Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Kurres kursbrickor i Wilma

  De kursbrickor som görs i Kurre kan visas i Wilma. Med hjälp av kursbrickorna kan studerandena markera sina val och se sitt eget schema i Wilma. I Kurre är det också möjligt att se och följa med antalet val och gruppernas storlek i realtid.

  En färdig kursbricka i Wilma

  Det är möjligt att bestämma vilka kursbrickor som syns i Wilma, för vem de syns och under vilken tidsperiod studerandena får markera och ändra sina val. Inställningarna görs via kursbrickans knapp Egenskaper. Om tidperioden har gått ut ser studerandena fortfarande kursbrickan i Wilma, men de kan inte göra några val.

  Kursbrickans namn

  Studerandena ser kursbrickans namn på Wilmas huvudsida på listan över kursbrickorna och på sidan där de gör valen på brickan. Om det är frågan om en regional kursbricka, dvs. en bricka där även andra skolors studerande kan välja kurser, lönar det sig att ge kursbrickan ett namn som visar vilken skola den tillhör.

  Sök klass - rätt att göra val eller endast läsrättighet

  I kursbrickans egenskaper finns två fält med klassökning: Rätt att göra val (sök klass) och Endast läsrättighet (sök klass). Med hjälp av dessa två fält definierar du, vilka klasser som får göra val i kursbrickan och vilka klasser som endast får se kursbrickan. Sökning av klass används främst i högstadier och yrkesinriktad utbildning. I gymnasier används vanligtvis ingen klassbegränsning.

  Högerklicka på fältet Rätt att göra val (sök klass) och välj Välj från listan. Välj i hjälprutan de klasser som får göra val i kursbrickan i Wilma. I klasslistan finns de klasser som anges på fliken Klasser i Kurres grunduppgiftsfönster. Om klassindelningen är olika i Primus och Kurre, visas klasserna enligt uppgifterna i Primus. I sådana fall kan klassernas namn skrivas in för hand i fältet Rätt att göra val (sök klass), åtskiljda med kommatecken (utan mellanslag). Om du dessutom vill att vissa klasser ska få se brickan utan att kunna göra val, ska du välja dessa klasser i fältet Endast läsrättighet (sök klass).

  Om du skriver in t.ex. 9* i fältet Rätt att göra val (sök klass), kan endast niorna göra val i kursbrickan. Om du skriver in Data*, kan endast de klasser, vilkas namn börjar på "Data" (t.ex. Data16, Data 15 osv.) göra val.

  Exempel: Studerandena är på klassen "Bil15" i Primus. I Kurre-filen för följande läsår har studerandena enligt utbildningsprogram delats in i klasserna "Bilförsäljare15" och "Bilmålare15". Ange "Bil15" i fältet Rätt att göra val (sök klass), om du vill att båda utbildningsprogrammens studerande ska få göra val i kursbrickan.

  Exempel på användning av klassökningsfälten:

  • Fälten Rätt att göra val (sök klass) och Endast läsrättighet (sök klass) är tomma: Alla klasser ser kursbrickorna och kan göra val i dem.
  • Fältet Rätt att göra val (sök klass) är ifyllt och fältet Endast läsrättighet (sök klass) är tomt: Endast de klasser som är valda i fältet Rätt att göra val (sök klass) kan se brickan och göra val i den.
  • Fältet Rätt att göra val (sök klass) är tomt och fältet Endast läsrättighet (sök klass) är ifyllt: Alla andra klasser, förutom de klasser som är valda i fältet Endast läsrättighet (sök klass) kan se brickan och göra val i den.
  • Båda fälten är ifyllda: Endast de klasser som är valda i fältet Rätt att göra val (sök klass) kan göra val i kursbrickan och de klasser som är valda i fältet Endast läsrättighet (sök klass) kan endast se brickan.

  Inställningar

  Tillåt dubbelval innebär att en studerande kan välja flera kurser som hålls samtidigt. I gymnasiet kan man tillåta dubbelval t.ex. om studerandena kan utföra vissa delar av kurserna genom självstudier. I grundskolor är det inte rekommenderat att tillåta dubbelval.

  Tillåt flera gruppval i samma kurs betyder att studeranden får anmäla sig till två eller flera grupper i en kurs, t.ex. MOD1.1 och MOD1.2.

  Kryssa i Visa gruppens lärare i Wilma om studerandena får se vilken lärare som undervisar i de olika grupperna. Lärarens förkortning och namn syns då man för musmarkören ovanpå gruppen. Lärare och övrig personal ser alltid vem som undervisar i de olika grupperna.

  Kryssa i Visa gruppens studerandeantal i Wilma om studerandena får se gruppens maximala antal och hur många studeranden som för tillfället är med i gruppen. Om du inte kryssar i fältet visas inte gruppens maximala antal. Lärare och övrig personal ser alltid gruppernas maximala antal och antalet anmälda.

  Valantalens begränsning

  • Med Val max. (st.) kan du begränsa maxantalet för hur många grupper studerandena får välja. I gymnasiet kan begränsningen vara t.ex. tio grupper.
  • Med Val max (h eller sv) kan du begränsa hur många timmar eller studieveckor som studerandena får välja av kursbrickans kurser. Grundskolans kursbricka över valbara ämnen kan ha begränsat antal val t.ex. sex timmar. Det betyder att eleven kan välja tre ämnen som hålls två timmar eller ett ämne som håll fyra timmar och två ämnen som hålls en timme osv.
  • Om studerandena försöker välja för många kurser meddelar Wilma att maximiantalet är överskridet och att det inte längre går att välja fler kurser.

