Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skiljebetyg

  Se bild

  Detta är grundskolans skiljebetyg.

  Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken på din dator.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Sidhuvud


  I 1. sidans sidhuvud finns rödbottnade dataceller. Dessa celler skriver ut skolans namn och studerandens uppgifter. Cellernas innehåll utgörs av Data, som skrivs ut från olika fält i Primus.

  Första bilden visar sidhuvudet som pappersutskrift. Andra bilden visar sidhuvudet då man öppnar ifrågavarande utskrift i Primus utskriftseditor.

  Textcellerna, som t.ex. SKILJEBETYG, syns som 'svart på vitt'. Om du vill ändra på textinnehållet i en cell; aktivera ifrågavarande cell så att texten kommer fram i Text -fliken till höger. I flikens vita ruta kan du ändra texten enligt behov. Datacellens innehåll kan likaså ändras. Aktivera ifrågavarande datacell och välj Data -fliken och tryck sedan med musen på den vita rutan under flikens rubrik, varvid du får fram en sökruta. Töm fältets innehåll och välj det önskade alternativet/fältet från fältlistningen.

  Prestationstabell

  Den första cellen på den översta raden i den gulbottnade prestationstabellen, Uppgifter om kursen ->Namn, skriver ut kursens namn. Som kurstyp som skrivs ut har man valt mellanrubrik. Cellens villkor är: Antal vitsord >0, dvs. mellanrubriken skrivs endast ut då det finns vitsord i de ämnen som finns under mellanrubriken.

  På följande rad finns cellen Uppgifter om kursen -> Namn, som skriver ut ämnets namn. Som kurstyp som skrivs ut har valts individualiserat ämne och obligatoriskt ämne. Cellens villkor är: Antal vitsord >0, d.v.s. namnet skrivs endast ut då antalet vitsord är större än noll. Enligt definitionen och villkoret skrivs alla de kurser ut vars kurstyp är obligatoriskt ämne eller individualiserat ämne och studeranden har vitsord i ämnet.

  OBS! Om man använt andra kurstyper än dessa måste ni kryssa i dem, annars skrivs de inte ut på betyget.

  Alla ämnen skrivs ut i cellens vänstra kant. Om man vill dra in ämnena under mellanrubrikerna ("Modersmål och litteratur" samt "Andra inhemska språket") kan man i Kursregistret lägga till några mellanslag före kursens namn. På exempelbetyget har man lagt till några mellanslag framför "Svenska som modersmål".

  Den följande cellen på andra raden skriver ut kursernas vitsord.

  Celles första innehåll skriver ut det senaste vitsordet med fet stil, enligt villkoret skrivs det ut då det gått högst 20 dagar sedan prestationsdagen. Cellens andra innehåll Typ()->Vitsordsreferens + Vitsord() -> Vitsord skiver ut de vitsord som är äldre än 20 dagar. Cellens tredje innehåll "-" skrivs ut då inget av de ovannämnda innehållen skrivs ut.

  Framför ett ämnesvitsord som studerats enligt individualiserad läroplan skall en asterisk (*) skrivas ut. För utskrift av asterisk (*), tar man i Kurstyper-registret fram fältet Vitsordsreferens. För kurstyperna individualiserat ämne och individualiserad kurs skriver man in en asterisk (*) i Vitsordsreferens-fältet. Ifall fältet inte är i användning, fås det fram via Underhåll / Fälteditor.

  Inställningen i Placering och kantlinjer har definierats till höger. Detta för att vitsordens högra kant alltid skrivs ut i den högra kanten.

  Cellen på den trejde raden i den gulbottnade prestationstabellen, Uppgifter om kursen -> Namn, skriver ut kursens namn, som kurstyp som skrivs ut har valts valbart ämne. Kursens namn skrivs ut då studeranden har ett vitsord i ifrågavarande kurs. Utskriftsvillkoret är det samma som i föregående rad, dvs. Antal vitsord > "0". Enligt definitionen och villkoret skriver betyget ut alla de kursers namn, vilkas kurstyp är valbart ämne och i vilka studeranden har vitsord.

  På samma rad finns cell Vitsord() -> Vitsord, som skriver ut vitsorden. Cellen har tre innehåll: det första skriver vitsordet med fet stil, det andra utan fet stil, och det tredje ifall det inte finns ett vitsord. Villkoren är de samma som i den övre radens motsvarande celler, med den skillnaden att individualiserade vitsord inte skrivs ut.

  Kontrollera Kurstyper som skrivs ut för alla celler. Kurstyperna som er skola använder får du lättast reda på genom att i Kursregistret ta en fördelning över kurstyperna. Detta gör du genom att välja Funktioner / Sammanställningar / Fördelningar, varvid en sökruta öppnas. Välj Typ från listningen till vänster och välj sedan Namn och tryck till sist på Ok -knappen. I Fördelningar-rutan väljer du Räkna-knappen. Förhandsgranska utskriften, varvid du ser vilka kurstyper som används samt hur många det finns av varje.

  Sidfot


  På utskriftens sista sida finns sidfoten. I sidfoten finns celler för utskrift av gemensamma uppgifter.

  Tilläggsuppgifter skrivs ut från fältet Betygets tilläggsuppgifter i Studeranderegistret.
  Sidfoten görs alltid på utskriftens sista sida, även då utskriften endast är en sida lång.


  Artikeln har updaterats 15.11.2016