Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2016 Betyg, verbal bed., utan mellanämnen (meningar övriga vitsord + verbal bed.)

  Se bild

  Detta är grundskolans betyg som skriver ut de övriga bedömningselement som anges i fältet Övriga vitsord (ämne) samt deras vitsord i fältet Övriga vitsord för läroämnen som bedöms verbalt. Betyget skriver också ut fritt formulerad verbal bedömning av kursprestationen, om en sådan gjorts för eleven. Betygen lämpar sig för både lågstadie- och högstadieskolor. Betygen är i övrigt likadana, men det första är ett mellanbetyg och det andra ett läsårsbetyg.

  Spara båda utskriftsfilerna ovan på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret i Primus och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den ena av filerna du nyss sparade. Öppna därefter den andra filen på samma sätt. De båda filerna är nu inlästa och sparade i Primus.

  Då du bearbetar betygsmallarna kan du ta hjälp av de anvisningar som du hittar länkar till nere på denna sida, under rubriken Relaterade sidor.

  Konst- och färdighetsämnen

  För konst- och färdighetsämnenas del tillämpar denna betygsmall alternativ 1, som innebär att valfria timmar i konst- och färdighetsämnen ingår i de gemensamma läroämnena och läroplanens struktur följer den traditionella modellen (se bilden).

  Förberedelser


  För att den verbala bedömningen ska skrivas ut korrekt, måste den verbala bedömningsskalan och tillhörande verbala vitsord vara gjorda. Se anvisningen Indela kurser i ämnesområden.

  Öppna Vitsordsdefinitioner-registret och kontrollera att de verbala vitsorden har en siffra i fältet Nummer. I de här betygsmallarna utgår vi ifrån att siffrorna för den verbala bedömningen är följande: 4 = Utmärkta kunskaper, 3 = Goda kunskaper, 2 = Nöjaktiga kunskaper och 1 = Du behöver ännu övning. Om er läroanstalt använder andra siffror för vitsorden, ska du ändra sifforna i den 4:e datacellens utskriftsvillkor så att de motsvarar de siffror ni använder (se utskriftsvillkoren nedan).

  Kontrollera också att fältet Vitsordets räknesätt i Kursregistret har alternativet Tidsmässigt sista kursens vitsord valt på ämnesnivån (inte kursnivå). På så sätt visas alltid läroämnets senaste vitsord på betyg och i Wilma.

  Sidhuvudet


  Betygsmallen består av tre delar: sidhuvud, prestationstabell och sidfot. Sidhuvudet skriver ut studerandens namn och årskurs samt läroanstaltens namn och kommun, läsår och andra grundläggande uppgifter. Dessa uppgifter hämtas från Studeranderegistret och Information om skolan-registret. Radera texten "Kommunens logo" ur betygsmallen. Om du vill kan du lägga till en logo som bild (se anvisningen Bilder på utskrifter)

  Prestationstabellen

  Den gulbottnade tabellen i mitten av betygsmallen är utskriftens prestationstabell. Tabellen skriver ut ämnenas namn, de övriga bedömningselementen och deras vitsord samt den verbala meningen.

  I betygsmallen används samma kurstyper som i våra LP 2016 -överföringsfiler..
  I betygsmallen används också individualiserade kustyper, som ska finnas i Primus (se Individualiserade studier och vitsord med stjärna).

  Utskriftsvillkor

  Om er skola använder andra kurstyper eller t.ex. kursförkortningar än de som används i betygsmallarna, behöver ni ändra mallarna så att kurstyperna och förkortningarna motsvarar dem ni använder. I annat fall behöver ni inte nödvändigtvis göra några ändringar i utskriftsvillkoren.

  Utskriftsvillkor: se Utskriftsvillkor på betygen.

  Datacell 1

  Cellen skriver ut mellanrubriken (t.ex. "Modersmål och litteratur"). Som kurstyper som skrivs ut väljs lågstadiets och/eller högstadiets kurstyp "mellanrubrik".

  Med tilläggsvillkoret Skriv ut om en barnkurs skrivs ut förhindrar man att t.ex. rubriken "Övriga valfria ämnen" skrivs ut, om inga övriga valfria bedömts. Tilläggsvillkorsmenyn finns längst nere till höger i utskriftseditorn.

  Datacell 2

  Cellen skriver ut läroämnets namn (t.ex. "Svenska och litteratur"). Som kurstyper som skrivs ut väljs lågstadiets och/eller högstadiets kurstyper "kortkurs ämne", "valfritt ämne", "gemensamt ämne", "individualiserat ämne" och "individualiserat valfritt ämne".

  Datacell 3

  Cellen skriver ut den för kursen angvina uppgiften i fältet Övriga vitsord (ämne) (t.ex. Läsning). Som kurstyper som skrivs ut väljs lågstadiets och/eller högstadiets kurstyper "kortkurs", "valfri kurs", "gemensam kurs", individualiserad kurs" och "individualiserad valfri kurs".

  Följande raders bedömningsobjekt skrivs ut med samma villkor, men med den skillnaden att uppgifterna hämtas från andra rader än den första (Övriga vitsord (ämne)[2], Övriga vitsord (ämne)[3] osv.).

  Datacell 4

  Cellen skriver ut det verbala vitsordets prestation från fältet Övriga vitsord. Under kurstyper som skrivs ut väljs Kopiera föregående, vilket innebär lågstadiets och/eller högstadiets kurstyper "kortkurs", "valfri kurs", "gemensam kurs", "individualiserad kurs" och "individualiserad valfri kurs".

  Datacell 5

  Cellen skriver ut den verbala bedömningen som antecknats för prestationen. Som kurstyper som skrivs ut väljs lågstadiets och/eller högstadiets kurstyper "kortkurs", "valfri kurs", "gemensam kurs", "individualiserad kurs" och "individualiserad valfri kurs".

  Datacell 6

  Cellen skriver ut en vit punkt som skapar en tom rad mellan läroämnena. Som kurstyper som skrivs ut väljs lågstadiets och/eller högstadiets kurstyper "kortkurs", "valfri kurs", "gemensam kurs", "individualiserad kurs" och "individualiserad valfri kurs".

  Sidfot


  Sidfoten skriver ut betygets tilläggsuppgifter och underskriftsuppgifter. På läsårsbeyg skrivs information om uppflyttning från klass. Dessa uppgifter hämtas från Studeranderegistret och Information om skolan-registret. I sidfoten anges också vitsordsskalan och språkens lärokurser mm. som text.

  Sidfoten skriver vid behov också ut meningen "Eleven har studerat de läroämnen som är försedda med asterisk (*) enligt en individualiserad lärokurs". För att meningen ska skrivas ut korrekt måste du bearbeta cellens utskriftsvillkor, eftersom detta inte färdigt innehåller de rätta kurstyperna (ls och hs "individualiserad kurs" och "individualiserad valfri kurs"). Du kan t.ex. tömma cellens utskriftsvillkor och göra ett nytt villkor som i övrigt är likadant, men i vilket du lägger till de rätta kurstyperna.


  Villkoret varierar lite i olika betyg, så kom ihåg att kontrollera att det villkor du skapat är likadant som villkoret i mallen, med undantag av de kurstyper du lagt till. I bildens exempel visas ett utskriftsvillkor från ett betyg där vitsordens hela prestationshistorik skrivs ut och där de rätta kurstyperna är valda.


  Artikeln har updaterats 05.05.2017