Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - Grundläggande utbildningen

  Fälten för den grundläggande utbildningen

  Grundskolorna ska inför KOSKI-överföringen fylla i åtminstone de fält som finns i tabellen längre ner. Dessutom ska alla läroanstalter oberoende av skolnivå fylla i de gemensamma fälten enligt anvisningen KOSKI - gemensamma fält. Fältförteckningen är i nuläget preliminär och vi förbehåller oss rätten till ändringar.

  Vad som ska ifyllas i Kurser-registret

  Koderna för läroämnena finns här. Länken leder till UBS:s lista över ämneskoder. Samma koder ska vara ifyllda i er Primus för att ämnena ska kunna identifieras korrekt vid KOSKI-överföringen.

  • T.ex koden "BI" i UBS:s lista ska för ämnet biologi alltså vara ifyllt i fältet Kod i GA ämnen-registret. (Ofta finns dessa i Primus redan från förr).
  • I Kurser-registret ska alltid GA ämne vara ifyllt för respektive ämne. Fältet i Kurser-registret är alltså kopplat till GA ämnen-registret.

  För de främmande språken finns inga GA-ämne-koder, utan dessa språk ska specificeras i Kurser-registret. För dem ska du i Kurser-registrets fält GA språk fylla i det språk som gäller, t.ex. för tyska ska du ha "tyska de". Dessutom ska fältet Lärokurs fyllas i. Där ska du välja A1, A2, B1, B2 eller B3. För de främmande språken ska du INTE fylla i GA ämne-fältet. Se närmare avisningar om att fylla i GA-fälten i den här anvisningen.

  Vitsorden

  Koski-koderna för vitsorden i den grundläggande utbildningen har inte publicerats på svenska. Det finns ett dokument på finska. I KOSKI-tjänsten godkänns inga andra vitsord. Det vitsord som står i kolumnen "Koodiarvo" ska ifyllas i Vitsordsdefinitioner-registrets fält KOSKI-vitsord. UBS har inte gett ut svenska motsvarigheter eller bekräftelse på hur H och S ska behandlas på svenska.

  OBS! Till KOSKI överförs alltså bara sådana vitsord som har fältet KOSKI-vitsord ifyllt i Vitsordsdefinitioner-registret.

  Från och med Primus 4.55.7 överförs också bedömningarna Övriga vitsord (ämne). Om en prestation har t.ex. vitsordet "V", måste det ha "S" ifyllt som KOSKI-vitsord. Då överförs de övriga bedömningselementen för kursen och deras vitsord också till KOSKI.

  Prestationerna för åk 9 fr.o.m. version PW 4.55.8

  • I prestationen för åk 9 ("Perusopetuksen vuosiluokan suoritus") inkluderas framöver inga bedömningar, om eleven har klarat årskursen (dvs. Uppflyttning från klass är "Uppflyttas" eller "Fortsätter studierna").
  • Bedömningarna för åk 9 inkluderas i stället i prestationen av lärokursen i den grundläggande utbildningen (avgångsbetyget).

  Grundläggande utbildning enligt verksamhetsområde

  Om en studerande har fältet Undervisning enligt verksamhetsområde ikryssat, hämtas bedömningsdatan från följande memofält i Studeranderegistret:

  • Motorisk förmåga
  • Social förmåga
  • Förmåga att sköta dagliga funktioner
  • Kognitiv förmåga
  • Kommunikationsförmåga

  Läroplanen beaktas då inte vid överföringen.

  Övriga fält som ska fyllas i

  I den första kolumnen finns det Primus-fält som ska fyllas i. I den andra kolumnen finns det register därifrån uppgiften hämtas, dvs där fältet finns. I den tredje kolumnen finns kommentarer till överföringen. I den sista kolumnen finns också information om huruvida fältet är obligatoriskt eller alternativt att fylla i. Alla de övriga fälten där vi inte har kommenterat något är valfria. De fält där det står "+ språkfälten" avser fälten på svenska, finska och engelska.

