Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Elevanmälan

  Se bild
  Filer

  Detta är grundskolans elevanmälan.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator.

  Starta Primus, öppna Studeranderegistret, välj Funktioner / Kopiera från fil och välj filen du nyss sparade. Filen är nu inläst i Primus.

  Utskriftens olika delar


  Sidhuvud, elev, vårdnadshavare, religionsundervisning, skolresa och tilläggsuppgifter.

  Sidhuvud
  I sidhuvudet finns rödbottnade dataceller som skriver ut skolans uppgifter. Datacellerna hämtar information från olika fält i Information om skolan-registret.
  Du kan ändra innehållet i en datacell på följande sätt: Aktivera önskad cell, välj Data-fliken och klicka i den vita rutan. Du får fram en sökruta, där du kan tömma fältets innehåll och välja något annat alternativ/fält från fältlistan.

  Elev
  Utskriftens övre del är reserverad för elevens personuppgifter. De rödbottnade cellerna är dataceller som hämtar information från olika fält i Studeranderegistret.


  Vårdnadshavare
  Utskriftens andra del är reserverad för vårdnadshavarens personuppgifter. Cellerna med faderns eller moderns namn innehåller villkor. Det första fältet, som är reserverat för den första vårdnadshavaren i Studeranderegistret, har två olika villkor på separata flikar. Det första villkoret innehåller texten "Faderns namn" och utskriftsvillkoret "Vårdh.typ(1)"" OCH Vårdh.typ(1) = "far"". På den andra fliken definieras det alternativet att studerandens första vårdnadshavare är modern. Då skriver cellen ut texten "Moderns namn" och utskriftsvillkoret är "Vårdh.typ(1)"" OCH Vårdh.typ(1) = "mor"". Om studeranden inte har varken far eller mor som vårdnadshavare, är utskriftsvillkoret "Vårdh.efternamn(1) = "". Om vårdnadshavarfälten är tomma, skriver datacellen ut texten "Annan vårdnadshavares namn", och vårdnadshavaren kan här skriva in sina kontaktuppgifter.

  I vårdnadshavarens uppgifter har reserverats utrymme för tre vårdnadshavares uppgifter. Den mellersta namncellen innehåller samma utskriftsvillkor som den översta. Det nedersta vårdnadshavarfältet skriver ut "Annan vårdnadshavares namn", då utskriftsvillkoret "Vårdh.typ(3)"" OCH Vårdh.typ(3) = "annan"" uppfylls. Om typen är "annan", hämtas vårdnadshavarens uppgifter direkt från Studeranderegistret. Den andra utskriftsvillkorsfliken innehåller villkoret "Vårdh.efternamn(3)"", som innebär att cellen skriver ut texten "Annan vårdnadshavares namn" om vårdnadshavarfälten i Studeranderegistret är tomma. Studerandens vårdnadshavare kan här sedan fylla i sina kontaktuppgifter.

  Religionsundervisning
  Under delen om religionsundervisning samt i elevuppgifterna innehåller ikryssningsfälten utskriftsvillkor. Texten i cellerna är "X".

  För olika typer av religionsundervisning finns fyra olika textrader och i slutet av varje rad finns ett fält för krysset. Med villkoret har man begränsat krysset att skrivas ut i Åskådningsämne -fältet enligt antecknat ämne. Om Askådningsämne -fältet inte är framtaget i Studeranderegistret, ska du ta fram det i Fälteditorn.

  Den första radens (3.1) krysscell innehåller villkoret Åskådningsämne=*ev* , andra radens (3.2) villkor är Åskådningsämne=*ort* och den tredje radens (3.3) villkor är Åskådningsämne=*livs*. Den fjärde radens (3.4) ikryssningscell har villkoret Åskådningsämne<>*ort* OCH Åskådningsämne<>*ort*OCH Åskådningsämne<>*livs*. Detta skriver ut ett kryss för studerande som har något annat åskådningsämne eller för vilka ämnet inte definierats.

  Skolresa
  Denna del av utskriften är reserverad för uppgifter om skolresan och dess längd. Uppgifterna hämtas direkt från Studeranderegistret. Skolskjuts -cellen skriver ut ett "X", om fältet Skolskjuts är ikryssat för eleven i Studeranderegistret. "Daglig skolresa en väg" är ett textfält, som kan bearbetas enligt behov. Skolvägens längd hämtas från Studeranderegistret, datafältets innehåll är "Skolvägens längd & "km".

  Tilläggsuppgifter
  På utskriften har reserverats utrymme för studerandens eller vårdnadshavarens tilläggsuppgifter.


  Artikeln har updaterats 05.09.2016