Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Reformen 2018: Utbildningsplaner

  Framöver avlägger alla studerande grundläggande yrkesexamen på samma sätt, vilket betyder att även utbildningsplanerna (tidigare läroplan) är enhetliga för alla. Det är förstås möjligt att göra upp utbildningsplaner på många olika sätt, t.ex. att ha alla element i samma plan eller göra separata, mindre helheter av de valbara examensdelarna. Bland dem kan man sedan i samband med den personliga tillämpningen välja de nödvändiga valbara delarna åt studeranden, utöver de obligatoriska examensdelarna.

  Hur reformen inverkar på utbildningsplanerna

  • I utbildningsplanen behövs minst två rubriker: Yrkesinriktade examensdelar och Gemensamma examensdelar, som skrivs ut på examensbetyget.
  • Vid behov kan man använda andra mellanrubriker för att dela upp examensdelarna, t.ex. "Obligatoriska/Valbara...", som kan skrivas ut på studieutdraget.

  • Det är bra att bygga upp utbildningsplanen enligt den struktur som finns i eGrunder: "Uppbyggnaden av examen". Det finns en separat struktur för varje examen.
  • Importera först de examina som er läroanstalt tillhandahåller, från eGrunder till Primus Examina-register (om de inte importerats redan tidigare).
  • Hämta sedan även examensdelarna enligt de nya examensgrunderna till Undervisningsutbud-registret.
  • Kompetenspoängen finns med i dataöverföringen från eGrunder. Kompetenspoängen överförs om prestationssättskoden (i eGrunder) är läroplansbaserad eller reformbaserad.
  • Fyll i de fält som krävs med tanke på KOSKI för examensdelarna.
  • Markera också de relevanta kurstyperna (se längre ner i anvisningen).
  • Kraven på yrkesskicklighet sparas automatiskt i det flerradiga fältet Krav på yrkesskicklighet, från eGrunder.
  • Ange en medeltalsdefinition i fältet Räknas till medeltalen för delområdena i både de yrkesinriktade och de gemensamma examensdelarna i Undervisningsutbud-registret. Se närmare i slutet av anvisningen om examensbetyg.

  Yrkesprov

  • Inga separata registerkort ska längre göras för yrkesproven i Undervisningsutbud-registret.
  • Yrkesprovet ska skrivas in direkt i examensdelen, varvid yrkesprovsvitsordet överförs till prestationen och skrivs ut på betyget.
  • Kurstyperna för examensdelen ska ha Tillåt yrkesprov ikryssat.

  Gemensamma examensdelar

  • De gemensamma examensdelarna ändras och är bara tre i fortsättningen:

   • kunnande i kommunikation och växelverkan 11 kp
   • matematisk-naturvetenskapligt kunnande 6 kp
   • samhälls- och arbetslivskunnande 9 kp
  • Examensdelarna ovan indelas ytterligare i delområden (obligatoriska och valbara).
  • De gemensamma examensdelarna bedöms med godkänd/underkänd och deras delområden numeriskt på skalan 1-5.
  • Alla avlägger nu de gemensamma examensdelarna. Tidigare gällde detta inte dem som avlägger fristående examen.
  • Vid behov erkänns tidigare kunnande.

  Fritt valbara examensdelar

  • De fritt valbara examensdelarna ingår nu i de yrkesinriktade examensdelarna, ingen separat rubrik görs längre för dem i utbildningsplanen.

  Utbildning som ordnas på arbetsplatser

  • Informationen om denna undervisning ska registreras i registret Utbildning som ordnas på arbetsplatser precis som tidigare (registret hette tidigare Inlärning i arbete).
  • Examensdelarnas kurstyper ska ha Tillåt yrkesprov ikryssat.
  • För denna utbildning ska antingen utbildningsavtalsblanketten eller läroavtalsblanketten ifyllas, uppgifterna skrivs in via Wilma.

  Fältet Prestationssätt

  • Nytt alternativ: "Kunnandet visas i yrkesprov (reformen)".
  • Det här alternativet ska väljas för alla som börjat efter 1.1.2018.

