Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Utvärderingssamtal

  Från och med Wilma 2.22 kan du registrera bedömningssamtalen och annan relaterad information i Wilma. Syftet med utvärderingssamtalet är att informera eleven och vårdnadshavarna om hur det går i skolan. I många kommuner har utvärderingssamtalet kommit att ersätta mellanbetygen.

  I demo-Wilma kan du bekanta dig med funktionen ur både elevens och lärarens synvinkel. Testanvändarnamn hittar du via den finskspråkiga länken Wilma-tunnukset som finns på demoversionens huvudsida.

  Börja använda funktionen

  Inför bedömningssamtalen fyller både läraren och eleven/vårdnadshavaren i en blankett i Wilma. Man utgår sedan från denna blankett under samtalet. Blanketten och den information man satt in från samtalet blir kvar i Wilma för påseende och alla uppgifter sparas i Primusregistret Utvärderingssamtal. Gör följande förberedelser innan du börjar använda funktionen:

  • Ta i Information om skolan fram fältet Utvärderingssamtal i användning via fälteditorn, och kryssa i fältet för de skolor där funktionen ska användas.
  • Ta också fram fältet Utvärderingssamtal syns för kommande skolor. Kryssa i fältet om du vill att utvärderingssamtalen ska vara synliga för elevernas kommande skolor (inom samma multiPrimus).
  • Hämta blanketterna för utvärderingssamtalet (från denna anvisning) och läs in dem i Primus.
  • Ge lärare, elever och vårdnadshavare rättigheter till utvärderingssamtalet. (Se närmare info under Användarrättigheter).

  Blanketterna för utvärderingssamtalen

  De blanketter som ska användas finns i vår Blankettbank. Länkar till dessa blanketter och till utskriften finns under denna anvisning.

  Blanketterna är mallar och det är fritt fram att göra ändringar i dem. Du kan ändra och ta bort instruktioner, eller lägga in egna. De fält som finns på blanketten kommer från Utvärderingssamtal-registret i Primus, och i det registret kan du också ta i bruk Egna fält och namnge dessa som du vill på blanketten.

  Vid behov kan du göra egna blankettversioner för olika årskurser/årsnivåer. Du ska då ta fram fältet Årskurs/Årsnivå i Utvärderingssamtal-registret. När läraren antecknar ett nytt utvärderingssamtal i Wilma, sparas elevens årskurs/årsnivå på blanketten. Då eleven senare flyttar till följande årskurs/årsnivå, visas profilblanketten för det förda utvärderingssamtalet enligt den årskurs/årsnivå som eleven var på då samtalet fördes. Detta förutsätter vissa specifika fältinställningar och synlighetsvillkor på blanketterna, som behandlas noggrannare i blanketternas anvisningar.

  Användarrättigheterna

  Utvärderingssamtal-funktionen är tillgänglig för de lärare som står i fältet Grupphandledare/klassföreståndare i Primus Klasser-register. Dessutom ska den användargrupp som läraren och eleven/vårdnadshavaren tillhör ha rätt till Utvärderingssamtal-registret:

  • Gå till Användargrupper-registret och välj den användargrupp som lärarna eller klassföreståndarna hör till. På fliken Wilmas rättigheter ska du kryssa i Utvärderingssamtal.
  • Kryssa dessutom i Rätt att skapa nytt registerkort bland registerfunktionerna.
  • Om klassföreståndaren ska ha rätt att skriva ut utvärderingssamtalen för underskrift, ska du också kryssa i Rätt att skriva ut sparade utskrifter. En utskriftsmall finns som länk nere på sidan.
  • Kontrollera att lärarna i Lärare-registrets fält Användargrupp i Wilma har den grupp som fått rättigheterna till utvärderingssamtalen.
  • Gör på samma sätt med elevernas och/eller vårdnadshavarnas användargrupp: I Användargrupper-registret på fliken Wilmas rättigheter ska du kryssa i Utvärderingssamtal. Inga registerfunktioner för detta register ska kryssas i. Om det inte finns någon användargrupp för eleverna eller vårdnadshavarna sedan tidigare, ska du göra en ny användargrupp för dem i registret.
  • Kontrollera att eleverna och vårdnadshavarna i Information om skolan har den grupp som fått rättigheterna till utvärderingssamtalen. De relevanta fälten för det här i Information om skolan är Studerandens användargrupp i Wilma och Vårdnadshavarens användargrupp i Wilma.
  • Du kan också bestämma vilka som ska få tillgång till funktionen genom att ange användargrupper i Klasser-registret. Detta t.ex. då man vill ge äldre elever möjligheten att själv ge sin utvärdering (om de har Wilma-konton) och ge rättigheten åt vårdnadshavarna när det gäller de lägre klasserna.
  • På lärarens och elevens/vårdnadshavarens blanketter ska du i Användargrupp i Wilma ange den användargrupp som fick rätt till utvärderingssamtalen.

