Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerande inom yrkesutbildning i läroanstaltsform och personer som avlagt examen under kalenderåret, dataöverföring 2016

  Insamlingen gäller både den läroplansbaserade och examensförberedande utbildningen på samma gång. Dataöverföringen omfattar alla närvaroanmälda studerande och de som avlagt examen 2016. Statistiken över läroavtalsutbildning samlas in separat.

  Dataöverföringen förutsätter att du har den senaste Primus-versionen. Du kan i Primus börja testa januari månads dataöverföring tidigast i augusti föregånde år. Men ändringarna som görs från år till år ingår inte i Primus förrän Statistikcentralen har gett ut sina anvisningar.

  Allmänt om den individbaserade dataöverföringen

  I dataöverföringen ingår individbaserade studerandeuppgifter. Läroanstalten ska spara den skapade filen och skicka den till Statistikcentralen via deras applikation. Kontrollera före dataöverföringen att de fält som behövs för överföringen är korrekt ifyllda. Dataöverföringsfunktionen finns i Studeranderegistret i Primus. Välj Dataöverföringar / Till statistikcentralen / Yrkesläroanstalter. Överföringen görs för de studerande som är framsökta i registerrutan och du bör också välja från vilket fält närvarouppgifterna ska tas (Närvarotabellen eller inskrivningsfälten).

  Du kan testa dataöverföringen i Primus hur många gånger som helst. Filen skickas inte vidare förrän den förs till Statistikcentralens applikation. Du kan med andra ord öppna överföringsfilen för förhandsgranskning eller spara den på din dator och kontrollera att uppgifterna är korrekta och att alla studerande som ska ingå i statistiken är med.

  Sök fram studerandena

  Sök först fram studerandena för dataöverföringen så att de är listade till höger i Studeranderegistret. Gör sökningen med hjälp av fälten i Närvarotabellen. Primus kontrollerar två olika rader, eftersom statistiken görs för ett kalenderår, som infaller under två separata läsår. Programmet samlar in informationen från de rader där fältet Läsår överensstämmer med årtalet för statistiken. Dataöverföringen fungerar inte om fältet Läsår innehåller endast ett årtal, t.ex. 2017.

  Exempel: Statistiken ska tas för de studerande som varit närvarande år 2017. Närvaroinformationen finns på två rader i tabellen: Läsår: 2016-2017 och Läsår: 2017-2018. I det här fallet tas närvarouppgiften för januari från den förstnämnda raden och närvaron för september från den senare. För de nya studerande som börjat på hösten tas närvarouppgiften för hösten från tabellen, men för våren står det 0, dvs. Ej inskriven.

  Kontrollera att fältet Läsår är ifyllt på exakt samma sätt i både Studeranderegistrets närvarotabell och registret Information om skolan. Observera att läsårsuppgiften i MultiPrimus-skolor kommer från den skola som har kortnummer 1, det samma gäller singelversioner av Primus.

  I praktiken är det bättre att användaren själv söker fram den grupp studerande vars uppgifter ska överföras. Läroavtalsstuderande ska inte inkluderas i denna dataöverföring, det finns en separat överföring för dem.

  Du kan använda t.ex. följande sökrutin:
  Läroavtalsutbildning="Nej" OCH ((Läsår="2016-2017" OCH Vår 20.1<>"Ej inskriven") ELLER (Läsår="2017-2018" OCH Höst 20.9 <>"Ej inskriven"))

  Med enradiga närvarofält ser sökrutinen ut enligt följande:
  Läroavtalsutbildning="Nej" OCH (Inskriven 20.9<>"Ej inskriven" ELLER Inskriven 20.1<>"Ej inskriven")

  Dataöverföring

  Öppna Studeranderegistret och välj Dataöverföringar / Till Statistikcentralen/ Yrkesläroanstalter. Vi rekommenderar att närvarouppgifterna skrivs in i den flerradiga tabellen och detta alternativ är därför förvalt. (Också de gamla fälten Inskriven 20.9 och Inskriven 20.1 fungerar.)

  Klicka på Överför. Om materialet är felaktigt meddelar Primus hur många rader (=studerande) som bildas och hur många fel dataöverföringen innehåller. Korrigera felen och försök göra dataöverföringen på nytt. Spara filen på din dator då den inte längre innehåller några fel.

  I fönstret Dataöverföring kan du genom att välja Skriv ut/Förhandsgranska först granska filen med en enkel utskrift i Primus, som har samma kolumnrubriker som Statistikcentralens dataöverföring (A,B,C...AB, AC osv.)

  Gå sedan till den applikation dit filen ska sändas/sparas. Följ Statistikcentralens anvisningar. Du kan sända filen till applikationen flera gånger så länge applikationen är öppen. Den senast sända filen ersätter alltid en tidigare sänd fil.

  Kontrollera överföringsfilen

  Det är viktigt att du korrigerar felen i Primus och inte i filen, eftersom felen annars blir kvar i Primus. Utöver Primusutskriften i Dataöverföringsfunktionen kan du också granska filen i Excel.

  I Excel: I Statistikcentralens anvisningar finns också alternativet dataöverföring i Excel-format. Om du öppnar filen i Excel, använd textformat för att öppna det. Informationen kommer sannolikt fram i en kolumn i Excel. Du kan dela upp informationen i olika kolumner med Excelfunktionen Arkiv/Text i kolumner. Kontakta Excel-programutvecklarens kundsupport om du behöver stöd i användningen.

  Erkännande av yrkesprov/examensprestationer

  De som omfattas av den läroplansbaserade utbildningen behöver fr.o.m. januari 2016 inte längre meddela antalet yrkesprov.

  Med tanke på statistikföringen lönar det sig att registrera erkännanden av yrkesprov/examensprestationer direkt i Yrkesprov-registret. Där kan du anteckna mera information om prestationerna än i registret Erkännande av kunnande. Erkännandet görs genom att man byter kurstypen, till t.ex. 1 erk.kunn.yrkesprov.

  Kontrollera i Yrkesprov-registret att vitsordet är ifyllt och om det gäller en delprestation eller hela prestationen (Omfattning som avläggs). Kontrollera prestationens kurstyp i fältet Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter. Prestationen måste ha en kurstyp som beaktas i statistiken. I registret Kurstyper finns fältet Beakta i statistiken och här ska alternativet "Yrkesprov/examensprestationer" vara valt.

  Uppdaterat: 5.1.2018

  Typ av dataöverföring: 
  Statistikcentralen