Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Pedagogiska dokument (IP) och stödåtgärder i yrkesutbildningen

  Också inom yrkesutbildningen stöder man studerande från läroanstaltens sida. Om man märker att en studerande har svårigheter i studierna, eller redan från början känner till att så kan vara fallet, vidtas åtgärder för att stöda studeranden. Inledningsvis finns allmänt stöd och härifrån kan man gå vidare till att ge intensifierat stöd och sedan särskilt stöd. Om studeranden behöver särskilt stöd, fattas ett beslut om särskilt stöd och ett IP-dokument görs.

  Denna process innebär att flera olika funktioner ska aktiveras för Wilma. Alla har inte nödvändigtvis något samband med varandra, men i vissa fall kan man använda alla nedanstående. Det finns separata register för alla funktioner i Primus.

  I den här anvisningen finns den viktigaste informationen om pedagogiska dokument och stödåtgärder med tanke på yrkesutbildningen. När man börjar använda funktionerna ska man gå tillväga på samma sätt oberoende av skolnivå, så se anvisningen för grundskolor för mer information. I slutet av den anvisningen finns länkar till fler detaljerade instruktioner.

  Information om de andra registren som anknyter till processerna finns i denna anvisning. I de här registren anges olika basfakta, såsom stödformerna.

  Nedan tas användarrättigheterna upp i korthet, men närmare anvisningar finns i en separat instruktion om användargrupper.

  Alla dokument kan också skrivas ut via Wilma. Då ska det göras separata utskrifter i Primus, och också dessa ska tilldelas användargrupper.

  Stödåtgärderna


  En studerande kan i början av studietiden få allmänt stöd och vid behov även intensifierat stöd. Dessa kan registreras i Wilma, varje åtgärd skilt för sig. De sparas automatiskt som separata registerkort i Primusregistret Stödåtgärder och de syns även på studerandens Stöd-sida i Wilma.

  Börja använda

  • Information om skolan-registret: kryssa i Stöd för skolgång i användning och Studeranden ser stödåtgärder och pedagogiska dokument i Wilma
  • Gör själv en blankett för Stödåtgärder-registret eller ladda ner blanketten från vår webbplats och importera den till Primus Blanketteditor.
  • Gör en användargrupp som har tillgång till Stödåtgärder-registret och rätt att i det registret skapa nya registerkort. Lägg in användargruppen för de lärare som ska få spara stödåtgärder.
  • Kontrollera att förbindelsen till er Wilma är krypterad! Det går inte att använda funktionerna om krypteringen saknas.

  Pedagogiska dokument

  På studerandens Stöd-sida sida i Wilma finns både stödåtgärderna och de pedagogiska dokumenten. Också de pedagogiska dokumenten kan göras i Wilma. De sparas automatiskt i Primusregistret Pedagogiska dokument. Följande dokument är Pedagogiska dokument:

  • Pedagogisk bedömning
  • Plan för lärande
  • Pedagogisk utredning
  • IP

  Om man märker att dessa stödåtgärder är otillräckliga kan studeranden få ett beslut om särskilt stöd och en IP. Naturligtvis är det möjligt att göra IP:n redan i inledningsskedet av studierna om man vet att studeranden inte kommer att klara av den vanliga undervisningen. Man kan använda sig av alla ovan nämnda dokument/skeden, men i yrkesutbildningen lönar det sig att göra åtminstone IP-dokumenten via stödsidan i Wilma.

  • Gör åtminstone registerkortet "IP" i registret Dokumenttyper
  • Gör en blankett själv eller ta ner vår färdiga IP-blankett och importera den till Primus Blanketteditor.

  Användarrättigheterna

  Det är speciellt viktigt att definiera vilka som ska få se informationen, så att dokumenten inte syns för alla lärare. Vem som ansvarar för IP-dokumenten på en läroanstalt brukar variera från en skola till en annan.

  Registreringarna görs på en blankett i Wilma, via studerandens stödsida. Endast de lärare som behöver få tillgång till dokumenten eller göra nya ser stödsidan. För andra syns den inte ens.

  Gör en eller flera användargrupper för dokumenten, beroende på behovet. Tilldela användarrättigheterna i Primus Användargrupper-register. Gör till exempel användargruppen "Wilma: stöd" och de den gruppen rätt till Pedagogiska dokument-registret. Kryssa i Rätt att skapa nytt registerkort och Rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  Du kan ge användargruppen rättigheter även till registren Stödformer, Disciplinära åtgärder och Studerandespecifika memon, om det är samma personer som ansvarar för alla dessa registreringar.

