Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: Betyg över avlagda examensdelar (övergångsskedet)

  Se bild

  Betygsmallen i den här anvisningen är avsedd för de studerande som inte har avlagt hela examen eller där den studerande avgått från läroanstalten. Betyg enligt den här modellen ska också ges under studietiden på den studerandes begäran.

  Den nya betygsföreskriften

  I och med yrkesreformen (2018) har det kommit en ny betygsföreskrift (OPH-54-2018), som började gälla från 15.1.2018. Det finns inga detaljerade kriterier för layouten, så Vismas mallar är riktgivande. Det är i sista hand utbildningsanordnaren som ansvarar för riktigheten i sina betyg. Kontrollera alltid hänvisningarna till lagar, förordningar, grunder och diarienummer, så att de motsvarar den examen som den studerande har avlagt. Gör eventuella ändringar i mallarna.

  Observera att mallarna är preliminära och att de uppdateras vid behov.

  Läs in betygsmallen i Primus

  Ladda ner .tul-filerna på din dator och läs in dem i utskriftseditorn i Primus Studeranderegister. Ändra mallarna så att de passar era behov.

  Sidhuvudet

  • I sidhuvudet står utbildningsanordnarens namn och läroanstalten från Information om skolan.
  • Namnet på betyget är inskrivet direkt i mallen.
  • Examensuppgifterna, personuppgifterna och inlärarens nummer tas från studerandedatan.
  • Punkten om vilka examensdelar som har avlagts och grundexamen tas från Examina-registret.
  • De nedersta rubrikerna skrivs ut på olika sätt beroende på vilket prestationssätt studeranden haft (läroplan/fristående).

  Prestationerna

  • Till prestationstabellen hämtas examensdelarna, deras omfattningar, vitsord och eventuella tilläggs- och anpassningsreferenser.
  • Omfattningarna skrivs inte ut för sådana studerande som studerat enligt det fristående systemet och som inte haft de omfattningarna i användning.
  • Kryssa i vilka kurstyper som ska skrivas ut (de som ni använder).

  OBS! Kontrollera och gör ändringar separat för varje studerande när det gäller referenstexterna; huruvida det är fråga om anpassning eller avvikelse, vilken lagbestämmelse som gäller o.s.v.

  Sidfoten

  För dem som tidigare studerat läroplansbaserat utskrivs totalsumman av kompetenspoäng samt det med kompetenspoäng viktade medeltalet. Funktionen för medeltalet beskrivs i slutet av den här betygsanvisningen.

  • I mallen finns även den totala omfattningen av examensdelarna, men den kan man också välja att ta bort. Om man vill använda den, måste man i den cell som skriver ut omfattningen definiera att omfattningarna från alla era yrkesprov-kurstyper ska avdras från kompetenspoängen.
  • Tilläggsuppgifterna, referensförklaringarna, betygets datum och underskrifterna kommer också in i sidfoten. För dem som tidigare studerat enligt läroplan utskrivs också informationen om betygsbilagor.
  • I tilläggsuppgifterna står vad som krävs för att man ska få ett examensbetyg.
  • Betyget ska alltid dateras med det datum som det utfärdas. I den här mallen tas datumet från fältet Betygens datum, om alternativet "24 Betyg över avlagda examensdelar står i fältet Betygstyper på samma rad. I annat fall utskrivs antingen Utskrivningsdatum eller Dagens datum.
  • Om det är endast t.ex. rektorn som undertecknar betygen på er läroanstalt, kan du ta bort cellerna om grupphandledare. Eller om den andra undertecknaren är t.ex. "ansvarig utbildare", sätt in det i stället för "grupphandledare".

  Baksidan

  Baksidan är i övrigt densamma som på examensbetyget, förutom att behörigheten för vidare studier inte nämns här. Den får man först efter att man avlagt hela examen.

  • I punkten om utbildningsanordnare och tillstånd ska man byta ut informationen ("hör till utbildningsanordnare X...")
  • Kontrollera vilken lag och förordning som gällt när respektive studerande avlagt sina studier och byt ut vid behov.
  • Uppgiften om nationella och europeiska referensramen utskrivs enligt graden av examen, dvs. texten är olika beroende på om det handlar om grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen.
  • Vilken bedömningsskala som kommer in på betyget beror på om det är fråga om en grundexamen eller yrkes- eller specialyrkesexamen.
  • Specialbestämmelserna om yrkesutövande kan skrivas in antingen för examen, kompetensområdet eller för studeranden. Dessa alternativ är beaktade i mallen.


  Uppdaterad: 3.5.2018


  Artikeln har updaterats 03.05.2018