Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets periodbetyg: val, frånvaro GLP 2016

  Ändringar i utskriften 10.10.2016:

  • Den första röda cellens utskriftsvillkor i den gulbottnade tabellen ändrad till Antal vitsord>"0" ELLER Val.Omfattningstyp(Studieveckor)>"0"

  Detta är gymnasiets periodbetyg som skriver ut de nyaste vitsorden med fet stil och valda kurser markerade med en stjärna (*). Betyget visar också kursspecifika frånvarouppgifter för föregående period och studerandens kursantal enligt kurstyp.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret i Primus och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut studerandens namn och grupp, läroanstaltens namn och kommun samt läsår och period. Uppgifterna hämtas från Studeranderegistret och registret Information om skolan.

  Mallen innehåller en kolumn för utskrift av 15 kursvitsord per ämne. Om inget av läroämnena har så många kurser, kan du radera överflödiga kursnummer ur cellen som skriver ut kursnumren. Mellan siffrorna finns inmatade mellanslag. Genom att lägga till eller radera mellanslag kan du justera siffrornas placering. Om du lägger till siffror, ska du justera cellen så att den är tillräckligt bred och flytta vitsordscellen i den gulbottnade prestationscellen till rätt ställe.

  Prestationstabell


  Den första röda cellen i den gulbottnade prestationstabellen skriver ut ämnenas namn och mellanrubriker (i praktiken Temastudier och Övriga prestationer). Som kurstyper som skrivs ut ska du kryssa för de kurstyper som innebär lärokursnivå (t.ex. "gy lärokurs"), "annan kurs" och "mellanrubrik". Cellen har två innehåll.

  Cellens första utskriftsvillkor är Antal vitsord>"0" ELLER Val.Omfattningstyp(Studieveckor)>"0" och datan är Uppgifter om kursen()->Namn. Cellen skriver ut ämnets namn, om det finns prestationer eller val i ämnet.

  Cellens andra utskriftsvillkor är Namn på övrig prestation()<>"" och datan är " "&Namn på övrig prestation(). Cellen skriver indraget ut prestationens namn, förutsatt att detta är ifyllt i fältet Kursens namn i fönstret Kursprestationer.

  Temakursers namn skrivs inte ut, för deras del skrivs endast rubriken "Temastudier" ut.

  Den andra röda cellen skriver ut kursvitsorden och valen i ämnet. Som kurstyper som skrivs ut ska du kryssa för alla kurstyper på kursnivå, dvs. "gy obligatorisk kurs", "gy fördjupad kurs", "temastudier fördjupad kurs" osv.

  Cellen har fyra innehåll. Vitsord som givits för mindre än 20 dagar sedan skrivs ut med fet stil, medan äldre vitsord skrivs ut med normal font. Valda kurser markeras med en stjärna (*) och kurser som studeranden inte tänker avlägga markeras med ett streck (-).

  Den tredje röda cellen skriver ut ämnets slutvitsord. Som kurstyper som skrivs ut kryssar du för "gy lärokurs", "annan kurs" och "temastudier fördjupad kurs". Ämnets vitsord skrivs ut, om ämnet har ett slutvitsord. För temastudiernas del skrivs vitsordet "A" ut och för övriga kurser anges slutvitsorden per kurs.

  Den fjärde röda cellen skriver ut ämneskursernas medeltal. Som kurstyper som skrivs ut ska du kryssa för "gy lärokurs". Enligt standardinställningarna skrivs medeltalet ut med 1 decimals noggrannhet. Inställningen kan ändras i punkten Skriv ut _ tecken.

  Den sista röda cellen skriver ut frånvaron, förutsatt att ämnet i fråga studerats i den föregående perioden. Frånvaroantalet skrivs ut med samma villkor som vitsord med fet stil, dvs. uppgifterna skrivs ut för de kurser som avlagts för mindre än 20 dagar sedan. Om studeranden har avlagt 2 kurser i samma ämne under samma period, anges 2 olika frånvaroantal i cellen. Välj alla kurstyper som innebär kursnivå som kurstyper som ska skrivas ut.

  Sidfot


  Sidfoten finns på utskriften sista sida. Sidfoten skriver ut datum, kommun, grupphandledarens/klassföreståndarens namn, studerandens totala kursantal samt kursantalet per kurstyp.
  Det är viktigt att du i mallen ändrar kurstyperna, så att dessa motsvarar de kurstyper som er läroanstalt använder. Klicka på varje röda Omfattning.Kurs.Omfattn... -cell och välj de rätta kurstyperna för respektive cell.

  • Prestationer-cellens summa är färdigt korrekt. Töm de övriga fem cellernas innehåll. Välj Primus-kursen för alla kurser.
  • I Obligatoriska-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy obligatorisk kurs)
  • I Fördjupade-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy fördjupad kurs)+Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy temastudier fördjupad kurs)
  • I Fördjupade skolspec.-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy skolspecifik fördjupad kurs)
  • I Tillämpade-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy tillämpad kurs)
  • I Övriga-cellen väljs t.ex. den kurstyp som innebär kurser presterade i en annan läroanstalt och diplomkursers kurstyp, förutsatt att dessa har en egen kurstyp i Primus och inte ingår i någon av ovan nämnda kurstyper. Som cellens data anges t.ex.: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, gy annan kurs+Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, gy diplomkurs).

  Om de kurstypsspecifika summorna inte stämmer överens med det sammanlagda antalet kurser, är det någon kurstyp som inte skrivs ut eller som skrivs ut i flera celler. Kontrollera vilka kurstyper ni har i bruk genom att t.ex. göra en fördelning över fältet Typ i Kursregistret. Studerande som kommit från en annan skola kan dessutom ha kurstyper som er skola inte använder.


  Artikeln har updaterats 19.10.2016