  Kurstyper

  • Gör nya kurstyper för yrkesinriktade examensdelar: 1obligatorisk, 1valbar.
  • Lägg de inställningar som kurstyperna för yrkesprov haft, dvs.
   • fältet Beakta i statistiken: ha alternativet "Yrkesprov/examensprestationer" valt, och
   • Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalter; välj "Examensdel avlagd i form av yrkesprov".
   • Kryssa i fälten Tillåt yrkesprov, Tillåt inlärning i arbete och Tillåt erkännande av kunnande.
   • Fältet Kurstypens nivå: välj alternativet "Examensdel".
  • Vid behov ska kurstyperna 2 obligatorisk/2 valbar skapas för delområdena.
  • Kurstyperna för erkännande av kunnande: Statistikcentralen samlar inte längre in kompetenspoäng, så man behöver inte längre differentiera mellan kurstyperna "före och under". Det räcker med 1 erkännande.
  • För anpassningar och avvikelser ska man göra nya kurstyper och
   • kryssa i relevant kryssfält: Anpassad eller Avvikande.
   • Gör också en separat kurstyp där båda fälten är ikryssade. Med dessa kurstyper styr man hur datan överförs till KOSKI, dvs. om det är fråga om anpassning, avvikelse eller bådadera.
   • För dessa kurstyper ska du dessutom fylla i fälten Vitsordsreferens och Tilläggsuppgiftsreferens om anpassning; dessa används för att få in A-referensen på betyget.
  • För de gemensamma examensdelarna och delområdena duger de tidigare kurstyperna: 1 gem och 2 gem obl/2 gem val.
  • För de gemensamma examensdelarna behövs separata kurstyper för anpassning och avvikelse: 1 gem anpassad/1 gem avvikelse/1 gem anp och avv.
  • Och ännu för delområdena: 2 gem obl anpassad/2 gem obl avvikelse/2 gem obl anp och avv/2 gem val anpassad/2 gem val avvikelse/2 gem val anp och avv.

  Utbildningsplanens struktur

  • Rubriker: Yrkesinriktade examensdelar och Gemensamma examensdelar. Ha med mellanrubriker vid behov.
  • Examensdel, nivå 1: kompetenspoäng och bedömningen av kunnandet på skalan 1-5 kommer från yrkesproven.
  • Yrkesprov: Registreras direkt i examensdelarna via funktionen Yrkesprov. Bedömningen av yrkesprovet flyttas som bedömning av examensdelen.
  • Kunnandet i examensdelen påvisas vid yrkesprov. Om yrkesprovet har avlagts redan tidigare, ska kunnandet i examensdelen erkännas helt och hållet i Erkännande av kunnande-registret.
  • Delområden under nivå 1. Nivå 2 vid behov för undervisning enligt temahelheter: bedömningen av kunnandet i de yrkesinriktade delarna sker antingen verbalt eller t.ex. med S-markering.
  • Arbetsuppgifterna och kraven på yrkeskunskap kan också skrivas in i examensdelarnas Övriga vitsord (ämne).
  • Gemensamma examensdelar, nivå 1: (3 st.) skrivs ut på examensbetyget jämte vitsord (godkänd). Från nivå 2 ska det på studieutdraget skrivas ut vad studeranden avlagt under de här examensdelarna.
   • Nivå 1 bedöms med godkänd/underkänd.
   • Nivå 2 bedöms med skalan 1-5.
   • Vitsorden för nivå 2 ska inkluderas på examensbetyget enligt med kompetenspoäng viktat medeltal.
  • Gemensamma examensdelar som har avlagts tidigare ska delas upp på delområdesnivå och kunnandet erkännas för att medeltalen ska kunna beräknas för betyget.

  Yrkes- och specialyrkesexamina

  • Kompetenspoäng gäller nu för dessa examina.
  • Kompetenspoängen ska skrivas in i Undervisningsutbud-registret för alla examensdelar.
  • I utbildningsplanen läggs bara examensdelarna in. Utbildningsplanerna kan plockas ihop på samma sätt som i grundexamina, men lämna bort de gemensamma examensdelarna.
  • Examensdelarna bedöms på skalan godkänd-underkänd.


  Uppdaterad: 27.8.2018