Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att planera årsarbetstid i praktiken

  Gör först de förberedande åtgärderna för att börja använda uppföljningen i Kurre enligt denna anvisning. Därefter kan du börja planera hur lärarnas arbetstid ska fördelas under läsåret samt göra schemana.

  Skedena i planeringen

  Lärarnas måltimmar per arbetstidstyp ska stå i enbart en Kurre-fil, också om lärarna jobbar på flera enheter och ni gör separata scheman för varje enhet. Enheterna ska sinsemellan komma överens om vilken Kurre-fil som gäller. Gör också lärarnas arbetstidsutskrifter tillgängliga i Wilma via denna fil. Ett annat alternativ är att göra en gemensam fil som innehåller alla lärare och deras mål för respektive arbetstidstyper.

  Själva arbetet skrivs in i respektive enhets egna schema precis som tidigare. Arbetstidstyperna för undervisningsgrupperna, övriga uppgifter och reservationerna ska registreras korrekt så att de speglas mellan Kurre-filerna.

  1. Skriv in lärarens totala arbetstid färdigt i Lärarregistrets fält Undervisningsskyldighet. Registrera även de lokalt överenskomna arbetstidstyperna i Primus Arbetstidstyper-register och gör dem tillgängliga för alla skolor.

  2. I Kurres Allmänna inställningar: ta ibruk Arbetstidstyper-funktionen och bunden/obunden arbetstid.

  • Fortfarande i de allmänna inställningarna, under Inställningar för timmar och arbetsmängd: skriv in den arbetstidstyp som är den vanligaste hos er i Standardarbetstidstyp-fältet, t.ex. Undervisning. Den här typen kommer automatiskt in som arbetstidstyp för allt arbete som inte tilldelats någon annan typ. Denna standardinställda arbetstidstyp kan variera i varje Kurre-fil.
  • Under Standard för undervisningsarbete: välj "Bundet" om undervisningen i huvudsak är bunden arbetstid.
  • Under Standard för uppgifter: välj "Obundet" om lärarnas övriga uppgifter huvudsakligen är obundet arbete.
  • Det går att byta ut dessa efter behov senare, uppgift för uppgift.

  3. Gör i Kurre en placeringsram och ett periodsystem i formatet veckosystem. Inkludera också veckoslut och helgdagar, om lärarna ska få skriva in arbetstid också för arbete som infaller då.

  4. Överför lärarna från Primus till Kurre och ange arbetstidstyper för dem enligt den här anvisningen. Du kan också lägga in måltimmar och andelen bundet arbete för varje arbetstidstyp redan i detta skede. Den andel arbete som inte är bundet bildar då automatiskt målet för obundna timmar. Du kan i efterhand ändra målen och antalet bundna timmar på fliken Arbetstidstyper.

  5. När man lägger in arbetstidstyperna bildar de separata rader på fliken Arbetstidstyper i Kurre, en skild rad för lärarens alla arbetstidstyper. Raderna syns i alla scheman som är offentliga över enhets- och skolgränserna. OBS! Du ska inte skriva in samma arbetstidstyper och deras måltimmar i flera Kurre-filer, utan endast i den fil ni kommit överens om.

  6. Om ni också använder separata scheman per enhet, görs de på samma sätt även framöver. Tee yksikkökohtaisille kurretiedostoille samat alkutoimet ilman työaikalajien tavoitetuntien kirjaamista opettajille eli ota käyttöön työaikalajien ja sidotun/sitomattoman työn sarakkeet.

  I dessa enhetsspecifika Kurre-filer gör man samma förberedande åtgärder men registrerar inga måltimmar för arbetstidstyper för lärarna. Ta alltså fram de kolumner som gäller arbetstidstyper och bundet/obundet arbete.

  7. Kurs- och placeringstyper: I årsarbetstid-funktionen hämtas arbetstimmarna inte till lärarna med hjälp av kurstypernas koefficienter, utan allt arbete registreras som full undervisning, annan uppgift eller som reservation. I allt arbete kommer arbetstidstyperna antingen från kurstypen eller placeringstypen. Arbetets natur (bundet/obundet) hämtas inte från kurs- eller placeringstypen, utan avgörs alltid separat för varje uppgift. Arbetets natur som visas för placeringstyperna är enbart till för reservationer.

  • Överför kurstyperna från Primus till Kurre eller gör de kurstyper som behövs i Kurre.
  • Kurstyper-fliken kan du välja en separat arbetstidstyp för varje kurstyp eller ange samma för alla, t.ex. "Undervisning". Om du inte anger någon arbetstidstyp använder Kurre den standardarbetstidstyp som finns i de allmänna inställningarna.
  • Om du tilldelar en undervisningsgrupp både kurstyp och placeringstyp, kommer placeringstypens arbetstidstyp att köra över kurstypens arbetstidstyp.
  • Arbetets natur hämtas alltid från placeringen, joka on oletuksena se, mikä on merkitty opetusryhmälle, muulle tehtävälle tai varauksen sijoitustyypille.

  8. Överför också undervisningsutbudet till Kurre och bilda grupperna. Ge undervisningen lämpliga arbetstidstyper med hjälp av kurstyperna. Om du inte för undervisningsgrupperna via kurstypen, använder Kurre den standardinställda arbetstidstypen och standardinställningen för arbetets natur som angetts i Kurre-filens allmänna inställningar.

  9. Registrera eventuellt annat arbete för lärarna. Om inga kurstyper eller placeringstyper kopplas till de övriga arbetsuppgifterna, använder Kurre även här standarderna från de allmänna inställningarna.

  10. När planeringen är klar ska lärarna ha fulla årsarbetstimmar samt färdiga mål för arbetstidstyperna i fråga om bundet och obundet arbete. Lärarna kan också ges möjlighet att registrera arbetstid under läsåret, och i så fall kommer årsarbetstiden inte att vara full ännu i planeringsskedet.

  11. Undervisningen och det övriga arbetet kan periodiseras klart i Kurre, eller så kan man ge lärarna i uppgift att göra det via Wilma. Vi rekommenderar ändå att man lägger in undervisningen färdigt i schemana i detta läge, eller åtminstone periodiserar in den på rätt veckor.

  12. Också lärarnas arbete kan placeras in färdigt i Kurre eller be lärarna göra det via Wilma. Läraren kan göra ändringar i sitt schema via Wilma antingen via förstasidan eller i schemabearbetningsläget. (Se info om användarrättigheterna för schemabearbetning). I Kurre ska då undervisningsgrupperna, de övriga uppgifterna och placeringstyperna vara gjorda inför reservationerna. Därefter kan de användas i Wilma.