Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Gymnasiets periodbetyg: st-prestationer, frånvaro GLP 2016

  Ändringar i utskriften 10.10.2016:

  • Den första röda cellens utskriftsvillkor i den gulbottnade tabellen ändrad till Antal vitsord>"0" ELLER Val.Omfattningstyp(Studieveckor)>"0"

  Detta är gymnasiets periodbetyg som skriver ut de senaste vitsorden med fet stil och valda kurser markerade med en stjärna (*). Betyget visar också de kursspecifika frånvarouppgifterna för föregående period samt studerandens kursantal per kurstyp. I betygets nedre del skrivs även studerandens st-skrivningsanmälningar och -prestationer ut, förutsatt att studeranden har påbörjat avläggandet av studentexamen.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret i Primus och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut studerandens namn och grupp, läroanstaltens namn och kommun samt läsår och period. Uppgifterna hämtas från Studeranderegistret och registret Information om skolan.

  Mallen innehåller en kolumn för utskrift av 15 kursvitsord per ämne samt 0-kursens vitsord. Om inget av läroämnena har så många kurser, kan du radera överflödiga kursnummer ur den cell som skriver ut kursnumren. Mellan siffrorna finns inmatade mellanslag. Genom att lägga till eller radera mellanslag kan du justera siffrornas placering. Om du lägger till siffror, ska du justera cellen så att den är tillräckligt bred och flytta vitsordscellen i den gulbottnade tabellen till rätt ställe.

  Prestationstabell


  Den första röda cellen i den gulbottnade prestationstabellen skriver ut ämnenas namn och mellanrubriker (i praktiken Temastudier och Övriga prestationer). Som kurstyper som skrivs ut ska du kryssa för de kurstyper som innebär lärokursnivå (t.ex. "gy lärokurs"), "annan kurs" och "mellanrubrik". Cellen har två innehåll.

  Cellens första utskriftsvillkor är Antal vitsord>"0" ELLER Val.Omfattningstyp(Studieveckor)>"0" och datan är Uppgifter om kursen()->Namn. Cellen skriver ut ämnets namn, om det finns prestationer eller val i ämnet.

  Cellens andra utskriftsvillkor är Namn på övrig prestation()<>"" och datan är " "&Namn på övrig prestation(). Cellen skriver indraget ut prestationens namn, förutsatt att detta är ifyllt i fältet Kursens namn i fönstret Kursprestationer.

  Temakursers namn skrivs inte ut, för deras del anges endast rubriken "Temastudier".

  Den andra röda cellen skriver ut ämneskursernas vitsord och val. Som kurstyper som skrivs ut ska du kryssa för alla kurstyper på kursnivå, dvs. "gy obligatorisk kurs", "gy fördjupad kurs", "temastudier fördjupad kurs" osv.

  Cellen har fyra innehåll. Mindre än 20 dagar gamla vitsord skrivs ut med fet stil, medan äldre vitsord skrivs ut med normal stil. Valda kurser markeras med en stjärna (*) och de kurser som studeranden inte tänker avlägga markeras med ett streck (-).

  Den tredje röda cellen skriver ut ämnets slutvitsord. Som kurstyper som skrivs ut kryssar du för "gy lärokurs", "annan kurs", och "temastudier fördjupad kurs". Ämnets vitsord skrivs ut om ämnet har ett slutvitsord. För temastudiers del skrivs "A" ut som slutvitsord och för övriga kurser anges slutvitsorden per kurs.

  Den fjärde röda cellen skriver ut ämneskursernas medeltal. Som kurstyper som skrivs ut ska du kryssa för "gy lärokurs". Enligt standardinställningarna skrivs medeltalet ut med 1 decimals noggrannhet. Du kan ändra inställningen i punkten Skriv ut _ tecken.

  Den sista röda cellen skriver ut frånvaroantalet, förutsatt att ifrågavarande ämne studerats i den föregående perioden. Frånvaroantalet skrivs ut med samma villkor som de vitsord som skrivs ut med fet stil, dvs. uppgifterna skrivs ut för de kurser som avlagts för mindre än 20 dagar sedan. Om studeranden har avlagt 2 kurser i samma ämne under samma period, anges 2 olika frånvaroantal i cellen. Som kurstyper som skrivs ut kryssar du för alla kurstyper på kursnivå.

  Sidfot


  På utskriftens sista sida finns en sidfot. Sidfoten skriver ut datum, kommun, grupphandledarens/klassföreståndarens namn, studerandens totala kursantal, kursantalet per kurstyp samt st-prestationer och -anmälningar.

  Kursprestationer

  Det är viktigt att du i mallen ändrar kurstyperna, så att dessa motsvarar de kurstyper som er läroanstalt använder. Klicka på varje röd Omfattning.Kurs.Omfattn...-cell och välj de rätta kurstyperna för respektive cell.

  • Prestationer-cellens summa är färdigt korrekt. Töm de övriga fem cellernas innehåll. Välj Primus-kursen för alla kurser.
  • För Obligatoriska-cellen väljs:Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy obligatorisk kurs).
  • I Fördjupade-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy fördjupad kurs)+Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy temastudier fördjupad kurs)
  • I Fördjupade skolspecifika-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy skolspecifik fördjupad kurs)
  • I Tillämpade-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gy tillämpad kurs)
  • I Övriga-cellen väljs t.ex. kurstypen för kurser avlagda i andra läroanstalter samt diplomkurser, förutsatt att dessa har en egen kurstyp i Primus och inte ingår i någon av ovan nämnda kurstyper. Som cellens data anges t.ex: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, gy annan kurs)+Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Studieveckor, gy diplomkurs).

  Om de kurstypsspecifika summorna inte stämmer överens med det sammanlagda antalet kurser, är det någon kurstyp som inte skrivs ut eller som skrivs ut i flera celler. Kontrollera vilka kurstyper ni har i bruk genom att t.ex. göra en fördelning över fältet Typ i Kursregistret. Studerande som kommit från en annan skola kan dessutom ha kurstyper som er skola inte använder.

  Studentskrivningsuppgifter

  Listan skriver ut de uppgifter som angetts för st-prestationen: studerandens examinandkategori, st-ämne, anteckning om "Obligatorisk" eller "Extra", st-skrivningens tid samt vitsord, om studeranden redan skrivit provet.

  Uppgifterna hämtas från tabellen ST-uppföljning i Studeranderegistret. Uppgifterna i tabellens kolumner kommer från följande register: Examinandkategori hämtas från registret Studentexamens examinandkategorier, vitsordet hämtas från registret Studentexamensvitsord och st-ämnet hämtas från registret Studentexamensämnen.

  Prestationstiden anges med den förkortning som skolan använder för st-skrivningens tid. T.ex. skrivningstillfället våren 2016 kan förkortas 2016V eller V16. St-skrivningens tid sparas i registret Information om skolan.


  Artikeln har updaterats 19.10.2016