  Fält i PrimusRegisterKommentarer
  Inledningsdatum 1)StuderandeAlternativt
  Grundläggande utbildningens inledningsdatum 1)StuderandeAlternativt
  Ankomstdatum 1)StuderandeAlternativt
  UndervisningsspråkStuderande/Information om skolanObligatoriskt
  DiarienummerStuderande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt
  (Examen->UBS föreskrift/DnrStuderande)
   
  UtskrivningsdatumStuderande
   
  ExamensdatumStuderande
   
  Startdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Slutdatum för tillf. avbrottStuderande
   
  Årskurslös undervisningStuderande
   
  Betygets tilläggsuppgifter + språkfältenStuderande
   
  Senarelagd start för grundläggande utbildningenStuderande
   
  Börjat före läropliktenStuderande
   
  Årskurs/ÅrsnivåStuderandeAlternativt
  Årskurs/ÅrsnivåKlasserAlternativt
  SpråkbadsspråkStuderande
   
  Uppflyttning från klassStuderande
   
  Hemundervisning för studeranden frånStuderande
  Hemundervisning för studeranden tillsStuderande
  Studeranden utomlands frånStuderande
  Studeranden utomlands tillsStuderande
  Betygsundertecknare (lärare) / Betygsundertecknare (personal) /Betygsundertecknare (text) 2)Studerande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Betygsundertecknarens titelStuderande/Klasser/Information om skolanObligatoriskt om prestationen är klar
  Boende, startdatumStuderandeOm personen bor på internat
  Boende, slutdatumStuderandeOm personen bor på internat
  Typ av boendeStuderandeOm personen bor på internat
  Skolhemsperioden börjarStuderande
  Skolhemsperioden slutarStuderande
  Kurstypens nivåKurstyperObligatoriskt (ämne eller kurs)
  IndividualiseradKurstyper
   
  ObligatoriskKurstyperFör kurstyper av typen obligatoriska
  Undervisningsspråk->Kod(ISO 639)Kurser
   
  GA ämne (->Kod) 3)KurserIfylls för riksomfattande ämnen
  GA modersmål 3)KurserIfylls för riksomfattande modersmålsämnen
  GA språk->Kod(ISO 639) 3)KurserIfylls för främmande språk
  Lärokurs 3)KurserIfylls för främmande språk
  KOSKI-ID + språkfältenKurserAlternativt, för lokala ämnen
  Beskrivning + språkfältenKurserAlternativt, för lokala ämnen
  ÅrskursKurserIfylls för alla kurser på de nedre nivåerna
  UppförandeKurserKryssas i för de kurser som avser uppförande (inte ämnet)
  Överföring till stödnivån 4)Pedagogiska dokumentAlternativt
  Stödet inleds 4)Pedagogiska dokumentAlternativt
  Stödet avslutas 4)Pedagogiska dokumentAlternativt
  Undervisning enligt verksamhetsområde 4)Pedagogiska dokumentAlternativt
  Specialelevens undervisningsgrupp 4)Pedagogiska dokumentAlternativt
  Särskilt stöd 4)Ansökningar och beslut
  Stödnivå 4)Ansökningar och beslut
  Beslut om särskilt stöd 4)Ansökningar och beslut
  Förlängd läroplikt 5)Ansökningar och beslut
  I flexibel grundläggande utbildning (JOPO) 5)Ansökningar och beslut

  1) Ett av dessa tre datum måste vara ifyllt. Inledningsdatumet är det datum då studeranden har börjat i skolan i fråga.
  2) Om undertecknare-fälten i Studeranderegistret är tomma, hämtas informationen i andra hand från Klasser-registrets fält Betygsundertecknare, Betygsundertecknarens titel. (I tredje hand går programmet via Enhet-fältet och plockar från Enhetens ledare, Enhetsledarens titel). I fjärde hand kontrollerar programmet Information om skolan-registrets Rektor/Skolans föreståndare, Rektorns titel.
  3) Se närmare anvisningar om ifyllningen av ämnen och kurser i en separat anvisning (se listan nertill).
  4) När det gäller tilläggsuppgifterna om den grundläggande utbildningen och uppgiften om intensifierat stöd, hämtas denna data från Pedagogiska dokument-registret, från fälten som nämns i tabellen. Datan om särskilt stöd hämtas från Ansökningar och beslut-registret.
  5) Om studeranden har ett beslut i Ansökningar och beslut-registret och man där har kryssat i antingen Förlängd läroplikt eller , kommer datumen att hämtas från beslutets registerkort, från fälten Inledningsdatum
  och Avslutningsdatum. De motsvarande fälten i Studeranderegistret beaktas inte längre (efter PW 4.55.6).

  Uppdaterad: 15.2.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI