Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Överföring till produktionsversionen

  Överföring till produktionsversionen från och med januari 2018

  KOSKI-överföringarna har nu testats under 2017, och nu ska alla studerande överföras separat till själva produktionsversionen av KOSKI senast 28.2.2018. Studerandena i den gemensamma ansökan ska dock överföras tidigare, senast 16.2.2018.

  Manuell överföring till produktionsversionen

  I det här skedet görs överföringen till produktionsversionen ännu manuellt via Studeranderegistrets meny Dataöverföringar / KOSKI. En automatisk överföring kommer senare.

  • I Studeranderegistrets Dataöverföringar/KOSKI-funktion finns det nya alternativet Överför till produktionsmiljön.
  • Den förvalda inställningen är att överföringen sker till produktionsmiljön, d.v.s. den punkten är färdigt ikryssad (från och med PW 4.55.10).
  • Kontrollera innan överföringen att de studerande som ska överföras är färdigt framsökta i registerrutan eller målade i listan. Du kan också överföra studerandena på basis av studerandetyp; då överförs alla de studerande vars studerandetyp har Beakta vid KOSKI-överföring ikryssat.
  • Klicka sedan på OK.
  • När du vill överföra till testmiljön ska du i dataöverföringsrutan kryssa Överför till testmiljön och sedan på OK.
  • Om inställningen TestMode=1 finns angiven i prserver.ini-filen, är punkten Överför till testmiljön disablerad i dataöverföringsrutan. På det här viset förhindrar vi att överföringen (av misstag) görs från testmiljön till produktionsmiljön.

  Överföring till produktionsmiljön

  • I Information om skolan-registret finns nya fält för användarnamnet och lösenordet till produktionsversionen: KOSKI-gränssnittets användarnamn och KOSKI-gränssnittets lösenord. I de tidigare fältnamnen har vi satt in ordet "testmiljö".
  • Den ansvariga användaren på er läroanstalt ska i Studieinfo göra ett nytt användarnamn och lösenord för produktions-KOSKI, enligt anvisningarna "KOSKI-palvelukäyttäjä" i Utbildningsstyrelsens anvisning. Fyll i dessa nya koder i de nya fälten. Via länken hittar du också närmare anvisningar om hanteringen av användarroller och koder för KOSKI.
  • När datan överförs till produktionsmiljön, returnerar KOSKI ett svar. I svaret finns data som automatiskt förs in på studerandens registerkort i fältet Inlärarens nummer och Studierättens ID (KOSKI) (nytt fält).
  • I fortsättningen överförs till KOSKI i första hand bara inlärarens nummer, om den finns i studerandedatan. Om den inte finns, överförs enbart personuppgifterna. Det finns inga situationer längre där både inlärarens nummer och personuppgifterna överförs.

  Överföring av datan och kontroll av fel

  • Hämta fram alla studerande som ska överföras i Studeranderegistret.
  • Primus gör överföringsmaterialet över de här studerandena.
  • I dataöverföringsrutan är alternativet Överför till produktionsmiljön förvalt. Klicka på OK.
  • Då öppnas en sammandragsutskrift över de studierätter och andra uppgifter som överförs.
  • Om det finns fel visar Primus en separat fellista efter sammandragsutskriften. Korrigera felen innan du gör överföringen.
  • Om inga fel förekommer överförs datan till KOSKI.
  • Primus skapar överföringsmaterialet över studerandena.
  • Studerandens överföringsdata sparas alltid i fältet Senaste KOSKI-data på studerandens kort.
  • Därför går det inte vid manuell överföring längre att välja om datan ska sparas på kortet; den sparas alltid automatiskt.
  • Vid överföringen flyttas datan till KOSKi endast om den är felfri.

  Den person som utför överföringen måste kontrollera om det kommer in data i studerandenas Koski-överföringsfel-fält. Felen ska i så fall korrigeras och överföringen göras på nytt.


  Uppdaterad: 29.3.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI