Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - aktuellt 2018

  De ändringar som görs angående KOSKI under 2018 samlas i den här anvisningen, börjandes med version PW 4.55.7.

  15.2.2018 Allmänna ändringar

  15.2.2018 Grundskolor

  • Beslutet om särskilt stöd i den grundläggande utbildningen hämtas i fortsättningen endast från registret Ansökningar och beslut (inte längre från Pedagogiska dokument).
  • Tidsperioden för intensifierat stöd i den grundläggande utbildningen hämtas bara från de pedagogisiska dokumenten (inte längre från registret Ansökningar och beslut).
  • I Pedagogiska dokument-registret finns nu kryssfältet Utkast, som gör att dokumentet inte beaktas i överföringen om det är markerat som ett utkast. Om informationen alltså ännu inte ska få föras till KOSKI, ska man kryssa i Utkast.
  • I prestationen för åk 9 ("Perusopetuksen vuosiluokan suoritus") inkluderas framöver inga bedömningar, om eleven har klarat årskursen (dvs. Uppflyttning från klass är "Uppflyttas" eller "Fortsätter studierna"). Bedömningarna för åk 9 inkluderas däremot i prestationen av lärokursen i den grundläggande utbildningen (avgångsbetyget).
  • Korrigerat: avläggande av årskurs i grundläggande utbildningen kunde överföras som bekräftad i en sådan situation, trots att årskursens kurs hade ett sådant vitsord som inte överförs till KOSKI. (KOSKI gav här ett felmeddelande om att det fanns en obedömd delprestation i en bekräftad prestation).

  15.2.2018 Gymnasier

  • Korrigerat: en motsvarande situation som ovannämnda fel i den grundläggande utbildningen: om det under ämnet finns vitsord i två kurser och en av dem inte hade fältet Koski-vitsord ifyllt, bekräftades det fel i sådana situationer där Koski-vitsordet steg till ämnesnivån. Då kunde hela ämnet överföras som bekräftat. även om den andra kursen "saknade" vitsord (= tomt Koski-vitsord-fält). (KOSKI-systemet felmeddelade även här på samam sätt som för grundskolan).
  • Som gymnasiets kurstyp godkänns nu alla kombinationer både för nationella och lokala kurser. Tidigare kunde t.ex. en lokal kurs bara vara antingen fördjupad eller tillämpad.

  15.2.2018 Yrkesutbildningen

  • Boendeinformationen hämtas nu i första hand från Ansökningar och beslut-registret och i andra hand från Studeranderegistret.
  • Sätt för förvärvandet av kunnande överförs bara om Prestationssätt-fältet har alternativet "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)" valt.
  • i Examina-registret kontrollerar systemet inte längre fälten UBS föreskrift/Dnr 2/3/4, utan diarienumret plockas enbart från fältet UBS föreskrift/Dnr.

  5.2.2018 Allmänna ändringar

  • Nu går det att överföra datan om grundläggande utbildning för vuxna till KOSKI. Mer info finns i den här anvisningen.
  • Koderna för de främmande och inhemska språken överförs nu med stora bokstäver. Tidigare orsakade detta fel i överföringen.
  • Överför till produktionsmiljön-krysset är dolt i Studeranderegistrets KOSKI-överföringsruta när TestMode=1 är inställt i prserver.ini-filen.
  • Till KOSKI överförs endast de vitsord som har fältet KOSKI-vitsord-ifyllt i Vitsordsdefinitioner-registret.
  • I fortsättningen överförs också den verbala bedömningen och bedömningen av övriga ämnen till KOSKI. Prestationen ska ha ett vitsord som följer KOSKI-kodlistan i fältet KOSKI-vitsord. T.ex. i lågstadier då man använt "V", ska KOSKI-vitsordet vara "S". I bedömningen av övriga vitsord behövs inget KOSKI-vitsord, utan de överförs som sådana.
  • I Erkännande av kunnande-registret finns det nya kryssfältet Omfattas av finansiering. Med hjälp av detta fält överförs tillsammans med erkännandet den uppgift att erkännandet har varit föremål för finansiering. Det här gäller främst personer som tar dubbelexamen (gymnasier och yrkesutbildningen).

  5.2.2018 Ändringar som gäller grundskolor

  • Det finns nya fält i Studeranderegistret: tabellen Skolhemsperioden börjar och Skolhemsperioden slutar.

  5.2.2018 Ändringar som gäller gymnasier

  • När det gäller avläggandet av lärokurs i gymnasiet (Studerandens mål med studierna = 2 avlägga en del av examen), kunde denna överföras som bekräftad i förtid, då man på dess undernivå tolkade bara bedömda kurser. Det här har nu ändrats så att Primus också kontrollerar obedömda kurser, och ser efter om kurstyperna för dessa obedömda kurser har "obligatorisk" ikryssat. Ämnet är bekräftat först när alla obligatoriska kurser är avlagda.
  • Nya fält i gymnasieutbildningen: tabellen Särskild utbildningsuppgift, perioden börjar, Särskild utbildningsuppgift, perioden slutar och Särskild utbildningsuppgift, typ.

  5.2.2018 Ändringar som gäller yrkesutbildningen

  • Om en IA-period inte är godkänd, överförs den inte till KOSKI i fortsättningen. I Bedömning av inlärning i arbetefältet är då alternativet "Underkänd" valt.
  • Uppgiften om finansiering överförs bara för de studieperioder då studeranden varit närvarande.
  • Informationen om arbetsgivare i läroavtal överförs från fältet Plats för inlärning i arbete i registret Utbildning som ordnas på arbetsplatsen (tidigare Inlärning i arbete). Om det fältet är tomt, kontrollerar systemet Studeranderegistrets fält Läroavtalsplats, precis som förr.
  • Vi har korrigerat den situation där det i bedömningen av ett objekt i ett yrkesprov inte ännu gick att använda skalan 1-5.
  • I Yrkesprov-registret finns de nya fälten Bedömare av yrkesprov 2 med koppling till Lärare-registret, samt Annan företrädare för utbildningsanordnaren, som är kopplat till Personal-registret. Nu överförs data även från de här fälten till KOSKI, till punkten om vem som avgjort bedömningen av yrkesprovet.
  • I yrkesutbildningen ska man kryssa i fältet Utbildningsexport i Studeranderegistret, om utbildningen säljs utomlands. för den utländska studeranden görs då ett registerkort och fältet i fråga kryssas i.
  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI