Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

KOSKI - Överföring till produktionsversionen

  8.8.2018: KOSKI-automatöverföringen tillgänglig.

  De felmeddelanden som uppstår i samband med automatöverföring till KOSKI visas nertill i Primus huvudruta, för personer som har rätt att se Studeranderegistret.

  Automatisk och manuell överföring till KOSKI

  Överföringen av studeradedatan till produktionsversionen av KOSKI sker automatiskt i Primus en gång per dygn (med Primusversionen 4.57.2 och senare versioner), men dataöverföringen kan vid behov också göras manuellt via Dataöverföringar / KOSKI i Studeranderegistret precis som tidigare.

  Den verkliga produktionsversionen av KOSKI togs ibruk i januari 2018.

  • I Information om skolan-registret finns (nya) fält för användarnamn och lösenord till produktionen: KOSKI-gränssnittets användarnamn och KOSKI-gränssnittets lösenord. De tidigare motsvarande fälten som användes vid testöverföringar har tillägget "i testmiljön" i namnet.
  • Den ansvariga personen hos utbildningsaktören ska skapa ett (eller flera) användarnamn och lösenord att användas i KOSKI-produktionsversionen. Detta görs via Studieinfo. Fyll i dessa koder i de ovan nämnda, nya fälten i Primus. Se närmare anvisningar om hanteringen av användarroller och koder för KOSKI i Utbildningsstyrelsens anvisning (på finska).
  • När datan överförs till produktionsmiljön returnerar KOSKI ett svar. I svaret finns data som automatiskt förs in på studerandens registerkort i fältet Inlärarens nummer och Studierättens ID (KOSKI) (nytt fält). I fortsättningen är det alltid Studierättens ID (KOSKI) som skickas till KOSKI i stället för studerandens kortnummer.
  • I fortsättningen överförs till KOSKI i första hand bara inlärarens nummer (utan personuppgifter), om den finns i studerandedatan. Om den inte finns, överförs enbart personuppgifterna. Det finns inte längre några situationer där både inlärarens nummer och personuppgifterna överförs.

  Automatisk överföring till KOSKI

  Vid den automatiska överföringen skickas data från Primus till KOSKI en gång per dygn, och den
  standardinställda tiden är kl. 21-02 eller 04-07 (Primus avgör). Om dessa tider inte är lämpliga för er, kan du ställa in så att överföringen sker automatiskt på en annan tidpunkt genom att ange följande definition i prserver.ini-filen (exempel):

  [Koski]
  Runtime=2315

  Denna inställning innebär att överföringen görs automatiskt klockan 23.15, dvs. på det klockslaget varje dygn från Primus till KOSKI (nattetid rekommenderas). På denna tidpunkt hämtar Primus alla aktiva studerandekort och väljer de där studerandetypen har Beakta vid KOSKI-överföring ikryssad. Dessa kort samlas i meddelandekön. De uppgifter som har ändrats skickas till KOSKI. OBS! Den första överföringen kan ta länge, men framöver är överföringstiden kortare.

  Om inställningen "TestMode=1" är insatt i prserver.ini-filen, görs den automatiska överföringen inte. Detta för att testmaterial av misstag inte ska överföras till produktionsversionen av KOSKI.

  Felkorrigering vid automatiska överföringar

  Om det förekommer fel i materialet vid den automatiska överföringen, visar Primus en separat felrapport nertill i huvudrutan. Användaren kan gå in och korrigera felen direkt för de berörda studerandena såvida hen har användarrätt till Studeranderegistret. Läs närmare i anvisningen om felmeddelanden.

  Efter att felet har korrigerats för en studerande, ingår hen i överföringen som görs följande natt. Det går också att skicka informationen manuellt med en gång. Felmeddelandet nere i Primus huvudruta försvinner inom fem minuter efter att de korrigerade uppgifterna har skickats eller när man klickar på Uppdatera.

  Manuell överföring till produktionsversionen
  I vissa fall måste man överföra data till KOSKI manuellt. Den manuella överföringen används t.ex. då ändringar som måste uppdateras till KOSKI genast har gjorts i studerandeuppgifterna.

  • I Studeranderegistrets Dataöverföringar / KOSKI-funktion finns alternativet Överför till produktionsmiljön.
  • Den förvalda inställningen är att överföringen sker till produktionsmiljön, d.v.s. den punkten är färdigt ikryssad (från och med PW 4.55.10).
  • Kontrollera innan överföringen att de studerande som ska överföras är färdigt framsökta i registerrutan eller målade i listan. Du kan också överföra studerande på basis av studerandetyp; då överförs alla de studerande vars studerandetyp har Beakta vid KOSKI-överföring ikryssat.
  • Klicka sedan på OK.
  • Om inställningen TestMode=1 finns angiven i prserver.ini-filen, är punkten Överför till testmiljön disablerad i dataöverföringsrutan. På det här viset förhindrar vi att överföringen av misstag görs från testmiljön till produktionsmiljön. Manuella överföringar ska endast göras i undantagsfall.

  Kontroll av fel i den manuella överföringen

  • Hämta i Studeranderegistret fram alla studerande som ska överföras manuellt.
  • Välj Dataöverföringar / KOSKI.
  • I dataöverföringsrutan är alternativet Överför till produktionsmiljön förvalt. Klicka på OK.
  • Då öppnas en sammandragsutskrift över de studierätter och andra uppgifter som överförs.
  • Om det finns fel visar Primus en separat fellista efter sammandragsutskriften. Korrigera felen innan du gör överföringen.
  • Om inga fel förekommer överförs datan till KOSKI.
  • Studerandens överföringsdata sparas alltid i fältet Senaste KOSKI-data på studerandens kort.
  • Vid överföringen flyttas datan till KOSKI endast om den är felfri.

  Den person som utför överföringen måste kontrollera om det kommer in data i studerandenas Koski-överföringsfel-fält. Felen ska i så fall korrigeras och överföringen göras på nytt.

  Studerande som ska arkiveras

  I samband med att en studerande arkiveras överförs studerandens kort till meddelandekön, och datan för studeranden överförs på natten tillsammans med det andra överföringsmaterialet. Ändringar som görs i studerandedatan efter arkiveringen skickas till KOSKI automatiskt. Undantagssituationer är sådana ändringar i t.ex. Kurser/Undervisningsutbud-registret, som skulle inverka även på en arkiverad studerandes data. I detta fall överförs datan inte automatiskt om det har gått över en vecka sedan den senaste ändringen gjordes på det arkiverade studerandekortet.


  Uppdaterad: 9.8.2018

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI