Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Överföring av arbetsmängd till Primus

  Lärarnas arbetsmängd kan överföras från Kurre till Primus. Uppgifterna överförs till det separata registret Lärarnas arbetsmängd, därifrån de kan skrivas ut eller överföras till ett ekonomiförvaltningsprogram. Funktionen kräver versionen 4.49 eller nyare av Primus och versionen 7.20 eller nyare av Kurre.

  Så här gör du överföringen

  • Logga in i Kurre. Välj Grunduppgifter / Lärare.
  • Välj Dataöverföringar / Överför till Primus... Lärarnas arbetsmängd eller välj önskad(e) lärare och högerklicka på vald(a) rad(er). Välj Lärarens arbetsmängd till Primus ur snabbmenyn.
   • Välj om du vill överföra arbetsplanerna eller arbetsmängden. Enligt ditt val öppnas antingen ett datumfält eller fält för en tidsperiod mellan Inledningsdatum och Avslutningsdatum.
   • Fyll i Löneperiodens id. Det finns inga specifika krav på hur id:t ska se ut - du kan fritt använda siffror, bokstäver och skiljetecken.
   • Ange det datum eller den tidsperiod för vilken arbetsmängden ska uträknas (instruktioner nedan).
   • Välj överföringssätt. "Uppdatera"-alternativen ändrar uppgifterna på ett existerande registerkort, "Nya"-alternativen skapar ett nytt registerkort.
   • Välj om du vill beakta endast placeringarna, ifall du överför arbetsmängderna för en tidsperiod.
   • Kryssa i Spara lärarnas arbetsplaner i utskriftsarkivet om du vill överföra utskrifterna rörande ifrågavarande arbetsmängder till Primus.
   • Kryssa för de lärare, vilkas arbetsmängder ska överföras till Primus eller kryssa för Välj alla under listan.

  Beräkna arbetsmängden för datumet (fält)

  I detta fält kan du endast mata in ett datum, alltså inget datumintervall. Kurre inkluderar i de arbetsmängder som överförs alla de grupper, övriga uppgifter och reservationer (som ska beaktas i arbetsmängderna) som är "i kraft" på det givna datumet, detta gäller även operiodiserade timmar. Arbetsmängderna beräknas från början av läsåret (kurre-filen).

  På flikarna Grunduppgifter / Grupper och Övriga uppgifter kan du ta fram kolumnerna I kraft fr.o.m. samt I kraft t.o.m. med hjälp av vilka du kan definiera när varje grupp/övrig uppgift är i kraft. Om datumet som matats in i fältet Beräkna arbetsmängden för datumet inte infaller inom det tidsintervall då gruppen eller den övriga uppgiften är i kraft, inkluderas gruppen i fråga inte i de arbetsmängder som överförs. Om gruppens eller den övriga uppgiftens kolumner gällande giltighetstid är tomma, innebär detta att gruppen alltid är "i kraft", och den inkluderas då alltid i överföringen av arbetsmängder.

  Överför arbetsmängden för en tidsperiod

  Om du väljer att överföra arbetsmängden för en tidsperiod, överförs endast arbetsmängden för den valda tidsperioden. På så vis kan du överföra arbetsmängden t.ex. månads- eller kvartalsvis. Detta utgör ett alternativ till funktionen Beräkna arbetsmängden för datumet.

  I registret Lärarnas arbetsmängd i Primus finns fälten Löneperiodens startdatum och Löneperiodens slutdatum, i vilka den valda tidsperioden sparas.

  Uppgifter som överförs

  Du kan granska uppgifterna som överförts till Primus i registret Lärarnas arbetsmängd. Ett enkelt sätt är att ur Kurres lista över lärare välja de lärare vilkas uppgifter du vill granska och högerklicka på någon av de valda raderna. Välj sedan Öppna arbetsmängderna i Primus ur snabbmenyn.

  Till Primus överförs i praktiken alla arbetsmängder som registrerats i Kurre samt de summor som kan räknas ihop utgående från uppgifterna i Kurre. Uppgifterna är uppdelade på tre flikar. På fliken Arbetsmängder finns en specifikation enligt kalkyl-id och på fliken Arbetsplan finns en specifikation enligt grupp i en egen tabell. Alla uppgifter i Kurres Lärarens arbetsplan -utskrift överförs samtidigt.

  Noggrannare information om anvädningen av kostnadsställen, kalkyl-id:n och kontonummer finns i anvisningen "Kostnadsställen och kalkyl-id", se länken nedan.

  Sammanställning av arbetstidstyper

  Från och med version 7.24 av Kurre är det möjligt att samtidigt överföra den sammanställningstabell över arbetstidstyper som finns i anslutning till uppföljningen av årsarbetstid. För detta ändamål kan du använda dig av inställningsfilen nedan. Med hjälp av filen kan du ta i bruk alla nya fält på samma gång.

  Uppgifterna överförs om Arbetstidstyper-funktionen tagits i bruk i Kurre-filen. På samma sätt överförs även bunden och obunden arbetstid, om denna funktion tagits i bruk. Dessutom överförs Arbetstidstyp och Arbetets natur till motsvarande fält i Lärarens arbetsplan-tabellen.

  Utskrifter

  Om du valde att överföra utskrifter sparas Kurre-utskriften Lärarens arbetsplan i Lärarnas arbetsmängd-registrets utskriftsarkiv i Primus.

  Jämförelse och historik

  För varje löneperiod skapas ett nytt registerkort. Om överföringen görs 12 gånger skapas 12 registerkort för varje lärare i registret Lärarnas arbetsmängd. Du kan jämföra uppgifterna genom att t.ex. öppna utskrifterna för två löneperioder bredvid varandra på skärmen eller genom att använda dig av fördelningar och utskrifter i listformat.

  Överföring till löneberäkning el.dyl.

  Du kan i registret Lärarnas arbetsmängd göra en överföringsfil som innehåller de uppgifter du önskar. Filen kan göras i t.ex. CSV-format som de flesta program accepterar. Med hjälp av PrimusQuery kan överföringen till ett ekonomiförvaltningsprogram inställas så att den sker automatiskt vid en angiven tidpunkt.

  Ta i bruk nya fält med inställningsfil

  Det har kommit till många nya fält gällande uppföljning av årsarbetstid. Om ni använder er av uppföljning av årsarbetstid, kan ni ta i bruk alla fält på samma gång med hjälp av inställningsfilen nedan. Spara filen på din dator och öppna registret Lärarnas arbetsmängd. Välj Undderhåll / Fälteditorn. Välj sedan Funktioner / Kopiera från fil / Hela uppsättningen. Observera att denna funktion ersätter registrets tidigare fältinställningar.

  BilagaStorlek
  lararbetsmangd.ase5.83 kB