Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Utvärderingssamtal: lärarens blankett

  Det här är den blankett som läraren ska använda för att fylla i utvärderingssamtalet. Se närmare detaljer i anvisningen om själva funktionen för utvärderingssamtal.

  Ta i bruk blanketten

  Spara filen på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten/Läs in blankett i menyn uppe på sidan.

  Det finns separata blanketter för läraren och eleven. Läraren öppnar blanketten i Wilma och eleven kan därefter gå in och fylla i sin andel. Om eleven inte har egna Wilma-koder (t.ex. små lågstadiebarn), kan man använda vårdnadshavarens blankett. Då fyller eleven i blanketten med sin vårdnadshavare när denna loggat in i Wilma.

  Blanketten är en mall som kan ändras och justeras enligt tycke. Du kan till exempel ta bort, ändra eller lägga in fler anvisningstexter. I Primus Utvärderingssamtal-register finns fler fält som kan tas med på blanketten: Egna fält som du kan namnge på önskat sätt.

  Reglagen

  En händig egenskap i utvärderingssamtalsfunktionen är att man i Blanketteditorn kan ändra ett nummerfält till ett så kallat reglage. På blanketterna för utvärderingssamtal finns flera sådana fält, såsom Läxor, siffra.

  I egenskaperna för fältet ska du då välja fliken Reglage och där kryssa i Använd reglaget i stället för fältet. Dessutom ska du här ange den skala som ska användas, t.ex. 1-6. På blanketterna är reglagen färdigt insatta.

  Informationen på blanketten

  Fyll i följande på lärarens blankett:

  • Blankettens databas: Utvärderingssamtal
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare
  • Användargrupp i Wilma: T.ex. "Grundskolans lärare"
  • Tillåtet att skapa nytt registerkort: Kryssa i
  • Skola-fältet: ange de skolor där blanketten ska användas, eller lämna fältet tomt om blanketten ska vara tillgänglig på alla skolor.
  • Kryssa i Syns i Wilma.

  OBS! Om du vill ge vårdnadshavarna bearbetningsrätt ska du på lärarblanketten även lägga in de fält som gäller vårdnadshavarens bearbetningstid:

  • Vårdnadshavarens redigeringsrätt börjar
  • Vårdnadshavarens redigeringsrätt slutar

  Blanketten är tillgänglig i Wilma när Syns i Wilma är ikryssat i Blanketteditorn. Blanketten visas hos alla de lärare som tillhör den användargrupp som finns på blanketten.

  Användarrättigheter

  Utvärderingssamtalsfunktionen är tillgänglig för de lärare som står som klassföreståndare i Klasser-registrets fält Grupphandledare/klassföreståndare. Dessutom ska dessa lärare ha rätt till utvärderingssamtalsfunktionen :

  • I Användargrupper-registret i Primus: på fliken Wilmas rättigheter ska du kryssa i funktionen Utvärderingssamtal för användargruppen i fråga. Kryssa sedan också i Rätt att skapa nytt registerkort bland registerfunktionerna. Om klassföreståndarna ska ha rätt att skriva ut samtalet för underskrift, ska du också kryssa i Rätt att skriva ut sparade utskrifter.
  • Kontrollera att lärarna i Lärarregistrets fält Användargrupp i Wilma har den grupp som fått rättigheterna till utvärderingssamtalen.
  • På lärarens blankett i Blanketteditorn ska du under Användargrupp i Wilma välja den användargrupp som har rätt till utvärderingssamtalen.

  Egna blanketter för olika årskurser

  Vid behov kan du göra egna blankettversioner för olika årskurser/årsnivåer. Du kan enligt behov göra flera versioner av profilblanketterna och/eller lärarens ändringsblanketter.

  • Ta fram fältet Årskurs/Årsnivå i Utvärderingssamtal-registret.
  • Ta fram ovan nämnda fält på lärarens utvärderingssamtalsblankett, om det inte redan är framtaget. Ange standardvärdet Studerande->Årskurs/Årsnivå->Årskurs för fältet och kryssa i Standardvärde direkt på blanketten. Välj alternativet "Förbjudet" i punkten Att ändra uppgiften i Wilma. Fältet Årskurs/Årsnivå ska tas fram på blanketten, även om man använder endast en version av lärarens blankett. Fältet behövs för att profilblanketterna ska synas på rätt sätt.
  • Om du vill göra flera olika versioner av lärarens ändringsblankett, kan du göra så många versioner du vill genom att kopiera ändringsblanketten. Ange sedan ett synlighetsvillkor för lärarens blanketter i fältet Villkor för blankettens synlighet när nytt kort görs på fliken Villkor och kontrollregler. Om du t.ex. vill ta i bruk två blankettversioner, en för åk 1-3 och en annan för åk 4-6, anger du synlighetsvillkoret Årskurs/Årsnivå<"4" för blanketten som ska användas för åk 1-3, och på motsvarande sätt anger du synlighetsvillkoret Årskurs/Årsnivå>"3" för blanketten som ska användas för åk 4-6.

