Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Examensbetygets yrkesprovsbetyg

  Se bild

  Yrkesprovsbetyget

  Betygsmodellen är uppgjord i enlighet med Utbildningsstyrelsens förordning 3/012/2015 och gäller från 1.8.2015. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Den här anvisningen gäller yrkesprovsbetyget, medan avgångsbetyget finns i en separat instruktion.

  De fotnotstexter som finns i betygsmodellerna kan laddas ner från vår webbplats till
  Tilläggsuppgifter till bedömning-registret
  i Primus.

  Modellernas betygsreferenser är långa. Referenserna kan bearbetas ännu i bedömningsskedet. Du kan med hjälp av knappen F3 på ditt tangentbord öppna referenserna i ett eget editeringsfönster där du får fram hela referenstexten genom att välja önskad referens i fönstret.

  Utskriftsbottnen till Primus

  Spara .tul-filen på din dator eller en minnessticka.

  Öppna Primus och sedan Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Ett annat sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn och där söka fram den katalog dit du sparade och sedan dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn.

  Sidhuvudet

  I sidhuvudet (överrubriken) hämtas uppgifterna om examen från fält i Studeranderegistret. Om examen omfattar två kompetensområden eller två examensbenämningar kommer de efter varandra på samma rad. Om examensbenämningen däremot täcker hela examen, kommer den att stå efter examensnamnet. Då ska examensbenämningen finnas i Primus Examina-register i fältet Gemensam examensbenämning för att beaktas i utskriftsbottnen, t.ex.: Grundexamen inom företagsekonomi, 180 kp, merkonom.

  I Studeranderegistret finns också ett par andra fält för examensbenämning och kompetensområde, som kan användas i de fall att en studerande har två examensbenämningar eller kompetensområden i sin examen (Examensbenämning 2, Kompetensområde 2).

  Utbildningsanordnaren och läroanstalten tas från Information om skolan. Dokumentets namn och kolumnrubrikerna är alla inskrivna som text direkt i utskriftsbottnen.

  Prestationstabellen

  För yrkesprovet ska du göra motsvarande rubriker som för avgångsbetyget, men ange ingen omfattning för dem. Gör en separat kurstyp, "1 rubrik yrkesprov". Detta för att referenserna för yrkesprovsbetyget och avgångsbetyget kan vara olika. Dessutom printas omfattningen efter rubriken "Yrkesinriktade examensdelar" i det fall att omfattningen är mindre än 135 kp, i annat fall inte.

  Med den andra raden i den gula prestationstabellen hämtas alla bedömda yrkesprov från studerandens läroplan. Om studeranden har utvidgat sin examen individuellt och gjort yrkesprov på dessa studier, kommer de studierna att stå under en separat rubrik längst ner på yrkesprovsbetyget.

  OBS! Det lönar sig inte att lägga in yrkesprov i en studerandes läroplan via Tilläggsfunktioner/Lägg till övrig prestation, eftersom det inte går att koppla någon vitsordsskala för yrkesprovet till sådana kurser. Vid behov kan du på förhand göra 1-2 extra yrkesprovskurser i läroplanen, t.ex. Yrkesprov 1, Yrkesprov 2, med kurstypen "1 yrkesprov". Dessa kan sedan användas om det i Undervisningsutbud-registret inte finns någon yrkesprovskurs för ett element som en studerande har anslutit till sin examen som extra.

  För avlagda yrkesprov printas också omfattningarna i kompetenspoäng samt vitsorden (med några undantag).

  • De yrkesprov som har bedömts med ett vitsord kommer med på betyget.
  • Namnet på yrkesprovet är det samma som i Kurser-registret, såvida det inte har ändrats studerandespecifikt.
  • Om namnet har ändrats studerandespecifikt, hämtas det från Kursens namn-fältet i Studeranderegistrets kursprestationsruta.
  • Kurstyper som skrivs ut: kurstyperna för yrkesprov på nivå 1, t.ex. 1 yrkesprov, 1 yrkesprov i arbete, 1 yrkesprov erk.kunn_tutke2, 1 yrkesprov anpassad.

  Referenserna om anpassning

  Ta i Kurstyper-registret fram fältet Tilläggsuppgiftsreferens om anpassning. Skriv i fältet in A för de kurstyper som innebär anpassning. I fältet Vitsordsreferens får det stå A) precis som förr. Primus numrerar A-referenserna automatiskt, om det finns referensinformation i Tilläggsuppgifter-fältet och kurstypen har anpassad tilläggsreferens (A).

  En referens om anpassning kan anges för yrkesprov redan i fältet Tilläggsuppgiftsreferens i Yrkesprovsregistret. Uppgiften överförs till prestationen om det rör sig om en hel prestation.

  Beskrivning av yrkesprovet:

  Beskrivningarna av yrkesprovet hämtas med hjälp av inställningarna på rad tre i den gula prestationsdelen. Beskrivningen och platsen för avläggandet av yrkesprovet finns i Yrkesprov-registret. Om man har avlagt ett yrkesprov i delar, ska delyrkesproven ha separata registerkort över beskrivningarna och platserna. Framför beskrivningen kan du färdigt skriva "1 kort beskrivning (för första delen), 2 kort beskrivning (för andra delen) osv.

  OBS! Delyrkesproven kommer in på utskriften i den ordningsföljd som de har gjorts i Yrkesprov-registret (det delyrkesprov som har det lägsta kortnumret kommer först). Om delyrkesproven för en examensdel har olika prestationsplatser måste man hantera dem från fall till fall.

  I vår modell används vitsorden Nöjaktiga 1, Goda 2, Berömliga 3 och godkänd G. Om ni använder något annat vitsord för en godkänd prestation ska du sätta in det vitsordet i stället för "godkänd G" i utskriftsvillkoren.

  Sidfoten

  I punkten Tilläggsuppgifter kommer referensernas förklaringar och Utbildningscentrumkod, om tilläggsreferensen för yrkesprovet "Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen" är Alternativ 1.

  Betygets datum hämtas från Studeranderegistrets fält Betygens datum, om det på samma rad i Betygstyper-fältet står "1 Examensbetyg".

  Yrkesprovsbetyget undertecknas av organisationens ordförande. Under Övriga register i Primus huvudruta finns registret Organ, där du kan spara uppgifterna om organisationen. I Studeranderegistret finns fältet Organ, som är kopplat till det nämnda registret med samma namn. Härifrån hämtas ordförandens namn och namnet på den som tillsatt organet.

  All övrig information står som text i utskriftsbottnen.

  Uppdaterad: 29.9.2015


  Artikeln har updaterats 09.06.2016