  Rätt att se alla utvärderingssamtal

  Om du vill ge t.ex. skolans rektor rätten att se alla gjorda utvärderingssamtal, gör på följande sätt:

  • I Primus Användargrupper-register väljer du rektorns användargrupp. Gå till fliken Wilmas rättigheter -> Wilmas moduler -> Bedömning-> och kryssa under Formativ bedömning i Rätt att se alla utvärderingssamtal.
  • Rektorn ska dessutom ha rätt till Utvärderingssamtal-registret, men du behöver inte kryssa för några skilda funktioner i registret.

  Om man vill ge en användare rätt att se, lägga till nya samt bearbeta alla studerandes utvärderingssamtal, krävs följande rättigheter:

  • Den ovan nämnda rättigheten Rätt att se alla utvärderingssamtal.
  • Användaren och bearbetningsblanketten för utvärderingssamtal (lärarens blankett) ska ha samma användargrupp.
  • Användarens användargrupp ska ha Wilmas rättigheter / Utvärderingssamtal ikryssat och dessutom Rätt att skapa nytt registerkort i Utvärderingssamtal-registret.

  Underlaget för utvärderingssamtalen i Wilma

  Det är alltid klassföreståndaren som skapar underlaget för utvärderingssamtalet i Wilma. När underlaget är gjort kan eleven antingen själv eller med vårdnadshavaren fylla i sin del på blanketten, och läraren sin. Under själva utvärderingssamtalet går man sedan igenom allt tillsammans.

  Lärarens vy

  Läraren hittar Utvärderingssamtal-funktionen i Wilma genom att gå till sidan för sin klass och där välja fliken Utvärderingssamtal. Läraren öppnar en ny blankett för utvärderingssamtal med Gör nytt-knappen.

  Till blanketten hämtas automatiskt studeranden, dokumentets datum (innevarande dag) och klassföreståndarens namn. Klassföreståndaren ska ange de datum då blanketten är aktuell, samt den tidsperiod då eleven/vårdnadshavaren får fylla i blanketten.

  • Inledningsdatum: Första dagen på den tidsperiod som ska utvärderas. Ange dagens datum eller t.ex. höstterminens startdatum.
  • Slutdatum: Det datum från och med vilket blanketten inte längre är visas som aktuell. Efter slutdagen finns blanketten i stället under Tidigare utvärderingssamtal, och klassföreståndaren ser blanketten men kan inte längre göra ändringar i den.
  • Studerandens redigeringsrätt börjar: Det datum då studeranden får börja fylla i blanketten.
  • Studerandens redigeringsrätt slutar: Sista datumet som studeranden kan fylla i blanketten.

  Om eleverna inte har egna Wilma-koder (t.ex. lågstadieelever), ska dessa i stället fylla i blanketten tillsammans med en vårdnadshavare i vårdnadshavarens Wilma. Det finns separata fält som styr vårdnadshavarens rätt att fylla i blanketten:

  • Vårdnadshavarens redigeringsrätt börjar: Det datum då vårdnadshavaren får börja fylla i blanketten.
  • Vårdnadshavarens redigeringsrätt slutar: Sista datumet som vårdnadshavaren kan fylla i blanketten.

  Läraren har egna delar att fylla i på blanketten. Utöver de öppna frågorna finns reglage som läraren kan använda för att bedöma hur eleven klarat sig på de olika delområdena. Läraren har bara läsrätt till de fält som eleven fyllt i, och kan alltså inte göra ändringar i dem.

  Elevens och vårdnadshavarens vy i Wilma

  Eleven eller vårdnadshavaren ser på förstasidan i Wilma att det finns en tillgänglig utvärderingsblankett och kan gå in och lämna sina kommentarer.

  Det som läraren skrivit in syns i läsläge på elevens/vårdnadshavarens blankett. Om man inte vill att de sistnämnda ska kunna se lärarens anteckningar i dessa fält före utvärderingssamtalet, kan man ta bort lärarens fält från elevens/vårdnadshavarens blankett.

  Eleven skriver in sina kommentarer i Wilma. Utöver de öppna frågorna kan eleven använda reglagen för att utvärdera hur det gått på olika områden. Efter att eleven fyllt i självvärderingen ska hen spara blanketten.

  Utvärderingssamtalet: läraren, eleven och vårdnadshavaren/-rna

  Vid det gemensamma utvärderingssamtalet går man igenom allt som skrivits in, och till sist ska man fylla i det fält som gäller målsättningarna. Informationen ska sedan sparas, och därefter kan man skriva ut dem för underskrift med den separata utskriften (se länken nertill på sidan).

