Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ämnesval i gymnasieutbildningen 2017

  Statistikcentralen samlar bl.a. in uppgifter om gymnasisternas val av språk och åskådningsämnen. En del av uppgifterna fås fram med fördelningar och statistik i Primus, medan en del uppgifter kräver precisa sökrutiner. I den här instruktionen går vi igenom hur du kan göra dessa sökningar.

  Det har inte kommit några ändringar i statistiken för sommaren 2017 sedan förra gången. För statistiken gäller alltså samma information som tidigare. Obs! Fr.o.m. Primus version 4.48 har alla Studieveckor.Kurs-funktioner ersatts med Omfattning.Kurs.Omfattningstyp-funktioner. Se anvisningslänken längst nere på sidan.


  I många av sökningarna används samma sökrutin, så det lönar sig att spara sökrutinen när du en gång gjort den. En sparad sökrutin syns i listan över Färdiga sökrutiner, så att t.ex. de som utexaminerats läsåret 2016-2017 kan sökas fram med ett enda klick.

  2. Antal elever i gymnasiet vid utgången av vårterminen 2017

  A. Antal elever i gymnasieutbildning vid utgången av vårterminen

  Sökningen görs på basis av fältet Utbildningstyp. Fältets alternativ syns i den första bilden. Om det t.ex. finns privatstuderande i skolan kan du göra sökningen på basis av fältet Elevtyp. Begränsningen måste göras, eftersom t.ex. privatstuderande inte alltid räknas med i statistiken.

  Sökningen gör du genom att klicka på Funktioner / Sammanställningar / Fördelningar. I Fördelningar-rutan väljer du sedan framsökta registerkort. Under Räknas ska du välja Fördelningar.

  I fältet Statistik över fältet väljer du Utbildningstyp & Elevtyp och i fältet Indelning enligt fälten väljer du Kön.

  Om klassbeteckningen har gjorts så att det går att särskilja vuxenstuderandena kan du göra sökningen på basis av fältet Grupp/Klass. Om sökningen görs på basis av klass ska du välja Grupp/Klass -> Namn istället för utbildningstyp i Statistik över fältet.


  A1. och A2. Antal elever i gymnasieutbildning vid utgången av vårterminen.

  Du får fram uppgifterna med Fördelningsfunktionen. Välj Alla oarkiverade och Utbildningstyp & Elevtyp & Inledningsår i fältet Statistik över fältet. I Indelning enligt fälten väljer du Kön.

  3. Elever som slutfört gymnasiets hela lärokurs läsåret 2016-2017

  I Studeranderegistret söker du först fram alla de som har slutfört gymnasiets hela lärokurs. Använd sökraden: Gymnasiets avgångsbetyg >= "01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetyg <= "30.06.2017". Spara denna sökning, den behövs på nytt senare.


  Efter detta ska du öppna Fördelningsfunktionen, välja Framsökta registerkort och Utbildningstyp & Elevtyp & Inledningsdatum i fältet Statistik över fältet sökraden. I Indelning enligt fälten väljer du Kön.

  Du kan nu räkna alla som har slutfört gymnasiets lärokurs och hur länge det tagit att avlägga examen.

  OBS! I punkt 3A räknas endast egentliga studerande, inte t.ex. privatstuderande.

  4. Ämnesval för elever som slutfört gymnasiets hela lärokurs läsåret 2016-2017

  A. Åskådningsämnen

  Sök först fram alla de som har slutfört gymnasiets hela lärokurs läsåret 2016-2017 i Studeranderegistret. Klicka på fältet Åskådningsämne med musens högerknapp och välj Gör en fördelning. Om du har använt fältet Religionskod i stället ska du göra fördelningen i detta fält.

  B. Antal främmande språk

  Rekommenderat sätt: utskrift

  Med hjälp av en utskrift kan du få fram antalet språk på samma sätt som i statistiken för Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltsnivå : Del L. Om du använder detta sätt ska fälten A1-språk, A2-språk, B1-språk osv. vara ifyllda för alla studerande. I instruktionen (som länken går till) finns en utskrift som du kan använda för att få fram antalet språkstuderande.

  Vi rekommenderar detta förfaringssätt, eftersom det också finns annan statistik som kräver att fälten är ifyllda.

  Utskrifterna kan också sparas som en fil och öppnas t.ex. i Excel. Närmare instruktioner om hur du kan göra en utskrift hittar du här.

  Observera att man i denna punkt med främmande språk menar även det andra inhemska språket. I statistiken inkluderas alla språk utom studerandens undervisningsspråk.

  Alternativt sätt: sökrutiner


  Innan du gör sökningen ska du kontrollera att fältet Tangent i Vitsordsdefinitioner-registret är ifyllt, vitsordet 10 kan t.ex. ha antingen 1 ELLER 0 (INTE 10). Även mellanslag räknas som ett tecken. Kontrollera därför att det inte finns några mellanslag i fältet.

  Sökningen görs separat för varje antal språk. Först söker du de som studerat ett språk, sedan de som studerat två språk osv.

  I sökningen kan du begränsa sökningens tidpunkt antingen med datumbegränsning (då måste sökrutinen ändras årligen) eller med hjälp av fälten Statistikföringens inledningsdatum och Statistikföringens avslutningsdatum, som finns i registret Information om skolan.
  Bildens sökrutin är gjord med hjälp av dessa fält och fungerar från år till år.

  Sökningen börjar alltid med att man söker fram de som har utexaminerats:

  • Gymnasiets avgångsbetyg>="01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetyg=< "30.06.2017" OCH

  Efter detta står det vilken tangent språkvitsorden motsvarar (de har alltid bara ett tecken, även om själva vitsordet kan ha 2 eller flera tecken). Tangentmotsvarigheternas antal är det samma som antalet slutvitsord för språken. Sökningen fortsätter enligt följande:

  • Vitsord.Kurs(ENA)->Tangent + Vitsord.Kurs(ENB)-> Tangent + Vitsord.Kurs(TYA)->Tangent +...

  Då alla språk är uppräknade på detta sätt, ska du lägga till följande i slutet av sökningen:

  • ="???", då du söker dem som läst 3 språk
  • ="????", då du söker dem som läst 4 språk osv.

  I sin helhet söks t.ex. de som har studerat tre språk fram enligt följande:

  • Gymnasiets avgångsbetyg>= "01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetyg=< "30.06.2017" OCH Vitsord.Kurs(ENA)->Tangent + Vitsord.Kurs(ENB)->Tangent + Vitsord.Kurs(FINA)-> Tangent+ Vitsord.Kurs(FIM)->Tangent + Vitsord.Kurs(TYA)->Tangent + Vitsord.Kurs(FRA)->Tangent="???"

  C. Elever som har studerat finska eller svenska som andra språk

  Gör i Studeranderegistret sökningen Gymnasiets avgångsbetyg >= "01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetyg =< "30.06.2017" OCH Vitsord.Kurs(Ämnets namn) -> Vitsord <>,"".

  Klicka sedan på fältet Kön med musens högra knapp och välj Gör en fördelning. Du får då fram en fördelning över de studerande som har läst dessa språk, indelade enligt kön.

  Obs! I denna punkt menas inte det andra inhemska språket, utan studier i svenska eller finska som andraspråk, dvs. så kallade S2-studier.

  D. Språkval

  Sök först fram studerande som har slutfört gymnasiets hela lärokurs i Studeranderegistret. Detta kan göras med följande sökrad: Gymnasiets avgångsbetyg >= "01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetygs =< "30.06.2017".

  Språkvalen, dvs. kursantalet, söks separat för varje ämne. Ämnets antal studieveckor utgör kursantalet. I statistiken frågas efter studerande som avlagt 6 eller fler kurser och studerande som avlagt under 6 kurser. Med studerande som avlagt under 6 kurser menas studerande som ändå studerar språket i fråga, de som inte alls studerar språket inkluderas alltså inte i statistiken.

  Öppna Studeranderegistret och klicka på Funktioner / Sammanställningar / Fördelningar. I fältet Statistik över fältet väljer du Omfattning.Kurs.Omfattningstyp(ämnets förkortning, studieveckor) och i fältet Indelning enligt fälten väljer du Kön. Lämna bort radnumren, dvs. kryssa INTE i Skriv ut radnummer.

  Befrielse från det andra inhemska språket

  Befrielser har i allmänhet antecknats i fältet Befrielseämnen. Fältet pekar på registret Ämneskoder och innehåller alla läroämnen. Det går lika bra att använda fältet
  Befrielse i språk
  som innehåller tre färdiga alternativ: finska, svenska och främmande språk. Även memofältet Befrielser används ibland. Kontrollera i vilket fält befrielser har antecknats i din läroanstalt.

