Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Årsarbetstid: Bunden och obunden arbetstid i Kurre

  Årsarbetstid

  Vid användning av årsarbetstid beräknas lärarens lön utgående från arbetstimmarna. Till årsarbetstiden räknas allt arbete läraren utför, såsom undervisning, planering, bedömning av tenter och uppgifter, möten, handledning och utbildning. Årsarbetstiden kan vara t.ex. 1500 timmar i året.

  Innan läsåret inleds bekräftar arbetsgivaren arbetsplanen som innehåller lärarens alla arbetsuppgifter och den tid som reserverats för dem. Om uppföljning av arbetstiden kan överenskommas lokalt. Lärarna följer upp sin arbetstid dagligen och förmannen kontrollerar de förverkligade timmarna t.ex. månads- eller kvartalsvis.

  Bunden och obunden arbetstid

  Årsarbetstiden delas för lärarna in i bunden och obunden arbetstid. Bunden arbetstid innebär t.ex. lektionsundervisning, dvs. läraren ska utföra arbetet på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Uppgifter som bestämts av arbetsgivaren utgör bunden arbetstid. Den obundna arbetstiden kan läraren själv disponera. Den obundna arbetstiden kan utgöra ca 25 %.

  Det är nu möjligt att även i Kurre dela upp lärarnas arbetstid i bunden och obunden arbetstid. All arbetstid syns i Kurre och läraren kan själv registrera sin arbetstid via schemat på Wilmas huvudsida.

  Indelningen görs enligt arbetstidstyperna, som får bestämmas lokalt. Anteckna först arbetstidstyperna i Primus Arbetstidstyper-register. Varje arbetstidstyp kan i Kurre delas upp i bunden och obunden arbetstid. Allt arbete ska tillhöra någon arbetstidstyp. Lärarnas arbetstidstyper och målsatta timmar antecknas ska skrivas in i endast en Kurre-fil. Därifrån speglas de automatiskt även till andra filer, om läraren arbetar i flera enheter.

  Förberedelser

  Gör en ny Kurre-fil med ett veckoperiodsystem. Veckosystemet behövs då lärarna skriver in sin arbetstid via förstasidan i Wilma. Gå sedan till Allmänna inställningar och gör de inställningar som beskrivs nedan. Fönstret med de allmänna inställningarna har förnyats i version 7.24 av Kurre.

  Allmänna inställningar

  Till vänster i fönstret Allmänna inställningar finns rubriken Ta i bruk funktioner i Kurre. När du klickar på denna rubrik får du fram inställningar för Lärarnas arbetsmängd. Kryssa i fältet Bunden och obunden arbetstid i användning. När du tagit funktionen i bruk, får du fram kolumner för bunden/obunden arbetstid i Kurre. Blir kolumnerna inte genast synliga, kan du välja dem via funktionen Välj kolumner som visas. Om du inte tagit funktionen i bruk, syns dessa kolumner ingenstans i Kurre och de kan inte heller väljas.

  I samma del finns även kryssfältet Arbetstidstyper-funktionen i användning. Om funktionen inte tagits i bruk, syns inga menyer, fält eller kolumner för arbetstidstyper i Kurres fönster. Kryssa alltså i även detta fält. Efter detta kan du ta fram fliken Arbetstidstyper i Grunduppgifter-fönstret. I huvudmenyn väljer du Visa / Välj kolumner som visas och kryssar i Arbetstidstyper-flikens kolumner. (Fältet Arbetstidstyper-funktionen i användning är inaktiverat när Arbetstidstyper-fliken redan är framtagen och/eller man redan antecknat arbetstidstyper i den aktuella filen.)

  Under Inställningar för timmar och arbetsmängd i fönstret Allmänna inställningar finns delen Inställningar för arbetstidstyper med fälten Undervisningsarbetets standardnatur och Uppgifternas standardnatur. I dessa fält väljer du om standarden ska utgöras av bunden eller obunden arbetstid. Då du t.ex. lägger till en övrig uppgift för en lärare föreslår Kurre det alternativ som angivits i fältet Uppgifternas standardnatur.

  På samma ställe finns också fältet Standardarbetstidstyp där du kan ange filens standardarbetstidstyp. Om fältet inte fylls i, används "Undervisning och handledning" som standard. All undervisning och alla uppgifter för vilka ingen skild arbetstidstyp angivits, räknas till läroanstaltens standardarbetstidstyp.

  Arbetstidstyper i Kurre

  Då du överför lärarna från Primus till Kurre, överförs även den målsatta årsarbetstiden som antecknats i fältet Undervisningsskyldighet. Gå till fliken Grunduppgifter/Lärare och måla antingen alla lärare eller en del av dem med ctrl-tangenten nedtryckt. Högerklicka och välj Lägg in arbetstidstyper för läraren. Du får fram en meny som innehåller de arbetstidstyper som registrerats i Primus. Du kan lägga till arbetstidstyper för lärarna samt färdigt ange målsatta timmar och andelen bunden arbetstid för de målsatta timmarna. På detta vis fördelas lärarnas totala arbetstid på olika arbetstidstyper. Det bundna respektive obundna arbetet kan du ange senare också.

  Andelen obundet arbete kan också registreras som procent av det målsatta timantalet. När andelen bundet arbete registreras i kolumnen Bunden (h), lägger Kurre in den motsvarande procentandelen i kolumnen Bunden (%). Eller, om man först fyller i informationen i Bunden (%)-kolumnen, fyller Kurre i Bunden (h)-kolumnen. Nere i fönstret syns de sammanräknade andelarna per kolumn.

  Du kan också lägga in arbetstidstyper för enskilda lärare eller för flera på en gång UTAN att ange någon målsatt tid eller timantal för arbetets natur. De arbetstimmar som registreras för dessa nämnda arbetstidstyper medräknas i lärarens förverkligade timmar.

  På fliken Grunduppgifter/Arbetstidstyper skapas en egen rad för varje arbetstidstyp som antecknats för läraren. Du kan ändra de målsatta timmarna och andelen bunden arbetstid genom att klicka på en rad så att den blir aktiv och skriva in uppgifterna i den nedre delen av fönstret.

  På fliken Arbetstidstyper finns de kolumnerna Mål, bunden / Mål, obunden / Planerad bunden / Planerad obunden / Övertidstimmar, bunden / Övertidstimmar, obunden. Då du lägger till arbetstidstyper är fältet "Bunden" synligt endast om kolumnerna Mål, bunden och/eller Mål, obunden är framtagna. Kolumnerna Mål, bunden och Mål, obunden visar de timantal som lagts till på Lärare-fliken.

  I version 7.25 av Kurre kan du också följa upp det bundna respektive obundna arbetet i arbetstidstyperna i form av procent. Gå till fliken Arbetstidstyper och ta fram följande fält:

  • Planerat %
  • Övertidstimmar %
  • Mål % för bundna
  • Mål % för obundna
  • Planerad % bundna
  • Planerad % obundna
  • Övertidstimmar %, bundna
  • Övertidstimmar %, obundna

  Du får sedan fram fälten genom att uppe i menyn i Kurre välja Visa / Välj kolumner som visas. Kolumnerna syns då funktionen "Bunden och obunden arbetstid i användning" är aktiverad.

  På fliken kan du arrangera informationen enligt procentkolumnerna genom att klicka på en %-kolumn. Du kan också filtrera informationen enligt %-andelar: Välj i Begränsande kolumn någon av %-kolumnerna och ange det tal du vill ha som filtreringsgrund i Visa-fältet. Till exempel kan du gallra fram bara de lärare och deras arbetstidstyper där målet för bundet arbete är 50 %. Ha då Tavoite %, sidottu som begränsande kolumn och skriv in ">50" i Visa-fältet.

  På utskrifterna Lärarens arbetstidstyper, Sammanställning av arbetstidstyper och Arbetstidstypernas timmar får du med procenterna genom att kryssa i inställningen Skriv ut procent i målen för arbetstidstyperna.