  Hur kursbrickan syns i Wilma

  Man kan välja att visa kursbrickan endast för den egna skolans studerande, endast för andra skolors studerande eller för både och. Begränsa på fliken Övriga skolor när och hur utomstående studerande får göra sina val. För närmare instruktioner om hur man gör en regional kursbricka, se länken nedan.

  Kursbrickan syns i Wilma direkt då du kryssat i Kursbrickan syns i Wilma, även om anmälningen ännu inte har börjat. Gör därför kursbrickan helt färdig innan du kryssar i fältet. OBS! För att brickan ska synas ska också Offentlig i Wilma vara ikryssat i de Allmänna inställningarna i Kurre.

  Om du vill att studerandena och vårdnadshavarna ska kunna se kursbrickan på huvudsidan i Wilma, även om anmälningstiden ännu inte börjat eller om den redan har gått ut, ska du i brickans egenskaper kryssa i Visa brickan på Wilmas huvudsida även utanför anmälningstiden. Efter brickans namn syns information om när anmälningstiden börjar eller när den har gått ut.

  Uppgifter som syns på kursbrickan i Wilma

  När du högerklickar på en kurs i kursbrickan öppnas en inforuta som visar olika uppgifter om kursen. Uppgifterna kommer från Kursregistret. Följande fält syns i inforutan om de är ifyllda i Kursregistret:

  Fält om själva kursen:

  • Namn, Typ, Timantal, Årskurs, Rekommenderad årskurs, Studieveckor, Läroplan observera, Lärare, Klassrum

  Fält som beskriver kursens innehåll:

  • Mål, Beskrivning, Utgångsnivå, Innehåll, Förverkligande, Målgrupp, Läromaterial, Förkunskaper, Metoder, Inlärningsmiljö, Grunderna för bedömning, Bedömningsmetoder, Hemsida

  Fält för yrkesutbildningen:

  • Krav på yrkeskunskap, Yrkeskunskapens påvisningssätt, ECTS studiepoäng
  • Kompetenspoäng

  Om du gör ändringar via läroplanen i Primus eller Wilma för enskilda studerande syns ändringarna i inforutan.

  Kursbrickan i Wilma

  Studeranden ser alla de aktiva kursbrickorna på Wilmas startsida. Studeranden ser inte de kursval som de har gjort tidigare (förhandsval), utan endast gruppval.

  • Kurser som är avbrutna eller som inte är avlagda visas enligt sin kurstyps färg. Avlagda kurser är gråa, men det är ändå möjligt att välja dem igen.
  • De kurstyper som studerandena inte är tillåtna att välja i Wilma är också gråa. Vilka kurstyper som är tillåtna väljs i registret Kurstyper.
  • De grupper som studeranden har valt visas med en mörkare bakgrundsfärg med en svart ram runt.

  Kursbrickan för vårdnadshavare

  Det går att ge vårdnadshavare rätt att se och göra val på sina barns kursbrickor i Wilma. Rättigheten är studerandespecifik och ges i Studeranderegistret med fältet Vårdnadshavaren får ändra valen i kursbrickan i Wilma.

  Sammanfattning av val i kursbricka

  Studeranden kan i Wilma öppna utskriften Sammanfattning av val i kursbricka på sidan Utskrifter samt sidan Kursbricka. Utskriften visar en sammanfattning av studerandens kursbricksval för alla perioder. Även vårdnadshavaren har tillgång till utskriften, om fältet Vårdnadshavaren får ändra valen i kursbrickan i Wilma är ikryssat på studerandens kort i Studeranderegistret.

  Val i Wilma

  Om studerandena gör sina val via kursbrickan i Wilma syns de genast i Kurre. Om bedömningslistorna redan är gjorda kommer studeranden att automatiskt läggas till i lärarens bedömningslista i Wilma.

  • Gruppernas valantal får du fram i Kurres grunduppgifter, valfönster och kursbricka.
  • Studerandens enskilda val syns i valfönstret på fliken Studerandens val.
  • Klassföreståndare, studiehandledare o.dyl. kan ändra studerandens val också utanför själva valtiden. Lärarna kan också överskrida det maximala antalet studerande i gruppen, såvida detta inte har förhindrats med inställningen i Kurres Grunduppgifter: med ett kryss i kolumnen Lärarna kan inte överskrida maxantal i WilmaGrupper-fliken.

  Då valtiden har tagit slut går det att se i Kurre om alla studeranden har valt något i de balkar som skolan vill att de ska välja ifrån. Det gör du genom att klicka på balken med musens högerknapp och välja Visa studeranden som saknas.

  När studeranden har gjort sina val lönar det sig också att kontrollera om gruppens maximistorlek har överskridits. Det gör du genom att öppna grupperingsfönstrets flik Grupper. Välj Maximistorlek som begränsande kolumn och skriv in ett parentestecken i fältet Visa, antingen ( eller ). Rutan begränsas så att det enda som syns är de grupper vars maximistrolek har överskridits. Om det står t.ex. 25 (27) i kolumnen så betyder det att 25 är maximistorleken, men 27 studeranden har valt gruppen.

  Kursbrickor som har gjorts med Primus och Kurre 7

  Wilma visar både de kursbrickor som har gjorts i Kurre och de som gjorts i Primus. Kursbrickorna finns i Wilma på samma ställe och de ser ungefär likadana ut. Det är dock fråga om två olika funktioner och Kurre känner endast igen de kursbrickor som gjorts med Kurre.


  Uppdaterad: 20.9.2018