  När läraren antecknar ett nytt utvärderingssamtal i Wilma, sparas elevens årskurs/årsnivå på blanketten. När eleven senare flyttar till följande årskurs/årsnivå, visas profilblanketten för det förda utvärderingssamtalet enligt den årskurs/årsnivå som eleven var på då samtalet fördes. Detta kräver att vissa synlighetsvillkor angetts även för profilblanketterna. Mera information om detta hittar du i profilblankettens anvisningar.

  Blankettbottnarna i Wilma

  Det är alltid klassföreståndaren som ska öppna en botten för utvärderingssamtalet i Wilma. När blankettbottnen är skapad kan eleven antingen själv eller med sin vårdnadshavare fylla i sin andel av blanketten. På själva utvärderingssamtalet går man sedan igenom allt tillsammans.

  Lärarens vy

  Läraren ser utvärderingssamtalen på sin klass sida i Wilma, på fliken Utvärderingssamtal. Här kan läraren öppna en ny blankett för utvärderingssamtal genom att välja Gör nytt.

  Till blanketten hämtas automatiskt studeranden, dokumentets datum (innevarande dag) och klassföreståndarens namn. Klassföreståndaren ska dessutom ange de datum då blanketten är aktuell, samt den tidsperiod då eleven/vårdnadshavaren får fylla i blanketten.

  • Inledningsdatum: Första dagen i den tidsperiod som ska utvärderas. Ange dagens datum eller t.ex. höstterminens startdag.
  • Slutdatum: Det datum då blanketten inte längre är aktuell. Efter slutdagen finns blanketten i stället under Tidigare utvärderingssamtal, och klassföreståndaren ser blanketten men kan inte längre göra ändringar i den.
  • Studerandens redigeringsrätt börjar: Det datum då studeranden får börja fylla i blanketten.
  • Studerandens redigeringsrätt slutar: Det datum efter vilket studeranden inte längre kan fylla i blanketten.

  Om eleverna inte har egna Wilma-koder (t.ex. lågstadieelever), ska dessa i stället fylla i blanketten tillsammans med en vårdnadshavare i vårdnadshavarens Wilma. Det finns separata fält som styr vårdnadshavarens rätt att fylla i blanketten:

  • Vårdnadshavarens redigeringsrätt börjar: Det datum då vårdnadshavaren får börja fylla i blanketten.
  • Vårdnadshavarens redigeringsrätt slutar: Det datum efter vilket vårdnadshavaren inte längre kan fylla i blanketten.

  OBS! Lägg vid behov in fälten för vårdnadshavarens redigeringsrätt på lärarblanketten.

  Läraren har en egen del att fylla i på blanketten. Förutom de öppna frågorna finns reglage som läraren kan använda för att ge en utvärdering av hur eleven klarat sig på de olika delområdena. Läraren har läsrätt till de fält som eleven har fyllt i, men kan inte göra några ändringar i dem.

  Utvärderingssamtalet: läraren, eleven och vårdnadshavaren (-rna)

  Vid det gemensamma utvärderingssamtalet går man igenom allt som skrivits in, och till sist ska man fylla i det fält som gäller målsättningarna. Informationen ska sedan sparas, och därefter kan man skriva ut dem för underskrift.

  Att låsa för ändringar

  När utvärderingssamtalet är färdigt kryssar läraren i Utvärderingssamtalet klart - låst för ändringar (Primus-fältet Förbjudet att ändra), som låser blanketten för vidare bearbetning.

  De utförda utvärderingssamtalen sparas automatiskt i Primus Utvärderingssamtal-register och hittas även på klassens sida i Wilma under Tidigare utvärderingssamtal. För eleven och vårdnadshavaren syns dessa på sidan Utvärderingssamtal.


  Artikeln har updaterats 12.04.2017