Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kopiera kursbricka till följande läsår

  Obs! På grund av läroplansändringen 2016 lönar det sig inte att kopiera kursbrickor till läsåret 2016-2017. Vi rekommenderar att ni gör helt nya kursbrickor.

  Det är möjligt att kopiera kursbrickorna till läsåret 2016-2017, men då måste den gamla läroplanens förkortningar ändras i Kurre och den nya läroplanens kurser läggas till i den kopierade brickan eller en separat egen bricka. Anvisningar:


  Särskilt i stora gymnasier är det arbetsdrygt att plocka ihop de periodspecifika kursbrickorna. Det lönar sig därför att återanvända kursbrickorna.
  Kopiera föregående läsårs schema och radera sedan alla studeranden och deras val ur kopian. Mata sedan in följande läsårs studeranden med eller utan val.

  Kopiera schema

  • Öppna det schema som innehåller de kursbrickor som du vill kopiera till följande läsår.
  • Välj Allmänna inställningar och gå till fliken Funktioner.
  • Ge kopian som ska användas följande läsår ett lämpligt namn, t.ex. Exempelby gymnasium 2015-2016.
  • Välj kopieringssättet Töm en del av uppgifterna.
  • Om du vill kopiera kursbrickorna, men tänker ordna balkarna på ett annat sätt än i den tidigare kursbrickan, ska du kryssa för Radera placeringarna.
  • Om du vill bibehålla placeringarna ska du endast kryssa för Radera bedömningslistornas länk till kurserna.
  • Klicka sedan på knappen Kopiera schemat och stäng rutan. Klicka på länken Byt schema och öppna den schemafil för följande läsår som du nyss skapade.

  Radera studerande

  Öppna grunduppgiftsfönstret och gå till fliken Studerande. Högerklicka i rutan och välj alternativet Välj alla ur snabbvalsmenyn. Tryck sedan på knappen Delete på ditt tangentbord för att radera alla studerande. Då du raderar studerandena raderas även deras val.

  Gå sedan till fliken Klasser i grunduppgiftsfönstret. Radera alla klasser på samma sätt som du raderade studerandena.

  Radera överflödiga grupper

  Gå till fliken Grupper i grunduppgiftsfönstret. Här finns alla grupper för föregående läsårs kurser. Om du redan vet att någon av kurserna kommer att behöva flera grupper, medan en annan kurs kommer att behöva färre grupper, kan du göra ändringarna i detta fönster.

  • Radera överflödiga grupper: Välj gruppen och tryck på knappen Delete på ditt tangentbord. Korrigera vid behova gruppernas ordningsnumrering.

  Skapa tilläggsgrupper

  Tilläggsgrupper skapar du på fliken Kurser. Sök fram ifrågavarande kurs i listan och ändra antalet i kolumnen Grupper, t.ex. 4 => 5. Den nya gruppen syns nu på fliken Grupper där du kan fylla i lärare och undervisningsutrymme.

  • Periodisering: Om du vet i vilken period den nya gruppen kommer att ordnas kan du gå till grupperingsfönstret och öppna fliken Gruppering. Välj i överbalken Visa / Periodisering. Sök fram den nya gruppen med hjälp av t.ex. fältet Visa uppe till höger i fönstret. Om gruppen ordnas i 3:e perioden matar du in timantalet i 3:e periodens kolumn. Ange samma timantal som för de andra grupperna (vanligtvis 3 om lektionerna är 75 minuter långa).

  • Placera gruppen i kursbrickan: Öppna fliken Kursbricka och välj med hjälp av periodknappen uppe till höger den 3:e perioden. Dra med musen den nya gruppen till en lämplig balk.

  Flytta grupper från en period till en annan

  Om du vill flytta en grupp till en annan period ska du först dra bort gruppen ur kursbricksbalken på fliken Kursbricka. Gå sedan till fliken Gruppering och radera gruppens timantal ur periodkolumnen. Mata sedan in samma timantal i kolumnen för den period du vill flytta gruppen till. Efter detta kan du gå till fliken Kursbricka, välja rätt period, och med musen dra gruppen till en lämplig balk.

  Överföra studerande från Primus

  Hämta nya och fortsättande studeranden och överför dem till Kurre. Om studerandenas förhandsval har sparats i Primus kan du överföra valen till Kurre där du kan utgå från valantalen då du fattar beslut om gruppernas antal. Du kan göra överföringen även utan val.

  Uppdatera periodernas datum

  Gå till Kurres grunduppgiftsfönster och öppna fliken Periodsystem. Korrigera periodernas datum så att de motsvarar det kommande läsårets uppgifter.

  Övriga ändringar

  • Ange nya lärare för grupper med pensionerade, tjänstlediga eller av annan orsak frånvarande lärare. Kurre beaktar överlappningar och meddelar dig om en lärare redan är vald som lärare för en annan grupp i samma balk.
  • Om du vill dölja gruppernas lärare i Wilma ska du gå till grupperingsfönstret, öppna fliken Kursbricka och klicka på knappen Egenskaper. Kryssa ur Visa gruppens lärare i Wilma. Gör på samma sätt för alla perioders kursbrickor.
  • Gå till grunduppgiftsfönstret, öppna fliken Grupper och kontrollera om några låsningar eller maximistorlekar angivits för grupperna. Ta bort låsningarna och korrigera vid behov uppgifterna om maximistorlek.

  Publicera kursbricka

  När kursbrickan motsvarar det kommande läsårets undervisningsarrangeman kan du publicera den i Wilma. Studerandenas val sparas i kursbricksgrupperna.