Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Disciplinära åtgärder, ändringsblankett (ny)

  Se bild

  Från och med version 2.17 av Wilma kan du använda separata blanketter för registrering av t.ex. fostringssamtal och kvarsittningar. Blanketterna finns i vår blankettbank.

  Förberedelser i Primus

  Ta via Fälteditorn fram följande fält i registret Discpilinära åtgärder.

  • Alla fält i grenen "Fostringssamtal"
  • Fältet Åtgärdstyp i grenen "Övriga fält"

  I Primusversionen 4.46d tillkom ett nytt register, Åtgärdstyper, där följande registerkort finns färdigt:

  • Fostrande samtal
  • Kvarsittning
  • Varning

  Om du behöver fler typer kan du göra ytterligare registerkort. Åtgärdstyper som läggs in i detta register kan sedan väljas i fältet Åtgärdstyp i registret Disciplinära åtgärder. Med hjälp av det här fältet kan du få fram t.ex. fördelningar av olika discipinära åtgärder och tillrättavisningar.

  Kopiera blanketten till Primus

  • Spara lom-filen på din dator.
  • Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Gör inställningarna och börja använda blanketten

  • Blankettens databas: Disciplinära åtgärder
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare
  • Användargrupp i Wilma: T.ex. Grundskolan Stöd. Samma grupp ska finnas ifylld i Lärarregistrets fält Användargrupp i Wilma för de lärare som ska kunna använda blanketten.
  • Kryssa i Tillåtet att skapa nytt registerkort
  • Kryssa i Visa inte utskriftsvänlig version
  • Testa blanketten: Ange en testlärares användarnamn i fältet Wilmas användarnamn (testning). Du kan prova blanketten med det här testanvändarnamnet och så länge fältet är ifyllt syns blanketten inte för andra användare.
  • Kryssa i Syns i Wilma då blanketten är klar och får synas för alla lärare.

  Följande fält ska alltid vara med på blanketten:

  • Studerande
  • Åtgärdstyp
  • Orsak till åtgärden (eller Åtgärd)

  Blankettens struktur

  Med den här blanketten kan ni registrera alla disciplinära åtgärder för en elev, t.ex. fostrande samtal, kvarsittningar etc. I början av blanketten kommer grunduppgifterna med elevens namn, skola och klassföreståndare.

  I Åtgärdsfälten fyller ni i typen av åtgärd (fostrande samtal, kvarsittning, etc.) samt orsaken till åtgärden. Orsakerna till åtgärderna kommer från Primusregistret Lärarens övriga anteckningar. Om ni inte vill att orsaken ska synas när man skriver in lektionsanteckningar, kryssa då inte i fältet Övrig anteckning i Wilma. Då är alternativet tillgängligt bara på den här blanketten, i annat fall kan det användas också då lärarna gör lektionsanteckningar.

  Blanketten innehåller separata fält för fostrande samtal och kvarsittning. Till exempel vid fostrande samtal lämnas kvarsittningsfälten tomma. Om det är fråga om något annat kan båda helheterna lämnas tomma.

  Fälten Studerande och Åtgärdstyp är inställda som obligatoriska på blanketten. Åtminstone dessa fält måste vara ifyllda för att det ska gå att spara blanketten i Wilma.

  Gör en anteckning i Wilma

  Man kan göra anteckningen antingen via elevens Stöd-sida eller via sidan Disciplinära åtgärder.

  1. Via elevens Stöd-sida

  Välj Lägg till ny under rubriken "Åtgärder". När du registrerar en ny åtgärd via Stöd-sidan kan du välja vilken blankett du vill använda (stöd eller disciplin). Vid registrering via Stöd-sidan kommer elevens namn, skola och klassföreståndare automatiskt fram på blanketten.

  En registrerad åtgärd syns i åtgärdslistan markerad med typen Disciplin och beskrivningen är den information som angetts i blankettfältet Orsak till åtgärden.

  OBSERVERA: Fyll också i fältet Namn i Wilma i registret. Du kan ge samma namn som i Förklaring eller ett något kortare namn. Det namn som står i Namn i Wilma-fältet i Primus syns i Beskrivning-fältet i Wilma, på Stöd-sidan i förteckningen över Åtgärderna för eleven. Om Namn i Wilma är tomt, syns alltså inget under Beskrivning i Wilma.

  2. Via Disciplinära åtgärder-sidan

  På sidan Disciplinära åtgärder öppnas blanketten då man klickar på Lägg till ny.
  Från och med version 2.17 av Wilma går det att göra separata blanketter för t.ex. utvecklingssamtal och kvarsittningar. När du klickar på länken Lägg till ny får du fram en lista över de blanketter som är gjorda för registret Disciplinära åtgärder. Klicka på den blankett som du vill fylla i, så öppnas den i rutan. Om ni använder en äldre version av Wilma går det endast att använda en blankett på denna sida.

  Den lärare som loggat in i Wilma blir automatiskt ifylld i fältet Anteckning gjord av. Eleven väljs i menyn, och här är det skäl att vara uppmärksam. När man sparat blanketten går det nämligen inte längre att ändra elev.

  När blanketten sparas kommer också elevens klassföreståndare och skola automatiskt fram på blanketten.


  Artikeln har updaterats 26.04.2017