Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Prestationerna till examenskommissionen

  Utskrifterna Bedömare och Prestationer har uppdaterats 11.4.2017:

  Bedömare-utskriften har vi ändrat ordningsföljden så att bedömarens namn står i formatet efternamn-förnamn, enligt UBS instruktioner.

  I Yrkesprov-registret finns två nya fält: Yrkesprovets slutdatum och Delexamensbetyg. Uppdatera Primus för att få tillgång till fälten via Fälteditorn.

  Prestationer-utskriften har ändrats på följande punkter:

  • I kolumnen Examenstillfällets slutdatum hämtas informationen från fältet Yrkesprovets slutdatum.
  • I kolumnen Bedömningsmötets datum hämtas informationen antingen från fältet Yrkesprovsdatum eller Bedömningsmötets datum. (Datumet för prestationen överförs till studeranden från Yrkesprovsdatum-fältet)
  • I Betyg-kolumnen sker valet enligt följande:

  Betyg-fältet valt > Hela examen
  Delexamensbetyg-fältet valt > Ja
  Ingendera av ovanstående fält är valt > Nej

  I namnet på utskriften anger vi det datum då utskriften har uppdaterats senast.

  Examenskommissionerna

  Examenskommissionerna har gjort sina förfaranden mer enhetliga och tagit fram en Excel-tabell för utbildningsanordnarna. Denna tabell ska de använda framöver för att lämna in bedömningsinformation över en examensdel genast efter att den presterats.

  I Excel-tabellen finns tre flikar: Examinander, Bedömare och Prestationer. Den information som ska överföras från Primus till Excel-tabellerna hämtas från Yrkesprov-registret med hjälp av utskrifterna ovan.

  Eftersom det av någon anledning finns dolda kolumner på flikarna i Excel-tabellen, har vi också satt in extra tomma kolumner i Primus-utskrifterna. Detta för att informationen ska komma in i rätt kolumner när den överförs från utskriften till Excel-tabellen.

  Spara utskriftsfilerna på din dator. Öppna Yrkesprov-registret och gå till Utskriftseditorn. Läs in utskrifterna i registret via Funktioner/Kopiera från fil.

  Examinander

  I den första tabellen samlas de grundläggande uppgifterna om examinanderna.

  Antingen Personbeteckning eller Inlärarens nummer ska vara ifyllt i Studeranderegistret för varje person som avlägger examen. Uppgiften om finansiering ingår inte längre i Utbildningsstyrelsens Excel-botten, enligt information utgiven 24.11.2016. Om ni redan hunnit skicka vissa uppgifter behöver ni ändå inte skicka dem på nytt.

  Öppna Yrkesprov-registret och hämta fram de examinander som ska skickas till en viss examenskommission. Som sökkriterier kan du använda t.ex. fälten Examenskommissionens mötesdatum och Examenskommission.

  Skriv ut informationen

  Under Skriv ut-knappen ska du välja utskriften "Examinander (UBS)". Välj fliken Till fil, och filformatet "Text". Under Textutskrift ska du välja "Textfil som åtskiljs med skiljetecken" och sedan ange skiljetecknet ; (semikolon). Förhandsgranska och spara sedan filen på din dator.

  Bedömare

  På fliken Bedömare samlas informationen om bedömarna. I exempelutskriften hämtas denna info från Yrkesprov-registrets fält Bedömare av yrkesprov (lärare), Bedömare AG och Bedömare AT. I registret Arbetsplatshandledare och -bedömare ska kryssfälten Arbetsgivare/Arbetstagare/Självständig yrkesutövare vara ikryssade enligt vad som är relevant för bedömaren. Också fältet Examensmästare ska vara ifyllt för alla de bedömare som har avlagt utbildningen i fråga. För lärarrepresentanten kommer automatiskt texten över utbildningsområdet in i tabellen.

  Skriv ut informationen

  Välj under Skriv ut-knappen utskriften "Bedömare (UBS)" och gör på samma sätt som med Examinander-utskriften, dvs. spara filen på din dator.

  Prestationer

  Öppna fälteditorn i Yrkesprov-registret och ta fram de nya fälten (dessa har satts in i databasen 15.12.2016):

  Yrkesprovets startdatum
  Datum för erkännande av kunnande
  Bedömningsmötets datum
  Intyg
  Höjning av vitsord
  Avläggs på språket
  Arbetsuppgifter
  Godkännandedatum för examensdel som tillfogas
  Examen
  .

  Ta i Studeranderegistret också fram fältet Anordnare av uppdragsutbildningen. I det här fältet hämtas alternativen från Läroanstalter-registret. I detta fält ska du vid behov ange den andra läroanstalten för de studerande som studerat inom avgiftsbelagd serviceverksamhet.

  Informationen i fälten ska skrivas in i enlighet med Utbildningsstyrelsens BILAGA_46_2016 (OPH:n LIITE_46_2016_Luettelo toimitettavista tiedoista.pdf). Om ni har använt andra fält än dessa ska ni ändra dem i utskriftsbottnen.

  I den information som gäller erkännande av kunnande används "Kurstyp = *erk*" som villkor. Ändra vid behov detta så det passar den motsvarande kurstypen på er läroanstalt.

  I kolumnen om utbildningsort hämtas informationen från fältet Prestationsplats (arbetsplats) -> Beskrivning av plats för yrkesprov.

  Skriv ut informationen

  Välj under Skriv ut-knappen utskriften "Prestationer (UBS)" och gör på samma sätt som med Examinander-utskriften.

  Informationen till examenskommissionen


  Öppna Utbildningsstyrelsens Excel-botten. Öppna också de filer du sparat och kopiera alla uppgifter en fil åt gången och klistra in dem i UBS Excel-botten på de rätta flikarna: Examinanderna på den första fliken, Bedömarna på den andra och Prestationerna på den tredje.

  Alla uppgifter kommer in i en och samma kolumn, men de ska flyttas till de rätta kolumnerna med Excel-funktionen Data/Text till kolumner. Välj "Avgränsat" och klicka på Nästa. Välj sedan semikolon som avgränsare och kryssa av "Tabb"-kohdasta. Klicka återigen på Nästa och till sist på Slutför. Nu borde informationen vara uppdelad i kolumner i Excel.

  På fliken Examinander och Bedömare ska du ta bort de extra raderna så att det endast finns en rad per person.

  Om du vill kan du ta bort den information som finns i sidhuvudet på Prestationer-utskriften och i stället skriva in den direkt i UBS Excel-botten.

  Uppdaterad: 11.4.2017


  Artikeln har updaterats 11.04.2017