Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Betygstyper och betygens datum

  Studerandena får olika slags betyg under studiernas gång. Betygen och deras datum kan gärna antecknas i de flerradiga fälten Betygstyper och Betygens datum som finns i Studeranderegistret. Anteckna betygen i kronologisk ordning vartefter betygen ges ut. Placera gärna de båda fälten bredvid varandra, så att varje betyg och dess datum anges bredvid varandra. Innehållet i dessa fält används i statistiköverföringsfiler och även i våra betygsmallar.

  Betygstyper

  Betygstyperna har fr.o.m. version 4.51 av Primus ändrats, så att de motsvarar betygsnamnen i 2015 års betygsmodeller för den yrkesinriktade utbildningen. De gamla betygstyperna är dolda från fältets vallista, men fortfarande synliga för studerande för vilka de någon gång valts. Gamla betygstyper fungerar fortfarande i utskrifter och sökrutiner.

  I studerandens uppgifter antecknas varje betyg i denna tabell och på samma rad, i det bredvidliggande datumfältet, antecknas betygets datum.

  I den läroplansbaserade utbildningen innehåller examensbetyget alltid både ett avgångs- och ett yrkesprovsbetyg, vilka inte ska skrivas in som skilda betyg i tabellen. När studeranden avlägger sin examen, väljer man alltså alternativet "1 examensbetyg" på den sista raden.

  Om studeranden avbryter sina studier eller av någon annan orsak vill ha ett betyg över sina studier före sin examen, antecknas i fältet både "24 Betyg över avlagda examensdelar" och "25 Betyg över avlagda yrkesprov".

  Fältets alternativ

  Betygstyper-fältets alternativ är numrerade, men siffrorna är inte i ordningsföljd. En del av de mellanliggande gamla typerna har dolts, och de nya betygstyperna har lagts till i slutet av nummerlistan. Alternativens numrering har dock inte ändrats, för att de gamla (dolda) alternativen ska fungera även i fortsättningen.

  BetygstypAnvändning
  ExamensbetygDå studeranden utexamineras, både läroplans- och yrkesprovsbaserade (Ge, YE, SYE)
  Anpassat examensbetyg, alla studiehelheterSpecialstuderande, då alla examensdelar har avlagts med anpassade mål. Ett alternativ till typen Examensbetyg, om man vill specificera anpassningarna.
  Anpassat examensbetyg, en del av studiehelheterSpecialstuderande, då en del av examensdelarna har avlagts med anpassade mål. Ett alternativ till typen Examensbetyg, om man vill specificera anpassningarna.
  Betyg över avlagd examensdelFristående examina, delexamensbetyg (Ge, YE, SYE)
  Betyg över deltagande i den fristående examens förberedande undervisningFristående examina, betyg över förberedande utbildning (Ge, YE, SYE)
  Tilläggsutbildningens betygYrkesinriktade tilläggsutbildningar
  Intyg om deltagande i utbildningsdag/kortkursKortvariga utbildningar
  Annat intygOm du inte hittar någon lämplig betygstyp i listan, kan du använda detta alternativ.
  Betyg över avlagda examensdelarLäroplansbaserade: När avläggandet av examen ännu är på hälft ELLER studeranden avbryter sina studier ELLER studeranden vill höja sitt vitsord som privatstuderande efter att han avlagt sin examen ELLER studeranden avlägger ett annat kompetensområde inom samma grundexamen i ett senare skede.
  Betyg över avlagda yrkesprovLäroplansbaserade: När avläggandet av examen ännu är på hälft ELLER studeranden avbryter sina studier ELLER studeranden vill höja sitt vitsord som privatstuderande efter att han avlagt sin examen ELLER studeranden avlägger ett annat kompetensområde inom samma grundexamen i ett senare skede.
  Betyg över den studerandes kunnandeLäroplansbaserade, då studeranden inte uppnått de centrala kraven på yrkesskicklighet eller målen för kunnandet och således inte kan få något examensbetyg.
  Intyg över påbörjad utbildning för yrkeskompetens för förareLäroplansbaserade: utbildning av lastbils- och bussförare
  Bilaga till betyg över avlagda examensdelar och yrkesprovLäroplansbaserade: Utredning av den yrkeskompetens som studeranden innehar vid den tipunkt då han får Betyg över avlagda examensdelar (om han avbryter sina studier).
  Betyg över utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildningVALMA-utbildningar
  Betyg över utbildning som handleder för arbete och ett självständigt livTELMA-utbildningar
  Betyg över avlagda utbildningsdelarBetyg över handledande utbildningar (VALMA och TELMA), då studeranden avbryter sina studier.
  Betyg över avlagda utbildningsdelarInvandrarutbildning

  Statistik

  De viktigaste betygstyperna i Statistikcentralens dataöverföring är:

  • 1 Examensbetyg
  • 2 Anpassat examensbetyg, alla studiehelheter
  • 3 Anpassat examensbetyg, en del av studiehelheter
  • 4 Betyg över avlagd examensdel

  Då Statistikcentralens överföringsfil skapas, läser Primus i tabellen, vilken betygstyp studeranden har samt betygets datum som anges i fältet Betygens datum på samma rad. Innehållet i filens kolumner utformas utgående från uppgifterna i flera olika fält från flera olika kolumner.

  Alternativen 2 och 3 kan alltså jämföras med examensbetyg, och behöver inte användas, såvida man inte i sin egna statistik vill specificera de betyg som innehåller anpassningar.

  Exempelvis punkten Examens prestationsdatum i statistiken: Primus läser tabellen uppifrån och ner för att se om Betygstyper-fältet innehåller "1 Examensbetyg". Om denna information hittas, hämtas även datumuppgiften från fältet Betygens datum på samma rad till överföringsfilen, förutsatt att studeranden har som mål att avlägga hela examen.