Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Flytta prestationerna till ny läroplan - yrkesutbildningen

  Funktionen Överför prestationerna till en ny läroplan underlättar överföringen av prestationerna i en gammal läroplan till en ny läroplan. Överföringen kan göras för flera studerande på en gång, och innan du bekräftar överföringen kan du kontrollera vilka uppgifter som överförs. Även examenstillfällen, IA och erkännanden av kunnande ingår i överföringen. (Åtgärden kräver Primusversionen W4.49).

  När behöver man kunna överföra prestationer från en läroplan till en annan?

  • Med Överför prestationerna till en ny läroplan kan du överföra prestationerna från en gammal till en ny läroplan t.ex. när en studerande byter läroanstalt inom MultiPrimus.
  • Funktionen kan användas på yrkesläroanstalter även då examensgrunderna ändras och man övergår till en ny läroplan utan övergångsskede. Då ska också de studerande som fortsätter ha den nya läroplanen och deras studier dittills ska överföras till den nya läroplanen (detta görs som erkännande av kunnande).
  • Funktionen används även exempelvis när läroanstalter slås samman och när en annan läroanstalts läroplan eller en helt ny läroplan ska införas för studerandena. Från och med version 4.49 av Primus kan prestationerna överföras för flera studerande på en gång, t.ex. för en hel grupp eller för alla som studerar enligt en viss läroplan.
  • En överföring av prestationer kan göras från en läroplan till en annan, om en studerande har flyttats från en skola till en annan inom MultiPrimus (dvs. inget nytt registerkort har gjorts för personen). För att göra en överföring utan att skapa ett nytt kort ska du välja Funktioner / Skolbyten / Byt registerkortets ägare.
  • En studerandens läroplan kan ändras till exempel vid byte av läroanstalt eller examensgrunder. I den här situationen kan det förekomma att det inte finns någon plats för vissa gamla prestationer i den nya läroplanen. Dessa gamla prestationer listas då under Övriga prestationers moderkurs.
  • Detta är endast en tillfällig lösning. För att ställa situationen till rätta ska du upptill i Studeranderegistret välja Tilläggsfunktioner / Överför prestationerna till en ny läroplan, varvid en sökruta öppnas.

  Gemensam identifierare

  I sökrutan ska du ange det fält som ska användas för att koppla ihop en kurs i den gamla läroplanen med den motsvarande kursen i den nya läroplanen. Som identifierare kan du använda t.ex. fälten kod, förkortning eller Läroplan, observera i registret Undervisningsutbud.

  Exempel 1. Studeranden har i sin gamla läroplan examensdelen "Stöd och handledning för personlig utveckling", och en motsvarande examensdel med samma förkortning finns i den nya läroplanen. Välj då Förkortning som identifieringsfält i rutan och klicka OK. Nu överförs prestationen från denna examensdel till den motsvarande examensdelen i den nya läroplanen. Primus meddelar hur många prestationer som överfördes, såvida det fanns flera motsvarande kurser i den gamla läroplanen.

  Exempel 2. I den gamla läroplanen finns ett vitsord i examensdelen "Vård och omsorg" och dess förkortning är ”VåOm”, medan examensdelen "Vård och omsorg" i den nya läroplanen har förkortningen ”Vård”. I detta fall kan man inte använda fältet Förkortning- som identifierare, eftersom informationen i fältet inte är identisk i de två läroplanerna. I stället kan t.ex. fältet Kod eller Läroplan, observera användas som identifierare. I vilket fall som helst krävs en åtgärd innan fältet kan användas som identifierare. Kursen där det finns en prestation och den kurs dit prestationen ska överföras ska ha identiska uppgifter sinsemellan innan fältet kan användas som identifierare. I exemplet kunde man för "Vård och omsorg"-kursen skriva in "Närvyo2" (= Närvårdarutbildning, yrkes obligatorisk, examensdel 2) för bägge kurserna i Kod-fältet.

  När du har gjort ändringarna ska du göra överföringen på nytt och som identifierare ange det fält där uppgifterna är identiska i bägge läroplanerna.

  Överföringen av prestationer (fr.o.m. Primus W 4.51)

  • Välj först identifieringsfält.
  • Därefter öppnas ett nytt fönster med följande fem alternativ:
   • Gör simulerad överföring utan att spara ändringarna, och visa sammanfattning: Överföringen görs simulerat, vilket innebär att du först kan kontrollera vad som skulle hända vid en riktig överföring. På detta vis kan du försäkra dig om att överföringen sker på önskat sätt. Se mera info nedan.
   • Överför även till bedömd kurs: Ersätter eventuella prestationer som redan finns i den nya läroplanen (t.ex. verbal bedömning, frånvaro) med uppgifterna som överförs från den gamla läroplanen.
   • Ändra kurshänvisningarna i Wilmas anteckningar: Oftast ett bra alternativ att kryssa i, eftersom du då får en enhetlig frånvarostatistik även för den tidsperiod då den gamla läroplanen var i bruk.
   • Uppdatera kurstyperna från kursregistret...: Kurstypen för den kursprestation som överförs uppdateras till den kurstyp som anges för motsvarande kurs i den nya läroplanen och som alltså antecknats i Undervisningsutbud (Kurser)-registret. Efter att du klickat på Ja kan du ännu välja vilka kurstyper du inte vill uppdatera, dvs. vilka kurstyper du inte vill ersätta med typer från den nya läroplanen.
   • Överför inte övriga vitsord: Om du väljer detta alternativ, överförs inte vitsorden i fältet Övriga vitsord i kursens prestationsruta till den nya läroplanen.
  • IA, examenstillfällen och erkännanden av kunnande följer också med till den nya läroplanen om en motsvarande kurs finns i den nya läroplanen.
  • Man kan göra en massöverföring t.ex. för en hel grupp åt gången.
  • Kurser som lagts in som övrig prestation förblir oförändrade vid överföringen, eftersom det inte finns någon motsvarande gammal kurs för dem i Undervisningsutbud-registret. De övriga prestationerna placeras längst ner som "svanskurser" vid överföringen, så flytta dessa till rätt ställe i det nya läroplansträdet för hand och lägg vid behov in kompetenspoäng.
  • Om en Moderkurs i läroplanen har angetts för en "gammal" kurs, kan man med hjälp av moderkursen flytta studier endast till en nivå under moderkursen i den nya läroplanen. Om det alltså finns studier också på nivåerna 3 och 4 i den gamla läroplanen, så kommer dessa alla in på nivå 2 i den nya läroplanen. Om det bara är möjligt så kan det löna sig att flytta upp prestationer från de lägre nivåerna redan innan du vidtar åtgärderna i denna anvisning.

  Simuleringen:

  Sammanställningssidan påminner om presentationen av ändringar som gjorts i registret. Genom att klicka på en rad ser du noggrannare uppgifter om den prestation som ska överföras. Om allt ser ut att vara i sin ordning i kontrollistan, kan du stänga förhandsgranskningen. (Prestationerna överförs inte ännu när du stänger förhandsgranskningen). Efter detta ska du på nytt välja att överföra prestationerna, men denna gång väljer du inte simuleringen, utan den riktiga överföringen. Prestationerna överförs nu till den nya läroplanen, i den utsträckning som motsvarande kurser hittas i den nya läroplanen.

  OBS!

  • Om IA eller erkännande av kunnande har skrivits in på den andra nivån, dvs. studieperiodsnivån, i den gamla läroplanen och det inte finns fler än den första nivån (examensdel) i den nya läroplanen, blir IA och EK s.k. svanskurser. I detta fall kan du för studierna på nivå 2 i den gamla läroplanen ange den nya läroplanens examensdel i fältet Moderkurs i läroplanen, varvid IA och EK och förs in rakt under den moderkursen när läroplanen byts ut för studerandena.

  En studerande byter enhet eller studieform

  På andra stadiet och i högskolor förekommer situationer där en studerande påbörjar studierna på nytt, övergår från gymnasium till vuxengymnasium eller från öppna yrkeshögskolan till examensstudier. När studeranden flyttar inom samma MultiPrimus kan prestationerna kopieras från det gamla registerkortet till det nya.
  När du kopierar registerkortet frågar Primus Kopiera prestationerna också? I detta fall ska du svara "ja". In i registerkortets läroplansträd kommer då det tidigare kortets prestationer och val. Ange vid behov en annan läroplan, studerandetyp och annan information på kortet.

  Kopiera från personens tidigare kort

  Om det redan gjorts ett nytt registerkort för studeranden och det finns prestationer på det, kan prestationerna från det gamla kortet överföras via Funktioner / Skolbyten / Uppdatera från ett annat kort för denna person. De gamla prestationerna kommer då in på rätt ställen i den nya läroplanen, såvida det finns en motsvarande kurs för dem (= kurserna har samma registerkort). De resterande prestationerna blir s.k. svanskurser. Övriga prestationer som lagts in i läroplanen överförs inte.

  En prestation på det tidigare kortet kör över informationen om den nya prestationen i det fall att det finns ett vitsord i den förstnämnda prestationen. Därmed ersätts alla prestationsuppgifter för en och samma kurs med informationen från den gamla prestationen.

  • Exempel 1: Studeranden har vitsordet H2 i en kurs på det gamla kortet. På det nya kortet har man registrerat verbal bedömning i kursen i fråga, inget annat. => Den verbala bedömningen försvinner och vitsordet i kursen blir H2.
  • Exempel 2: Studeranden har sedan tidigare verbal bedömning inskrivet för en kurs. På det nya kortet står vitsordet "P Pågående". => Vitsordet P kvarstår, den verbala bedömningen överförs inte.
  • Exempel 3: Studeranden har kursen markerad som vald på det gamla kortet, på det nya kortet är kursen inte vald. => Valen uppdateras inte med Uppdatera från ett annat kort för denna person.


  Uppdaterad: 17.10.2018

  Relaterade sidor: