Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kontrollista före fastställning av bedömningslistor

  De uppgifter som finns på en bedömningslista kan alltid ändras fram tills att bedömningslistan blir fastställd. Fastställningen görs oftast på en och samma gång för alla grupper i skolan och det lönar sig därför att gå igenom listorna ordentligt innan fastställningen görs. Efter att en bedömningslista har blivit fastställd går det att ändra och ångra ändringarna, men det kräver en del jobb. För att inte tiden för att skriva ut betygen ska bli knapp lönar det sig därför att gå igenom uppgifterna innan bedömningslistorna fastställs.

  Den här instruktionen fungerar som en kontrollista. Här tar vi upp de faktorer som du kan kontrollera innan bedömningslistorna fastställs. Instruktionen gäller grundskolor.

  Bedömningslistans uppgifter

  Kursen slutar

  Det är mycket viktigt att avslutningsdatumet för en kurs är korrekt på bedömningslistan. Kursens avslutningsdatum påverkar både betygen och hur vitsorden syns i Wilma.

  • Kursens avslutningsdatum finns i fältet Kursen slutar. Avslutningsdatum är det samma som vitsordets prestationsdatum. Ofta är det samma datum som betygen delas ut eller några dagar innan det.
  • Var extra noggrann med mellanbedömningarna. Mellanbedömningarnas avslutningsdatum kan inte vara det samma som läsårets avslutningsdatum eftersom det då kan vara svårt att få med rätt vitsord på utskriften. Mellanbedömningens avslutningsdatum kan istället vara t.ex. 21.12.20XX om eleverna får betyget innan julen eller 15.1.20XX om mellanbetyget delas ut först i januari.
  • Avslutningsdatum påverkar också hur vitsorden visas i Wilma. Avslutningsdatumet måste infalla mellan de datum som finns i fälten Bedömningarna inleds och Bedömningarna avslutas. Fälten finns i registret Information om skolan. I praktiken betyder det att det lönar sig att låta bedömningarna inledas samtidigt som perioden börjar och låta bedömningarna avslutas dagen efter betygsutdelningen.

  • Då bedömningslistorna skapas i Kurre får kursen automatiskt ett avslutningsdatum. Standard är att periodens avslutningsdatum blir bedömningslistans avslutningsdatum. Det betyder alltså att enligt bedömningslistorna slutar undervisningen samtidigt som perioden slutar. I grundskolorna är det däremot så att de flesta ämnen undervisas under hela året, vilket gör att bedömningslistorna inte kommer att få rätt avslutningsdatum. I grundskolorna finns det två olika alternativ som du kan använda för att få rätt avslutningsdatum på bedömningslistorna:

   • Enligt vald period + rätt period i menyn under Period eller
   • Skriv in datum + välj själv inlednings- och avslutningsdatum.

  Bedömningslistans kursuppgifter

  • I bedömningslistans Kursfält ska varje grupp ha den kurs som de ska få vitsord i. Fältet får alltså inte innehålla själva läroämnet eftersom vitsordet då kommer att ges på ämnesnivå (= slutbedömning)
  • Då bedömningslistorna görs i Kurre är det viktigt att du väljer rätt sätt att identifiera kurserna. I grundskolorna ska man alltid välja Identifiera på basis av Primus val. De övriga alternativen kan användas om schemat är gjort på samma sätt som i gymnasierna, dvs. enligt kurs och inte enligt ämne.
  • Kontrollera att kursen är rätt på bedömningslistorna. Om det finns ett fåtal listor med fel kurs kan du ändra dem för hand genom att välja rätt kurs i Kursfältet. Om det finns många listor som har fel kurs lönar det sig att överföra listorna från Kurre på nytt. När du gör en ny överföring så försvinner inte vitsorden och frånvaroanteckningarna som redan har lagts till utan de finns kvar på den uppdaterade bedömningslistan.

  Bedömningslistans kurs i uppförande

  De högstadier som använder spridd bedömning i uppförande ska kontrollera att:

  • bedömningslistans fält Uppförandets kurs är ifyllt
  • uppförandevitsordet finns i kolumnen Uppförande.

  Verbal bedömning

  • I lågstadierna ska du kontrollera att bedömningslistorna för de årskurser som bedöms med "kryss i rutan" ändå har Vitsordskolumnen ifylld. På bedömningslistorna ska det alltså finnas vitsord både i Vitsordskolumnen (t.ex. A eller G)och i de verbala delarna som bedöms (t.ex. vitsordet "utvecklas fint" i läsning i modersmål).

  Kontrollera att alla studerande har fått vitsord

  • Innan du fastställer bedömningslistan kan du använda sökrutinen Bedömda()<>Deltagarantal() för att kontrollera om alla studerande fått ett vitsord. Sökningen hämtar fram de bedömningslistor i vilka minst en studerande saknar vitsord.

  Viktiga datum i Information om skolan

  • På betygen finns det ofta datum som kommer från registret Information om skolan, t.ex. betygens datering och följande läsårs inledningsdatum. Kontrollera att de är korrekta.

  • Datumen kan också påverka hur ämnen och vitsord syns på betygen. Ofta är det endast de ämnen som eleverna har läst under den senaste perioden som ska skrivas ut. I sådana fall innehåller utskriften ett utskriftsvillkor som gör att gamla vitsord inte kommer med. För att avgöra vilka vitsord som är gamla och vilka som är nya används ofta datumen som finns i fälten Läsåret börjar och Vårterminen börjar. Du bör därför årligen kontrollera att dessa datum är korrekta.
  • De datum som finns i fälten Bedömningarna inleds och Bedömningarna avslutas är extra viktiga. Dessa fält avgör om och när vitsorden syns för eleverna och vårdnadshavarna i Wilma.
  • En huvudanvändare har ofta ett användarnamn som inte är knutet till en specifik skola och ser därför alla skolors elever. Om en huvudanvändare printar ut en utskrift kommer inställningarna från den skola som har registerkortnummer 1 i Information om skolan. Det är oftast en s.k. inställningsskola där alla datum inte nödvändigtvis har uppdaterats. Om du vill skriva ut betyg lönar det sig alltså att vara inloggad i den skola som det är fråga om. Det gör att inställningarna automatiskt kommer från rätt skola.

  Fastställningens inställningar

  • Fastställningens inställningar är ofta i sin ordning. Om det är första gången som fastställningen görs vid er skola eller om mellanbedömningen och slutbedömningen ges med olika inställningar så lönar det sig att kontrollera dem innan fastställningen görs.
  • I registret Information om skolan finns en kryssfältshelhet som heter Uppgift som överförs vid fastställningen. Där ska du kryssa i allt som ska överföras från bedömningslistan till elevens registerkort i samband med fastställningen. I grundskolorna är oftast Vitsord, Frånvaro, Kurstyp, Verbal bedömning och Övriga vitsord ikryssade.

  Då bedömningslistornas uppgifter och övriga inställningar är i skick ska du fastställa bedömningen. Om du får ett felmeddelande i samband med fastställningen ska du läsa det noggrant och vid behov korrigera de felaktiga uppgifterna.

  Öppna därefter Studeranderegistret och välj en elev. Kontrollera att vitsorden som du fastställde syns på elevens läroplansträd. Du kan också testa att skriva ut elevens betyg och se om allt är i sin ordning.