  Individuell plan, IP

  En IP görs studeranden har fått beslut om särskilt stöd, dvs. då t.ex. studerandevårdsgruppen sammanträtt och konstaterat att studeranden inte klarar sig utan särskilt stöd. Gruppen ger ett förslag över IP åt den person som avgör ärendet. Den person som ansvarar för dylika beslut på läroanstalten fattar sedan beslutet om särskilt stöd. Därefter görs ett IP-dokument upp för studerandena och här finns information om hur studeranden får stöd, om studeranden behöver hjälpmedel, undervisning om mindre grupp, etc.

  Stödåtgärderna ger studeranden olika former av stöd: stödundervisning, hjälpmedel, undervisning som anpassas till studerandens nivå...

  Också ett beslut om särskilt stöd kan ges med en blankett i Wilma på studerandens Ansökningar och beslut-sida. Hur denna information syns styrs också med hjälp av användargrupper.

  En IP ska följas upp och justeras en gång per halvår. Vårdnadshavarna informeras om det IP-beslut som studeranden får, och vid behov kan vårdnadshavaren höras och ge sitt samtycke.

  Användarrättigheter för IP:n

  Alla lärare som är grupphandledare ska ingå i användargruppen "Wilma: stöd". Alla dessa lärare ser alltså blanketten antingen hos den klass som de övervakar eller undervisar. Vem som får fylla i blanketten varierar mellan läroanstalterna, men exempelvis grupphandledaren kan göra det, eller så grupphandledaren och specialläraren tillsammans. Informationen på den ifyllda blanketten visas i allmänhet för grupphandledaren, andra ansvariga lärare, studiehandledaren och specialläraren.

  Studiehandledaren och specialläraren kan ges större rättigheter genom att kryssa i Studeranderegistrets kryssfält Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma. Då ser de alla IP-uppgifter för alla studerande på läroanstalten. Det andra alternativet är att ge rätt till alla pedagogiska dokument, om personerna inte behöver tillgång till alla andra uppgifter om studerandena. Kryssa i så fall i Rätt att se alla pedagogiska dokument i Lärarregistret.

  Exempel på en blankett

  • Ange på blanketten det datum då IP har skapats. IP:n följs upp och justeras en gång i halvåret när statistikinsamlingen sker. Om IP inte längre behövs kan den avslutas och då ska avslutningsdatumet ifyllas på blanketten.
  • Dokumenttypen ska vara IP.
  • Dölj IP för övriga lärare
  • Blankettens innehåll visas bara för de personer som finns i fältet Ansvariga lärare.
  • Ange Grund för specialundervisning, som också behövs för statistiken.
  • Fyll i det datum då dokumentets uppgjorts och då IP:n upphör (=det beräknade examensdatumet). Kom ihåg att byta ut det sistnämnda slutdatumet om IP:n avslutas tidigare (för det inverkar på statistiken).
  • Datum då dokumentet publiceras och syns för studeranden och vårdnadshavarna.
  • När informationen uppdateras ska datumet samt namnet på den som uppdaterar skrivas in så att förloppet syns också i fortsättningen.
  • Allt eftersom situationen ändras kan man via blanketten göra ändringar i IP:n, t.ex. kompletteringar.
  • När studeranden går vidare till nästa årskurs ska blanketten kopieras och informationen uppdateras vid behov. Också de ansvariga lärarna kan bytas ut.

  De pedagogiska dokumenten från grundskolan till andra stadiet

  Om alla skolnivåerna finns i en och samma databas (samma multiPrimus), kan man välja att visa grundskolans IP-dokument också vid den yrkesinriktade läroanstalten. I grundskolan arkiverar man de dokument som inte kommer att behövas i yrkesutbildningen för de elever som avslutar grundskolan. Men IP:na lämnas fram för t.ex. ett år, alltså de ska inte arkiveras.

  De yrkeslärare som behöver informationen ges sedan rätt att se grundskolans dokument. Lärarna ser de pedagogiska dokumenten från grundskolan för de studerande som de undervisar. Studiehandledarna och speciallärarna ser dessa dokument för alla studerande vid läroanstalten.