  Den formativa bedömningen som ett stöd

  I slutet av blanketten finns utvecklingsdiagrammen för den formativa bedömningen. Dessa kan användas som stöd för samtalet. I fälten Formativ bedömning från och Formativ bedömning till ska man ange den tidsperiod som man vill se utvecklingen för. Då visas den formativa bedömningen för den angivna tidsperioden.

  Den formativa bedömningens utvecklingsdiagram visas i slutet av blanketten, förutsatt att formativ bedömning gjorts. Om man gjort formativ bedömning, men inte vill att utvecklingsdiagrammen ska synas på utvecklingssamtalsblanketten, kan man i fälten Formativ bedömning från och Formativ bedömning till fylla i sådana datum, mellan vilka ingen formativ bedömning gjorts.

  Man kan titta på utvecklingsdiagrammen ett bedömningsobjekt åt gången (t.ex. hur "Jag håller reda på mina skolsaker" utfallit i de olika ämnena), eller enligt läroämne. Därtill kan man få fram utvecklingsdiagrammen över de mångvetenskapliga lärområden i vilka eleven har deltagit under den tid som utvärderingssamtalet gäller (t.ex. höstterminen).

  Om studeranden och/eller läraren vid den formativa bedömningen har skrivit in fri text i fältet Tilläggsuppgifter för bedömningsobjektet, visas knappen Tilläggsuppgifter under utvecklingsdiagrammet. Genom att klicka på knappen ser man både lärarens och studerandens samlade kommentarer. Om bedömningsobjekten inte är bedömda, utan enbart tilläggsuppgiftsfältet är ifyllt, syns kommentarerna direkt på blanketten, och Tilläggsuppgifter-knappen visas inte.

  Att låsa för ändringar

  När utvärderingssamtalet är färdigt kryssar läraren i Utvärderingssamtalet klart - låst för ändringar (Primus-fältet Förbjudet att ändra), som låser blanketten för vidare bearbetning.

  De utförda utvärderingssamtalen sparas automatiskt i Primus Utvärderingssamtal-register och hittas även på klassens sida i Wilma under Tidigare utvärderingssamtal. För eleven och vårdnadshavaren syns dessa på sidan Utvärderingssamtal.

  Utvärderingssamtal och skolbyten

  Elevernas utvärderingssamtal är synliga i Wilma även för elevernas kommande skolor, om eleverna överförts med hjälp av funktionen Skolbyten i Primus och fältet Utvärderingssamtal syns för kommande skolor är ikryssat i Information om skolan-registret i den skola där utvärderingssamtalet gjorts. Om man gör ett helt nytt registerkort för en elev i Primus, syns tidigare utvärderingssamtal inte.

  Utvärderingssamtalen finns på sidan Utvärderingssamtal i Wilma i både den tidigare och kommande skolan.

  Att hämta info om utvärderingssamtalen i Primus

  I Studeranderegistret kan man lägga in ett infofält för att visa en studerandes utvärderingsamtal med hjälp av den färdiga funktionen Utvärderingssamtal.Tidsperiod. Detta fungerar bara för de användare som har rätt till registret Utvärderingssamtal eller fulla rättigheter till hela Primus.

  • Gå till fälteditorn i Studeranderegistret.
  • Öppna Infofält-fliken och klicka på Ny info.
  • Ställ in infofältet t.ex. med Utvärderingssamtal.Tidsperiod(01.08.2016,31.05.2017)->Inledningsdatum. Med den här definitionen avgränsas hämtningen till utvärderingssamtalen för läsåret 2016-2017, och informationen som visas är inledningsdatumet. Du kan lägga in fler fält i definitionen, varvid innehållet i dessa fält visas i infon.
  • Namnge infofältet t.ex. "Utvärderingssamtal" och kryssa i Radbrytning i flerradiga fält.
  • OBS! Funktionen Utvärderingssamtal.Tidsperiod kontrollerar nu huruvida utvärderingssamtalets slutdatum infaller i det givna intervallet. Om enbart utvärderingssamtalets inledningsdatum infaller i det givna intervallet, syns inte utvärderingssamtalet i infofältet.

  Med den här färdiga funktionen kan du också i Studeranderegistrets sökruta hämta fram de studerande som har utvärderingssamtal från en visst tidsintervall. Sökrutinen kan då vara t.ex. Utvärderingssamtal.Tidsperiod(01.08.2016,31.05.2017)->Studerande->Efternamn<>"", varvid Primus hämtar de studerande som har utvärderingssamtal för läsåret 2016-2017.

  Med funktionen kan du också få fram information om utvärderingssamtalets tidpunkt till t.ex. läsårsbetygets tilläggsuppgifter. Ge då cellen ett datainnehåll, med t.ex. följande definition: "Utvärderingssamtal förts"&Utvärderingssamtal.Tidsperiod(10.08.2016,02.06.2017)->Slutdatum

  Uppdaterad: 15.11.2017