Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Från studieveckor till kompetenspoäng / ECTS -studiepoäng

  Studieveckorna ändras till kompetenspoäng eller ECTS-studiepoäng i Kurser-registret. Det finns separata fält för de olika enheterna. Omvandlingen kan göras på så sätt att man målar alla de kurser som har samma kompetenspoäng- eller ECTS-poängantal och matar in poängantalet i rätt fält. Om det finns många olika poängantal och koefficienten alltid är densamma kan studieveckorna konverteras till poäng med hjälp av en dataöverföring.

  Inom den yrkesinriktade utbildningen övergår man från studieveckor till kompetenspoäng 1.8.2015. Ändringen gäller alla studeranden, såväl gamla som nya.

  Det enklaste sättet att ändra studieveckorna till kompetens- eller studiepoäng är att ordna uppgifterna enligt sv-antalet, varefter man målar alla kurser som har samma sv-antal och anger rätt poängantal för dessa. Om koefficienten varierar kursvis, måla på en gång bara de kurser som aka ha samma poängantal.

  Dataöverföring

  Om koefficienten är samma för alla kurser (t.ex. 1,5 kp/sp = 1 sv) kan ändringen göras med Primus dataöverföringsfunktion. Till överföringen väljs alla kurser och som uppgifter som ska överföras väljs studieveckoantal, en viss koefficient och kursens kortnummer. Filen sparas och läses sedan in på nytt i Primus, men studieveckoantalet multiplicerat med koefficienten tas nu emot i fältet för Kompetenspoäng eller ECTS-poäng.

  • Inled dataöverföringen genom att i Kurser-registret välja Dataöverföringar / Dataöverföring från Primus.
  • Välj alternativet Ny dataöverföring och fortsätt genom att välja Följande. Välj Primus W4.x som typ av dataöverföring och fortsätt genom att välja Följande.

  I nästa skede väljer du de uppgifter som ska överföras.

  • Klicka på Lägg till data och välj Kortnummer som uppgift. Klicka sedan på OK.
  • Klicka på Lägg till data igen. Välj först Studieveckor från listan till vänster men klicka inte på OK ännu!
  • När du valt uppgift väljer du multiplikationstecknet (x).
  • För sedan kursorn till textfältet och skriv in 1 1/2 i fältet. Klicka efter detta på Enter.
  • Sökraden är nu alltså: Studieveckor * 1 1/2.
  • Klicka till sist på OK.

  OBS! Det tal som multipliceras med studieveckorna måste anges som bråktal, annars lyckas inte dataöverföringen!

  Klicka sedan på Följande.


  Härnäst ska du ange vilka registerkort som ska överföras.

  • Klicka på Sök, varvid du får fram sökrutan. Välj alternativet Sök även från arkivet.
  • Eftersom du vill överföra alla registerkort kan du i sökrutan helt enkelt klicka på OK. Nu syns alla registerkort i rutan.
  • Fortsätt genom att klicka på Följande och spara överföringsfilen genom att klicka på Spara.
  • Med knappen Spara definition kan du spara dataöverföringens definitioner.
  • Avsluta dataöverföringen genom att trycka på Stäng.


  Inläsning av överföringsfilen i Primus

  Kontrollera före dataöverföringen att fältet Kompetenspoäng eller ECTS studiepoäng är framme.

  Inled dataöverföringen genom att i Kurser-registret välja Dataöverföringar / Dataöverföring till Primus.

  • Använd Bläddra och sök upp den fil du nyss sparade.
  • Välj som typ av dataöverföring Överföring från annan Primus och klicka sedan på Följande.
  • I nästa fönster kryssar du i alternativet Beakta även arkiverade kort och går vidare genom att klicka på Följande.

  I fönstret Uppgifter som ska tas emot klickar du först på Kortnummer. Eftersom Primus känner igen detta fält kommer det mottagande fältet direkt fram till höger. När du klickar på den andra raden ( Studieveckor *1 1/2) får du fram en sökruta där du kan ange det mottagande fältet. Välj Kompetenspoäng eller ECTS studiepoäng och klicka på OK. Fortsätt genom att trycka på Följande.

  • Välj Kortnummer som identifieringsfält i nästa fönster. Klicka sedan på Följande.
  • Du ser en lista över de uppgifter som ska ändras, fortsätt med Följande.
  • Spara uppgifterna i Primus databas genom att välja Spara och svara jakande på frågan om du vill spara de nya uppgifterna.

  Uppdatering till studerandenas prestationer

  Till sist måste kompetens-/studiepoängen ännu uppdateras till studerandenas prestationer.

  • Välj i Kurser-registret först alla kurser.
  • Välj sedan Tilläggsfunktioner / Uppdatera till studerandenas prestationer.
  • I det fönster som öppnas väljer du Kompetenspoäng/Studiepoäng och klickar på OK. Nu uppdateras även omfattningen för de kurser som redan avlagts till kompetens/studiepoäng.
  • Om omfattningen inte får uppdateras för studeranden som redan avlagt kursen ska du inte kryssa i Även arkivet.
  • Det går att göra uppdateringar till studerandenas prestationer även via Läroplansregistret men då måste man beakta att uppdateringen inte rör studeranden som har fältet Läroplanen har bearbetats ikryssad.

  Visa kursernas omfattning

  I Klasser-registret kan du ange hur prestationernas omfattning ska visas i infon bredvid läroplanen i Studeranderegistret. I fältet Visa kursernas omfattning ska du välja det alternativ som de flesta i klassen studerar enligt. Alternativen är: "ECTS studiepoäng", "Studieveckor", "Timmar" och "Kompetenspoäng".

  Motsvarande fält finns också i registret Information om skolan. Om inget alternativ angetts för klassen, kontrollerar Primus informationen i registret Information om skolan. Om fältet är tomt också där, används automatiskt "Studieveckor". Denna inställning inverkar även på hur omfattningen visas i Wilma.

  Inlärningens omfattning i Inlärning i arbete-registret

  Inlärningens omfattning skrivs oftast in i fältet Omfattning i studieveckor. I Inlärning i arbete-registret kan man alternativt använda fälten Omfattning i studiepoäng, Omfattning i kompetenspoäng eller Omfattning i timmar, om läroanstalten inte använder studieveckor. Omfattningen på godkända "inlärning i arbete"-perioder syns alltså i Studeranderegistret enligt vilket av fälten som används och vilket som är valt för att visa kursernas omfattning. Omfattningsuppgifterna syns även i Wilmas sammanfattning.

  Uppdaterad: 30.3.2015