  • Sökning i fältet Befrielseämnen: Kontrollera i registret Ämneskoder vilken kod eller vilket namn som använts för det andra inhemska språket. Gör sedan sökningen Befrielseämne->Kod="FI", där "FI" är den kod som använts för ämnet.
  • Sökning i fältet Befrielse i språk: Gör sökningen Befrielse i språk="Finska".
  • Sökning i fältet Befrielser: Gör sökningen Befrielser<>"" och gå manuellt igenom vilka studerande som befriats från det andra inhemska språket. Om du vet att befrielsen antecknats under namnet "det andra inhemska språket" eller "finska" kan du använda dig av detta i sökningen: Befrielser="*finska*".

  E. Matematikstudiernas omfattning

  Lång matematik kräver att studeranden avlagt minst 10 obligatoriska kurser och kort matematik att man avlagt minst 6 obligatoriska kurser.

  Sökningen görs på basis av ämnets namn och antalet studieveckor. Sökrutinen: Gymnasiets avgångsbetyg >= "01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetyg =< "30.06.2017" OCH Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(MA, Studieveckor, G obligatorisk kurs) >= 10.

  Klicka sedan på fältet Kön med musens högra knapp och välj Gör en fördelning. På detta sätt får du fram statistik över andelen män och kvinnor.

  Uppgifterna för kort matematik får du fram med samma sökrutin, men som ämne väljer du kort matematik och som antal studieveckor >=6 dvs.. Gymnasiets avgångsbetyg >= "01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetyg =< "30.06.2017" OCH Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(MB, Studieveckor, G obligatorisk kurs) >= 6.

  F. Fördjupade kurser

  Här söker du fram hur många som avlagt 1, 2, 3, 4—5, 6—7, 8 eller fler fördjupade kurser.

  Först söker du fram de studerande som slutfört gymnasiets lärokurs: Gymnasiets avgångsbetyg >= "01.08.2016" OCH Gymnasiets avgångsbetyg =< "30.06.2017".

  Efter att du har sökt fram studerandena öppnas Fördelningsrutan. I Fördelningsrutan väljer du alternativen Framsökta registerkort och Fördelningar. I fältet Statistik över fältet väljer du Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ ("MA, Studieveckor, fördjupad kurs") och i Indelning enligt fälten väljer du Kön. Detta görs separat för varje ämne, dvs. i fältet Statistik över fältet väljer du ett ämne åt gången.

  OBSERVERA! Kontrollera att kursernas timantal passar i kategorierna, dvs. 1 sv = 40 timmar.

  Gränserna kan ibland vara lite oklara. Det är alltid skäl att kontrollera ifyllningsanvisningarna så att t.ex. kurser med omfattningen 1,5 sv placeras i rätt kolumn. Kontrollera också att omfattningen är korrekt angiven i Kursregistret för kurser med omfattningen 0,5 sv.

  Skolvisa kurser

  Om skolan har både nationella och skolvisa fördjupade kurser och du vill inkludera alla i statistiken, gör du fördelningen på följande sätt:

  I fältet Statistik över fältet väljer du Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ (t.ex. ämnet lång matematik, Studieveckor och gy fördjupad kurs). I fältet Indelning enligt fältet väljer du Kön. Du kan ta bort krysset från fältet Skriv ut radnummer, för att göra utskriften läsligare. I samma statistik syns nu, i egna kolumner, de nationella och skolvisa fördjupade kursernas omfattningar, antalen enligt kön och det sammanlagda antalet.

  Det lönar sig att förhandsgranska fördelningen genom att skriva ut den vertikalt. Detta gör du genom att klicka på Räkna-knappen så att en ny ruta öppnas. I rutan klickar du sedan på Inställningar. Du kan nu välja hur du vill skriva ut utskriften. Därefter kan du förhandsgranska fördelningen - fördelningen kommer nu på en sida.

  Till vänster i listan syns de nationella fördjupade kursernas omfattningar och bredvid finns de skolvisa fördjupade kursernas omfattningar. Det kan skapas flera rader, eftersom olika studerande kan ha olika kombinationer av presterade nationella och skolvisa fördjupade kurser, samt studieveckomängder.

  Kolumnernas summor visar hur många nationella respektive skolvisa fördjupade kurser studerandena presterat sammanlagt. Om ni inte behöver skilja åt nationella och skolvisa kurser kan ni i fältet Statistik över fältet använda tecknet + i stället för &. Då visar Primus direkt de båda kurstypernas sammanlagda summa.

  G. Tillämpade kurser i matematik och naturvetenskaper samt studier i informationsteknik

  Dessa uppgifter får du fram på samma sätt som ovan, men i Statistik över fältet väljer du Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ ("MA, Studieveckor, tillämpad kurs") och vid behov även skolvis tillämpande kurs.