsformen är 1, 7, 8 och 9, dvs. de samma som i Statistikcentralens anvisningar.

  Uppdaterad: 10.1.2018

  Typ av dataöverföring: 
  Statistikcentralen