Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Periodbetyg 7-9, individualiserad, fetstil och val

  Se bild

  Detta är högstadiets periodbetyg för 7-9 klassen.
  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Öppna sedan Primus och gå till Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn och välj Funktioner / Kopiera från fil. Öppna filen du nyss sparade på din dator. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Utskriftsmallen är indelad i tre delar: sidhuvud, gul prestationstabell och sidfot. I sidhuvudet och -foten definieras alla de uppgifter som är gemensamma för alla studerande. Dessa uppgifter anges antingen som text eller som data. Den gula prestationstabellen går igenom ifrågavarande studerandes läroplan och skriver ut önskade uppgifter från den. Tabellens och cellens uppgifter skrivs på pappret ut på det ställe där de är placerade i tabellen.

  I den här utskriften skrivs de senaste vitsorden ut med fet stil och kursvalen skrivs ut med x-tecknet. Före de individualiserade ämnenas vitsord skrivs tecknet "*" ut.

  Bilden visar sidhuvudet som pappersutskrift.

  I 1:a sidans sidhuvud finns rödbottnade dataceller. Dessa celler skriver ut skolans namn och studerandens uppgifter. Cellernas innehåll utgörs av Data, som skrivs ut från Primus fält. Textcellerna, t.ex. PERIODBEDÖMNING, visas som text.

  Om du vill ändra på textinnehållet i en cell; aktivera ifrågavarande cell så att texten visas på Text -fliken till höger. Du kan ändra texten i den vita rutan på fliken. Datacellens innehåll kan likaså ändras. Aktivera ifrågavarande datacell, välj Data -fliken och tryck sedan med musen på den vita rutan under flikens rubrik, varvid en sökruta öppnas. Töm fältets innehåll och välj det önskade alternativet/fältet ur listan över fält till vänster.

  Prestationstabell

  Den gulbottnade prestationstabellens översta rads första cell, Uppgifter om kursen->Namn, skriver ut ämnets namn. Cellens villkor är: Antal Vitsord>0 ELLER Antal val()>"0", d.v.s. namnet skrivs endast ut då ämnet innehåller prestationer eller val.

  Mellanrubriken skrivs ut då ämnena under den har vitsord. Som den kurstyp som skrivs ut har uppförandets ämne, individualiserat ämne, gemensamt ämne, valbart ämne och mellanrubrik valts.

  På följande rad finns en cell som skriver ut kursernas vitsord. Cellen innehåller fyra innehåll:

  Det första innehållet är Vitsord->Vitsord med fet stil. Villkor: Dagens datum- Prestationsdatum()<20. Enligt villkoret skrivs ett vitsord ut med fet stil då det har förflutit under 20 dagar sedan prestationsdatumet.

  Cellens andra innehåll är Vitsord()->Vitsord utan fet stil. Enligt villkoret skrivs detta innehåll ut då kursen har ett vitsord.

  Cellens tredje innehåll, x, skrivs enligt villkoret Val()=Ja ut då studeranden valt ifrågavarande kurs.

  Cellens fjärde innehåll, - (streck), skrivs ut då inget av de föregående innehållen skrivs ut.

  Som kurstyper som ska skrivas ut i denna cell väljs alla de typer som förekommer i kurserna under ämnena. Kurstyperna är de samma för cellens alla fyra innehåll och behöver därför väljas bara för ett av innehållen. I exempelbottnen är följande kurstyper valda: uppförandets kurs, individualiserad kurs, gemensam kurs och valbar kurs. Alla innehåll i cellen har placerats i den högra kanten.

  Radens tredje cell Vitsord()->Vitsord skriver ut ämnets slutvitsord med fet stil. Framför vitsord i individualiserade kurser och ämnen skrivs en asterisk (*) ut som vitsordsreferens. För att asterisken ska skrivas ut ska du i registret Kurstyper ta fram fältet "Vitsordsreferens" och för kurstyperna individualiserat ämne samt individualiserad kurs välja asterisk (*) som vitsordsreferens.

  Radens fjärde cell Medeltal() skriver ut ämnets medeltal. De valda kurstyperna är uppförandets ämne, individualiserat ämne, gemensamma ämne och valbart ämne. Cellens villkor är Medeltal()>0, vilket innebär att medeltalet skrivs ut då det är större än 0. Denna cell innehåller även definitionen Skriv ut 2 tecken, vilket betyder att medeltalet skrivs ut med två decimalers noggrannhet.

  Radens sista cell Frånvaro() skriver ut frånvarouppgifterna för den senaste kursen. Cellens villkor, Dagens datum-Prestationsdatum()<"20" OCH Frånvaro()<>0, innebär att endast de frånvarotimmar som är inmatade för mindre än 20 dagar sedan skrivs ut.

  OBSERVERA! Kontrollera kurstyperna som ska skrivas ut i varje cell och ändra dem vid behov så att de motsvarar de kurstyper som används i er skola. Kurstyperna som er skola använder får du lättast reda på genom att i Kurser -registret göra en fördelning över kurstyperna. Välj Funktioner / Sammanställningar / Fördelningar, varvid en sökruta öppnas. Välj Typ->Namn som det fält som ska statistikföras, klicka på Räkna och förhandsgranska. Resultatet visar de kurstyper skolan använder samt deras antal.

  Sidfot och kursernas antal


  På utskriftens sista sida finns sidfoten. I sidfoten finns celler för utskrift av de uppgifter som ska finnas i slutet av betyget. Textcellerna visas som text.

  I sidfoten finns även röda dataceller som skriver ut kursantalet. Du bör vid behov ändra kurstypsreferenserna så att de motsvarar kurstyperna som används i er skola. Den cell som skriver ut alla prestationer är färdigt korrekt, de två övriga ska definieras enligt följande:

  • I Obligatoriska-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,gemensamma kurs)
  • I Valbara-cellen väljs: Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus,Studieveckor,valbar kurs)

  Om er skola använder fler än 15 kurser, kan fler kurssiffror läggas till i sidhuvudet som text. I prestationstabellen behöver inga ändringar göras, eftersom alla lärokursens vitsord skrivs ut från samma cell.

  Om er skola använder färre kurser kan du ta bort onödiga kursrubriker genom att välja ifrågavarande cell med musen och sedan trycka på knappen Ta bort. Man kan, beroende på kursernas antal, förstora eller förminska cellernas storlek.


  Artikeln har updaterats 15.11.2016