Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att dölja vitsord i Wilma

  Studerande och vårdnadshavare kan se studerandens kursprestationer i Wilma. På sidan Studier finns fliken Prestationer där man ser avlagda kurser samt antalet studieveckor per kurstyp.

  Lärare och personal kan alltid se vitsorden, använd därför en testelevs användarnamn när du testar funktionen.

  Prestationer-fliken visas alla de ämnen som studeranden har prestationer i. Genom att klicka på +-tecknet framför ämnets namn kan du se prestationerna i ämnet. Länken Visa alla öppnar alla kursprestationer i alla ämnen på en gång.

  Prestationssidan visas för studerandena, vårdnadshavarna och för de lärare som har rätt att se studerandens prestationer. Studerande och vårdnadshavare kan se prestationerna genast när bedömningslistan har fastställts. Vitsorden döljs emellertid oftast fram tills den dag då beygen delas ut.


  Låt lärarna bedöma i lugn och ro - dölj vitsorden fram till ett visst datum

  Vitsorden fastställs oftast redan under den sista veckan i maj så att vitsorden kan skickas till den gemensamma ansökans Studieinfo-system och så att betygen kan skrivas ut. Det går dock att dölja vitsorden i Wilma fram till ett visst datum även om de redan är fastställda. Eftersom vitsorden från tidigare perioder/år oftast får visas i Wilma, begränsas vitsorden enligt när vitsordet har getts.

  Vilket datum ett vitsord har getts syns i Bedömningsregistrets fält Kursen slutar. Kontrollera alltid innan du fastställer bedömningen att kursens slutdatum är korrekt (höstterminens slutdatum på hösten och läsårets slutdatum på våren). Det här är framför allt viktigt för de skolor som endast har en period i Kurre, dvs. ett schema för hela året. Om eleverna ska få ett julbetyg (även om schemat är samma hela året) ska höstens bedömningslistor ha höstterminens (inte läsårets) avslutningsdatum som slutdatum.

  Om bedömningen görs för enskilda studerande syns slutdatumet i Studeranderegistret, i bedömningens Datumfält i Kursprestationsrutan.

  När du vet vilka datum vitsorden ska ha kan du öppna registret Information om skolan och fylla i fälten Bedömningarna inleds och Bedömningarna avslutas.


  Vitsordens datum, dvs. bedömningslistornas slutdatum (Kursen slutar) ska infalla mellan datumen i Bedömningarna inleds och Bedömningarna avslutas eller vara samma som datumet i Bedömningarna avslutas. Om du vill vara säker ska du som inledningsdatum ange läsårets startdatum och som avslutningsdatum det datum som infaller dagen efter att betygen har delats ut. Detta gör att alla vitsord som ges under läsåret inte syns i Wilma förrän efter betygsutdelningen.

  Exempel:

  • Kursens slutdatum på bedömningslistorna är 01.06.2013. I registret Information om skolan kan du ange t.ex. 25.05.2013 i fältet Bedömningarna inleds och 01.06.2013 i fältet Bedömningarna avslutas. Då börjar vitsorden synas 2.6.2013.
  • Kursernas slutdatum på bedömningslistorna är 24.05.2013, 28.05.2013 och 02.06.2013. I fältet Bedömningarna inleds kan du skriva in t.ex. 23.05.2013 och i fältet Bedömningarna avslutas 02.06.2013. Då döljs alla vitsord fram till 3.6.2013.

  När du testar funktionen bör du komma ihåg att lärare och personal alltid ser vitsorden. Använd alltså en testelevs eller testvårdnadshavares användarnamn.

  Dölj båda terminernas vitsord på en och samma gång

  • Bedömningarna inleds och Bedömningarna avslutas är flerradiga fält, vilket betyder att det går att skriva in flera tidsintervall, t.ex. både för julens och för vårens bedömning.
  • Raderna är inte knutna till fälten Perioderna börjar och Perioderna slutar, även om datumen ofta är de samma. Du kan alltså skriva in vilka bedömningsdatum som helst.

  Försäkra dig om att vitsorden hålls dolda

  Om du vill vara säker på att inga vitsord ens i misstag syns i Wilma på förhand ska du i registret Information om skolan kryssa i Hindra fastställning utanför bedömningsintervallerna. Om fältet är ikryssat går det inte att fastställa bedömningen när Kursen slutar-datumet faller utanför intervallet som bildas mellan datumen i fälten Bedömningarna inleds och Bedömningarna avslutas i registret Information om skolan. Förhindrandet av fastställningen gäller bedömningslistor som inte har fastställts tidigare och som har bedömningstypen Normal, Kursbricka eller Kurre7 eller som helt saknar bedömningstyp.


  Hur prestationsuppgifterna visas

  Om prestationerna visas som standard kursens namn, vitsord, vitsordet i textformat och omfattningen i studieveckor. Det är också möjligt att få fram andra uppgifter. I Primus register Information om skolan kryssar du i vilka uppgifter som ska synas i fältet Prestationstabellens fält. Där kan du välja t.ex. kursens lärare eller prestationsdatum.

  Framför ett vitsord kan du ibland se en vitsordsreferens. Referensen kan vara t.ex. stjärna (*) som i grundundervisningen kan betyda att ett visst ämne är personligen anpassat för eleven. Vitsordsreferensen kommer från registret Kurstyper i Primus och är synlig också för ämnesläraren.

  Kurser utanför läroplanen syns längst nere i prestationstabellen.

  Klassföreståndare kan via Studerandesidan granska den egna gruppens prestationer, val samt val gjorda på kursbrickan.

  Ge ämnesläraren rätt att se tidigare vitsord i ämnet

  För att ge ämnesläraren rätt att se studerandens tidigare vitsord i ämnet, ska du kryssa i fältet Lärare får se ämnets alla vitsord i registret Information om skolan. Vitsorden syns i Wilma på sidan Grupper, under fliken Ämnets vitsord.

  En studerande kan i vissa fall ha två vitsord bredvid varandra. Detta betyder att studeranden har fått två vitsord i samma kurs, t.ex. om han/hon har försökt höja sitt första vitsord. Vitsorden i Wilma visas i samma ordningsföljd som i Studeranderegistret.

  Vitsord i ämne/examensdel

  • Det är möjligt att få fram även alla lägre läroplansnivåer i tabellen.
  • I kolumnrubrikerna syns kursernas förkortningar, men genom att föra muskursorn på förkortningen får du fram mera information.
  • Om en studerande inte har ett val i en kurs är tabellen grå för studeranden i fråga. Vit färg innebär att kursen är vald, men inte har något vitsord. I rutan syns också +-tecken, med hjälp av vilka du kan öppna ifrågavarande bedömningslista för att mata in vitsord.
  • Även själva vitsorden är länkar till bedömningslistan, förutsatt att läraren har rätt att bearbeta bedömingslistan.
  • Nere på gruppens sida finns länken Visa alla vitsord/Visa färre vitsord. Med hjälp av länken kan du ta fram eller dölja olika nivåer på sidan.
  • Om fältet Tillåt att prestationshistoriken visas i Wilma i registret Information om skolan inte är ikryssat, visas endast det senaste vitsordet.