Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Att lägga in studentexamensuppgifterna för studerande

  De fält som behövs för uppföljning av studentexamen finns placerade på en egen flik i Primus Studeranderegister. I Studeranderegistrets utskriftseditor finns färdiga utskrifter över dem som är anmälda till studentskrivningarna samt skrivningarnas sittordning. Med hjälp av dessa uppgifter kan du skapa en överföringsfil till Studentexamensnämnden samt fakturor.

  I Studeranderegistret finns en uppföljningstabell för studentskrivningarna där man fyller i de prov som studerandena deltar i och de vitsord som de har fått i proven.

  Före provtillfället ska du fylla i

  OBS! Från och med skrivningarna våren 2018 behöver man inte längre fylla i Examinandkategori-fältet!

  • Om studeranden förnyar sin examen ska du kryssa i fältet Förnyar examen så att bokstaven "X" skrivs ut i kolumnen Förnyar examen på blanketten.
  • Examinandnummer: numrera studerandena för hand eller låt Primus göra det. Den automatiska numreringen kör över manuellt insatt numrering. OBS! Från och med vårens skrivningstillfälle 2018 ska examinandnumren stå utan förnollor: 1, 2, 3 ... (inte 001, 002, 003...).
  • Studentskrivningsämnen: välj ämne från Studentexamensämnen-registret. Registret ska innehålla alla de ämnen som studerandena kan skriva i studentexamen.
  • Obligatorisk/Valbar: fältet visar om studeranden avlägger provet som obligatoriskt eller valbart ämne. Primus kontrollerar dock inte om valet är möjligt (t.ex. två obligatoriska realprov), utan studeranden/skolan ansvarar själv för att detta blir rätt.
  • Studentskrivningstabellens rader är blåa om ämnena är obligatoriska och gröna om de är valbara.
  • Skrivningstid innebär ett kalenderår och ett provtillfälle, t.ex. hösten 2013. Skrivningstiden antecknas i exakt samma format som i registret Information om skolan, i fältet St-skrivningens tid. Dataöverföringen inkluderar endast de studerande som har samma skrivningstid i Studeranderegistret som i Information om skolan. Ange skrivningstiden i Information om skolan som standardvärde i Studeranderegistrets skrivningstidsfält.
  • Om examinanden behöver specialarrangemang ska arrangemangen på förhand sökas hos Studentexamensnämnden. Arrangemanguppgifterna skrivs in i fältet Specialarrangemang under studentexamen. Fältets alternativ kommer från registret Speciella undervisningsarrangemang/förhållanden/material. Arrangemangen har inga särskilda koder eller förklaringar utan du kan namnge dem som du vill.
  • I fältet St-examenstyp måste ett alternativ väljas: antingen "Studentexamen", "Höjning" eller "Enskilt prov". Om fältet är tomt sparas inte studerandens anmälningar.
   • Välj alternativet "Studentexamen" då examinanden avlägger studentexamen (motsvarar de gamla examinandkategorierna 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 och 10).
   • "Höjning" ska väljas då examinanden höjer eller kompletterar en tidigare slutförd studentexamen (motsvarar de gamla kategorierna 05, 06, 07 och 08).
   • Välj "Enskilt prov" i det fall att personen inte avlägger studentexamen (motsvarar de gamla kategorierna 05, 08 och 09).
   • OBS! Det här fältet kan läggas in på anmälningsblanketten till studentskrivningarna för studerandena att fylla i, men skolan måste då i efterhand kontrollera i Primus att uppgiften är korrekt.
  • Fältet St-utbildningstyp ska fyllas i endast då alternativet "Studentexamen" är valt i fältet St-examenstyp. St-utbildningstypen kan vara "Gymnasium", "Yrkesutbildning", "Gymnasium och yrkes" eller "Okänd". OBS! Det här fältet kan läggas in på anmälningsblanketten till studentskrivningarna för studerandena att fylla i, men skolan måste då i efterhand kontrollera i Primus att uppgiften är korrekt.
  • I fältet SEN tillfällig personbeteckning ska man ange den tillfälliga personbeteckning som Studentexamensnämnden har gett tidigare, i det fall att examinanden saknar finsk personbeteckning och redan har deltagit i ett studentprov. Om man inte känner till personbeteckningen kan man be om den från Studentexamensnämnden.


  Då alla nödvändiga uppgifter har fyllts i kan du göra dataöverföringen till Studentexamensnämnden. Både höstens och vårens dataöverföringar görs med samma funktion: Dataöverföringar / Studentexamensnämnden / Anmälningsuppgifter till nämnden. Primus meddelar om anmälningsuppgifterna är felaktiga.

  Efter provet ska följande fält fyllas i:

  • Lärarens bedömning: Lärarens poängantal för provet, t.ex. "5+6+4+5+6+6 = 32" eller "essä 87, referat 25". Man kan skriva in både siffror och text i fältet.

  Resultaten i elektronisk form

  Studentexamensnämnden skickar resultaten till gymnasierna som xml-fil och denna läses in i Primus. Från filen importeras följande som nya uppgifter till Primus:

  • Vitsord: L, E, M... alternativen kommer från Studentexamensvitsord-registret.
  • Poäng-kolumnen fylls i automatiskt när uppgifterna sparas. Du ska alltså inte fylla i den för hand. Poäng = 7,6,5... poängantal som vitsordet ger, kompensationspoäng.
  • Provpoäng: Studentexamensnämndens poäng

  Summafält

  • Poäng sammanlagt-fältet uppdateras automatiskt.
  • St-betygets poäng-fältet fylls i för hand då du vet vilka prov som kommer med på examensbetyget.

  Utskrifter

  I Studeranderegistrets utskriftseditor finns färdiga utskrifter för att ta fram anmälningsuppgifterna. Uppgifterna kan skrivas ut både för en enskild studerande och för en vald grupp. I utskriftseditorn finns även en utskrift för statistik över hur många som anmält sig per ämne. I utskriftseditorn finns också en utskrift för sittordningen. Ändra på dessa utskrifter så att de passar er skola: ange till exempel hur många pulpetrader det ska finnas i utrymmet.

  Ändra och spara sittordningsutskrifterna under sitt eget namn. Gör ändringar i villkoren så att de motsvarar rätt ämne och skrivningstid. Se närmare anvisningar för respektive utskrift i utskriftsbanken.

  Om du inte hittar den utskrift du behöver i Primus kan du även se om den finns i Utskriftsbanken under Gymnasium - Studentskrivningarnas utskrifter.

  Fakturering

  Fakturor för examinanderna kan skapas i Studeranderegistret med funktionen Fakturering / Studentexamens fakturor. Fakturorna överförs automatiskt till Fakturering-registret, där det är möjligt att skriva ut dem.

  Uppdaterad: 9.11.2017