  Fältet "Bunden" som används då man lägger till arbetstidstyper finns också på följande ställen:

  • på den nedre delen av fliken Arbetstidstyper
  • i funktionen Lägg in arbetstidstyper för läraren på Lärare-fliken

  Lärarens sammanlagda arbetstid beräknas utgående från arbetstidstyperna. Den sammanlagda arbetstiden speglas också till Lärare-fliken, om man inte skrivit in någon sammanlagd arbetstid där. Standardarbetstidstypen räknas som undervisning och övriga typer räknas som annat arbete.

  Lärarens arbetsmängd utgående från förverkligade timmar genereras i följande kolumner på fliken Arbetstidstyper:

  • Planerad bunden
  • Övertidstimmar, bunden
  • Planerad obunden
  • Övertidstimmar, obunden

  För att arbetstidstyperna ska speglas till de olika vyerna i Kurre, finns kolumnen Arbetstidstyp i följande tabeller: (Obs! Kolumnen är synlig endast om kolumnen Arbetstidstyp är framtagen på fliken Grunduppgifter / Grupper och/eller fliken Övriga uppgifter):

  • I Placeringen: Tilläggsfunktioner / Placeringarnas massfunktion
  • Dialogerna Gruppens timmar och Annat arbetes timmar
  • I Egenskaper-editorn: Lektionens lärarspecifika information

  Arbetets natur

  Varje arbetstidstyp kan ännu indelas i bundet och obundet arbete (arbetets natur). Arbetsgivaren kan bestämma hur mycket bundet arbete som ska göras. Läraren kan själv bestämma tidpunkten för det obundna arbetet och skriva in det via förstasidan i Wilma. Arbetets natur-kolumnen finns i följande tabeller:

  • Grunduppgifter / Grupper
  • Grunduppgifter / Grupper / Gruppens timmar -dialogen
  • Grunduppgifter / Övriga uppgifter
  • Grunduppgifter / Övriga uppgifter / Annat arbetes timmar -dialogen
  • Grupperingen
  • Placeringen, i nedre delen: Oplacerade, Alla oplacerade, Operiodiserade, Reservationer

  Fältet Arbetets natur finns i de vyer som listas nedan. Alternativen som kan väljas i fältet är "bunden" och "obunden".

  • Egenskaper-editorn (i alla vyer)
  • Övriga uppgifter (Grunduppgifter, inmatning/ändring av uppgifter)
  • Lägg till annat arbete för läraren -dialogen

  På fliken Grunduppgifter / Grupper eller Grunduppgifter / Övriga uppgifter kan kolumnen Arbetets natur bearbetas om gruppen eller uppgiften är av endast bunden eller endast obunden natur. Om kolumnen innehåller texten "Bunden/Obunden" (dvs. båda typerna har använts), kan informationen i kolumnen inte ändras.

  I Egenskaper-editorns "Lärarspecifik information" finns också kolumnen Arbetets natur. Kolumnen är synlig, om man har bunden/obunden arbetstid i användning. Det är möjligt att lärarspecifikt köra över det Arbetets natur som antecknats för lektionen. Du får fram den "lärarspecifika informationen" genom att t.ex. i Placeringen högerklicka på en lektion och välja Egenskaper. Uppe i fönstret som öppnas väljer du Visa / Lektionens lärarspecifika information. Informationen visas då i den nedre delen av fönstret.

  Uppe till höger i lärarnas Placeringsfönster visas en ikon, om placeringen är obunden arbetstid för läraren.

  Placeringstyper

  Informationen i fältet Arbetets naturPlaceringstyper-fliken är utgråad om typen i fråga inte är tillåten i reservationer, dvs. om fältet Tillåt i reservationer inte är ikryssat på ifrågavarande rad. Då raden är sådan att den inte beaktas i arbetsmängden visas ingen information i kolumnerna Arbetstidstyp och Arbetets natur. En sådan reservation genererar alltså inte några arbetstimmar i någon som helst arbetstidstyp. Kurre ger ett felmeddelande om man försöker ange en arbetstidstyp för en placeringstyp som inte beaktas i arbetsmängden. (Dvs. ett felmeddelande kommer fram om du försöker skriva in något för hand i Arbetstidstyp-fältet och klickar på ett annat ställe i fönstret). Inte heller visas Arbetets natur i Egenskaper-editorn då timmen som bearbetas är en sådan som inte ingår i arbetsmängden.

  Kurstyper

  Det är möjligt att ställa in separat för kurstyperna om de kan användas för undervisning, övriga uppgifter och reservationer. Gå till fliken Kurstyper och ta fram kolumnerna
  Tillåt i undervisningen
  Tillåt i övriga uppgifter
  Tillåt i reservationer
  .

  Ta också fram kolumnen Arbetstidstyp, eftersom även en kurstyp kan vara bunden till en viss arbetstidstyp. Arbetstimmarna i undervisningen ackumuleras för lärarna via grupperna. Timmarna syns så fort gruppen får en kurstyp som tillhör en arbetstidstyp och läraren kopplas till gruppen.

  Hur årsarbetstidens målsatta timmar ackumuleras

  Varje arbetstidstyp ska vara bunden till antingen en kurstyp eller en placeringstyp. Med hjälp av denna kurs- eller placeringstyp kopplas undervisningen samt övriga uppgifter till arbetstidstyperna. Arbetstidstyperna för alla typer av arbete kommer alltså från antingen en kurstyp eller en placeringstyp. Med hjälp av kurstyperna markerar man lämpliga arbetstidstyper för undervisningen. Om man inte anger någon arbetstidstyp för undervisningsgrupen med hjälp av kurstyp, använder Kurre standardarbetstidstypen och standarden för arbetets natur, som angetts i Kurre-filens allmänna inställningar.

  Övriga uppgifter

  Du kan ange placeringstyp för en övrig uppgift redan i det skedet då du skapar uppgiften. Fältet Placeringstyp finns nu även på följande ställen:

  • I Grunduppgifter på fliken Övriga uppgifter, under "Inmatning/bearbetning av uppgifter"
  • Lägg till annat arbete för läraren -dialogen.

  Det har varit möjligt att ange kurstyp för övriga uppgifter redan tidigare. Kurstypen anges i fältet Uppgiftens typ.

  Hur arbetstidstyp visas i olika filer

  Om Kurre-filen är offentlig oberoende av enhet och läroanstalt, visas lärarnas arbetstidstyper på fliken Arbetstidstyper och i fönstret Visa arbetstidstyperna, oberoende av vilken Kurre-fil arbetstidstyperna skapats i. Rader med arbetstidstyper från andra filer är utgråade och kan inte väljas eller ändras. När du för muskursorn på raden, visas information om vilken fil arbetstidstypen kommer ifrån.

  I kolumnen Arbetstidstyp kan du gå till den andra skolans fil genom att högerklicka på rätt rad och välja Byt schema.

  OBS! Om lärarna arbetar i flera enheter (ingår i flera Kurre-filer), ska arbetstidstyperna ändå antecknas i endast en fil. Var och en av lärarens arbetstidstyper finns alltså bara i en fil. På så vis klarar Kurre av att följa upp hur timmarna för en viss arbetstidstyp förverkligas. Om samma arbetstidstyp antecknas i flera filer, väljer programmet den typ som först kommer emot. Då vet Kurre inte om uppgiften är filspecifik eller om den finns i flera filer.

  I Placeringen

  På fliken Reservationer i lärarens placeringsvy visar "Timmar"-kolumnen hur mycket det återstår av reservationens arbetstidstyp. Om reservationens arbetstidstyp kommer från en annan fil, är texten grön och då du för muskursorn på den visas information om vilken fil typen kommer ifrån.

  En dylik arbetstidstyp syns på fliken Grunduppgifter / Arbetstidstyper som en utgråad rad med timmar från en annan skola.

  Uppdaterad: 18.8.2017